Energiepremies - Agentschap Ondernemen

Report
Premies voor monitoring en
energiebesparende maatregelen
Sandra Voets
28 juni 2012
Overzicht energiepremies 2012
Agentschap Ondernemen: informeert, adviseert en stimuleert
Wie, wat?
Wie bespreken we niet:
• Vzw’s, lokale besturen en scholen
• Land- en tuinbouwbedrijven
• Grote (internationale) ondernemingen
Wie bespreken we wel:
• KMO’s die gevestigd zijn in Vlaanderen
o
o
o
+ Maximum 250 werknemers
+ Max. omzet van 50 Mio euro of een balanstotaal hebben van
max. 43 Mio euro/jaar
Eerstelijnsscans
Energiescan: energie
Eco-efficiëntiescan: water, afval, transport, energie, innovatie, milieuzorg
• Gratis eerstelijnsscan
• Opportuniteiten in kaart brengen
• Oriëntering + doorverwijzen naar subsidies en dienstverleners
Bron: Rationeel energiegebruik in kmo’s – 2008 tot 2010
Eerstelijnsscans
Voorbeeld verlichtingsstudie vóór thematisch advies
Energiepremie voor een thematisch advies (1/2)
Energiepremie voor een thematisch advies (2/2)
Vervolg op een energiescan van het Agentschap Ondernemen
Voordeel:
• Premie = 1/2e van advieskost (max. 5.000 euro)
• Maximum 2 energiethema’s per ondernemingsnummer
• Loopt tot einde mei 2013
Voorwaarden:
• Technisch-financiële haalbaarheidsanalyse
• Zowel energiebesparende als hernieuwbare energieoplossingen
• Verplichte studies komen niet in aanmerking
• KMO in Vlaanderen of energieverbruik < 25.000 MWh/jaar (niet primair)
KMO-portefeuille (1/4)
Wie?
• Voor KMO’s en vrije beroepen
o
o
o
o
Vestiging in Vlaams Gewest
Aanvaardbare hoofdactiviteit
Overheidsparticipatie minder dan 25 %
VZW’s zijn uitgesloten
KMO-portefeuille (2/4)
Steun?
Steun %
Steunplafond
per pijler
Max per
periode
Periode
Energie- en milieugerelateerd
Opleiding
Advies
OnderNemen
Advies
Innoveren:
technologieverkenning
Advies
internationaliseren
Strategisch
advies
Ondernemen
50%
50%
75%
50%
50%
€ 2.500
€ 2.500
€ 10.000
€ 5.000
€ 25.000
€ 15.000
1 jaar
€ 25.000
KMO-portefeuille (3/4)
Advies
OnderNemen
50%
€ 2.500
Advies
Innoveren:
technologieverkenning
75%
€ 10.000
Kenmerken
• Door een erkend dienstverlener
• Omvat 3 aspecten: analyse v/d probleemstelling –
eigenlijk advies – implementatieplan
Voorbeelden
• Eenmalige berekening Carbon Footprint
Kenmerken
• Kantelmoment in de onderneming
• Door een erkende kennisinstelling
Voorbeelden
• Bv (labo)proeven bij overschakeling naar gebruik van
hernieuwbare materialen
KMO-portefeuille (4/4)
Hoe aanvragen?
• Elektronisch met federaal token of e-ID
o www.kmo-portefeuille.be
o Ten laatste 14 dagen na aanvang van de prestatie door de erkende
dienstverlener
o Eigen aandeel storten, Vlaamse overheid stort portefeuille vol
Opgelet:
• Enkel het conceptuele aspect
• Begeleiding, coaching en implementatie NIET
Verhoogde investeringsaftrek (1/4)
Wat?
• Vermindering van de belastbare winst van een onderneming met een
éénmalige aftrek van 15,5 % (aanslagjaar 2012) van het bedrag van
energiebesparende investeringen
Ter info: Belastingsvoet 34% → max. 5.27% steun
• Attest via het Vlaams Energieagentschap aan te vragen
o www.energiesparen.be/verhoogdeinvesteringsaftrek/aanvraag
o opsturen van de facturen (max. 1 maand na uw registratie)
o u ontvangt een attest dat u bij uw belastingsformulier voegt (± 3
maanden)
Verhoogde investeringsaftrek (2/4)
Wat komt in aanmerking?
• Renovatieprojecten = 34% x 15,5% x besparingsrendement (%)
• Isoleren van leidingen, baden en ovens;
• Vervangen van verbrandings-, verwarmings-, klimatiserings- en
verlichtingsapparatuur;
• Investeringen uitgevoerd met oog op het verhogen van het
energetisch rendement van bestaande installaties.
Voorbeeld: nieuwe verwarmingsketel is 20% energiezuiniger
aanvraagpremie = 34% x 15,5% x 20% x investeringsbedrag
aanvraagpremie  1% van het investeringsbedrag
Verhoogde investeringsaftrek (3/4)
Wat komt in aanmerking?
