AVLASTNING

Report
AVLASTNING
Melhus 16.11.2011
LOST Kap 4 § 4-2
De sosiale tjenester skal omfatte
a) Praktisk bistand og opplæring, herunder
brukerstyrt personlig assistanse til de som
har et særlig tyngende omsorgsarbeid,
sykdom, funksjonshemming, alder eller av
andre årsaker
b) Avlastningstiltak for personer og familier
som har et særlig tyngende omsorgsarbeid
c) Støttekontakt for personer og familier som har
behov for dette på grunn av en funksjonshemming,
alder eller av andre årsaker
d) Plass i institusjon eller bolig med heldøgns
omsorgstjenester til dem som har behov for det
på grunn av funksjonshemming, alder eller av
andre årsaker
e) Lønn til personer som har et særlig tyngende
omsorgsarbeid.
NY HELSE OG
OMSORGSTJENESTELOV
Kapittel 1 Formål og virkeområde
§ 1-1 Lovens formål
Lovens formål er særlig å:
1. forebygge, behandle og tilrettelegge
for mestring av sykdom, skade, lidelse
og nedsatt funksjonsevne,
NY LOV FORTS
2. fremme sosial trygghet, bedre
levevilkårene for vanskeligstilte,
bidra til likeverd og likestilling og
forebygge sosiale problemer,
3. sikre at den enkelte får mulighet til
å leve og bo selvstendig og til å ha en
aktiv og meningsfylt tilværelse i
fellesskap med andre,
NY LOV FORTS
4. sikre tjenestetilbudets kvalitet og et
likeverdig tjenestetilbud,
5. sikre samhandling og at
tjenestetilbudet blir tilgjengelig for
pasient og bruker, samt sikre at
tilbudet er tilpasset den enkeltes
behov,
NY LOV FORTS
6. sikre at tjenestetilbudet
tilrettelegges med respekt for den
enkeltes integritet og verdighet og
7. Bidra til at ressursene utnyttes best
mulig.
§ 3-2 Kommunens ansvar for helse- og
omsorgstjenester
6. Andre helse- og omsorgstjenester,
herunder:
a. helsetjenester i hjemmet,
b. personlig assistanse, herunder praktisk
bistand og opplæring og støttekontakt
c. plass i institusjon, herunder sykehjem
og
d. avlastningstiltak.
§ 3-3 Helsefremmende og
forebyggende arbeid
Helse- og omsorgstjenesten skal
arbeide for at det blir satt i verk
velferds- og aktivitetstiltak for barn,
eldre og funksjonshemmede og andre
som har behov for det.
§ 3-6 Omsorgslønn
Kommunen skal ha tilbud om
omsorgslønn til personer som har et
særlig tyngende omsorgsarbeid.
§ 3-7 Boliger til vanskeligstilte
Kommunen skal medvirke til å skaffe
boliger til personer som ikke selv kan
ivareta sine interesser på
boligmarkedet, herunder boliger med
særlig tilpasning og med hjelpe- og
vernetiltak for dem som trenger det
på grunn av alder, funksjonshemning
eller av andre årsaker.
§ 3-8 Brukerstyrt personlig
assistanse
Kommunen skal ha tilbud om personlig
assistanse etter § 3-2 første ledd nr.
6 bokstav b, i form av praktisk
bistand og opplæring, organisert som
brukerstyrt personlig assistanse.
FORMÅLET MED LOVEN
Sikre at familier med særlig tyngende
omsosrgsansvar får mulighet til å:
* fungere så normalt som mulig
* ivareta omsorg for søsken
* sikre gode tilrettelagte
fritidstilbud til den
.
funksjonshemmede som trenger
ekstra . . . . bistand
FORUTSETNINGER
For å oppnå intensjonene om
avlastning må følgende være tilstede:
* en god kartlegging av behov
* god dialog om ulike alternativer
* utprøving og tilpassning
HVA ER AVLASTNING ?
Avlastning for hvem?
Avlastning i hjemmet?
Avlastning i kommunal leilighet?
Avlastning hos annen familie?
Annen privat avlastning?
Hvordan finne det beste
alternativet?
ENKELTVEDTAK
Søknad om avlastning fremmes til
kommunen v/…..
Enkeltvedtak som kommunen har
truffet kan påklages til fylkesmannen
Opplysning om klageadgang skal
komme frem i vedtak
Avlastning er vederlagsfritt.

similar documents