Första linjen för barn och unga med psykisk ohälsa

Report
Första linjen för barn och unga
med psykisk ohälsa
Vad är första linjen för barn och
unga med psykisk ohälsa?
Den eller de funktioner eller verksamheter som har i
uppgift att först ta emot ett barn och ungdomar som
visar tecken på milda till måttliga psykosociala problem.
En välfungerande första linje bör:
• erbjuda tidiga och lättillgängliga insatser och därmed förhindra
utveckling av allvarlig problematik, samt
• På sikt avlasta specialistnivån och därmed ge förutsättningar för ökad
tillgänglighet och utvecklad spetskompetens på denna nivå.
Modellområdesprojektets slutrapport (2012), SKL
Specialistnivå
Första linjen
Generella insatser
Specialistnivå
Första linjen
Generell nivå
Hälso- och
sjukvård
BUP
LSS
Specialistnivå
Särskola
BoU Soc
Behandlingshem
Psykologmottagningen för
mödra- och barnhälsovård
Första linjen
Krismottagning
Ungdomsmottagning
BVC
Generell nivå
Vårdcentral
BoU Soc
Ideella
organisationer
VISIT
Skola/Elevhälsa
Familjerådgivning
Skola/Elevhälsa
umo.se
Familjecentral
Hjärnkoll
Idrottsföreningar
Ungdomsmottagning
BRIS
Ett problem kan tillhöra olika
nivåer inom verksamheterna
Skola
Hälso- och
sjukvård
Socialtjänst
En bra första linje ska ha:
•
•
•
•
Hög tillgänglighet
Helhetssyn
Hög kompetens
Lotsfunktion/samverkan
6 organisatoriska vägval och
typmodeller
Första linjen Unga- Karlstadsområdet
Forshaga, Grums, Hammarö, Karlstad, Kil
• Integrerad verksamhet mellan landsting och kommun
• Lokaliserad i Karlstad - möjlighet att vara mobil
• Insatser till barn och ungdomar med lindrig/måttlig psykisk
ohälsa
• Inkluderar riskbruk
• Lätt att ta kontakt
• Snabb hjälp
• Korta behandlingsinsatser
Verksamheten ska
•
•
•
•
Identifiera olika former av problematik
Göra basala utredningar av lätt till medelsvår psykisk ohälsa
Behandla lindrigare former och tillstånd av psykisk ohälsa
Identifiera svårare former av psykisk ohälsa och snabbt remittera
vidare till rätt instans.
Kompetens
• En helhetssyn på psykisk ohälsa
Psykologiskt, medicinskt, sociala och pedagogiska faktorer påverkar varandra
• Synkroniserade insatser från ett team med tvärfacklig
kompetens; social, psykologisk, medicinsk och pedagogisk
kompetens bör därför finnas på första linjen.
Personal
• 8 heltidstjänster med behandlande funktion
4 socionomer
2 psykologer
1 sjuksköterska
1 specialpedagog
Medicinskt, psykologiskt, socialt och pedagogiskt perspektiv
•
•
•
•
1 chef med verksamhetsutvecklingsuppdrag
50% administratör
10% läkare
10% sjukgymnast
Insatser på första linjen
• Insatser på individnivå
•
•
•
•
•
•
Bedömningar
Familjesamtal
Föräldrarådgivning
Krishantering
Råd och stödsamtal
Samtalsbehandling
• Insatser på gruppnivå
•
•
•
Föräldrautbildning
Gruppverksamhet för barn och unga
Öppna föreläsningar

similar documents