การบริหารโครงการ VMI

Report
โรงพยาบาล และ
องค์การเภสั ชกรรม
วัตถุประสงค์
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ประสิทธิผล การบริหารสินค้ าคงคลังและการ
กระจายยา เพื่อให้ มียาหมุนเวียนและกระจายไปทัว่ ประเทศได้ อย่างสม่าเสมอ
และสามารถบริการผู้ป่วยให้ ได้ รับยารักษาอย่างต่อเนื่อง
1. เข้ า Website http://scm.gpo.or.th/vmi
2. เขา้ Website อภ.
www.gpo.or.th เลือก VMI/SMI
เลือกโครงการยาทัว่ ไป
• พิมพแบบฟอร
ม
่ องการ
เช่น
้
์
์ FM2 ทีต
- FM2/1 ยา อภ. 201 รายการ
- FM2/2 ยา อภ. นอกเหนือจาก 201 รายการ
- FM2/3 ยาที่ อภ. มิไดผลิ
้ ตแตมี
่ จาหน่าย
ใส่ประมาณการใช้ยาทัง้ หมดทีเ่ ลือกตามระยะเวลาทีเ่ ขาโครง
้
ใส่ประมาณการใช้ยาตอเดื
เ่ ลือก
่ อนของแตละรายการที
่
เลือก Safety Stock ทีต
่ องการ
(7 วัน, 15 วัน, 30 วัน
้
ใส่ชือ
่ ผู้ให้ขอมู
่ ่ งยา
้ ล, ผู้รับยา, รายละเอียดสถานทีส
Fax เอกสารมาที่ เบอร ์ 0-2354-8861, 0-2203-8909
การส่งขอมู
งทาง
้ ลสิ นคาคงคลั
้
Internet
ใน Website ของ GPO โดย
บันทึกขอมู
้ ลสิ นค้าคงคลัง
Upload or Key in
คลังยาโรงพยาบาล
Onhand
VMI
ตรวจสอบ
Onhand
ส่ งของพร้ อม Invoice และรายงานฯ
องค์ การเภสั ชกรรม
คลิกทีป
่ ่ม
ุ VMI / SMI เพือ
่
เข้ามา Log in
ใส่ Username และ
Password
คลิก บันทึก
Inventory
แถบบอกสถานะ จะเปลีย
่ นสี ไป
ตามยอดเงินในใบสั่ งซือ
้ เทียบกับ
วงเงินทีก
่ าหนด
(1-50%) (51-80%) (81-100%)
(เกินวงเงิน)
1. ถ้าใส่วงเงินไว้ ระบบจะตรวจสอบ
ขณะบันทึก
และแถบบอก
สถานะจะเปลีย
่ นสี ตามยอดเงิน
ในใบสั่ งซือ
้
โดยแยกตามประเภท
ของยา อภ., ผลิต (FM2/1),ยา
อภ.ผลิต (FM2/2) และ ยาผู้ผลิตอืน
่
(FM2/3)
2. ถ้าเลือกงบประมาณ
จะนาไปแสดงให้ทีใ่ บสั่ ง
ซือ
้ , และสามารถแจ้ง
ข้อความให้ อภ. ไดใน
้
ช่องหมายเหตุ
3. กดปุ่ม + เพือ
่ เลือกกลุม
่
ยาทีจ
่ ะบันทึก Onhand
หรือเลือกแสดงทุกรายการ
โดยไมจั
ได้
่ ดกลุมยาก็
่
(จานวนตัวเลขในวงเล็บ
คือ จานวนรายการทีท
่ า
สั ญญา VMI ไว้กับองคการ
์
เภสั ชกรรม)
4. ใส่ยอด Onhand ให้
สั งเกตแถบบอกสถานะจะ
เปลีย
่ นสี ตามยอดเงินใน
ใบสั่ งซือ
้
5. กด
save
คลิกทีน
่ ี่ เพือ
่
บันทึก
Inventory ตอ
่
การบันทึก Onhand ถาต
้ ้องการยา
รายการใดให้บันทึก Onhand
เฉพาะรายการนั้น ๆ ถาค
้ า่
Onhand เป็ นศูนย ์ ให้ใส่คาศู
่ นย ์
(ถาไม
ใส
ต
้
่ ่ ระบบจะถือวาไม
่
่ องการ
้
บันทึก)
(OnProcess หมายถึง จานวนยาที่
อยูระหว
างด
าเนินการจัดส่ง)
่
่
• Ship VMI = จานวนสิ นค้าทีร่ ะบบ
คานวณให้อัตโนมัต ิ
• Ship Order = จานวนสิ นคาที
่ องการ
้ ต
้
ให้ส่งในครัง้ นี้สามารถแกไขจากจ
านวน
้
ทีร่ ะบบคานวณได(รายการใดมี
ยอดจะ
้
เป็ นรายการทีจ
่ ะปรากฏในใบสั่ งซือ
้ )
• Amount = จานวน Ship Order x
