WS 13 BIZ Centraal-West-Vlaanderen - OCMW-Poperinge

Report
Eveline Bohez, coördinator BudgetInZicht Centraal-West-Vlaanderen
Eveline Hautekeur, maatschappelijk werker OCMW-Poperinge
EEN FILMPJE…
H T T PS: / / W WW.YOUT UB E.COM/ WATCH?V=EY UW V KZCH SA
Venus
Methodisch
vs.
Ruimer beeld
Zweverig
Mars
Rigide denken
Zakelijk
To the point
Realistischer
Wereldvreemd
Zee van tijd
In tijdsnood
Vrouwelijker
Mannelijker
Onze uitdaging
<<< ‘We zijn anders… dus we kunnen niet samenwerken’
>>> ‘We zijn anders… dus het is vruchtbaar als we samenwerken’
SITUERING
SAME NW E R KING OCMW- C AW R E G I O CE NT R AAL - W EST-V LAANDER EN
2 recente ontwikkelingen
 Najaar 2011: projectoproep Vlaamse Overheid m.b.t. schuldpreventie
 Partners: OCMW, CAW, WZS
 Onze gedeelde missie:
‘Mensen – kinderen, jongeren & volwassenen – sterk(er) maken in de nodige vaardigheden
om hun financieel huishouden (terug) zelf in handen te kunnen én blijven nemen’
 2014: hertekening van het CAW-landschap
 Uitbouwen CAW-aanbod op kleinstedelijk zorgregio-niveau
 Overlegtafels met lokale besturen
KANSEN
SAME NW E R KING OCMW- C AW R E G I O CE NT R AAL - W EST-V LAANDER EN
Meerwaarde van deze samenwerking?
Voor de eigen werking
 Instroom managen
 Uitstroom bevorderen
 Deskundigheid delen & verhogen
Voor de samenleving
 Complementair welzijnsaanbod op de 1e lijn
 Taboes & clichés doorbreken
 Meer kans op een schuldenvrije toekomst
CONCREET
SAME NW E R KING OCMW- C AW R E G I O CE NT R AAL - W EST-V LAANDER EN
1. Acties vanuit BudgetInZicht
1) Samenwerking i.f.v. instroom managen
Sensibiliseringscampagnes: OCMW & CAW samen in beeld
Intermediairs ondersteunen: vroegdetectie & doorverwijzing
 Gezamenlijke folder ‘Hulp bij budget & schuld’
 Vorming aan gezinszorg & poetsdiensten met tandem OCMW-CAW
 Ondersteunen van werkgevers
1. Acties vanuit BudgetInZicht
2) Samenwerking i.f.v. uitstroom bevorderen
Groepsaanbod ‘Mijn budget op orde?!’
 5 sessies: papieren, budgetplan, weerbaarheid, energie, bankieren, …
 Gezamenlijke toeleiding vanuit OCMW, CAW & WZS
Inzet van vrijwilligers
 Samen uitwerken ondersteuningsmodel met studenten sociaal werk
3) Samenwerking i.f.v. deskundigheid verhogen
Vormingsreeks
Lerend netwerk
2. Good practice: CAW & OCMW Poperinge
Budgetbeheer
OCMW
• Situering?
• Doelgroep?
Tandem OCMW
& CAW
• Concrete aanpak?
• Middelen?
Budgetbegeleiding
CAW
• Ervaringen
hulpverleners?
Zelfstandig
budgetteren
• Ervaringen
cliënten?
COMMUNICATIE
SAME NW E R KING OCMW- C AW R E G I O CE NT R AAL - W EST-V LAANDER EN
Inspraak & betrokkenheid partners
Aanspreekpersonen & brede
welzijnsveld
Stuurgroep met ambassadeurs (OCMW,
CAW, lokaal beleid & Verenigingen waar
armen het woord nemen)
Vlaams Centrum Schuldenlast
Vlaamse Overheid
Inspraak & betrokkenheid partners
Communicatie met alle partners OCMW-CAW-WZS
 Interactief trefmoment: 1x/jaar in november
 Website www.biz-centraalwestvlaanderen.be
 Digitale nieuwsbrief: 3x/jaar
 Betrokkenheid van het beleid
 Aanwezigheid op bestaande overlegstructuren
• OCMW-diensthoofden
• OCMW-voorzittersoverleg (Westhoek & Midden-WVL)
• OCMW-secretarissenoverleg (provinciaal)
 Vraag naar jaarlijkse bijeenkomst vanuit BIZ
DE BALANS
SAME NW E R KING OCMW- C AW R E G I O CE NT R AAL - W EST-V LAANDER EN
Samenwerking OCMW-CAW
SUCCESFACTOREN
UITDAGINGEN
 Vertrekken vanuit een gedeelde visie
Regelmatig evalueren & bijsturen
Transparante & open communicatie
Netwerking verder uitrollen -> automatisme
Zorgen voor een win-win-situatie
 Weerstanden positief ombuigen
Inspelen op alle niveaus
 Het beleid blijven betrekken
Onze contactgegevens
 Eveline Hautekeur – maatschappelijk werker OCMW Poperinge
 [email protected]
 Tel. 057/30.98.65
 Eveline Bohez – coördinator BIZ Centraal-West-Vlaanderen
 [email protected]
 Tel. 051/26.98.00
RUIMTE VOOR VRAGEN
B E DANK T VOOR J UL LI E AANDACH T !
Indien je nog vragen hebt omtrent de workshops die handelen over budget- en
schuldhulpverlening: contacteer gerust het Vlaams Centrum Schuldenlast vzw:
- Isolde Vandevelde, stafmedewerker preventie, (02)211 55 75
- Miet Remans, stafmedewerker vorming en publicaties, (02)211 56 37

similar documents