Presentatie Agentschap Ondernemen 26 april 2013

Report
Winkelen in Vlaanderen 2.0:
Programma
Handelskernversterking
Ludo Verheyden
26 april 2013
Vlaams Regeerakkoord
“We stellen een duidelijke visie op over Winkelen in Vlaanderen. De
afweging van de inplanting van grote winkelvestigingen zal worden
geïntegreerd in de ruimtelijke ordening, waarbij het concept van
kernwinkelgebieden wordt ingevoerd en de afbakening van
kleinhandelszones wordt aangepast. In een overgangsfase zal een
winkelvisie voorwerp uitmaken van een omzendbrief ‘ruimtelijke inplanting
van winkelcentra’”
De uitgangspunten daarvoor vormen:
− de complementariteit met de handel en wandel in de binnensteden;
− het vermijden van ongewenste aanzuigeffecten ten nadele van de
binnensteden;
− het voorkomen van verdere lintbebouwing.”
Startnota ‘Winkelen in Vlaanderen’ (2010)
Ruimtelijke initiatieven
Initiatieven voor de sector
Beleidsondersteuning
• Omzendbrief voor de
inplanting van
grootschalige
detailhandel
• BVR toelaatbare
zonevreemde
functiewijzigingen op
bedrijventerreinen
• Voorbereiding
regionalisering
Ikeawetgeving
• Stakeholdersplatform
• Rentetoelage ‘Hinder bij
Openbare Werken’
• Brochure
steunmaatregelen voor
de sector detailhandel
• Uitrol project
‘Commerciële innovatie’
• OVG – prioriteit
kernversterkend
winkelbeleid
• Leidraad CSP
• Subsidiëring
overlegtafels
Kernversterking!
Winkelen in Vlaanderen 2.0 (2012)
= Opvolger Startnota ‘Winkelen in Vlaanderen’
Regionalisering van de Wetgeving op de
handelsvestigingen
Verdergezet Vlaams winkelbeleid ter ondersteuning
van:
• de steden en gemeenten
• de detailhandelssector
• de individuele handelaars.
Commerciële inspiratie
Trajectbegeleiding van detailhandelaars, horeca en
diensten op vlak van de vernieuwing van hun zaak.
= ondersteuningsmaatregel kernversterkend beleid: lokale
overheden zijn een noodzakelijke speler (kennis economische
noden, problemen, opportuniteiten)
Steden en gemeenten kunnen de vraag krijgen
om hierbij een (financiële en/of faciliterende) rol
op te nemen
Regionalisering van de wet op de
handelsvestigingen
Vlaams integraal handelsvestigingenbeleid:
keuze voor continuïteit en integratie waar mogelijk.
Doelstellingen van het IHB:
• Creëren ruimtelijk duurzaam aanbod
• Waarborgen toegankelijk aanbod voor de consument
• Waarborgen en versterken leefbaarheid van het
stedelijk milieu
• Bewerkstelligen duurzame mobiliteit
Vlaams integraal handelsvestigingsbeleid
Bouwvergunning
vereist
Bouwvergunning
NIET vereist
• de socio-economische machtiging wordt geïntegreerd in de
bouwvergunning waarbij het advies van het Comité
Kleinhandel (CK) wordt ingediend bij de bouwvergunning
(via AO)
• Beroepsprocedure bij de deputatie; de minister bevoegd
voor economie kán advies bindend verklaren in beroep
• Er wordt een aparte socio-economische machtiging
verleend door de gemeente, na advies van het CK
• Er is een beroepsprocedure bij de minister bevoegd voor
economie
Programma
Handelskernversterking
Kernversterkende
maatregelen
Doel
Subsidie
Budget
Indienen
Aankoop handelspanden
Renovatie handelspanden
Actief
Actief kernversterkend
kernversterkend
beleid op het gebied
beleid op maat van
van commercieel
iedere stad of
vastgoed
gemeente
Opwaarderen
winkelstraten door de
renovatie van
handelspanden
30% van de
projectkosten
Plafond 70.000€
30% van de
projectkosten
Plafond: 400.000€
(500.000€ 13
centrumsteden)
Max. 30% van de
projectkosten
Plafond 200.000€
(400.000€ 13
centrumsteden)
4 miljoen €
4,5 miljoen €
4,5 miljoen €
Tegen 15/09/2013
Doorlopend (tot
uitgeput)
Tegen 15/09/2013
Oproep kernversterkende maatregelen
Kernversterkende maatregelen
Type projecten
Kernversterkende investerings- en
werkingsprojecten
Focus: Uitvoeren acties uit detailhandelsvisie
Uitzondering: Opmaken/actualiseren visie
Maximale projectperiode van 3 jaar – start binnen 6
maanden na toekenningsbrief
Kernversterkende maatregelen
Selectie van de projecten
Ontvankelijkheidscriteria
• Volledig ingevuld en ondertekend
aanvraagformulier
• Correct en tijdig ingediend bij AO
• Verplichte bijlagen
Voorwaarden
• Detailhandelsvisie
• Additioneel t.o.v. lopende projecten en
diensten
Beoordeling
(50% elk criteria, 60% globaal)
• Motivatie voorstel
• Haalbaarheid organisatie
Plafond
• 4 miljoen euro
• Maximum 70.000euro/stad of gemeente
• Maximum 25 werkingsprojecten
Kernversterkende maatregelen
Indieningsvereisten
Aanvraagformulier volledig ingevuld en ondertekend opsturen ten
laatste op 15 september vóór 24u.