•
•
•
•
Energiebesparende investeringsprojecten = 34% x 15,5%
Isolatie en beperking van ventilatieverlies van bestaande gebouwen
Terugwinnen van afvalwarmte en expansie-energie
WKK en hernieuwbare energie en biomassa
Voorbeeld: plaatsen van een warmtepomp (alle types)
aanvraagpremie = 34% x 15,5% x investeringsbedrag
aanvraagpremie = 5,27% van het investeringsbedrag
invullen onder categorie 11: “energieproductie op basis van
hernieuwbare energie”
Verhoogde investeringsaftrek (4/4)
Uitsluitingsgevallen
•
•
•
•
Forfaitaire belastingsaanslag
Meer dan 50% van het kapitaal in handen van overheid
Gebouwen voor verhuur of verkoop
Recht van opstal en verzaking van recht van natrekking,
leasingcontracten (art 75 Wetboek inkomstenbelastingen)
→ Belangrijkste criteria voor FOD Financiën :
o Niet verhuren, niet bestemd voor verkoop
o De aanvrager dient de investering in zijn balans op te nemen
Ecologiepremie (1/12)
Wat?
Vlaamse investeringssteun voor energiebesparende en milieuvriendelijke
investeringen in het Vlaams Gewest
Wettelijk kader (ter info)
• Decreet betreffende het economisch ondersteuningsbeleid van 31
januari 2003
• Europese Vrijstellingsverordening van 6 augustus 2008
• BVR van 17 december 2010
• MB van 24 januari 2011
Ecologiepremie (2/12)
Welke ondernemingen?
•
•
•
•
•
•
•
Exploitatiezetel in het Vlaamse Gewest
Een aanvaardbare hoofdactiviteit
Geen overheidsbedrijf
Toegetreden tot audit- / benchmarkingconvenant
Grote ondernem. bewijst het stimulerende effect
Geen achterstallen bij de RSZ
Financiering door patrimoniumvennootschap:
exploitatievennootschap vraagt steun aan
• Definitie kmo (Europees)
o < 250 personen tewerkgesteld én
o jaaromzet maximaal 50 milj euro of jaarlijks balanstotaal maximaal 43
miljoen euro
Ecologiepremie (3/12)
Welke investeringen?
• Limitatieve Technologieënlijst (LTL)
• 150 technologieën op de LTL
• Bepaalde technologieën zijn sectorgebonden (vermeld in de uitleg bij
de technologie)
• Uitgesloten zijn technologieën die genieten van GSC en WKC (ook
onderdelen)
• Niet gratis of onder bezwarende titel aan derden
Ecologiepremie (4/12) : Subsidiepercentages
Ecoklasse
Ecologiegetal
kmo
go
A
9
30%
15%
B
6
20%
10%
C
4-3
10%
5%
D
2-1
5%
-
Netto steun = steunpercentage x ecologische meerkost x investering
Ecologiepremie (5/12) : Bonus
kmo
go
Eerstelijns milieu-, energie- en eco-efficiëntiescan
3%
-
Milieucertificaat (o.a. milieu- en
duurzaamheidscharter)
5%
-
Milieumanagementsysteem (o.a. ISO14001 /
EN16001 / EMAS)
10%
5%
(zie http://agentschapondernemen.be/artikel/toelichting-over-certificaten-scans-encharters voor aanvaarde scans)
Ecologiepremie (6/12) rekenvoorbeeld
Ecologiepremie (7/12) rekenvoorbeeld
• Investering = 20.000 euro (in essentiële componenten)
o Premie kmo = 30% x 60% x 20.000 euro = 3.600 euro
o Premie go = 15% x 60% x 20.000 euro = 1.800 euro
• Met bonus voor energiescan (enkel voor kmo)
o Premie kmo = (30%+3%) x 60% x 20.000 euro = 3.960 euro
• Met bonus voor ISO 14001
o Premie kmo = (30%+10%) x 60% x 20.000 euro = 4.800 euro
o Premie go = (15%+5%) x 60% x 20.000 euro = 2.400 euro
Ecologiepremie (8/12)
Aanvraagprocedure
• Indienen van een aanvraag via de website www.ecologiepremie.be
• Via elektronische identiteitskaart of federaal token
• Uitbetaling van de steun (30/30/40)
Ecologiepremie (9/12)
Termijnen
•
•
•
•
•
•
•
Aanvraag indienen voor de start van de investering !!
