فايل الحاقي - بانک ملی ایران

Report
‫بيژن بيدآباد‬
‫سیکل‌های تجاری‬
‫‪ ‬هفتگی‬
‫‪ ‬ماهانه‬
‫‪ ‬فصلی‬
‫‪ ‬سالیانه‬
‫‪ ‬تغییر‌موجودی‌انبار‌(نیم‌دهه)‌سیکل‌کیچن‬
‫‪ ‬سیکلهای‌تجاری‌(حدود‌یک‌دهه)‌جاگالر ‪1862‬‬
‫‪ ‬تحوالت‌ساختاری‌(حدود‌دو‌دهه)‌سیکلهای‌کوزنتز‬
‫‪ ‬تحوالت‌علم‌و‌تکنولوژی‌(نیم‌تا‌یک‌صده)‌موج‌کندراتیف‬
‫سیکلهای‌تجاری‬
‫‪ ‬شومپیتر‪‌:‬‬
‫‪ ‬رکود‪‌:‬تولید و‌قیمت کاهش می‌یابد‬
‫‪ ‬بحران‪‌:‬سقوط‌بازارهای بورس‌و‌ورشکستگی‌بنگاه‌ها‬
‫‪ ‬رونق‪‌:‬رونق‌بورس‌و‌افزایش بازدهی و‌تقاضای کل و‌‬
‫قیمت‬
‫‪ ‬شکوفائی‪‌:‬افزایش در‌تولید و‌قیمت‌ها‬
‫نظریات‌سیکلهای‌تجاری‬
‫‪‬‬
‫گودوین‪‌:‬علت‌سیکل‌های تولید را‌وقفه‌در‌توزیع درآمد‌بین سود‌‬
‫صاحبان‌سرمایه بنگاه‌های اقتصادی و‌دریافتی نیروی کار می‌داند‪‌.‬‬
‫درآمد‌عامل‌تولید کار با‌یک وقفه‌خود‌را‌با‌درآمد‌عامل‌تولید‬
‫سرمایه تنظیم می‌نماید و‌منجر‌به‌رفتار‌ادواری عدم‌انطباق‌تولید و‌‬
‫مصرف‌می‌گردد‪‌.‬‬
‫‪‬‬
‫نظریه گودوین دارای دینامیسم زمانی است‌و‌منجر‌به‌معادالت‬
‫تفاضلی مرتبه‌اول‌می‌شود‬
‫این نوع‌معادالت روندهای زمانی صعودی یا نزولی‪‌،‬میرا یا واگرا‌‬
‫متنوعی ایجاد می‌کنند ولی قادر‌نیستند تا‌روند‌های متناوب بسازند‪‌.‬‬
‫‪‬‬
‫برای ایجاد روند‌های سینوسوئید معادله‌تفاضلی مورد‌نظر‌حداقل‌‬
‫باید از‌درجه‌دو‌باشد‪.‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫نظریات‌سیکلهای‌تجاری‬
‫‪ ‬برخی اقتصاددانان‌علت‌سیکل‌های تجاری‪:‬‬
‫‪ ‬شوك‌های تکنولوژیک‬
‫‪ ‬تحوالت‌و‌سیکلهای حزبی و‌تصمیمات سیاسی‬
‫‪ ‬مارکسیست‌ها آن‌را‌طبیعت ذاتی سرمایه‌داری‬
‫‪ ‬نئومارکسیست‌ها کاهش قدرت‌خرید کارگران را‬
‫علت‌بحران‌های سرمایه‌داری تلقی می‌نمایند‪.‬‬
‫نظریات‌سیکلهای‌تجاری‬
‫‪‬‬
‫ناشی از‌عملکرد انبارها‌و‌جریان عرضه‪:‬‬
‫وقتی اقتصاد‌بیش از‌مصرف‌تولید می‌نماید کاالها در‌انبار‌متراکم شده‌و‌‬
‫فروشنده‌قیمت‌را‌پایین می‌آورد‪‌.‬تولیدکننده سطح‌تولید را‌پایین می‌آورد‪‌.‬‬
‫درآمد‌عوامل‌تولید کم می‌شود و‌تقاضا‌کاهش می‌یابد‪‌.‬کاهش تقاضا خود‌به‌‬