ราคาตอหน
่
่ วย
เมือ
่ รพ. ตรวจสอบการบันทึกวา่
ถูกต้องครบถวนแล
วให
้
้
้คลิก Post
Inventory เพือ
่ ส่งขอมู
้ ลให้องคการ
์
เภสั ชกรรม
คลิก พิมพ ์
ใบสั่ งซือ
้
คลิกทีร่ ป
ู
เครือ
่ งพิมพ ์ เพือ
่
สั่ งออกเครือ
่ งพิมพ ์
ในกรณีท ี่ Post Inventory แลว
้ แตต
่ ้องการ
จะเพิม
่ เติมแกไขข
อมู
้
้ ลให้เลือกแหลงข
่ อมู
้ ลที่
เคย Post Inventory ภายในวันเดียวกันได้
ดังนี้
• ใช้ข้อมูลเดิมมาแกไข
: ระบบจะดึงขอมู
้
้ ลที่
เคยPost Inventory ครัง้ ลาสุ
่ ดภายในวันนั้น
ขึน
้ มาให้บันทึกใหมทั
่ ง้ หมด
• เมือ
่ เลือกแหลงข
่ องการแล
วให
่ อมู
้ ลทีต
้
้
้กด
Submit
สามารถทาการแก้ ไขได้ ภายในเวลา 24.00 น. ของวันนัน้
หากเลยกาหนดเวลาแล้ วท่ านจะไม่ สามารถแก้ ไขได้
ให้ ทาการส่ ง Inventory ของวันใหม่ มาแทน
กรณีทเี่ จ้าหน้าทีต
่ องรั
บผิดชอบหลาย
้
โครงการ
สามารถกาหนด
Username เดียวเขาใช
้
้งานระบบ VMI
หลายโครงการได้ (Single Sign-On)
• คลิก VMI
• เลือกโครงการ
• กด Submit
• ระบบจะเปลีย
่ นโครงการตามทีเ่ ลือก
ผูใช
้ ้สามารถส่งขอมู
้ ลสิ นค้าคงคลังให้
องคการเภสั
ชกรรมไดทุ
์
้ กโครงการ
โดยไมต
Login ใหม่
่ อง
้
•
•
•
•
•
Login เข้าระบบ VMI
Download แบบฟอรม
์
กรอกแบบฟอรม
์
Fax ส่งมาทีอ
่ งคการเภสั
ชกรรมตามหมายเลขใน
์
แบบฟอรม
์
องคการฯ
จะส่ง Username ใหมให
่ ้ทาง e์
mail ทีร่ ะบุใน
แบบฟอรม
์
1. คลิก
Setting
2. ใส่ Password เดิม ที่
Current Password
3. ใส่ Password ใหม่ ที่
New Password
4. ใส่ Password ใหมอี
่ กครัง้
เพือ
่ ยืนยันทีC
่ onfirm Password
5. คลิกปุ่ม Change Password
ระบบจะทาการเปลีย
่ น
Password ให้ใหม่
เมือ
่ Login เขาระบบ
ต้องใช้
้
Password ใหม่
2. คลิก เรียงลาดับ
รายการยา
1. คลิก
Setting
3. เลือกการเรียงลาดับรายการยาที่
ต้องการ
• เรียงลาดับรายการตาม FM2
• ชือ
่ ยา จะเรียงจาก A - Z
4. คลิกปุ่ม Submitระบบจะทา
การเปลีย
่ นการเรียงลาดับรายการ
ยาให้ใหมเมื
่ Login เข้าระบบ
่ อ
ครัง้ ตอไปจะเป็
นตามทีเ่ ลือกไว้ครัง้
่
ลาสุ
่ ด
โรงพยาบาล
ผู้รับผิดชอบ
เบอร์ ตดิ ต่ อ
รพ.ในเขต กทม. และปริมณฑล
ภก.อาพล
02-3548855 มือถือ 084-7003924
รพ.ในเขต ภาคกลาง ภาคตะวันออก
ภญ.กาญจนา
02-3548856 มือถือ 081-2071451
รพ.ในเขตภาคเหนือ,ภาคใต้ ,
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภญ.ศรี สมัย
02-3548859 มือถือ 084-700- 3926
สาขาภาคเหนือ
ภญ.นัยนา ปทานุคม, คุณสุภาภรณ์ เครื อ 053-441315, 053442536
คาบุตร
สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภญ.นิตยา โชคสวัสดิ์, ภก.ธงไชย วสุนท
ราวัฒน์
042-218124-5 ต่อ 102,105, 042218127
สาขาภาคใต้
ภก.สุริยนั ต์ โพธิ์เสนา, ภก.ธีรสิทธิ์ แสง
จันทร์ ทะนุ
074-230546-7

similar documents