Euroopa Liidu Läänemere strateegia, Janne Jõesaar

Report
Euroopa Liidu Läänemere strateegia
Janne Jõesaar-Ruusalu, Läänemere strateegia rahvuslik
kontaktpunkt
Tallinn, 23. september 2014
Mis on Läänemere strateegia
• Kokkulepe süvendada koostööd
• Eesti, Läti, Leedu, Soome, Rootsi, Taani,
Saksamaa, Poola
Läänemere strateegia
eesmärgid
• Kaitsta Läänemerd
• Ühendada regioon
• Suurendada heaolu
Valdkonnad – kaitsta
Läänemerd
• Põllumajandus – põllumajanduse, metsanduse ja kalanduse
jätkusuutlikkuse suurendamine
• Bioloogiline mitmekesisus – looduslike alade ja bioloogilise
mitmekesisuse, sh kalavarude säilitamine
• Ohtlikud ained – ohtlike ainete kasutuse ja mõju vähendamine
• Toitained – merre sattuvate toitainete koguste vähendamine vastuvõetava
tasemeni
• Ohutus – piirkonna kujundamine maailma juhtiva mereohutuse ja julgeolekuga alaks
• Turvalisus – kaitse hädaolukordade ja maismaal toimuvate õnnetuste eest
• Laevandus – puhta meretranspordi näidispiirkonnaks saamine
Laevandus – puhta
Valdkonnad - ühendada
regioon
• Energia – juurdepääsetavuse parandamine
energiaturgudele ning nende tõhususe ja julgeoleku
suurendamine
• Transport – sise- ja välistranspordiühenduste
parandamine
• Kuritegevus – piiriülese kuritegevuse vastane võitlus
Valdkonnad - suurendada
heaolu
• VKEd – ettevõtluse soodustamine ja VKEde kasvu tugevdamine
• Turism – makropiirkonna sidususe tugevdamine turismi kaudu
• Innovatsioon – piirkonna teadusuuringute- ja innovatsioonipotentsiaali
täies mahus kasutamine
• Siseturg – tõkete kõrvaldamine siseturult
• Kultuur – ühise kultuuri ja kultuuriidentiteedi arendamine ja edendamine
• Tervishoid – inimeste tervise, sealhulgas sotsiaalsete aspektide
parandamine ja edendamine
• Haridus – innovaatilise hariduse ja noorsootegevuse arendamine
Teemaülesed valdkonnad
• Kaasamine – kodanikuühiskonda, ettevõtjaid ja akadeemilisi
ringkondi hõlmava mitmetasandilise valitsemise tugevdamine
• Naabrid – koostöö suurendamine naaberriikidega, et lahendada
ühiseid probleeme Läänemere piirkonnas
• Piirkonna edendamine – ühiste tutvustus- ja piirkondliku
identiteedi kujundamine
• Ruumiline planeerimine – mere- ja maismaaala ruumilise
planeerimise kasutamise propageerimine kõikides Läänemereäärsetes liikmesriikides ja ühise lähenemisviisi väljatöötamine
piiriüleseks koostööks
• Säästev areng ja biomajandus
Strateegia tegevuskava
Lipuprojektid
• Makroregionaalne mõju
• Strateegia eesmärkide
saavutamisele kaasa aitamine
Seemneraha
•
•
•
•
Omaosalus 15%
30000-50000 eurot
Vähemalt 3 osalevat riiki
Lisainfo: http://seed.eusbsr.eu/
Läänemeremaade Nõukogu
projektifond
•
•
•
•
2013-2015
Omaosalus minimaalselt 10%
Maksimaalne summa 50 000 eurot
Lisainfo http://www.cbss.org/project-supportfacility/
Makroregionaalsed
strateegiad
•
•
•
•
Läänemere strateegia
Doonau strateegia
Aadria-Joonia strateegia
Alpi strateegia - 2015
Eesti ja LMS
•
•
•
•
Riiklik kontaktpunkt on välisministeeriumis
Riigisisene töörühm
Valdkondade eksperdid
Siseturu valdkonda koordineerib majandus- ja
kommunikatsiooniministeerium
• Lisainfo Läänemere aasta lehelt:
http://bsy.vm.ee/

similar documents