‫کاهش قیمت منجر‌و‌بنگاه‌ها را‌منجر‌به‌رکود بیشتر می‌نماید‪‌.‬اقتصاد‌از‌‬
‫رکود به‌سمت‌بحران‌حرکت می‌کند‪‌.‬‬
‫‪‬‬
‫قیمت فروش‌تا‌سطح‌بهای تمام‌شده‌کاالی تولید شده‌پائین‌می‌آید‪‌.‬لذا‌‬
‫تولید در‌بسیاری از‌کاالها متوقف‌و‌بسیاری از‌بنگاه‌های ناکارا ورشکسته‬
‫می‌شوند‪‌.‬‬
‫‪‬‬
‫کاهش عرضه‌مجدداً باعث‌افزایش قیمت می‌شود و‌درآمد‌عوامل‌تولید و‬
‫افزایش تقاضا‌و‌افزایش بیشتر قیمتها را‌به‌دنبال‌خواهد‌داشت‪‌.‬اقتصاد‌از‌‬
‫بحران‌به‌رونق‌تا‌شکوفایی پیش می‌رود‪.‬‬
‫مجدداً به‌شرایط ابتدای سیکل تجاری می‌رسیم‪.‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫نظریات‌سیکلهای‌تجاری‬
‫‪ ‬کینز‪‌:‬نوسان‌در‌تقاضای کل سبب‌می‌شود تا‌اقتصاد‌به‌‬
‫تعادل‌کوتاه مدت‌برسد‌که متفاوت‌از‌تعادل‌در‌اشتغال‌‬
‫کامل می‌باشد‪‌.‬حصول‌اشتغال‌کامل در‌تعادل‌های‬
‫پائین‌تر و‌ناکارائی استفاده‌بیش از‌حد‌عوامل‌و‌ظرفیت‬
‫تولید در‌تعادل‌های باالتر‌از‌اشتغال‌کامل سبب‌ایجاد‬
‫سیکلهای تجاری می‌گردد‪.‬‬
‫‪ ‬کینز کمبود تقاضای مؤثر‌در‌اقتصاد‌را‌علتی درون‌زا‬
‫برای وقوع‌بحران‌ها می‌داند که برخالف‌آن‌کالسیک‌ها‬
‫و‌نئوکالسیک‌ها عوامل‌برون‌زا را‌علت‌وقوع‌سیکل‬
‫می‌دانند‪‌.‬‬
‫نظریات‌سیکلهای‌تجاری‬
‫‪‬‬
‫ساموئلسون تحلیل کینزین‌ها را‌براساس‌عملکرد بهفزاینده (در‌مصرف)‌و‌‬
‫شتابدهنده (در‌سرمایه‌گذاری)‌بیان می‌کند که تغییر اجزاء‌تقاضای کل‬
‫سیکل‌ها را‌می‌سازند‪.‬‬
‫وقتی‌اقتصاد‌در‌تله‌نقدینگی می‌افتد و‌یا عدم‌هماهنگی بین سرمایه‬
‫گذاری و‌پس‌انداز‌اتفاق‌می‌افتد لزوماً‌باید نرخ‌بهره‌ای پایینتر از‌صفر‌‬
‫وجود‌داشته‌باشد‌تا‌تعادل‌در‌بازار‌پول‌ایجاد گردد‪‌.‬در‌این حالت‌‬
‫نمی‌توان از‌سیاستهای پولی برای رفع‌بحران‌استفاده‌کرد‪‌.‬‬
‫‪‬‬
‫تله‌نقدینگی به‌دلیل ضعف‌در‌ارتباط‌نرخ‌بازدهی در‌بخش‌حقیقی‬
‫اقتصاد‌و‌نرخ‌بهره‌در‌بخش‌پولی‌می‌باشد‪‌.‬یعنی نرخ‌بهره‌فارغ از‌نرخ‌‬
‫بازدهی سرمایه‌گذاری به‌رقم‌های نازلی تنزل‌می‌یابد‪‌.‬‬
