RETTS-T och Traumajournal - Landstinget Kronoberg

Report
RETTS-T och Traumajournal
Införande 1 feb 2014
Vad är RETTS?
• Rapid Emergency Triage and Treatment System
• En sortering, prioritering och riskidentifiering av alla
patienter som omhändertas akut i ambulans och på
akutmottagning
• Standardiserad och stöder kommunikation enligt
ISBAR
• Detta ger ett beslutsstöd och underlag för prioritering
av patienter till rätt vårdnivå
Hur fungerar RETTS?
Triage enligt RETTS består av tre delar:
• Vitalparametrar
• ESS (Emergency Symtoms and Signs är en algoritm
baserat på sökorsak där specifika symtom och tecken
medför varierande prioriteringsnivå)
• Triagesköterskans subjektiva bedömning
ESS
• ESS (Emergency Symtoms and Signs) är en algoritm
baserat på sökorsak, t.ex ”skada hand”
• Specifika symtom och tecken medför varierande
prioriteringsnivå
• Alla ESS är uppbyggda på samma sätt och gäller
både prehospitalt och hospitalt
33. RETTS
-Skada Hand/arm S69.9
-Skada axel S43.0
- Amputation ovan hand
- Minst 2 frakturer på långa rörben
- Pulserande blödning
- Svår smärta, tecken på kompartmentsyndrom
- Infektionstecken och smärta vid flexion/extension
- Fraktur/lux med kraftig felställning/öppen fraktur
- AK-behandling eller blödningsbenägenhet*
- Nedsatt distalstatus
- Djup sårskada som behöver sutureras
- Misstanke om eller fraktur/ledluxation
- Misshandel kan bli lägst gul prio
-Inget av ovanstående
Faktaruta somatik
Med långt rörben menas i skadesammanhang, humerus medan radius
och ulna räknas tillsammans som ett rörben.
Nedsatt distalstatus är om pulsar och eller känsel är påverkade
bortom skadan.
Kompartmentsyndrom uppstår när en muskel i armen svullnar så
mycket att trycket påverkar muskel, blodflöde och nerver. Det kan
även uppstå om ett gips är för trång och trycket på vävnaden
därigenom blir för högt. Måste behandlas skyndsamt för att undvika
bestående skador.
Denna ESS avser handläggning av patienter som inte kommer via
larm eller traumateamsaktivering. Detta hindrar förstås inte att
handläggningen är standardiserad eftersom traumaanamnesen kan
vara initialt fel både från patient och ev. medföljare/anhörig.
*Definition: AK-behandling= alla läkemedel som påverkar
koagulationssystemet, eller behandling med >1
trombocythämmare.
Med blödningsbenägenhet menas känd koagulationsdefekt eller
pågående AK-behandling (se ovan).
Överväg traumalarm
Överväg traumalarm
Processåtgärd prehospitalt: Enligt prehospital organisation
Processåtgärd hospitalt: Överväg röntgenremiss vid gul/grön prio
enl PM. Sårskador skall primärsutureras inom 6 timmar från skadan.
Tillse att patienten blir rengjord i och omkring sårområdet direkt efter
triage.
Provtagning: Röd/orange: traumapaket, blodgruppering, BAS-test.
RETTS© 2013
ESS Trauma-algoritm
39. RETTS-T
Traumalarmsaktiveringsalgoritm
SpO2<90% med 02 eller ofri luftväg

AF >30 eller < 8/minut
Puls >130/min
Systoliskt BT < 90mmHg
RLS >3 eller GCS <12
Faktaruta trauma
Algoritmen används genom att LAS på akutmottagning erhåller rapport
om vitalparametrar, skador* och skademekanismer från ambulans.
LAS på akutmottagningen aktiverar larmnivå.
*Skador definieras som kända/uppenbara eller misstänkta i röd ruta.
Vid ankomst genomförs reevaluering på akutmott/sjukhus.
Ett eller flera kriterier i röd ruta ger RÖD traumalarmsnivå.
De som saknar uppenbara eller misstänkta kriterier för röd blir orange
även om man inte finner lämpligt kriterium i orange ruta. Dessa blir
orange traumalarmsnivå.
Neurologiskt bortfall
Ryggskada med neurologiskt bortfall
Penetrerande våld på huvud, hals eller bål, proximalt
om armbåge/knä.
Instabil bröstkorg
Minst 2 frakturer på långa rörben
Instabilt bäcken

