Výsadba a péče o dřeviny / projekt UNIV 2 KRAJE

Report
Hodnocení stavu stromů
Jolana Juřicová
Výsadba a péče o dřeviny / projekt UNIV 2 KRAJE
Základní pojmy
Arboristika – komplexní péče o dřeviny
zejména v urbanizovaném prostředí,
"Urban Forestry" , mezioborové odvětví
lesnictví a OZ
 Monopodiální větvení – výrazná apikální
dominance, terminální výhon je výrazně
delší, DB, OL, TP, BK, JS
 Sympodiální větvení – boční větve
vrchol přerůstají, LP, BŘ, HB, AK, JL,
šácholán
 Proventální výhony – výmladky, mohou
tvořit sekundární korunu

Výsadba a péče o dřeviny / projekt UNIV 2 KRAJE
Základní pojmy





Kodominance – růstový vrchol se větví
ve dva stonky se stejnou dominancí
Korní hřebínek – příznak tahového
větvení, při řezu nesmí být poraněn
Řez na větevní límeček – veden v místě
nasazení dceřiné větve na mateřskou,
nesmí být poškozen
Špatně vedený řez – věšák, lízanec
Kalus, ránové dřevo – hojivá pletiva
vznikající činností kambia z okrajů rány
Výsadba a péče o dřeviny / projekt UNIV 2 KRAJE
Provozní bezpečnost





Stabilita – stav, kdy působením vnějších i
vnitřních faktorů nedochází k vyvrácení,
zlomení takového rozsahu, že je ohroženo
přetrvání jedince na stanovišti
Provozní bezpečnost – míra stability stromu
na konkrétním stanovišti
Selhání – porušení stability, strom zaniká
Riziko selhání – v % pravděpodobnost selhání
Cíl pádu – živý či neživý objekt, ohrožen při
pádu stromu nebo jeho části
Výsadba a péče o dřeviny / projekt UNIV 2 KRAJE
Kompartmentalizace dřevin
Reakce dřevin na průnik infekce
dřevokazných hub nebo jiného typu
poškození (model CODIT –
Compartmentalization Of Decay In Trees)
 Je to vytvoření hranic ve dřevě jako
obrana proti šíření patogenů
 Dobře kompartmentalizující dřeviny: javor,
buk, dub, habr, lípa
 Špatně kompartmentalizující: vrba, topol,
bříza, jeřáb, třešeň, jírovec

Výsadba a péče o dřeviny / projekt UNIV 2 KRAJE
Kompartmentalizace dřevin
Reakční zóna – vytvoření tří hranic (svisle,
k jádru, podél letokruhu)
 Bariérová zóna – vzniká činností kambia na
hranici nově vytvořeného letokruhu (cílem
je udržet patogena na ohraničeném
prostoru)
 U dřevin s dobrou kompartmentalizací
mohou být řezné rány do 10cm, se
špatnou do 5cm

Výsadba a péče o dřeviny / projekt UNIV 2 KRAJE
Hodnocení stavu stromů
•
Hodnocení biologického, mechanického
stavu, rizik, odhad budoucích změn
•
Ve třech krocích
• 1. vizuální šetření
• 2. speciální metodiky vizuálního hodnocení
• 3. přístrojový test
Výsadba a péče o dřeviny / projekt UNIV 2 KRAJE
U dřevin zjišťujeme





Základní charakteristika
Fyziologická vitalita
Zdravotní stav
Provozní bezpečnost
Ekologický význam
Výsadba a péče o dřeviny / projekt UNIV 2 KRAJE
Základní charakteristiky
Identifikace a popis jedince
 Lokalizace dřeviny (GPS, mapa, tagování)
 Určení taxonu

http://www.uhul.cz/legislativa/84_96/priloha__4841996sb.php

Výška, tloušťka (obvod), průmět koruny, stáří
Výsadba a péče o dřeviny / projekt UNIV 2 KRAJE
Fyziologická vitalita
Jedná se o životaschopnost
 Schopnost kompenzovat vnější i vnitřní
vlivy bez významného narušení – celkovou
vitalitu jedince
 Defoliace, popř. zbarvení a velikost listů
 Prosychání koruny (SM 7, BO 4 ročníky)