Per mail:
[email protected]
Per post: 1 losbladig exemplaar naar:
Vlaamse overheid
Agentschap Ondernemen
Oproep Handelskernversterking
Koning Albert-II-laan 35 bus 12
1030 Brussel
.
Kernversterkende maatregelen
Verplichte bijlagen
•
Intentieverklaringen van projectpartners
•
Visie van de gemeente op het detailhandelsapparaat
•
Toelichting met betrekking tot de additionaliteit van het voorstel
ten aanzien van het lopende initiatieven en diensten
Kernversterkende maatregelen
Detailhandelsvisie
Moet geen commercieel strategisch
plan zijn.
Maar moet wel:
− Actueel, gedragen en
onderbouwd zijn
− De volgende elementen
bevatten:
• Beschrijving van het handelsapparaat
van de stad of gemeente
• Doelstellingen van het
detailhandelsbeleid
• Voorgenomen acties
Bij aanvraag subsidie voor visie geen ander
project mogelijk.
Kernversterkende maatregelen
Gegevens November 2013
Feitenfiche en SWOT per
gemeente
Kernversterkende maatregelen
Kernversterkende maatregelen
Additioneel voorstel
Het projectvoorstel mag geen initiatief inhouden
dat reeds lopende is of dat deel uitmaakt van de
diensten van de stad of gemeente.
Wel combineerbaar met andere subsidies
Geen dubbele betaling van kosten
Kernversterkende maatregelen
Beoordeling projecten: motivatie
• Beschrijving van het projectvoorstel
• Beknopte visie op het detailhandelsapparaat
• Bijdrage van het voorstel aan de doelstellingen van
het detailhandelsbeleid van de stad of gemeente
De detailhandelsvisie = verplichte bijlage.
De jury beoordeelt op basis van de aangereikte motivatie,
niet op basis van de detailhandelsvisie
Kernversterkende maatregelen
Beoordeling projecten: haalbaarheid
• Beschrijving rol en engagement partners
Intentieverklaringen als verplichte bijlage
Werving externe partners (wetgeving overheidsopdrachten)
• Weergave projectbegroting
Efficiëntie van het project
• Aantonen competenties, expertise en inzetbaarheid
Kernversterkende maatregelen
Ministerieel Besluit tot toekenning subsidie
Het Ministerieel Besluit bevat:
• de essentiële informatie over het voorstel
• het subsidiepercentage en – bedrag
En de volgende voorwaarden:
• De uitvoerder van het project is bereid om ervaringen en
leerpunten bekend te maken
• Bij elke rapportering over het project wordt de medewerking van
het Agentschap Ondernemen vermeld.
Timing: Binnen de 3 maanden naar minister ter
goedkeuring
Kernversterkende maatregelen
Subsidiabele kosten
Enkel aanvaardbaar als:
• De link met project duidelijk is.
• Ze kunnen gestaafd worden met facturen of
loonstaten binnen de subsidieperiode (3 jaar).
• De factuurdatum valt binnen 15 dagen na de maand
van einde project.
• De facturen betaald zijn.