‫افزایش ریسک سرمایه‌گذاری خالص‌بازدهی سرمایه را‌تنزل‌می‌دهد‪.‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫سیاست‌های پولی‌و‌مالی‌و‌بحران‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫اگر‌امکان نرخ‌های بهره‌منفی در‌اقتصاد‌بود‌سیاست‌های پولی‬
‫توانایی رفع‌بحران‌را‌می‌داشت‪‌.‬‬
‫لذا‌سیاستهای ملی به‌عنوان‌راه‌حل‌بحران‌تجویز می‌شود‬
‫همین سیاست در‌کشورهای گروه‌بیست با‌تزریق حدود‌‪ 5‬تریلیارد‬
‫دالر‌برای رفع‌بحران‌جاری اتخاذ‌شد‪‌.‬‬
‫در‌مقایسه با‌بحران‌‪ 1929‬عالوه‌بر‌نرخ‌بهره‌پایین‪‌:‬افزایش قیمت‬
‫نفت‌و‌غالت‌و‌خشکسالیهای پیاپی و‌وجود‌وقایع غیرمترقبه اقلیمی و‌‬
‫هواشناسی بر‌شکل‌گیری این بحران‌اثر‌فزاینده داشته‌اند‪‌.‬‬
‫در‌آن‌سالها‌استفاده‌از‌سیاستهای مالی حدود‌یک دهه‌زمان‌برد تا‌‬
‫اقتصاد‌جهان‌را‌از‌بحران‌خارج‌نماید در‌مقطع‌فعلی نیز باید منتظر‌‬
‫زمان‌زیادی باشیم تا‌تزریق منابع‌مالی بتواند‌اقتصاد‌جهانی را‌‬
‫دوباره‌به‌رونق‌و‌شکوفائی برساند‪.‬‬
‫نقش بانكها در ايجاد سيكلهاي اقتصادي‬
‫‪ ‬برخالف‌نظریه تراکم موجودی انبار‪‌،‬تغییر در‌موجودی انبار‌‬
‫خود‌معلول‌پدیده سیکل است‌و‌نه‌علت‌آن‪‌.‬‬
‫‪ ‬وقوع‌بحران‌اخیر ناشی از‌رکود بخش‌مسکن در‌آمریکا نبود‌‬
‫بلکه رکود‌بخش‌مسکن معلول‌بحران‌بود‪.‬‬
‫‪ ‬نظریه سیکل‌های اعتباری ایروینگ فیشر ‪ 1933‬از‌نظریات‬
‫جالب‌توجه‌درباره‌علّت‌سیکل‌ها می‌باشد‪‌.‬فیشر‪ :‬خالص‌‬
‫افزایش اعتبارات‌و‌معادل‌آن‌بدهی بعنوان درصدی از‌تولید‬
‫ناخالص‌داخلی سبب‌رونق‌و‌شکوفایی اقتصاد‌شده‪‌،‬و‌بالعکس‬
‫کاهش اعتبارات‪‌،‬اقتصاد‌را‌به‌رکود و‌بحران‌می‌کشاند‪.‬‬
‫نقش بانكها در ايجاد سيكلهاي اقتصادي‬
‫‪ ‬مینسکی‪‌:‬فرضیة بی‌ثباتی مالی را‌در‌راستای‌نظریه فیشر‬
‫با‌بیان حباب‌های اعتباری و‌فروریختن این حباب‌ها و‌‬
‫تأثیر آن‌بر‌سیکل اقتصادی توسعه‌می‌دهد‪‌.‬مینسکی هم‌‬
‫علت‌بحران‌ها را‌بدهی انباشته‌به‌بانکها تلقی می‌کند‪‌.‬‬
‫‪ ‬مکتب اتریش‪‌:‬علت‌تحوالت‌اعتباری را‌سیاست‌های پولی‬
‫انبساطی بانک‌های مرکزی می‌داند‪‌.‬در‌یک اقتصاد‌آزاد‌‬
‫بدون‌بانک مرکزی نرخ‌بهره‌مبین ارجحیت زمانی‬