Aanvraag finaliseren binnen 15 k-dagen
Stavingsstukken binnen 30 k-dagen
Start binnen de 6 maanden na beslissing
Einde 3 jaar na beslissing
Aanvraag laatste uitbetaling tot 6 maanden na laatste factuurdatum
Behoud van de investering gedurende 5 jaar
Ecologiepremie (10/12)
Verhoging ecologiegetal
• Actieplan Groene warmte
o Hogere beleidsprioriteit voor investeringen in technologieën m.b.t. groene
warmte
o Verhoging ecologiegetal voor verschillende technologieën
• Vraag aan kabinet vanuit transportsector
o Groene mobiliteit stimuleren
o Prioriteitsverschuiving ‘fijn stof’ > ‘NOx uitstoot’
o Herberekening ecologiegetallen ‘voertuigtechnologieën’
Ecologiepremie (11/12) gewijzigde technologieën
Groene warmte (sinds 26 juli 2011)
Technologienummer
LTL 100078
LTL 100069
LTL 100065
LTL 100089
LTL 100090
LTL 1314
LTL 1313
LTL 100013
LTL 100014
LTL 1263
LTL 1342
Technologieomschrijving
Recuperatie restwarmte
Elektrische warmtepomp (water en lucht als warmtebron)
Gasgestookte warmtepomp (water en lucht als warmtebron)
Geothermische (elektrische) warmtepomp (bodem als warmtebron)
Geothermische (gasgestookte) absorptiewarmtepomp (bodem als warmtebron)
Aanwenden van geothermische energie in een gesloten systeem Boorgatenergieopslag
Aanwenden van geothermische energie in een open systeem - Koudewarmteopslag
Productie van warmte op basis van de anaerobe fermentatie van afval of biomassa
Productie van warmte op basis van de anaerobe fermentatie van afvalwater
Warmtepompboiler
Zonneboiler
Vroegere
ecoklasse
D
D
D
D
D
C
Huidige
ecoklasse
A
A
A
A
A
A
C
A
C
C
D
C
A
A
A
A
Ecologiepremie (12/12) gewijzigde technologieën
Groene mobiliteit (sinds 11/10/2011)
Technologienummer
LTL 641
LTL 553
LTL 100010
LTL 100087
LTL 200004
LTL 100030
LTL 100031
LTL 100088
LTL 100086
LTL 100032
LTL 100068
LTL 200006
LTL 200007
LTL 200008
LTL 200009
Technologieomschrijving
Elektrisch aangedreven voertuig
Brandstofcelsysteem voor de aandrijving van transportmiddelen
Hybride aangedreven vaartuig of voertuig met vier wielen of meer
Hybride aangedreven niet voor de weg bestemde mobiele machine
Oplaadsysteem voor elektrische of hybride voertuigen
Voertuig op aardgas
Ombouwset naar aardgasmotoren
Niet voor de weg bestemde mobiele machines op aardgas
Ombouw van bestaande niet voor de weg bestemde mobiele machine naar
aardgas
Tankinfrastructuur voor CNG (Compressed Natural Gas = aardgas)
Tankinfrastructuur voor CBG (Compressed BioGas)
Tankinfrastructuur voor LNG (Liquefied Natural Gas)
Tankinfrastructuur voor LBG (Liquefied BioGas)
Tankinfrastructuur voor CNG via toelevering van LNG
Tankinfrastructuur voor CBG via toelevering van LBG
Vroegere
ecoklasse
C
C
C
C
C
C
C
C
C
Huidige
ecoklasse
A
A
B
B
B
B
B
B
B
C
C
C
C
C
C
B
B
B
B
B
B
Steun van de netbeheerder (1/4)
EANDIS
INFRAX
De netbeheerder uit uw buurt kan u terugvinden op www.vreg.be
Eandis : premies in 2012 (2/4)
•
•
•
•
•
•
•
•
Geothermische warmtepomp - 270 euro x ((0,87xCOP)-2,5) x Pel – max 60.000 euro
Dakisolatie - 3 tot 4 euro/m² of 6 tot 8 euro/m² - 720 tot 1.920 euro
Buitenmuurisolatie - 15 euro/m² – max 2.000 euro
Spouwmuurisolatie - 6 euro/m² – max 800 euro
Vloerisolatie - 6 euro/m² (was onbestaand) – max 800 euro
Superisolerende beglazing - 12 tot 15 euro/m² - max 375 euro
Relighting - op basis van rekentabel - max. 20.000 euro (was 15.000 euro)
Maatregelen volgend uit een energiescan (studie!)
