Riktig behandling til rett barn til rett tid

Report
CP-KONFERANSEN 31.januar 2014
Å beskrive forekomsten av CP i Norge,
inkludert undertyper, alvorlighetsgrad og
tilleggsvansker
 Å bidra til bedre kvalitet på
svangerskapsomsorg og nyfødtmedisin
 Å bidra til bedre og likeverdig
behandling og oppfølging av barn/unge
med CP i Norge
 Å bidra til økt kunnskap om CP

CP-KONFERANSEN 31.januar 2014
Startet som et pilotprosjekt i 2002 med
innsamling av data for barn født 19961998
 Godkjent som nasjonalt medisinsk
kvalitetsregister i 2006
 Alle landets habiliteringssenter leverer
data
 Fra 2012 har CPRN og CPOP felles
samtykke

CP-KONFERANSEN 31.januar 2014
Formålet med CPOP er
Tilby barn med CP en systematisk og forutsigbar
oppfølging av motorisk funksjon
 Følge opp og forebygge kjente komplikasjoner ved
CP som kontrakturer og feilstillinger
 Følge opp og øke kvaliteten på behandling av
motorisk funksjon ut fra internasjonal forskning og
beste praksis
 Øke kunnskapen om CP og ulike behandlingstiltak,
som fysio- og ergoterapi, spastisitetsbehandling,
ortopedisk kirurgi og ortopediske hjelpemidler
 Videreutvikle og drive et nettverk for kompetanseog kvalitetsutvikling for habiliteringstjenestene og
kommunale samarbeidspartnere for å sikre et
likeverdig oppfølging i hele landet

Noen fakta om CPOP

CPOP startet som et treårig prosjekt i Helse
Sør-Øst i 2006 for barn med CP født fra
01.01.2002 og ble nasjonalt i 2009 for barn
med CP født fra 01.01.2006

Alle habiliteringstjenestene i landet i
samarbeid med kommunene tilbyr alle barn
og unge med CP standardiserte,
tverrfaglige undersøkelser frem til 18 års
alder, med frekvens avhengig av alder og
funksjonsnivå
1986-1995 (kun CP diagnose):
1346
1996-2013 :
1735
TOTAL: 3 081









Type CP
Perinatal data
Språk/kommunikasjon
Spisevansker
Syn
MR funn
Høyde /vekt
Medfødte syndromer
Medfødte
misdannelser








Type CP

Kognitiv funksjon

Språk/kommunikasjon 
Spisevansker

Motorisk funksjon

Hørsel
Syn
MR funn
Spastisitetsbehandling
Kirurgiske inngrep
Høyde /vekt
Medfødte syndromer
Medfødte
misdannelser
Forekomst
i Norge og Europa
Tilleggsvansker
Behandling
Spising og ernæring
Behandling med botulinumtoksin
CP-KONFERANSEN 31.januar 2014
Forekomst i Norge, per 1000 levende
3
2.5
2
1.5
1
0.5
2.3 per 1000 levende fødte
I Europa stabil forekomst fram til ’96-’98,
synkende forekomst for perioden frem til 2003
25 %
21 %
17 %
15 %
4%
2%
Syn - alvorlig
nedsatt
Hørsel - alvorlig
nedsatt
Talevansker*
Epilepsi
CP-KONFERANSEN 31.januar 2014
Spisevansker*
Psykisk
utvik.hemming*
45 %
44 %
34 %
15 %
9%
3%
CP-KONFERANSEN 31.januar 2014
mean





England
Norge
Sverige
Danmark
Island*
SD
70 mo (33.3)
23 mo (19.1)
31 mo (34.1)
29 mo (18.1)
78 mo *bare ett barn
Portugal – ingen data
p < 0.001, nonparametric test
% av alle med CP som har fått BTX per helseregion
70
60
50
40
30
20
10
0
Helse Sør Øst
Helse Vest
CP-KONFERANSEN 31.januar 2014
Helse Midt
Hele Nord
BTX per GMFCS nivå som % av alle med CP på det nivået
80
70
60
50
40
30
20
10
0
GMFCS I
GMFSC II
GMFCS III
GMFSC IV
CP-KONFERANSEN 31.januar 2014
GMFCS V
BTX behandling per kognisjonsnivå
70
60
50
40
30
20
10
0
Moderat el dyp
PU
Lett PU
Generelle
lærevansker
CP-KONFERANSEN 31.januar 2014
Normal
fungerende
Ukjent
kognisjonsnivå
BTX behandling i forhold til talefunksjon
70
60
50
40
30
20
10
0
Normal
Litt utydelig
Utydelig
CP-KONFERANSEN 31.januar 2014
Meget
utydelig
Ingen tale
Ukjent
Hva registreres i CPOP?