‫واقعی قرض‌دهندگان و‌وام‌گیرندگان است‌و‌بانک‬
‫مرکزی این تعادل‌را‌به‌هم‌می‌زند و‌نوسانات‌را‌در‌‬
‫اقتصاد‌ایجاد می‌نماید‪.‬‬
‫معادالت تفاضلی‌‪Difference equations‬‬
‫‪ ‬در‌‪ 1933‬که فیشر نظریه خود‌را‌مطرح‌می‌نماید‬
‫هنوز‌ابزارهای ریاضی دینامیک نظیر معادالت‬
‫تفاضلی به‌حیطة تحلیل‌های اقتصادی وارد‌نشده‌بود‪‌.‬‬
‫‪‬‬
‫اگر‌کاربرد معادالت تفاضلی (دیفرانس)‌که در‌دهة‬
‫‪ 1950‬میالدی مطرح‌شد‌چند‌دهه‌زودتر‌وارد‌‬
‫تحلیل‌های اقتصادی می‌شد فیشر می‌توانست پدیده‬
‫وقوع‌بحران‌ها را‌با‌استفاده‌از‌این ابزار‌بیان نماید‪.‬‬
‫تجزیه‌بازار‌پول‬
‫‪ ‬بانک به‌عنوان‌بنگاه‌واسط‌بین دو‌بازار‌عمل‌می‌کند‪:‬‬
‫‪ ‬بازار‪‌:‬تقاضای بانک برای منابع‌سپرده‌ای‪ -‬عرضه‌پس‌اندازها‪‌:‬نرخ‌بهره‌سپرده‌ها‬
‫‪ ‬بازار‪:‬عرضه منابع‌بانکی تسهیالت اعتباری ‪ -‬تقاضای سرمایه گذاری‪‌:‬نرخ‌بهره‌تسهیالت‬
‫‪ ‬بانک بین دو‌بازار‌منابع‌و‌مصارف‌پولی قرار‌می‌گیرد‪‌.‬‬
‫‪ ‬عدم‌تعادل‌در‌یک‌بازار‌به‌سرعت‌در‌بازار‌دیگر‌تعدیل‌نمی‌شود‪.‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫مثال‪‌:‬در‌اثر‌افزایش مصرف‪‌،‬عرضه‌پس‌اندازها کم‌می‌شود‪‌.‬نرخ‌بهره‌سپرده‌ها باال‌رود‪‌.‬‬
‫افزایش نرخ‌بهره‌سپرده‌ها نمی‌تواند منجر‌به‌افزایش نرخ‌بهره‌تسهیالت گردد‪.‬‬
‫زیرا قراردادهای بانک در‌تسهیالت قراردادهای مدت‌دار است‬
‫بانک ملزم‌است‌تا‌مدتی صبر‌کند تا‌بتواند‌قراردادهای جدید خود‌را‌با‌نرخ‌های بهره‌تسهیالت‌‬
‫باالتر‌بکار بندد‪‌.‬در‌این مدت‌بانک مجبور‌به‌تحمل‌زیان است‪‌.‬‬
‫با‌یک وقفه‌در‌پایان دوره‌سعی می‌کند زیان خود‌را‌با‌افزایش نرخ‌بهره‌تسهیالت جبران‌نماید‪‌.‬‬
‫دینامیسم ذاتی‌بانک‬
‫‪‬‬
‫چون‌قراردادهای‌وام‌همگی‌مدت‌دار‌هستند‪‌،‬زمانی‌طول‌می‌کشد‌تا‌‬
‫در‌صورت‌تغییر‌در‌عرضه‌یا‌تقاضای‌(منابع)‌پس‌انداز‌و‌پایین‌آمدن‌‬
‫نرخ‌بهره‌این‌اثرات‌به‌بخش‌عرضه‌و‌تقاضای‌(مصارف)‌تسهیالت‌‬
‫منتقل‌شود‪‌.‬‬
‫این‌تأخیر‌باعث‌ایجاد‌نوسان‌مداوم‌در‌بازارهای‌مالی‌می‌شود‪.‬‬
‫یک رابطه‌دینامیک بین پس‌انداز و‌سرمایه‌گذاری ایجاد نماید‪‌.‬‬
‫‪‬‬
