Directiedag 12/02/2015

Report
Directiedag CLB
12 februari 2015
Programma
• Welkomstwoord door Katrien Bonneux (dep O&V)
• Gezamenlijk traject uitvoering M decreet door Leen Van Heurck
(raadgever minister Crevits)
• Traject verslaggeving CLB M decreet door Yolande Schulpen (ISC)
• Toezicht M decreet door Vera Van de Velde (onderwijsinspectie)
• Doorlichting CLB en infrastructuur door Vera Van de Velde
(onderwijsinspectie)
• Programmatie type 9 door Daphne Rombauts (AgODi)
• Cursus CLB-secretariaten door Patricia Van Reet (AgODi)
• Toespraak door Dirk Broos (kabinetschef Hilde Crevits)
• Toolkit Vrouwelijke Genitale Verminking door Rita Van Durme (dep
O&V)
Gezamenlijk traject uitvoering M decreet Leen Van
Heurck
raadgever minister Crevits
Traject verslaggeving CLB M decreet
Yolande Schulpen
ISC

Besluit van de Vlaamse Regering tot bepaling van
de inhoud van het gemotiveerd verslag voor
toegang tot het geïntegreerd onderwijs en van het
attest bij het verslag voor toegang tot het
buitengewoon onderwijs

BVR regelt het 'hoe’

De sector : het 'wat’

Afspraak tussen de centrumnetten:
◦ Ontwerpen van sjablonen voor (gemotiveerd)
verslag

Werkgroep met vertegenwoordigers uit de
verschillende centrumnetten:
◦ voorzet van sjablonen voor verslag en gemotiveerd
verslag gemaakt
◦ uitgangspunt: we blijven zo dicht mogelijk bij het
BVR (herkenbaarheid)
◦ inhoud verslag en gemotiveerd verslag zo dicht
mogelijk bij elkaar

eerste terugkoppeling gebeurd:
◦ binnen de verschillende netten
◦ in het overleg met administratie-kabinetonderwijskoepels-inspectie
Verdere verfijning en uitschrijven schrijfwijzer
 werkgroep opnieuw samen:
◦ uitproberen sjablonen met casus
◦ bijsturen van sjablonen oa. componenten ICF activiteiten
en participatie: in één veld
◦ idem externe en persoonlijke factoren
◦ Sjablonen gebruiksvriendelijker gemaakt
◦ schrijfwijzer uitgeschreven




Terugkoppeling na overleg met administratiekabinet-onderwijskoepels-inspectie:
Sjablonen: oké
Schrijfwijzer: kleine nuanceringen
Werkgroep finaliseert laatste aanpassingen (11/02)
Toezicht M decreet
Doorlichting CLB en infrastructuur
Vera Van de Velde
onderwijsinspectie
Toezicht op de uitvoering van het M decreet
“ op welke manier kan de uitrol van het toezicht
de implementatie van het ‘oM – denken’ vanuit
de decretale basis van het M decreet “ :
- Stimuleren
- Verkennen
- Ondersteunen
10
Onderwijsinspectie : onze Missie
o Wij bewaken de onderwijskwaliteit en leveren een betrouwbaar oordeel
ten behoeve van de gehele samenleving.
o Wij zijn een hefboom voor het verbeteren van de onderwijskwaliteit.
o Wij beoordelen op basis van onderzoek en hanteren hiervoor
kwaliteitsnormen.
o Wij hebben vertrouwen in de ontwikkelingscapaciteit van de instelling.
o Wij handelen vanuit maatschappelijke en menselijke waarden en dragen
bij tot een sociaal en democratisch onderwijssysteem.
11
Onderwijsinspectie : onze Visie
12
CLB centra:
eerste verantwoordelijken voor de eigen kwaliteitszorg
o Decretale opdracht (decreet, BVR)
o Maatschappelijke opdracht
(maatschappelijke verwachtingen)
o Eigen kwaliteitsbeleid voeren
M toezicht : externe kwaliteitszorg
o Extern toezicht op 2 niveaus:
1* erkenningsvoorwaarden (advies overheid)
2* kwaliteit van de processen:
-
Gezamenlijke doelgerichtheid (IKZ / EKZ )
-
Feedback
-
Hefboom
Stand van M zaken : 5 pijlers
Pijler 1 : Adviezen formuleren:
van CABO naar zorgpunt, overgang en bestendiging
Zorgpunt geeft advies voor volgende aanvragen:
o Permanente of tijdelijke vrijstelling van leerplicht (VLP)
o Permanent onderwijs aan huis (POAH)
o Programmatie van een nieuw type buitengewoon onderwijs (concreet
vnl. de nieuwe type 9)
15
Stand van M zaken : 5 pijlers
Pijler 2: Stimulerende rol
vertrouwen, transparantie, gezamenlijke doelgerichtheid
o Communicatie en netwerking met alle belanghebbenden
o gedragen en gemeenschappelijke perceptie
o verwachtingen in verband met de implementatie
o interne communicatie over de verschillende inspectiekorpsen heen
16
Stand van M zaken : 5 pijlers
Pijler 3 : Rapporteren
implementatie ondersteunen (monitoren) op metaniveau
o huidige stand van zaken verkennen (CLB én scholen)
o rapporteren aan het beleid
o kwantitatieve data kwalitatief verrijken
o informeren van het onderwijsveld
17
Stand van M zaken : 5 pijlers
Pijler 4: Professionaliteit
Pijler 5 : AfsteMMen
gelijk-gerichtheid bevorderen om kwaliteit te ondersteunen
o Interne en externe vormingsinitiatieven
o Verkennen van Implementatienoden / beleid / visie / groeipad
o Verbinding tussen scholen en CLB
Fase 1: stimulerende rol -> verkennen, informeren, terugkoppelen
Fase 2: controles met advies -> ten vroegste schooljaar 2016/17
18
Toespraak Dirk Broos
Kabinetschef minister Crevits
Programmatie type 9
Daphne Rombauts
AgODi
Meer info:
- http://onderwijs.vlaanderen.be/onderwijstype-9-voor-kinderen-met-autismevanaf-1-september
- http://onderwijs.vlaanderen.be/ouders/ondersteuning-en-begeleiding/lerenmet-een-beperking/naar-het-buitengewoon-onderwijs/naar-hetbuitengewoon-kleuteronderwijs
- http://onderwijs.vlaanderen.be/naar-het-buitengewoon-lager-onderwijs
- http://onderwijs.vlaanderen.be/naar-het-buitengewoon-secundair-onderwijs
Cursus CLB-secretariaten
Patricia Van Reet
AgODi
Data:
- 12 mei 2015
- 19 mei 2015
Toolkit vrouwelijke genitale verminking
Rita Van Durme
Departement O&V

similar documents