• Betaling is gebeurd binnen 3 maanden na einde
project.
Kernversterkende maatregelen
Subsidiabele kosten
Investeringskosten
Werkingskosten
• Aankopen van goederen > 200 €
•
•
•
•
•
Externe prestaties
Communicatie
Personeel
Overhead
Overige werkingskosten
Werkingsproject: 50% werkingskosten
Maximaal 25 werkingsprojecten
Kernversterkende maatregelen
Bepalingen
• BTW = subsidiabel wanneer niet terugvorderbaar.
• Inkomsten worden afgetrokken van de subsidiabele
kosten.
• Financiële wijzigingen van het project dienen
voorafgaandelijk en schriftelijk goedgekeurd te
worden.
Kernversterkende maatregelen
Betaling
• Aanvraag met overzichtelijk geordende
bewijsstukken per rubriek (facturen en loonstaten)
• Vanaf startdatum na afloop van ieder werkingsjaar
• Projectadministratie in functie van inspectie
Kernversterkende maatregelen
“Kunnen wij het bestek al opmaken en al een
dienstverlener selecteren voor wij het project
indienen?”
“Kunnen wij ook nog indienen voor de andere
oproepen?”
“Kunnen wij nog andere projecten indienen als wij
subsidie aanvragen voor opmaak of actualisatie van
de detailhandelsvisie?”
Oproep renovatie handelspanden
Renovatie Handelspanden
Type projecten
Subsidiëring renovatie van handelspanden via
stedelijk/gemeentelijk subsidiereglement ‘Renovatie
handelspanden’
Steden en gemeenten staan zelf in voor opstellen
reglement (modaliteiten), uitwerking en beheer.
Voorbeeldreglement VVSG
Maximale projectperiode van 3 jaar – start binnen zes
maanden na toekenningsbrief
Renovatie Handelspanden
Selectie van de projecten
Ontvankelijkheidscriteria
• Volledig ingevuld en ondertekend
aanvraagformulier
• Correct en tijdig ingediend bij AO
• Verplichte bijlagen
• Overname minimale reglementsbepalingen
Voorwaarden
• Detailhandelsvisie
• Additioneel t.o.v. lopende projecten en
diensten
• Aanduiding/afbakening kernwinkelgebied
Beoordeling
(50% elk criteria, 60% globaal)
• Motivatie voorstel
• Haalbaarheid organisatie
• (Finale selectie o.b.v. leegstands%)
Plafond
• 4,5 miljoen euro
• Maximum 200.000€ (400.000€ 13
centrumsteden)/stad of gemeente
Renovatie Handelspanden
Indieningsvereisten
Aanvraagformulier volledig ingevuld en ondertekend opsturen ten
laatste op 15 september vóór 24u.
Per mail:
[email protected]
Per post: 1 losbladig exemplaar naar:
Vlaamse overheid
Agentschap Ondernemen
Oproep Handelskernversterking
Koning Albert-II-laan 35 bus 12
1030 Brussel
.
Renovatie Handelspanden
Verplichte bijlagen
•
Ontwerp stedelijk/gemeentelijk reglement ‘Renovatie
Handelspanden’
•
Visie van de gemeente op het detailhandelsapparaat
•
Documenten aanduiding/afbakening kernwinkelgebieden of
stappenplan
•
Toelichting met betrekking tot de additionaliteit van het voorstel
ten aanzien van het lopende initiatieven en diensten
Renovatie Handelspanden
Minimale reglementsbepalingen
•
•
•
•
•
Locatie in kernwinkelgebied
Winkels < 700m² NVO
Maximaal subsidiebedrag/dossier = 10.000€
Tot 5 jaar na subsidie in gebruik voor handelszaak
Steden/gemeenten dragen minstens de helft van het
subsidiepercentage
Kan aangevuld worden door stad/gemeente
Enkel voor handelaars, niet voor eigenaars die de zaak
niet uitbaten!
Renovatie Handelspanden
Additioneel voorstel
Het projectvoorstel mag geen initiatief inhouden
dat reeds lopende is of dat deel uitmaakt van de
diensten van de stad of gemeente.
EFRO gevelrenovatie en renovatie leegstaande
panden?