‫رابطه‌این دو‌متغیر یک معادله‌رفتاری تفاضلی از‌مرتبه‌دوم‌است‪‌.‬‬
‫‪‬‬
‫معادالت تفاضلی مرتبه‌دوم‌خاصیت تموج دارند‌و‌رفتار‌سیکلی ایجاد‬
‫می‌کنند‪‌.‬‬
‫سیکل‌های رفتاری‌پس‌انداز‪-‬مصرف خانوارها از‌طریق بانک به بخش‌‬
‫سرمایه‌گذاری‪-‬تولید منتقل‌می‌شود‪.‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫دو بازار بانك‬
rS
rL
D
L
SS
DB
mS
mB
‫تموجات و‌ربا‬
‫‪ ‬چنانچه‌تموجات‌بخش‌پولی‌در‌اقتصاد‌تسکین‌یابد‌‬
‫بسیاری‌از‌نوسانات‌بخش‌حقیقی‌اقتصاد‌تثبیت می‌شود‪‌.‬‬
‫‪ ‬حذف‌ربا‌به‌معنی‌اتصال‌مستقیم‌بخش‌سرمایه‌گذاری‌به‌‬
‫بخش‌پس‌انداز می‌باشد‪.‬‬
‫‪ ‬وقتی‌بانکها‌به‌شکل‌متعارف‌از‌مابه التفاوت بهره کسب‌‬
‫سود‌می‌کنند‌به‌صورت‌یک‌بخش‌مستقل‌در‌اقتصاد‌‬
‫فعالند‌و‌عدم‌تعادل در‌تقاضا و عرضة‌منابع‌از‌طریق‬
‫نرخهای بهره توسط‌آنها‌ایجاد‌میشود و نوسان‌در‌بازار‬
‫پول را‌ایجاد‌می‌کنند‪.‬‬
‫انتقال نوسانات از بخش پولي به بخش حقيقي‬
‫مقدار پس‌انداز‬
‫‪MS‬‬
‫مقدار تسهیالت‬
‫‪MB‬‬
‫نرخ بهره پس‌انداز‬
‫‪rS‬‬
‫نرخ بهره تسهیالت‬
‫‪rL‬‬
‫شرط‌تعادل‌در‌اقتصاد‌کالن‬
‫قابلیت معادله‌تفاضلی مرتبه‌دوم‌در‌تبیین نوسانات‬
‫‪yt+2 + ayt+1 + byt = L‬‬
‫‪x2 + ax + b = 0‬‬
‫‪yt = A(x')t + B(x")t + yp‬‬
‫ريشهها‪ :‬حقيقي‪ ،‬مضاعف‪ ،‬موهومي‪ ،‬مختلط‬
‫روندهای‌زمانی‌معادله‌تفاضلی‌مرتبه‌دوم‬
‫‪‬‬
‫دو‌ریشه‌حقیقی‌و‌مثبت‌یا‌صفر‬
‫‪yt‬‬
‫‪yt‬‬
‫‪M‬‬
‫‪yt‬‬
‫‪A+M‬‬
‫‪t‬‬
‫‪t‬‬
‫‪t‬‬
‫‪yt‬‬
‫‪yt‬‬
‫‪yt‬‬
‫‪yt‬‬
‫‪t‬‬
‫‪t‬‬
‫"‪x' <x‬‬
‫"‪x' < x‬‬
‫‪|A| < B‬‬
‫‪t‬‬
‫"‪x' > x‬‬
‫‪|A| < B‬‬
‫‪t‬‬
‫"‪x' > x‬‬
‫‪|A| > B‬‬
‫‪|A| > B‬‬
‫روندهای‌زمانی‌معادله‌تفاضلی‌مرتبه‌دوم‬
‫‪‬‬
‫دو‌ریشه‌حقیقی‌و‌منفی‌یا‌صفر‬
‫‪yt‬‬
‫‪yt‬‬
‫‪M+A‬‬
‫‪M‬‬
‫‪M‬‬
‫‪t‬‬
‫‪yt‬‬
‫‪t‬‬
‫‪M-A‬‬
‫‪t‬‬
‫روندهای‌زمانی‌معادله‌تفاضلی‌مرتبه‌دوم‬
‫‪‬‬
‫یک‌ریشه‌مثبت‌و‌دیگری‌منفی‬
‫روندهای‌زمانی‌معادله‌تفاضلی‌مرتبه‌‬
‫دوم‬
‫‪ ‬ریشه‌ها مضاعف‌و‌حقیقی‬
‫‪ ‬تعادل‌متحرك‌‌ ‪yt = Axt + Btxt + M‬‬
‫‪ ‬ریشه‌ها مختلط‌یا‌موهومی ‪c±di‬‬
