Polskie Parki Narodowe

Report
Polskie Parki Narodowe
Wprowadzenie
• Dlaczego warto chronić przyrodę?
• Co to jest Park Narodowy?
• Jakie są inne formy ochrony przyrody?
Przyporządkuj do nazw form ochrony
przyrody odpowiednie informacje:
• Pomniki przyrody
• obiekty ( drzewa, jaskinie, skały) o szcze-gólnych
wartościach krajobrazowych, kulturowych i
historycznych,
• Rezerwaty przyrody
• niewielkie obszary chronione, na których zabroniona
jest ingerencja człowieka
• Parki narodowe
• duże obszary utworzone dla całkowitego zachowania w
nienaruszonym stanie fragmentu przyrody
Przyporządkuj do nazw form ochrony
przyrody odpowiednie informacje
• Parki krajobrazowe
• obszary chroniące naturalny krajobraz, w
którym człowiek może prowadzić gospodarkę
hodowlaną, leśną i rolną
• Obszary chronionego krajobrazu
• obszary chroniące naturalne krajobrazy,
służące rekreacji, na których działalność
człowieka podlega tylko niewielkim
ograniczeniom
Polskie Parki Narodowe
1. Babiogórski
13. Ojcowski
2. Białowieski
14. Pieniński
3. Biebrzański
15. Poleski
4. Bieszczadzki
16. Roztoczański
5. Borów Tucholskich 17. Słowiński
6. Drawieński
18. Świętokrzyski
7. Gorczański
19. Tatrzański
8. Gór Stołowych
20. Ujście Warty
9. Kampinoski
21. Wielkopolski
10. Karkonosko
22. Wigierski
11. Magurski
23. Woliński
12. Narwiański
Polskie Parki Narodowe
Powierzchnia parków
Lub też na podstawie wykresu
bądź tabeli
Białowieski Park Narodowy
•
•
•
•
Najstarszy PN w Polsce (1932r.)
Rezerwat przyrody UNESCO
Logo przedstawia żubra.
Powierzchnia: 105,17km2
http://www.drzewa.puszcza-bialowieska.eu/
http://www.bpn.com.pl/
Białowieski PN
Park Narodowy „Ujście Warty”
• Najmłodszy PN (2001r.)
• Logo przedstawia gęś zbożową.
• Powierzchnia: 80,38 km2
http://www.pnujsciewarty.gov.pl/
Park Narodowy „Ujście Warty”
Biebrzański Park Narodowy
• Największy polski PN(592,23).
• Założony w 1993r.
• Logo przedstawia bataliona.
http://www.biebrza.org.pl/
http://www.ga.com.pl/biebrza.htm
http://vimeo.com/7758526
Biebrzański Park Narodowy
Ojcowski Park Narodowy
• Najmniejszy z polskich PN (21,46 km2)
• Założony w 1956r.
• Jego symbolem jest nietoperz (nocek
orzęsiony).
http://www.ojcowskiparknarodowy.pl/
http://www.krakowskieokolice.pl/2011/1
0/ojcowski-park-narodowy/
Ojcowski Park Narodowy
• Praca z tekstem, praca w grupach- do opisu
parków
• Praca z tekstem, praca w grupach- ustalenie
zasad zachowania się w Parku Narodowym

similar documents