Grovmotorisk funksjon
(GMFCS, FMS,GMFM)
Håndmotorisk funksjon
(MACS, AHA, House)
Leddbevegelighet
Spastisitet
Røntgen av hofter og rygg
Tiltak rettet mot motorisk
funksjon
› Fysioterapi
› Ergoterapi
› Fysisk aktivitet
› Spastisitetsbehandling
› Ortopediske hjelpemidler
› Ortopedisk kirurgi
Alarmverdier
Ulike alarmverdier for
leddbevegelighet i
armer og ben avhengig
av funksjonsnivå
 Grønn = normal verdi
 Gul = kontroll/tiltak
 Rød = patologisk

Antall registreringer i CPOP
GMFCS n=830
830 barn er registrert
31.12.2012
 43% jenter og 57%
gutter fra 0-12 år

CP-type n=830
MACS n=830
Diplegi
27%
Quadriplegi
15%
Røntgen av hoftene (CPOP)



Uten screening og tiltak ved
begynnende lateralisering, er
forekomsten av hofter ut av ledd
10-20 % hos barn med CP
For barn klassifisert med GMFCS
III-V er risikoen for hofter ut av
ledd ca 40 %
Ingen barn som følges av CPUP
har fått hoftene ut av ledd
Hägglund et al 2005 a



GMFCS I Ingen røntgen
GMFCS II Røntgen ved 2 og 6 år
GMFCS III-IV-V Røntgen så snart
diagnosen er stilt, deretter årlig
til 8 år, deretter individuelt
Røntgen av hofter GMFCS II-V (CPOP)
Figuren viser det bildet hvor barnet har
hatt den høyeste MP
16 barn (5%) har hatt MP 100 % n=325
Kun 3 barn (2%) har hatt MP 100%
forutsatt at de følger prosedyrer for
røntgen når barnet er 1-2 år n=154
Bevegelighet i ankel
76 ungdom med CP
830 barn med CP (CPOP)
pluss 76 ungdom med CP
100 %
80 %
60 %
Dorsalfleksjon i ankel
40 %
20 %
100 %
90 %
0%
I
II
III
IV
V
80 %
70 %
GMFCS
60 %
50 %
830 barn med CP (CPOP)
40 %
30 %
20 %
Dorsalfleksjon i ankel
10 %
0%
100 %
1
80 %
60 %
40 %
20 %
0%
1
2
3
GMFCS
4
5
2
3
4
5
6
7
8
9
10
16-17
Spastisitetsbehandling og ortopedisk kirurgi hos
barn i CPOP og ungdom før etablering av CPOP
Botulinum toxin-A
 42% i legg og/eller lår –
alle GMFCS nivåer
(30% hos ungdommer)

Kirurgi
 16% er operert i bena –
alle GMFCS nivåer
(60% hos ungdommer)
16% i arm/hånd
(13% hos ungdommer)
Baklofenpumpe
 3% – GMFCS IV og V
(12% hos ungdommer)

3% har fått håndkirurgi
– MACS I-III
(13% hos ungdommer)
Resultater CPOP – Grovmotorisk utvikling
Gross Motor Function Classification System
(GMFCS)
Gross Motor Function Measure (GMFM-66)
592 barn, 1488 tester
Alder
Benytte oppgavekart fra GMFM i målsetting
og planlegging av tiltak.
Resultater CPOP –
Utvikling av håndfunksjon med AHA n=222
Holmefur et al 2009
222 barn, 387 tester
Benytte AHA i målsetting og planlegging av tiltak.
76% av barna som er testet med AHA har fått håndtrening, mot 40% av alle barna
Ergo- og fysioterapi
Ergoterapi
 53% på alle MACS nivåer
(20% hos ungdommer)


Trening av håndfunksjon:
40%
Trening av
dagliglivsferdigheter: 37%
MACS II-V
Fysioterapi
 94% på alle GMFCS nivåer
(78% hos ungdommer)
62% 1-2 x uken (34% ungdommer)
 18% intensiv treningsperiode
Fysisk aktivitet
 69% i barnehage/skole
 42% på fritiden


3 PhD (+3 i 2014)
Magne Stoknes 2013, Areej Elkamil 2012,
Guro L. Andersen 2011
16 artikler publisert basert på CPRN data
 Årlige presentasjoner på nasjonale og
internasjonale kongresser
 Pågående forskning

› Gener og CP
› Håndfunksjon
› Spising og ernæring
Brukes CPOP-data?



En artikkel om utvikling av hofteleddene hos
barn med CP Terjesen 2012
Årlige presentasjoner på nasjonale og
internasjonale kongresser
Pågående forskning
› Langtidsoppfølging av hofter hos barn med CP Terjesen
› Smerter og hofteluksasjon hos barn med alvorlig CP
Ramstad
› Utvikling av håndfunksjon hos barn med CP Elkjær
› Utvikling av grovmotorisk funksjon hos barn med CP
Myklebust
› Helse, funksjon, deltakelse og behov for tjenester hos
ungdom med CP Jahnsen
CPRN og CPOP – veien videre?
Felles samtykkeerklæring fra 2012
 Årlig samkjøring av registreringene
i CPRN og CPOP
 Øke dekningsgraden på
registreringene
 Fagdager, kurs, workshops,
nettverkssamlinger
 Utvikle nasjonale retningslinjer for
oppfølging i samarbeid med CPforeningen
 Nettbaserte registreringer
 Livsløpsperspektiv –
CPRNung og CPOP voksen
 Utvikle forskningsprosjekter i
samarbeid med NTNU, UiO og
CPUP


similar documents