Wel combineerbaar met andere subsidies  tot 20%
Renovatie Handelspanden
Kernwinkelgebied
Aanduiding kernwinkelgebied
Aangeven welke straten/gebieden voor de
gemeente het KWG uitmaken.
= voorwaarde voor indienen.
Formele afbakening kernwinkelgebied
Straten/gebieden van KWG opnemen in formeel
document (RUP, CSP, verordening)
Moet gebeuren tijdens projectperiode.
Renovatie Handelspanden
Beoordeling projecten: motivatie
• Beknopte visie op het detailhandelsapparaat
• Bijdrage van het voorstel aan de doelstellingen van
het detailhandelsbeleid van de stad of gemeente
• Beschrijving reglement ‘Renovatie Handelspanden’
De detailhandelsvisie en ontwerp van reglement =
verplichte bijlagen.
De jury beoordeelt op basis van de aangereikte motivatie,
niet op basis van de detailhandelsvisie
Renovatie Handelspanden
Beoordeling projecten: haalbaarheid
• Toelichting raming aangevraagd subsidiebedrag
Welke informatie heeft de gemeente gebruikt
raming (aantal panden, renovatiekosten)
voor de
• Toelichting coördinatie van het project
Verdere organisatie en selectie projectenaanvragen
Extra workflow en inzetbaarheid personeel/instanties
• Toelichting financiering
Steunpercentage voor handelaar, verdeling
subsidiekanalen + cofinancieringsbewijzen
Renovatie Handelspanden
Beoordeling projecten: finale selectie
Totaal aangevraagde subsidie > 4,5 miljoen euro
Gelijke scores voor verschillende projecten
Rangschikking op basis van leegstandspercentages in
het kernwinkelgebied.
Renovatie Handelspanden
Ministerieel Besluit tot toekenning subsidie
Het Ministerieel Besluit bevat:
• de essentiële informatie over het voorstel
• het subsidiepercentage en – bedrag
En de volgende voorwaarden:
• De uitvoerder van het project is bereid om ervaringen en
leerpunten bekend te maken
• Bij elke rapportering over het project wordt de medewerking van
het Agentschap Ondernemen vermeld.
Timing: Binnen de 3 maanden naar minister ter
goedkeuring
Renovatie Handelspanden
Subsidiabele kosten
Enkel aanvaardbaar als:
• Facturatie op naam van handelaar voor renovatie, op
naam van stad/gemeente voor communicatie
• Ze kunnen gestaafd worden met facturen of
loonstaten binnen de subsidieperiode (3 jaar).
• De factuurdatum valt binnen 15 dagen na de maand
van einde project.
• De facturen betaald zijn.
• Betaling gebeurd binnen 3 maanden na einde
project.
Renovatie Handelspanden
Subsidiabele kosten
Renovatie
Communicatie
• Bepalingen stedelijk/gemeentelijk
reglement
• Kosten promotie van het reglement
Maximum subsidiebedrag 3500 euro voor
communicatie.
Renovatie Handelspanden
Bepalingen
• BTW = subsidiabel wanneer niet terugvorderbaar.
• Inkomsten worden afgetrokken van de subsidiabele
kosten.
• Financiële wijzigingen van het project dienen
voorafgaandelijk en schriftelijk goedgekeurd te
worden.
Renovatie Handelspanden
Betaling
• Aanvraag met overzichtelijk geordende
bewijsstukken (facturen en loonstaten) met
verdeelsleutel per subsidiekanaal
• Vanaf startdatum na afloop van ieder werkingsjaar
• Projectadministratie
Renovatie Handelspanden
“Als een stad of gemeente een project indient voor oproep
Renovatie kunnen ze geen project meer indienen voor
oproep Aankoop? Of kunnen ze voor alle twee projecten
indienen maar kan er maar 1 van de twee goedgekeurd
worden?”
Oproep aankoop handelspanden
Aankoop Handelspanden
Type project
Aankoop en renovatie van handelspanden ter
versterking van het kernwinkelgebied.
+ Opnieuw in gebruik voor handel (of andere
handelskernversterkende functie)
Samenwerking mogelijk met intercommunale of
gemeentelijke verzelfstandigde structuur.
