M1: LESNICKÁ BOTANIKA ÚVOD DO DENDROLOGIE

Report
M1: LESNICKÁ BOTANIKA
ÚVOD DO DENDROLOGIE
Autor modulu: Ing. Radim Církva
DENDROLOGIE
= nauka o dřevinách
• z řeckých slov: dendron = dřevo, logos = nauka
• dřeviny patří mezi semenné rostliny a druhotně tloustnou
• v našem klimat. pásmu v podobě ročního přírůstku tzv. letokruhu
• jsou nejstarší žijící organismy na Zemi
• členíme je na:
a) stromy
b) keře
c) polokeře
d) dřevnaté liány
Stromy
• dřeviny s kmenem nahoře rozvětveným v korunu
Keře
• dřeviny bez kmene, již odspodu rozvětvené
Polokeře
• dřeviny s dolní části stonku dřevnatou
• horní část stonku zůstává bylinná
• např. barvínek, ožanka, kručinka, levandule aj.
Dřevnaté liány
• dřeviny s nedostatečně pevným kmínkem pro vzpřímený růst
• ovíjí se, opírají nebo zachycují na živé i neživé opory pomocí:
a) úponků (réva vinná, loubinec popínavý)
b) ovíjivých listových řapíků (plamének plotní)
c) přísavek (přísavník trojhrotý)
d) příčepivých kořínků (břečťan popínavý)
• k ovíjivým patří např. zimolez kozí list, zimokeř okrouhlolistý
Rozdělení dřevin podle původu:
a) původní – plně přizpůsobené místním podmínkám a přirozeně
se u nás vyskytující (např. dub zimní, jedle bělokorá,
buk lesní, smrk ztepilý, javor klen, borovice lesní aj.)
b) cizokrajné (introdukované) – většinou přivezené ze S. Ameriky
(např. smrk pichlavý, ořešák černý, trnovník akát, dub červený),
Asie ( např. kryptomerie japonská, pajasan žlaznatý) nebo z jižní
Evropy (borovice černá, kaštanovník jedlý, bobkovišeň lékařská)
Rozdělení dřevin podle uložení vajíčka:
a) nahosemenné dřeviny
•
vajíčka volně leží na plodolistu
b) krytosemenné dřeviny
•
vajíčka jsou uzavřená v semeníku
Aplikované obory dendrologie
a) sadovnická dendrologie
• zabývá se estetickými vlastnostmi a ošetřováním okras. dřevin
b) ovocnářská dendrologie
• zabývá se ovocnými dřevinami ke sklizni plodů
c) lesnická dendrologie
• zabývá se lesními dřevinami, jejich systematickým zařazením,
morfologickými znaky, rozšířením, ekologickými nároky a
praktickým využitím
Úkoly na příště
1. Obecně charakterizujte arboretum a jaké má funkce?
2. Vyhledejte na internetu nejstarší a nejvyšší druh stromu?
3. Prostudujte si učebnici str. 113

similar documents