‫‪D= c 2  d 2‬‬
‫‪yt= Dt[E Cos (tR)+F Sin (tR)] + M‬‬
‫‪Sinθ‬‬
‫‪Cosθ‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪θ‬‬
‫‪θ‬‬
‫‪720°‬‬
‫‪720°‬‬
‫‪360°‬‬
‫‪360°‬‬
‫‪-1‬‬
‫‪-1‬‬
‫روندهای‌زمانی‌معادله‌تفاضلی‌مرتبه‌دوم‬
‫‪ ‬دو‌ریشه‌مختلط‬
‫‪yt‬‬
‫‪yt‬‬
‫‪M‬‬
‫‪M‬‬
‫‪t‬‬
‫‪t‬‬
‫‪yt‬‬
‫‪yt‬‬
‫‪M‬‬
‫‪t‬‬
‫‪t‬‬
‫روندهای‌زمانی‌معادله‌تفاضلی‌مرتبه‌دوم‬
‫‪yt +byt-1 +cyt-2 = 0‬‬
‫روندهای‌زمانی‌معادله‌تفاضلی‌مرتبه‌دوم‬
‫‪‬‬
‫این‌روند‌ها‌فقط‌درباره‌معادله‌تفاضلی‌درجه‌‪ 2‬غیرهمگن‌با‌جمله‌ثابت‌و‌ضرائب‌‬
‫ثابت‌بود‪‌.‬‬
‫‪‬‬
‫اگر‌جمله‌ثابت‌خود‌تابع‌زمان‌باشد‌‬
‫یا‌معادله‌تفاضلی‌غیرخطی‌باشد‌‬
‫یا‌مرتبه‌معادله‌بیش‌از‌‪ 2‬باشد‌‬
‫یا‌ضرائب‌خود‌تابع‌زمان‌باشند‬
‫انواع‌گوناگون‌روندهای‌زمانی‌بوجود‌خواهد‌آمد‌که‌تعادل‌های‌متحرك‌و‌‬
‫نوسانات‌متنوعی‌را‌ایجاد‌خواهد‌کرد‪‌.‬‬
‫‪‬‬
‫رفتار‌ریاضی‌معادله‌تفاضلی‌نرخ‌های‌بهره‌و‌منابع‌سپرده‌ای‌و‌تسهیالت هرگونه‌‬
‫نوسانی‌را‌در‌بازار‌پول‌و‌سرمایه‌ایجاد‌کند‌‬
‫نوسانات‌بازار‌پول از‌طریق‌توابع‌تقاضای‌سرمایه‌گذاری‌و‌تقاضای‌مصرفی‌‪‌،‬عرضه‌‬
‫کل‌و‌تقاضای‌کل را‌به‌نوسان‌می‌کشاند‪.‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫اصالح ساختار بانكي با حذف ربا‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫نباید اجازه‌داد‌که وقفه‌زمانی موجود‌بین نرخ‌بهره‌‬
‫سپرده‌ها و‌نرخ‌بهره‌تسهیالت تعادل‌دو‌بازار‌عرضه‌و‌‬
‫تقاضای منابع‌مالی را‌متموج نماید‪.‬‬
‫یعنی بانک نباید بصورت یک بنگاه‌اقتصادی متعارف‌عمل‌‬
‫کند بلکه باید به‌صورت‌یک واسطه‌مالی از‌طریق اخذ‌‬
‫کارمزد کسب درآمد‌نماید‪‌.‬‬
‫حذف‌ربا‌به‌معنای آن‌است‌که صاحبان‌دارایی مالی‬
‫همواره‌سهم‌متناسبی از‌بازده‌حقیقی سرمایه از‌منابع‌‬
‫مالی خود‌دریافت نمایند‪‌.‬‬
‫یعنی باید عمالً‌در‌سود‌و‌زیان وام‌گیرنده شریک باشند‪.‬‬
‫بانكداري مشاركت در سود و زيان )‪(PLS‬‬
‫‪ ‬در‌بانکداری‌مشارکت‌در‌سود‌و‌زیان‌ارتباط‌قوی بین‬
‫نرخ‌بهره‌تسهیالت و‌نرخ‌‌بهره‌سپرده‌ها اجازه‌نمی‌دهد‬