• Zonneboiler - 200 euro/m² (was 75 euro/m²) – max 3.750 euro
• Afregeling stookinstallaties op aardgas – 7 euro/kWth – max 625 euro
Infrax : premies in 2012 (3/4)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Dak-/ zoldervloerisolatie - 3 tot 4 euro/m² of 6 tot 8 euro/m² - 720 tot 1.920 euro
HR beglazing ipv enkele beglazing - 12 tot 15 euro/m² - max 375 euro
Na-isolatie spouwmuren - 6 euro/m² - max 800 euro
Isolatie buitenmuurisolatie - 15 euro/m² - max 2.000 euro
Relighting - op basis van rekentabel – 15.000 euro tot max 20.000 euro
Vloer- en kelderisolatie - 6 euro/m² - max 800 euro
Warmtepomp - 270 euro x ((0,87xCOP)-2,5) x Pel - maximum 60.000 euro
Zonneboiler - 200 euro/m² collectoroppervlak – 3.750 euro
Premie voor energiebesparend project na energieaudit of studie
Rendement investering
Premiebedrag
Max. premie
IRR > 15% én TVT > 2 jaar
0,025 euro/bespaarde kWh
15.000 euro
IRR < of = 15%
0,035 euro/bespaarde kWh
15.000 euro
Welke studies worden aanvaard (4/4)
• Studies uitgevoerd door studiebureaus vermeld op de website van
VEA: http://www.energiesparen.be/node/2950
• Eerstelijnsscans uitgevoerd door AO en door studiebureaus die
erkend werden door AO (in het kader van de bonus op de
ecologiepremie:
http://www.agentschapondernemen.be/sites/default/files/documen
ten/ep_111130_scans_auditoren__anvaard.pdf
• Studies uitgevoerd als thematische adviezen in het kader van het
efro-project REG in kmo’s.
• Studies uitgevoerd door studiebureaus die aanvaard zijn in het kader
van de kmo-portefeuille (in opmaak).
• Attesten Groene Waarborg
Groene Waarborg (gelanceerd op 16 april 2012)
Kenmerken
•
•
•
•
•
•
LTL Ecologiepremie (EP+)  LTL Groene waarborg
Maximum waarborg 750.000 euro
75 % groene waarborg door PMV en 25 % eigen waarborgstelling
Terugverdientijd < 10 jaar
Instapkost: bv 20.000 euro (75%) x 5 jaar x 0,25 % = 187,5 euro
Opmaak attest door AO met bepaling van terugverdientijd
Hoe gaat u te werk:
• Contacteer Agentschap Ondernemen voor opmaak van het ATTEST
Offerte (op datum) + LTL nummer betreffende van de technologie
• Ga met dit attest + offerte naar uw bank.
Financiële steun voor groene stroom en WKK (1/3)
Definitie:
• Installaties hernieuwbare energie => groenestroomcertificaat (GSC)
per 1.000 kWh geproduceerde elektriciteit
• Installaties WKK => warmtekrachtcertificaat (WKC) per 1.000 kWh
bespaarde primaire energie
Handel in GSC en WKC:
• Minimumsteun WKC: 27 euro (installatie tss 30/06/06 en 1/01/2012)
• Minimumsteun WKC: 31 euro (vanaf 1/01/2012)
Minimumsteun GSC voor PV (2/3)
Evolutie minimumsteun (wijzigingen doorgevoerd op 10/06/2011)
Installaties met een vermogen van maximaal 250 kW:
Datum indienstname
Minimumsteun per certificaat
2006-2009
450 euro
2010
350 euro
januari tem juni 2011
330 euro
juli tem september 2011
300 euro
oktober tem december 2011
januari tem maart 2012
20 jaar
270 euro
250 euro
april tem juni 2012
230 euro
juli tem december 2012
210 euro ????
2013
190 euro ????
2014
150 euro ????
2015
110 euro ????
vanaf 2016
90 euro ????
Bron: www.vreg.be (06/2012)
Duur
15 jaar
Minimumsteun GSC voor PV (3/3)
Evolutie minimumsteun (wijzigingen doorgevoerd op 10/06/2011)
Installaties met een vermogen van meer dan 250 kW:
Datum indienstname
Minimumsteun per
certificaat
2006-2009
450 euro
2010
350 euro
januari tem juni 2011
330 euro
juli tem september 2011
240 euro
oktober tem december 2011
150 euro
vanaf 2012
90 euro
vanaf 2013
90 euro
Bron: www.vreg.be (06/2012)
Duur
20 jaar
15 jaar
Contact:
www.agentschapondernemen.be
(+ subsidiedatabank)
[email protected] of Bel gratis 0800 20 555
Agentschap Ondernemen
Koning Albert II-laan 35 bus 12
1030 Brussel
Agentschap Ondernemen
Antwerpen
Lange Lozanastraat 223 bus 4
2018 Antwerpen
Agentschap Ondernemen
Limburg
Kempische Steenweg 305
bus 201
3500 Hasselt
Agentschap Ondernemen
Vlaams-Brabant
VAC Dirk Bouts
Diestsepoort 6 bus 31
3000 Leuven
Agentschap Ondernemen
Oost-Vlaanderen
Seminariestraat 2
9000 Gent
Agentschap Ondernemen
West-Vlaanderen
Jan Breydellaan 107
8200 Sint-Andries/Brugge

similar documents