Öppna jämförelser

Report
Välkomna!







Inledning och bakgrund
Uppföljningsläget i landet
Öppna jämförelser
Nuläget i UBU
Presentation av systemet
Erfarenheter
Gruppdiskussion
Hålltider






9.30
10.50
12.00
Ca 14.45
15.30
16.00
Kaffe
Bensträck
Lunch
Kaffe
Uppsamling
Avslut
En bättre kunskap om det
sociala arbetets resultat
förutsätter insatser inom många
områden
-
-
-
utbildning och kompetensutveckling
dokumentationssystem och statistik
samverkan med högskola och forskning
och inte minst
(system för) lokal verksamhetsuppföljning
Uppföljning /utvärdering

Uppföljning
• Regelbunden uppföljning av verksamheten;
- Vad har gjorts? Hur har genomförandet skett? Eventuella
förändringar för målgruppen?

[Utvärdering]
• [Grundlig utvärdering av effekter]
[- Kan förändringarna förklaras av de genomförda insatserna?]
Arbetet för att utveckla
kunskapen om det sociala
arbetet och om olika
verksamheter är ett långsiktigt
arbete


- kräver tid och resurser
nödvändigt arbete ”steg för steg”
Bakgrund



SKL:s priofråga ”bättre stöd till utsatta barn”
Projekttid mars-november -10
• Kommunerna efterfrågade stöd
• Utförarna efterfrågade enhetlighet
”Upphandling och uppföljning av HVB - för
barn och unga”, SKL 2010
Olika former av uppföljning

Avtalsuppföljning
Dialoguppföljning
Användaruppföljning

Individuppföljning


Flera inblandade aktörer



Socialstyrelsen
• Ger tillstånd, tillsyn, insamling av statistik
Kommunerna
• Gör upphandling, placeringar
Utförarna (kommunala, enskilda, SiS)
• Utför och utvärderar? verksamhet
Kommunens ansvar utgångspunkt för projektet

Krav på uppföljning och kvalitetssäkring

Evidensbaserat arbete i socialtjänsten
•
•
•
Bästa kunskap för tillfället?
Brukarens erfarenhet och önskemål?
Professionell bedömning av ovan.
Projektet H.U.U.S




Södertörnskommunerna samverkar i ett projekt
(9 kommuner)
Projekttid 1 jan 2011 - 1 juli 2012
Styrgrupp
•
FOU Södertörn/SKL/Södertörns IFO-chefer
Arbetande projektgrupp
Syfte




Ge kunskap om institutionerna
Ge bättre underlag inför placering
Ge underlag för jämförelse vid tex
upphandling
Uppfylla kommunens krav på uppföljning
•
•
God kvalitet
”Får vi vad vi köper?”
Användaruppföljning
Barn/
ungdom
Vårdnadshavare
Handläggare
Upplevd kvalitet Tjänstekvalitet
Analys av
resultat
Grunderna för frågorna i UBU






Vad finns i ”the black box”?
Kritiska variabler (sammanbrott, lagrum osv)
Måluppfyllelse (enligt BBIC)
Skola och hälsa
Trygghet, omhändertagande
Utförarkompetens
Vad fick vi?


Jämförelsematerial – exempel:
•
•
Vilken institution får bäst resultat i måluppfyllnad?
Vilken institution har flest sammanbrott?
Resultatmöjligheter – exempel:
•
•
•
•
”andel placeringar som slutar i sammanbrott”
”procentuell måluppfyllnad”
”andel utförare som ger stöd i skolan”
”andel placerade som upplever att de blivit kränkta”
2011
Vad har gjorts hittills?
Jan 2011
Projekt inleds
Våren 2011
Utarbetande av frågor
Våren 2011
Val av leverantör
Våren 2011
Manuell test av frågorna på papper
Hösten 2011
Test av IT verktyget
Dec 2011
Revision av enkät dec-jan
Feb 2012
Ny version
Nu och framöver
Vinter/vår 2012
Installation i Linköping/Norrköping/Göteborg
Feb/mars 2012
Ny revision av frågorna
Mars/april
Installation av ny version
23 april 2012
Nätverksträff i Södertälje
24 maj 2012
Träff för Stockholmskommuner KSL
18 okt 2012
Nätverksträff
Vad behöver en intresserad
kommun tänka på?