‫که در‌یک بازار‌زیان اتفاق‌افتد‌و‌بازار‌دیگر سود برد‪‌.‬‬
‫‪ ‬یعنی وقتی در‌بازار‌تسهیالت‪‌،‬سرمایه‌گذار زیان می‌برد‬
‫نظام‌مشارکت در‌سود‌و‌زیان اجازه‌نمی‌دهد که این‬
‫زیان به‌شکل سود‌به‌سپرده‌گذار منتقل‌شود‌بلکه زیان را‌‬
‫به‌سپرده‌گذار منتقل‌خواهد‌کرد و‌هر‌دو‌بازار‌با‌هم‌‬
‫حرکت‌می‌کنند و‌باثبات خواهند‌شد‪‌.‬‬
‫‪ ‬چون‌نرخ‌بازدهی‌در‌بخش‌حقیقی‌طبیعتاً‌باثبات است‌‬
‫نرخ‌بهره‌بازار‌پول‌هم‌با‌ثبات‌می‌شود‪.‬‬
‫بانكداري مشاركت در سود و زيان )‪(PLS‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫بانک‌ملی‌ایران‌‌‌‌‌‌‪http://PLS.BMI.IR‬‬
‫با‌توجه‌به‌پدیده ذاتی کنترل ریسک ‪ PLS‬بازارهای مواج مالی بصورت‬
‫خودکار مدیریت خواهد‌شد‬
‫می‌توان انتظار‌داشت‌که این شیوه بانکداری به‌سایر بانک‌های داخلی و‌‬
‫خارجی گسترش‌یابد‪‌.‬زیرا ریسک عملیات مالی تحت‌کنترل درمی‌آید‪.‬‬
‫این شیوه بانکداری بدلیل مدیریت ذاتی ریسک آن‌عمالً‌باعث‌جذب‌منابع‌‬
‫سرمایه‌گذاران خارجی نیز خواهد‌شد‌و‌چون‌در‌فضای مجازی اینترنتی‬
‫همه‌عملیات انجام‌خرید و‌فروش‌و‌نقل‌و‌انتقال‌گواهی‌های مشارکت‌‬
‫صورت‌می‌گیرد‪.‬‬
‫امکان معامله‌در‌سرتاسر‌جهان‌برای محصوالت‌آن‌وجود‌خواهد‌داشت‌و‌‬
‫انگیزه تسری این نوع‌بانکداری در‌باقی کشورها نیز پدید خواهد آمد‪‌.‬زیرا‬
‫معضل‌اساسی در‌بانکداری متعارف‌جهان‌ریسک‌های مالی هستند‌که بانکها‬
‫را‌دچار‌بی‌ثباتی و‌ورشکستگی می‌نماید‪‌.‬‬
‫‪ ‬با‌این نوع‌بانکداری می‌توان مشکل قرار‌گرفتن‌در‌بحران‌ها را‌حل‌نمود‪.‬‬
‫اسراف و اقتصاد اخالق‬
‫‪‬‬
‫شق‌دیگر آسیب شناسی بحران‌های اقتصادی به‌رفتار‌انسان‌ها برمی‌گردد‪‌.‬‬
‫ما‌انسانها‌که در‌صفات‌دنیادوستی افراط‌می‌کنیم عمالً‌شرایط تشدید‬
‫بحران‌ها را‌در‌اقتصاد‌فراهم‌می‌آوریم‪‌.‬‬
‫‪‬‬
‫افراط‌در‌مصرف‌و‌شره‌اقتصادی و‌حرص‌برای مال‌اندوزی و‌زیاده مصرفی‬
‫و‌تبذیر (به‌معنی مصرف‌بیش از‌نیاز)‌و‌اسراف‌(به‌معنی تباه‌کردن منابع)‌و‌‬
‫سایر موارد‌مشابه‌دامنه‌تشدید سیکل‌های تجاری را‌بازتر‌می‌کند‪‌.‬‬
‫یعنی شدت‌بحران‌را‌با‌رکود شدید و‌شکوفایی شدید افزایش می‌دهد‪‌.‬‬
