Prezentacja

Report
www.pup-olkusz.pl
[email protected]
www.pup-olkusz.pl
[email protected]
MIASTO I GMINA OLKUSZ
MIASTO I GMINA BUKOWNO
MIASTO BUKOWNO
GMINA BOLESŁAW
GMINA KLUCZE
GMINA TRZYCIĄŻ
3134
1095
504
395
979
246
osób
””
””
””
””
””
49,3%
17,2%
7,9%
6,2%
15,4%
3,8%
Na dzień
kraj
województwo
powiat
10,2
10,4
10,8
11,2
11,7
12,1
12,1
14,1
14,5
14,8
15,1
15,7
16,1
16,1
31.08.2014r.
31.07.2014r.
30.06.2014r.
31.05.2014r.
30.04.2014r.
31.03.2014r.
28.02.2014r.
31.01.2014r.
11,9
12,0
12,5
13,0
13,5
13,9
14,0
liczba
bezrobotnych
6353
6562
6761
6903
7077
7401
7620
7609
POŚREDNICTWO PRACY



–
w tym:
bezpośredni kontakt pracownika urzędu pracy
z pracodawcą w celu pozyskania oferty, przyjęcia zgłoszenia,
zgłaszanie ofert pracy bez konieczności osobistego kontaktu,
giełdy i targi pracy.
PORADNICTWO ZAWODOWE
w tym:
 pomoc w doborze kandydatów na zgłoszone stanowisko
ORGANIZACJA SZKOLEŃ
w tym:
 szkolenie na podstawie umowy trójstronnej.
www.pup-olkusz.pl
[email protected]
www.pup-olkusz.pl
[email protected]
NA FINANSOWANIE DZIAŁAŃ NA RZECZ KSZTAŁCENIA
USTWICZNEGO:




kursy i studia podyplomowe,
egzaminy potwierdzające nabycie umiejętności,kwalifikacji,
uprawnień zawodowych,
badania lekarskie i psychologiczne,
ubezpieczenie od NNW.
www.pup-olkusz.pl
[email protected]
BON STAŻOWY






na wniosek bezrobotnego,
na podstawie IPD
u pracodawcy wskazanego przez bezrobotnego,
na okres 6 m-cy
warunek zatrudnienia po zakończeniu przez 6 m-cy,
wypłata premii dla pracodawcy w wysokości ok.1500,-
BON SZKOLENIOWY




na wniosek bezrobotnego,
na podstawie IPD,
z uprawdopodobnieniem podjęcia pracy lub działalności
gospodarczej przez osobę,
do wysokości 100% przeciętnego wynagrodzenia.
BON ZATRUDNIENIOWY TO :
gwarancja refundacji części kosztów wynagrodzenia
i składek na ubezpieczenie społeczne
 na wniosek bezrobotnego,
 na podstawie IPD,
 na okres 12 m-cy,
 w wysokości zasiłku,
 zobowiązanie zatrudnienia przez 6 m-cy po zakończeniu
refundacji




refundacja części kosztów poniesionych na wynagrodzenia,
nagrody oraz składki na ubezpieczenie społeczne za
skierowanego bezrobotnego /tzw. prace interwencyjne/,
dofinansowanie do wynagrodzenia osoby powyżej 50 r.ż.
refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska
pracy dla skierowanego bezrobotnego,
pożyczka na utworzenie stanowiska pracy,
• 6-krotna wysokość przeciętnego wynagrodzenia
• stałe oprocentowanie w skali roku (0,25stopy redyskonta weksli wg.NBP)
• okres spłaty do 3-ch lat
www.pup-olkusz.pl
[email protected]
www.pup-olkusz.pl
[email protected]
www.pup-olkusz.pl
[email protected]

similar documents