List - Gymnázium a obchodní akademie Chodov

Report
Gymnázium a obchodní akademie Chodov
Smetanova 738, 357 35 Chodov
Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0376
Šablona: BOTANIKA
Pořadí šablony a sada: 11. Botanika
Materiál: VY_32_INOVACE_BOT.11
Vytvořený ve školním roce: 2013
Téma: List
Předmět a třída: BIOLOGIE, kvinta osmiletého gymnázia
Anotace: Materiál je určen pro výklad učiva Rostlinné orgány – list. Je potřeba
PC s internetem, projektor, microsoft powerpoint. Je vhodné, ale ne nutné, aby
měli PC k dispozici i žáci.
Autor: Mgr. Lucie Koudelková
Klíčová slova: čepel, řapík, žilnatina, vernace
Ověřený dne: 28. 11. 2013
Rostlinné orgány
LIST
Obr. 1
brainstorming
• Napiš, co tě všechno napadne, když se řekne
stonek:
K čemu slouží květině stonek?
• Na základě předchozího záznamu vypiš
všechny funkce stonku:
List
•
•
•
•
Ploché orgány rostlin
Zajišťují fotosyntézu
Vznikly pravděpodobně z telomů ryniofyt
Jejich růst je omezený – nejdříve vrcholový,
poté postranní a následně vmezeřený
• Zakládají se na stonku jako primordia, a to z
protomeristému
Anatomie čepele fotosyntetizujícího
listu
• Pokožka – kryta kutikulou
• Průduchy – tvořeny dvěma sesterskými
svěracími buňkami (regulují transpiraci)
• Hydatody – neuzavíratelné vodní skuliny, které
vytlačují nadbytečnou vodu
 Úkol: Vyhledej v učebnici či na internetu, jakým
pojmem s vyznačuje vytlačování ndbytečné vody
rostlinou…
Správná odpověď…
…….GUTACE
Anatomie čepele fotosyntetizujícího
listu
• Palisádový parenchym – pletivo tvořené
válcovitými parenchymatickými buňkami s
velkým množstvím chloroplastů (nejvýrazněji
se podílí na fotosyntéze)
• Houbovitý parenchym – pletivo tvořené
nepravidelně laločnatými parenchymatickými
buňkami s velkými intercelulárami (hlavní fcí je
výměna dýchacích plynů)
Anatomie čepele fotosyntetizujícího
listu
• Ohýbací buňky – buňky na svrchní straně listů
lipnicovitých rostlin, které změnou turgoru
svírají nebo otevírají listy a tím regulují odpar
vody
Anatomie jehlicovitého listu
nahosemenných rostlin
• Podpokožka – nepravidelná vrstva nebo
několik vrstev sklerenchymatických či
kolenchymatických buněk pod pokožkou
(zvyšují ochranný účinek pokožkových pletiv)
• Mezofyl – není rozlišen na palisádovou a
houbovitou vrstvu
• Pryskyřičné kanálky – prostupují mezofylem a
obsahují pryskyřice se silicemi
Základní části listu
• Čepel – většinou plochá, výrazně rozšířená část
listu s fotosyntetickou funkcí
• Řapík – stopkovitý charakter, přechází v čepel
• Žilnatina – cévní svazky (žilky) uspořádané v
listové čepeli
•
•
•
•
Otevřená žilnatina
Uzavřená žilnatina
Souběžná žilnatina
Sítnatá žilnatina
 Úkol: na internetu či v učebnici vyhledej, jak jsou uspořádány žilky u
uvedených typů žilnatin a uved příklady.
Správné řešení…
• Otevřená žilnatina
• žilky se vidličnatě rozbíhají k okraji listu a nejsou vzájemně příčně
propojeny (jilm)
• Uzavřená žilnatina
• Jednotlivé žilky jsou vzájemně propojeny
• Souběžná žilnatina
• Typ uzavřené žilnatiny se souběžně probíhajícími stejnými žilkami
(jitrocel)
• Sítnatá žilnatina
• Typ uzavřené žilnatiny, kde postranní žilky vytvářejí propojenou sít
s uzavřenými políčky
– Zpeřená (buk, habr)
– Dlanitá (javor, platan)
– Znožená (čemeřice)
Morfologie listu
• Pupen – útvar se základy stonků či listů (popř. i
květů)
– Pupeny listové
– Pupeny květní
– Pupeny smíšené
• Podle postavení a funkce můžeme pupeny
rozdělit např. na vrcholové, postranní,
přídatné, pomocné, spící…
Morfologie listu
• Vernace listová = způsob složení listové čepele v
pupenech, např.:
–
–
–
–
–
–
Plochá
Složená
Podvinutá
Nadvinutá
Svinutá
Řasnatá
 Úkol: na internetu či v učebnici vyhledej způsob složení čepele
v pupenech u těchto uvedených typů vernací a uved příklady
Správné řešení…
– Plochá – listy nejsou složené, pouze k sobě přitisklé
celou plochou (jmelí)
– Složená – listy jsou podélně složené na polovinu
(třešen)
– Podvinutá – okraje základů listu jsou stočené dospod
(prvosenka)
– Nadvinutá - okraje základů listu jsou stočené nahoru (
hrušen)
– Svinutá - listová čepel je stočená do trubičky (trávy)
– Řasnatá - listová čepel je stočená podle hlavních a
postranních žilek (javor)
Funkční metamorfózy listu
• Úkol (vhodné jako domácí úkol):
U každého z následujících typů metamorfózy listu
vyhledej na internetu či v učebnici jeho funkci a
význam
Na internetu vyhledej obrázek dané metamorfózy
listu a urči zástupce u kterého se nachází
Ze získaných informací udělej prezentaci ppt. s
názvem „Funkční metamorfózy listu“
Metamorfózy listů
•
•
•
•
Dělohy
Šupina
Listen
List asimilační
–
–
–
–
–
–
Úponky
Trny
Fyloidie
Listové kořeny
Konvice
Listy hmyzožravých rostlin
Použitá literatura a internetové zdroje
1.
•
•
•
•
Crusier. Abies grandis cross section cropped[online]. [cit. 21. 9. 2013].
Dostupný na www: <
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Maple_leaf_structure.jpg >
ČABRADOVÁ, V. HASCH, F., SEJPKA, J. VANĚČKOVÁ, I. Přírodopis 7,
učebnice pro základní školy a víceletá gymnázia. FRAUS, 2005, ISBN 807238-424-4
DOSTÁL, P. Anatomie a morfologie rostlin v pojmech a nákresech.
Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, Praha, 2004, ISBN 807290-179-6
SKÝBOVÁ, J. Stručný přehled systému a ekologie vyšších semenných
rostlin. Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, Praha, 2003, ISBN
8072901516
KINCL, M. KINCL, L. JAKRLOVÁ, J. Biologie rostlin pro gymnázia. Fortuna,
2008, ISBN 80-7168-947-5

similar documents