Geen maximale projectperiode
Aankoop Handelspanden
Selectie van de projecten
Ontvankelijkheidscriteria
• Volledig ingevuld en ondertekend
aanvraagformulier
• Correct en tijdig ingediend bij AO
• Verplichte bijlagen
Voorwaarden
• Detailhandelsvisie
• Additioneel t.o.v. lopende projecten
• Aanduiding/afbakening kernwinkelgebied
Beoordeling
(50% elk criteria, 60% globaal)
• Motivatie voorstel
• Haalbaarheid organisatie
• Toelichting bij de succesfactoren
Plafond
• 4,5 miljoen euro
• Maximum 400.000 euro (500.000 euro
voor 13 centrumsteden)/stad of gemeente
Aankoop Handelspanden
Indieningsvereisten
Aanvraagformulier volledig ingevuld en ondertekend opsturen naar
Agentschap Ondernemen.
Per mail:
[email protected]
Per post: 1 losbladig exemplaar naar:
Vlaamse overheid
Agentschap Ondernemen
Oproep Handelskernversterking
Koning Albert-II-laan 35 bus 12
1030 Brussel
Aankoop Handelspanden
Verplichte bijlagen
•
Situering van het pand op kaart t.o.v. het kernwinkelgebied
•
Intentieverklaringen van projectpartners+ verklaring
gemeenschappelijke doelstellingen
•
Waarborg behoud initiële doelstelling bij verkoop/verhuur (clausules die
in overeenkomst zullen komen)
•
Visie van de gemeente op het detailhandelsapparaat
•
Documenten aanduiding/afbakening kernwinkelgebied of stappenplan
•
Toelichting met betrekking tot de additionaliteit van het voorstel ten
aanzien van het lopende initiatieven en diensten
Aankoop Handelspanden
Beoordeling projecten: motivatie
• Beschrijving en situering pand
• Beknopte visie op het detailhandelsapparaat
• Bijdrage verwerving en gebruiksklaar maken
specifieke pand(en) aan de doelstellingen van het
detailhandelsbeleid van de stad of gemeente
De detailhandelsvisie = verplichte bijlage.
De jury beoordeelt op basis van de aangereikte motivatie,
niet op basis van de detailhandelsvisie
Aankoop Handelspanden
Beoordeling projecten: haalbaarheid
• Projectbegroting
Tabel met geraamde kosten en financiering per rubriek
Efficiëntie van het project – verhouding kosten/ambitie
• Aantonen competenties, expertise en inzetbaarheid
• Beschrijving rol en engagement partners
Intentieverklaringen als verplichte bijlage
Aankoop Handelspanden
Beoordeling projecten: haalbaarheid
• Omschrijf werving private dienstverleners
Voor welke acties worden externe private dienstverleners
aangetrokken (rubrieken renovatie en aankoop/verhuur)
Wetgeving overheidsopdrachten
• Waarborg initiële doelstelling bij samenwerking met
marktpartijen
Clausules overeenkomsten
Aankoop Handelspanden
Beoordeling van de projecten: kritieke
succesfactoren
Kritieke succesfactoren?
Benutten van de meerwaarde van het project
voor het kernversterkend beleid
Interactie van de stad/gemeente met de markt
voor commercieel vastgoed
Specifieke succesfactoren voor de
stad/gemeente
Aankoop Handelspanden
Benutten van de meerwaarde
Subsidie Vlaamse overheid = aanzet voor verdergezet
kernversterkend handels(panden)beleid.
Financiële winst moet niet ultieme doelstelling zijn maar:
Winst MOET geherinvesteerd worden in
kernversterkend handels(panden)beleid.
Hoger ambitieniveau wordt hoger gewaardeerd.
Het (goedgekeurd) stappenplan voor voortgezet
handels(panden)beleid wordt opgenomen in
Ministerieel Besluit.
Aankoop Handelspanden
Interactie met de markt
Actief beleid handelspanden
Nieuwe positie t.o.v. eigenaars en private spelers
Sterktes, zwaktes en opportuniteiten op vlak van
handelspanden.
Waarom begeeft stad/gemeente zich op de
markt + verhouding marktspeler
Aankoop Handelspanden
Ministerieel Besluit tot toekenning subsidie
Het Ministerieel Besluit bevat:
• de essentiële informatie over het voorstel
• het subsidiepercentage en – bedrag
• Engagementen stad/gemeente voortzetting kernversterkend
handels(panden)beleid
En de volgende voorwaarden:
• De uitvoerder van het project is bereid om ervaringen en
leerpunten bekend te maken
• Bij elke rapportering over het project wordt de medewerking van
het Agentschap Ondernemen vermeld.
