hornakova_jaroslava_0_zelen

Report
Prierezová téma Environmentálna
výchova a vzdelávanie v materskej
škole, základnej škole a strednej kole
s využitím metódy participatívneho
environmentálneho manažmentu.
Jaroslava Horňáková, MŠ Levoča,
Ul. Gašpara Haina 36, 054 01 Levoča
Tematický okruh : Príroda
Obsahový celok : Apríl, mesiac lesov
Veková kategória : 5-6 ročné deti
Názov EVP :
a jeho obyvatelia
 Tematický okruh : Príroda
 1. Obsahový štandard : Rastlinná a živočíšna
ríša
 1. Výkonový štandard (cieľ): Určiť niektoré
pozorovateľné spojitosti medzi rastlinnou a
živočíšnou ríšou.
 Vzdelávacia oblasť : kognitívna
 Kompetencie : osobnostné, komunikatívne,
kognitívne, učebné






Aktivita č. 1. – Les a jeho obyvatelia
Realizácia : v triede „Včeličiek“- najstaršia
veková kategória
Metóda: vzdelávacia – motivačný rozhovor,
expozičná - vysvetľovanie, opis, ukážka,
fixačná – metóda praktického cvičenia
Pomôcky : ilustračný materiál – stromy
(ihličnaté a listnaté), hmyz, vtáky, zvieratá
Učebné zdroje : Kniha Rozprávky (autor Terézia
Baroková Baroková)
Učiteľka oboznamuje deti s jednotlivými druhmi ihličnatých
stromov(smrek, borovica jedľa a smrekovec opadavý, buk,
lipa, topoľ), s niektorými druhmi zvierat (jeleň, jelenica,
medveď, vlk, líška, zajac, kuna lesná, veverička, krtko, hraboš
lesný), s niektorými vtákmi druhmi vtákov (jastrab, straka,
sova, ďateľ, straka)
a s niektorými druhmi hmyzu (lienka,
mravec, dážďovka, roháč).
Ilustrácie použité pri aktivite.
Deti vypracovávajú pracovný list :
„Kde žijete zvieratká?„
Pracovný list : „ Kde žijete zvieratká? „
Pohybové a relaxačné cvičenie
Názov EVP „ V jarnom lese „
Aktivita č. 3. : Vychádzka do blízkeho lesa
Okruh : Príroda
Oblasť : Perceptuálno–motorická, kognitívna
Obsahový štandard : Rastlinná a živočíšna ríša.
Výkonový štandard (cieľ): Priamym pozorovaním
určiť niektoré pozorovateľné spojitosti medzi rastlinnou a
živočíšnou ríšou.
Metóda : vychádzka - exkurzia, priame pozorovanie,
vysvetlenie, rozhovor
Pomôcky: lupa, papierové krabičky (od syra)
Participácia na EVP : kolegyňa, rodičia
Informovanosť o aktivite : formou informačnej
nástenky pre rodičov v šatni, na ktorej informujeme
rodičov o aktivitách, ktoré sme v konkrétny deň
realizovali a čo bolo ich cieľom.
Chôdza lúčnou cestou k lesu
Deti pozorujú vtákov a počúvajú vtáčí spev
Zuzanka objavila červeného mravca
Saška a Zuzka lupou pozorujú pavúčie
siete na mladom smreku
Deti hľadajú hmyz v machu
Miška chytila pavúka
Tánička a Lejka objavili červeného
mravca
Záverečná póza v lese
Tematický okruh : Príroda
Obsahový celok : Apríl, mesiac lesov
Veková kategória : 5 - 6 ročné deti





Názov EVP : Les a jeho obyvatelia
2. Obsahový štandard : Hodnotenie prírodného
prostredia
2. Výkonový štandard (cieľ): Prejaviť vzťah a
ochranárske postoje k prírodnému prostrediu a
stvárniť ich prostredníctvom umeleckých výrazových
prostriedkov.
Vzdelávacia oblasť : perceptuálno - motorická
Kompetencie : psychomotorické, kognitívne uplatňuje vlastné predstavy pri riešení problému,
učebné - prejavuje zvedavosť a spontánny záujem o
spoznávanie nového, pozoruje, skúma,
experimentuje, sociálne–spolupráca v skupine







Aktivita č 4.-Namaľovať ihličnatý strom (jedličku), na
plátno o rozmere 1.20 x 1.50 m farbami.
Realizácia aktivity : v triede (maľovanie na stole)
Metóda: rozhovor k téme, vysvetlenie prac.
postupu, názorná, praktická – manipulácia so
štetcom - maľovanie na plátno
Pomôcky : plátno, ploché štetce, farby na plátno,
temperové plátno, lepidlo - Duvilax
Učebné zdroje : Rozprávka „Ďateľ a jedlička“
Formy práce : skupinová, individuálna
Participácia na EVP : kolegyne, p. riaditeľka
Maľovanie stromu na plátno : „ jedlička „
Maľovanie stromu na plátno : „jedlička“
„deti pri jedličke„
Chlapci Ľubko a Miško brúsia drevené lišty, ktoré
sa použili na upevnenie plátna (obrazu s jedličkou)
v jeho hornej a dolnej časti.
Aktivita č. 5. – „Veselý s smutný les„
Realizácia : v triede „Včeličiek“- najstaršia
veková kategória
Metóda: vzdelávacia – motivačný rozhovor,
expozičná - vysvetľovanie, opis, ukážka,
fixačná – metóda praktického cvičenia,
tvorivá dramatika
Pomôcky : ilustračný materiál – jedlička deťmi
namaľovaný strom, hmyz, vtáky, zvieratá,
zelené šatky, červené krepové stužky, detská
pílka, prilba, zvieracie čiapky
Aktivita č.5 „ jedlička a jej lesní kamaráti“
Deti pri aktivite : „jedlička a jej lesní kamaráti“
Deti pri aktivite : „Veselý a smutný les„
(tvorivá dramatika)
Deti pri aktivite : „Veselý a smutný les„
(tvorivá dramatika)
Deti pri aktivite : „Veselý a smutný les„
(tvorivá dramatika)
Deti pri aktivite : „Veselý a smutný les„
(tvorivá dramatika)
Deti pri aktivite : „Veselý a smutný les„
(tvorivá dramatika)
Motto na záver :
„Chytil som motýľa, zahynul mi.
Odtrhol som kvietok, zvädol mi.
Vtedy som pochopil, že sa prírody nemám
dotýkať rukami, ale iba srdcom .„
Ďakujem za pozornosť

similar documents