‫اگر‌رفتار‌انسان‌ها به‌گونه‌ای اصالح‌شود‌که آموزه‌های اخالقی و‌عرفانی‬
‫که در‌اسالم‌و‌سایر ادیان آسمانی مطرح‌است‌دنبال‌گردد‌از‌شدت‌‬
‫بحران‌ها کاسته می‌شود‪‌.‬‬
‫در‌جامعه‌ای که‌اسراف‌و‌تبذیر وجود‌داشته‌باشد‌رفتار‌زیاده‌مصرفی باعث‌‬
‫می‌شود که بحران‌ها تموجات بیشتری یابند و‌زودتر‌به‌رکود و‌یا شکوفایی‬
‫برسند‪‌.‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫اسراف و اقتصاد اخالق‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫جلوگیری از‌اسراف‌منجر‌به‌آن‌خواهد‌شد‌که همواره‌سهم‬
‫زیادی از‌منابع‌اقتصاد‌و‌نیروی کار و‌همچنین سرمایه آزاد‌‬
‫گردد‌که می‌تواند به‌سهولت‌در‌هنگام‌بحران‌مورد‌استفاده‌‬
‫بنگاهها واقع‌شود‌و‌سیکل تجاری رو‌به‌بحران‌زودتر‌از‬
‫حالت‌معمولی به‌نقطه‌چرخش‌رسیده و‌اقتصاد‌را‌به‌سمت‌‬
‫رونق‌و‌شکوفایی مجدد‌برگرداند‪‌.‬‬
‫هنگام‌شکوفایی بدلیل اینکه مصرف‌زائد‌اتفاق‌نمی‌افتد‬
‫اقتصاد‌به‌مرز‌اشباع‌نزدیک نمی‌شود و‌قبل‌از‌اینکه به‌‬
‫شرایط اشباع‌در‌شکوفایی برسد‌به‌سمت‌رکود چرخش پیدا‬
‫می‌کند‬
‫در‌این حالت‌اقتصاد‌شکوفایی و‌بحران‌خفیفی را‌تجربه‌‬
‫می‌نماید و‌نتیجتاً دامنه‌موج‌باریک می‌گردد که‌به‌معنای‬
‫ثبات‌نسبی اقتصاد‌خواهد‌بود‪.‬‬
‫اثر‌اقتصاد‌اخالق‌در‌کم‌کردن‌عرض‌سیکل‬
‫نتيجهگيري‬
‫‪ ‬توجه‌به‌این مبحث‌مناسب‌است‌که پیامبران و‌اولیاء‬
‫الهی اعقل انسان‌های روی سیاره زمین بوده‌و‌هستند‌‬
‫و‌مسلماً‌عقل‌راهگشای صالح‌و‌فالح‌بشر‌است‪.‬‬
‫‪ ‬اگر‌بشر‌به‌این موضوع‌برسد‌که فرمایشات آن‬
‫بزرگواران راهگشای زندگانی مناسب‌اوست و‌از‬
‫آموزه‌های آنان‌استفاده‌کند و‌عقل‌مادرزاد‌خود‌را‬
‫با‌انواع‌حیل‌ها ‪ -‬حتی شرعی ‪ -‬به‌اوامر‌آنان‌‬
‫ترجیح ندهد‌مسلماً‌زندگی مادی و‌معنوی بهتری‬
‫خواهد‌داشت‪.‬‬
‫همايش بررسي ابعاد و تحول روشهاي تأمين مالي در كشور‬
‫با تأكيد بر نقش بانك‪ ،‬بيمه و بازار سرمايه‬
‫با‌تشکر‬
‫بیژن‌بیدآباد‬
‫فایل‌مقاله‌و‌ارائه‌را‌از‌سایت‌زیر‌بردارید‪:‬‬
‫‪www.bidabad.com‬‬
‫‪[email protected]‬‬

similar documents