Timing: Binnen 1 maand naar minister ter goedkeuring
Aankoop Handelspanden
Subsidiabele kosten
Enkel aanvaardbaar als:
• De link met project duidelijk is.
• Ze kunnen gestaafd worden met facturen of
loonstaten binnen de subsidieperiode (3 jaar).
• De factuurdatum valt binnen 15 dagen na de maand
van einde project.
• De facturen betaald zijn.
• Betaling is gebeurd binnen 3 maanden na einde
project.
Aankoop Handelspanden
Subsidiabele kosten
Aankoop
Renovatie
• Aankoopbedrag
• Investeringskosten
handelspand(en)
• Externe prestaties
• Notariskosten (als gewenst)
• Personeel
• Overhead
Verkoop/verhuur
• Externe prestaties voor
organiseren (her)gebruik
van aangekocht (en
gerenoveerd) pand
Aankoop Handelspanden
Bepalingen
• BTW = subsidiabel wanneer niet terugvorderbaar.
• Inkomsten worden afgetrokken van de subsidiabele
kosten.
• Financiële wijzigingen van het project dienen
voorafgaandelijk en schriftelijk goedgekeurd te
worden.
Aankoop Handelspanden
Betaling
• Aanvraag met overzichtelijk geordende
bewijsstukken per rubriek (facturen en loonstaten)
• Rubriek Aankoop: uitbetaling bij na verwerving door
gemeente, dit kan vanaf begin projectperiode
• Rubriek renovatie en aankoop/verhuur: einde van de
projectperiode na voldaan aan voorwaarden
Formele afbakening kernwinkelgebied
Uitvoering engagementen voortzetting kernversterkend handels(panden)beleied
• Projectadministratie
Aankoop Handelspanden
“Kunnen wij samenwerken met een private partner
voor de aankoop en renovatie van het pand?”
“Mogen wij deze subsidie combineren met andere
subsidies?”
“Waarom is er voor deze oproep geen maximale
projectperiode opgenomen?”
Contactinformatie
[email protected]
Eline Horemans
Tel: 02/553.37.34
Succes!
Kernversterkende maatregelen
Doelstelling
Aankoop handelspanden
Renovatie handelspanden
Actief kernversterkend beleid op
Actief kernversterkend beleid op het
Opwaarderen winkelstraten door de
maat van iedere stad of
gebied van commercieel vastgoed
renovatie van handelspanden
Steden en gemeenten ->
Steden en gemeenten
gemeente
Begunstigde
Steden en gemeenten (partners)
intercommunale,
stadsontwikkelingsbedrijf, EVA
Type
Kernversterkende investerings-
Aankoop van pand(en) met bijhorende Reglement ‘Renovatie Handelspanden’
projecten
en werkingsprojecten
renovatie en verkoop/verhuur
voor handelaars
Voorwaarden

Binnen detailhandelsvisie

Binnen detailhandelsvisie

Binnen detailhandelsvisie
(tenzij subsidie voor

Aanduiding kernwinkelgebied

Aanduiding kernwinkelgebied
opmaak of actualisering

Additioneel

Additioneel
visie)

Subsidie
Additioneel
+ Herinvestering van de opbrengsten
+ Minimale reglementsbepalingen
en verderzetten kernversterkend
+ Steden en gemeenten dragen minstens
handels(panden)beleid
de helft van de subsidie
30% van de projectkosten
30% van de projectkosten
Max. 30% van de projectkosten
Plafond 70.000€
Plafond: 400.000€
Plafond 200.000€
(500.000€ 13 centrumsteden)
(400.000€ 13 centrumsteden)
Beschikbaar
4 miljoen €
4,5 miljoen €
4,5 miljoen €
Indienen
Tegen 15/09/2013
Doorlopend (tot uitgeput)
Tegen 15/09/2013
Niet combineerbaar met “Renovatie
Niet combineerbaar met “Aankoop
handelspanden”
handelspanden”
Geen maximale projectperiode
Maximale projectperiode 3 jaar
Opmerkingen Maximum 25 werkingsprojecten
Maximale projectperiode 3 jaar

similar documents