Výsadba a péče o dřeviny / projekt UNIV 2 KRAJE
Zdravotní stav






Strom je hodnocen podle mechanického
narušení, napadení houbami, existenci dutin,
deformací růstu apod.
Šestitečná stupnice zdravotního stavu (0-5)
Defekty (vady) – narušují pravidelnost
struktury dřeva, tím mění napětí ve dřevě a
způsobují změnu chování kmene
Napětí obtéká všechny překážky kolem nich
vznikají špičky napětí
Defekty – habituální defekty a poškození
Defekty – narušující odolnost proti zlomu a
proti vyvrácení
Výsadba a péče o dřeviny / projekt UNIV 2 KRAJE
Defekty a vady
Narušují pravidelnost
 Základní mechanické vlastnosti na

http://homel.vsb.cz/~khe0007/opory/opory.php?stranka=drevo_zkouseni
Při šíření napětí dochází k „obtékání“
nepravidelností ve dřevě, na nichž dochází
ke špičkám napětí
 Pevnost dřeva ve směru napříč vláken je
velmi malá

Výsadba a péče o dřeviny / projekt UNIV 2 KRAJE
Tlaková vidlice






= defektní větvení,V vidlice
Opakem tahová vidlice
Není prostor pro pevné spojení větví,
Kůra není vytlačována (korní hřebínek), ale
zarůstá, vzniká tlakové napětí, „boule“ po
stranách
Největší podíl selhání zlomem
Řešení – včas odstraňovat kodominantní
výhony a úzká větvení, sesazení
kodominantního výhonu
Výsadba a péče o dřeviny / projekt UNIV 2 KRAJE
Tlakové větvení
Nedochází k pevnému spojení mezi větví a
kmenem
 Důvody vzniku:

◦ 1. genetické vlohy (málo)
◦ 2. nedostatek místa (solitéry)
◦ 3. potlačení apikální kontroly (poškození terminálu)
Výsadba a péče o dřeviny / projekt UNIV 2 KRAJE
Výsadba a péče o dřeviny / projekt UNIV 2 KRAJE
Přeštíhlení kmene





Výška X průměr kmene
V porostu ano, při uvolnění riziko
Strom nemá ohybovou tuhost,
Náchylnost k rozkmitání
Včasná probírka
Výsadba a péče o dřeviny / projekt UNIV 2 KRAJE
Sekundární koruny






Po razantním řezu dochází k vytvoření nové
koruny ze spících či adventivních pupenů
Větve se mohou snadno vylamovat (není pevné
spojení)
Infekce kosterních větví
Výhony – všechny soutěží o světlo, tlakové
vidlice
Snížení těžiště
Řešení – radikální redukce obvodu koruny,
proředění výhonů
Výsadba a péče o dřeviny / projekt UNIV 2 KRAJE
Sekundární koruny

Dekapitace koruny – výjimečný postup z důvodu
možnosti selhání stromu, dočasné řešení, dokud
nebude strom zlikvidován, např. TP, VR
Výsadba a péče o dřeviny / projekt UNIV 2 KRAJE
Nevhodný tvar koruny






Sympodiální větvení
Sekundární výhony
Excentricita koruny
Náhlé vyvětvování – zvýšení těžiště koruny
Dřevo – nevhodný typ materiálu pro
namáhání v krutu (torze)
Symetrizační řez
Výsadba a péče o dřeviny / projekt UNIV 2 KRAJE
Poranění kmene, větví





Nepravidelný tvar a velikost
Přerušení zásobení vodou, minerálními
látkami, asimiláty
Vstup patogenních organismů
Čím větší obvod kmene postihují, tím jsou
vážnější
Nebezpečné v místě kumulace napětí
(největší namáhání) – báze kmene, místo
hlavního větvení
Výsadba a péče o dřeviny / projekt UNIV 2 KRAJE
Výsadba a péče o dřeviny / projekt UNIV 2 KRAJE
Trhliny