Beslut
Upphandling? Direktupphandling?
Hur organiserar vi utbildning?
Hur organiserar vi en långsiktigt hållbar
implementering?
Kvalitetssäkring av systemet


Utvärdering/uppföljning av systemet
kommer att göras av Linköping/
Norrköping
Ann Henriksson/Christina Söderberg
Stöd till en evidensbaserad
praktik (EBP) systematisk
uppföljning- barn & unga i
samhällsvård
Kjerstin Bergman
Avd vård och omsorg
2012-04-23
BoU-överenskommelsen 2011-13
 Anställning av utvecklingsledare i länen
 Prioriterat område systematisk uppföljning av barn och unga
placerade i familjehem och HVB
 Utvecklingsledarna ska ingå i de regionala stödstrukturerna,
komplettera och förstärka BBIC-nätverken
 SKL ska ansvara för nationell samordning och stöd
 Socialstyrelsen ska ta fram nationellt kunskapsstöd
BoU-överenskommelsen i sitt
sammanhang
Ändringar SoL 1998.
Barns ställning stärks.
Kvalitetsparagrafen
införs
1920-talet
Vanvårdsutredningen
SOU 2011: 61
KUBAS
2001-03
EBP. SOU
2008:18
ÖK
2011-13
BBIC
1999-
Upprättelseutredningen
SOU 2010:02
Missförhållanden och övergrepp i samhällsvården då och nu
– behov av systematisk uppföljning.
SoS
uppdrag
Trygg &
säker vård
2011-13
Aktuellt utvecklingsledare BoU
 Utvecklingsarbetet påbörjades efter sommaren 2011
 1 februari 2012 – samtliga utvecklingsledare på plats
 Arbetar enligt regionala mål och uppdrag
 Deltar i det nationella nätverket;
 Återrapportering 2011 – mycket arbete pågår i länen
(kartläggningar, konferenser, nätverk)
 Systematiskt uppföljning – prioriterat gemensamt arbete
Kartläggning systematisk
uppföljning
Enkätredovisning
av kommunernas arbete med
verksamhetsuppföljning
Sammanfattande resultat
 190 kommuner från 20 län deltog i undersökningen
 Respondenter ofta IFO-chefer
 Majoriteten (85%) kommuner rapporterade att man gör
systematiska uppföljningar. Men vad är systematisk uppföljning?
 Politiker mottagare – sällan brukare
 Kostnader i fokus – mindre på kvalitet och resultat
 Inmatade uppgifter används inte alltid
 IT-stöd och statistikhjälp finns men också problem
Sammanfattande resultat forts.
 Hinder
tid, kompetens, kunskap, tekniska problem
 Stöd
tydliga anvisningar om vad som ska mätas och hur,
anpassade bedömningsinstrument,
användarvänliga IT-system för att ta ut inmatade data,
hjälp att analysera data,
ökad kunskap hos politiker och chefer,
visa på behovet av verksamhetsuppföljning – varför
verksamhetsuppföljning?
Fortsatt utvecklingsarbete
 Länens ansökningar och prioriteringar är grunden
 Tillkommer ett arbete med spridning av Socialstyrelsens
nationella kunskapsstöd – utifrån länens förutsättningar
 Gemensamt utvecklingsarbete med verksamhetsuppföljning,
många län vill utveckla BBIC-statistiken
Utvecklingsarbetet med
BBIC statistiken
 Vilka uppgifter finns inmatade i IT-systemen via BBIC ? Går det
att ta ut inmatade data? Om inte, varför?
 Vilka uppgifter saknas i BBIC?
 SKL tar fram en testplan
 Det regionala arbetet länkas till nationellt arbete på SoS
 Målet är att ta fram ett minimum av uppgifter som är nationellt
enhetliga vad gäller barn och unga i familjehem och HVB
Kunskapssyn
REGIONAL STÖDSTRUKTUR
Öppna jämförelser
Sociala barn- och ungdomsvården
Under utveckling till och med 2014
Bakgrund och syfte
- Socialstyrelsen i samverkan med SKL
- Kvalitetsindikatorer
- Självbestämmande och integritet
- Helhetssyn
- Kunskapsbaserade
- Tillgänglighet
- Trygghet och säkerhet
- Stimulera till analys och systematiskt förbättringsarbete
Jämförelsemått och datakällor
- Jämföra sig med andra och med sig själv över tid
- Tre typer av mått
- Struktur = ex. organisation, bemanning, kompetens
- Process = vad som görs
- Resultat = utfallet av strukturer och processer
- Datakällor
- Kommunenkät
- Registerdata
- Webbgranskning
Exempel på resultat 2010-2012
- Överenskommelser om samverkan
- Förskola/skola 74 % (+14)
- BUP 57 % (+6)
- Primärvård 47 % (+6)
- Polis 61 % (+13)
- Ordinarie BBIC licens 61 % (+33 sedan 2010)
- Standardiserade bedömningsinstrument 59% (+13)
- Socionombemannad socialjour 62% (+17)
Indikatorer för placerade barn
- Inför placering, uppmärksamma;
- Fysisk hälsa 72%
- Tandhälsa 38%
- Psykisk hälsa 65%
- Behov i grundskolan 70%
- Behov i gymnasieskolan 56%
- Skriftlig information till alla barn 29%
- Erbjuda enskilda samtal vid uppföljning 91 %
- Rutiner vid missförhållanden 50%
Placerade barns utbildningsnivå
- Ca 8000 barn f. 82-93 i BoU registret
- Födda i Sverige
- Placerade hela det läsår de fyllde 16 år
- 63 % behöriga till gymnasiet
- 47% behöriga till högskolestudier
- Barn som placeras före 10 års ålder klarar sig bättre än de som
placeras första gången i tonåren
Utveckling av ÖJ Barn och Unga
-
Öppenvård för barn och föräldrar
Socioekonomisk jämförelsenyckel
Brukarundersökning
HVB
RESULTATMÅTT
- Utveckling av officiella BoU statistiken
- Individstatistik för öppenvårdsinsatser
- Uppgift om skäl till insats
- Mängdstatistik om anmälningar
Handbok och kontaktuppgifter
Handbok för analys av öppna jämförelser inom socialtjänst:
http://www.skl.se/vi_arbetar_med/oppnajamforelser/socialtjanst
Kontakt ÖJ Barn och Unga:
Ann Johansson, 075 247 33 06
[email protected]
Jenny Jakobsson, 08 452 73 78
[email protected],
UBU – en utvärdering…
Vilka är vi?
Andreas Dahl – avtalssekreterare
Botkyrka kommun
Krister Eriksson – insatskoordinator
Södertälje kommun