Amputation ovan hand eller fot
Kraftigt trubbigt våld mot skalle, thorax eller buk

Trauma med rökskada eller brännskada >18%
Bilolycka, beräknad hastighet >60/h
Utlöst krockkudde
Fordonet voltat, personen fastklämd
Utkastad ur fordonet
Dödsfall i samma fordon

MC/moped/cykelolycka >30km/h
Fotgängare eller cyklist påkörd av motorfordon
Fall från höjd > 3 meter

Annat uppenbart högenegivåld

Trauma med drunkning eller nedkylning
Ett eller flera uppfyllda kriterier:
RÖTT traumalarm (Nivå1)
RETTS© 2013
Inget rött kriterium och ett eller flera i orange:
Orange traumalarm (Nivå 2) (se faktaruta ovan)
Processåtgärd hospitalt: Den slutliga traumanivån sker på sjukhus.
Prehospitalt anges endast larmnivån på traumateamsaktiveringen
Obs: Rött larm för ”Kraftigt trubbigt våld mot skalle, thorax eller buk”
gäller endast i landstinget Kronoberg.
139. retts-p
Traumalarmaktiverings-algoritm
Algoritmen utgår från den information ambulansen
ger till mottagande akutmottagning.
Larmssk aktiverar larmnivå.
Vid ankomst görs en reevaluering.
Bilolycka, avkörning med viss hastighet
>70/h med bälte eller utlöst krockkudde
>50 km/h utan bälte eller utlöst krockkudde
 Fordonet voltat, personen fastklämd
 Utkastad ur fordonet
 Dödsfall i samma fordon
 MC/Mopedolycka >30km/h
 Fotgängare eller cyklist påkörd av motorfordon
 Fall från höjd > 3 meter eller tre gånger egen höjd
Annat högenergetiskt våld
 SpO2<93% med 02 eller ofri luftväg
 AF i rött åldersintervall
 Puls i rött åldersintervall
 RLS >2 eller GCS <12
 Neurologiskt bortfall
 Penetrerande våld huvud, hals eller bål
 Signifikant ansiktstrauma
 Kläm/krosskada över thorax/buk/bäcken
 (Misstänkta) revbensfrakturer
 Minst 2 frakturer på långa rörben
 (Misstänkt) traumatisk bäckenskada
 Amputation ovan hand eller fot
 Kraftigt trubbigt våld mot skalle, thorax eller
buk
 Trauma med rökskada eller bränn-, frät- el.
skållskada >9% >1 år eller >5% <1 år.
Ett eller flera uppfyllda kriterier:
RÖTT traumalarm
Processåtgärd hospitalt: Den slutliga traumanivån sker på sjukhus.
Prehospitalt anges endast larmnivån på traumateamsaktiveringen
Obs: Rött larm för ”Kraftigt trubbigt våld mot skalle, thorax eller buk”
gäller endast i landstinget Kronoberg.
 Trauma med drunkning eller nedkylning
Ett eller flera uppfyllda
kriterier:
RÖTT traumalarm
retts-p v.1.2
Varför byter vi till RETTS-T?
• De flesta sjukhus i Sverige använder RETTS-T
• Vi kan lättare jämföra oss med andra
• Vi använder redan RETTS på våra
akutmottagningar
Traumajournal
Införs samtidigt som RETTS-T:
1 februari 2014
Ersätter akutjournalen hos traumalarmspatienter

similar documents