Narušují celistvost kmene a větví –
možnost selhání
Jsou vstupní branou pro infekci
Pokud jsou viditelné 2 žebra kalusu, které
nesrůstají (ostrý uhel), je stav závažný
Pokud je trhlina na obou stranách kmene,
je stav závažný
Zarolovaná trhlina – 2 vrstvy kalusu
nesrůstají, ale dochází k rozevíraní trhliny
Výsadba a péče o dřeviny / projekt UNIV 2 KRAJE
Trhliny
Nejčastěji mrazové Velký rozsah)
 Korní spála – odumření kambia, růstová
deprese
 Vznik přetížením – pod tlakovými vidlicemi,
vykloněné větve, naklonění kmene

Výsadba a péče o dřeviny / projekt UNIV 2 KRAJE
Trhliny
Výsadba a péče o dřeviny / projekt UNIV 2 KRAJE
Reakční dřevo
Nejefektivnější
samostabilizační
mechanismus dřeviny
 Vidíme jako
excentricitu letorostů
 Ztluštění letního dřeva,
větší pevnost
 Adaptační růst

Výsadba a péče o dřeviny / projekt UNIV 2 KRAJE
Reakční dřevo
U jehličnanů tlakové dřevo
(křemenitost) – spodní část
větví, závětrná strana
 U listnáčů tahové dřevo,
návětrná strana

Výsadba a péče o dřeviny / projekt UNIV 2 KRAJE
Dutiny





Důsledek rozkladu dřeva dřevokaznými
houbami
Uzavřené dutiny (centrální) – běžná
součást života, neohrožují stabilitu,
dostatečně silná zbytková stěna
Otevřené dutiny – problém při torzním a
ohybovém namáhání
Zbytková stěna min. 1/10 poloměru kmene
Nejnebezpečnější – v úžlaby větví, na bázi
kmene
Výsadba a péče o dřeviny / projekt UNIV 2 KRAJE
Dřevokazné houby
Symptomy: plodnice, hniloba dřeva, růstové
deprese, zbytnění bází, ronění pryskyřice,
kolonizace mravenci
 Hnědá, bílá hniloba, 3 fáze rozkladu
 http://ohoubach.blogspot.com/
 Vstup infekce: poškození kmene a větví,
velké rány po řezu, pahýly odlomených
větví, srůstem kořenů

Výsadba a péče o dřeviny / projekt UNIV 2 KRAJE
Výsadba a péče o dřeviny / projekt UNIV 2 KRAJE
Výsadba a péče o dřeviny / projekt UNIV 2 KRAJE
Náklon kmene
Buď vyvracení
stromu nebo
fototropní růst
 Vyvracení - absence
reakčního dřeva
(eliptický průměr),
trhliny v půdě

Výsadba a péče o dřeviny / projekt UNIV 2 KRAJE
Stavební činnost
Zasypaný výkop, asfalat, apod.
 Ochranné pásmo – průmět koruny
zvětšený o 1,5m (u sloupovitých kultivarů
5násobek průmětu)
 Minimální staticky významný kořenový talíř
– kruh opisující kmen s poloměrem
rovnajícím se průměru kmene, okamžité
vyvrácení

Výsadba a péče o dřeviny / projekt UNIV 2 KRAJE
Posouzení rizika selhání
Selhání je vyvrácení nebo zlomení stromu
či jeho podstatné části
 Posouzení samotného stromu
 Posouzení prostředí, které na strom
působí
 Posouzení potenciálních rizik, která
nastanou v důsledku selhání stromu

Výsadba a péče o dřeviny / projekt UNIV 2 KRAJE
Nápravná opatření





Stabilizační zásah na stromě (řez nebo
vazba)
Přesun cíle pádu
Omezení přístupu osob do ohroženého
prostoru
Pokácení stromů
Změna stromu v ekologicky významné
torzo
Výsadba a péče o dřeviny / projekt UNIV 2 KRAJE
Stabilizační zásah





Odstranění poškozené větve, popř. její
zkrácení a odlehčení
Odstranění všech odumřelých částí koruny
Symetrizace koruny
Sekundární koruny – odstraňování či
zkracování výhonu
Vazby u tlakových větvení, u trhlin a dutin v
místě větvení
Výsadba a péče o dřeviny / projekt UNIV 2 KRAJE
Děkuji za pozornost!
Výsadba a péče o dřeviny / projekt UNIV 2 KRAJE

similar documents