Superanvändare – ansvarig för
att data förs in i databasen
Ansvarig för stödja användarna
att fylla i enkäterna
Kontakt med Diosentic i
användarfrågor – upplägg av nya
licenser
Övriga supportärenden och
uppgradering.
UBU – Uppföljning

Barn och Unga,
utvärdering av
dygnetruntplacering 


Pilottest



Samverkansprojekt mellan
Södertörnskommunerna
Projektet tar sin utgångspunkt
i SKLs rapport
Inleddes i februari 2011
Projektgrupp bestående av
Huddinge, Botkyrka,
Södertälje, Nacka, Värmdö,
Salem
Först utarbetades frågorna –
kopplade till BBIC
Upphandling av tekniskt stöd
– flertal anbud beaktades
Pilottest 3 kommuner.
Erfarenheter från
piloten
- Har vi någon nytta av arbetet?

Negativt
– ett moment till, ökad
arbetsbörda för
handläggaren
• Svårigheter att prata
enkät och uppföljning i
kris
• Underlaget
• Färdiga mallar
Vad är nyttan!

Positivt
•
•
•
•
•
•

Datoriserat stöd
Ramavtalsuppföljning (macro)
Måluppfyllnad i genomförandeplan
(micro)
Föräldrarna/skattebetalarna förstår
syftet.
Aggregerat underlag – mätbart (fn
31)
Vårdgivarna är positiv
•
•
•
God kvalitet
Nya placeringar
Dåliga ställen lyfts fram
Statistiken finns och samlas in
•
Vi går från tro till vetande!

Behovs och
marknadsanalys
Underlag i upphandling
Beslut att
upphandla
Annonsering
Anbud inkommer
Förfrågningsunderlag
Ramavtal upphör
Utvärdering av anbud
Eventuell förlängning
Uppföljning
Avrop av avtal
Tilldelnings- beslut
Erfarenheter
• Huddinge kommun, placeringsteamet
• BAKGRUND
– utbildning 1/9,
– installation i okt
– nätverksträff i Tumba i dec.
I dagsläget
• 10 st enkäter i systemet
• Olika tillvägagångssätt för att använda enkätfrågorna utifrån
behov och tid (ex. vid möte, per telefon, per post) . Delade
erfarenheter.
Vårdnadshavare
• Primär / sekundär vårdnadshavare. Vi skall välja ett.
Behöver inte heller fråga ungdomar ”om lov” att ställa frågor
till föräldrar som varit involverade på olika sätt under
placeringen.
Att lägga in utförare/institution
• Det saknas fortfarande några institutioner/HVB-hem i listan i
systemet.
• Delade erfarenheter om / och när detta åtgärdats via support
Önskemål om förbättringar
• Önskemål har förts om att kunna ”hoppa över” vissa delar i
systemet, utan att behöva klicka igenom allt. Ej fördelaktigt
att delarna ligger i en fast ordning.
• Önskemål om att kunna spara direkt, utan att behöva beta av
alla delar
• Önskemål om att ha mindre omfattande (förenklad) enkät för
de kortaste placeringarna (ex. vid 1-2 veckors akuta
placeringar).
Funderingar
• Funderingar kring hur vi skall kunna se mönster längre fram,
hur vi skall kunna använda / värdera resultaten ?
• Vi ser fram emot detta !
Vad behövs framöver?

Samverkan/samordning
Nätverksträffar
Beslutandemandat

Ju fler användare desto säkrare data


Diskussionsfråga 1. Samordning


Givet att vi har samordning någon form,
hur skulle denna samordning kunna se
ut?
Vilka alternativa sätt finns och för och
nackdelar med dessa?
Disk. fråga 2. Implementering


Vad kan behövas för att stödja
implementeringsarbetet?
Ge exempel på olika former av stöd i
implementering som kan behövas, ska
man tex skapa mötesplatser (och i så fall
hur?) eller på annat sätt skapa utrymme
för handläggare/chefer för att ge stöd i
implementeringen?
Vad tar vi med oss idag?

Välkomna till nästa nätverksträff 18/10

similar documents