Document

Report
HUIS VAN HEERDE
Kinderhuis
ONS VISIE
Ons omgee
maak ’n verskil aan môre
ONS MISSIE
In navolging van Christus
is Huis van Heerde verbind
tot omvattende versorging, ontwikkeling
en ondersteuning van kinders en gesinne.
Ons doen dit deur
goed opgeleide personeel,
professionele dienste
en vennootskappe met ander rolspelers
tot opbou van gemeenskappe.
• Groot griep van 1918
• Baie kinders is wees en sonder
versorging
• NG Kerk bou kinderhuis
• Huisves aanvanklik net dogters
• Hoërskoolopleiding eers in die jare
veertig
• Mettertyd meer sorgbehoewende
kinders
• Tans min werklike “weeskinders” in
Huis van Heerde
ONS KINDERS KOM MEESTAL VAN …
Piketberg
Porterville
Moorreesburg
Riebeek-Wes
Darling
Vredenburg
Koringberg
HUIS VAN HEERDE
Yzerfontein
Velddrif
Hopefield
Riebeek Kasteel
Saldanha
Malmesbury
St Helenabaai
Verwaarlosing weens
alkohol/middel misbruik
Seksuele molestering
Hoofredes
waarom kinders
sorgbehoewend
verklaar word:
Fisiese mishandeling
deur primêre versorger
Dood van
primêre versorger
Ander
Ander behoeftes:
• Gebrek aan dissipline en basiese
lewensvaardighede
• Onbeheerbare gedrag, aggressie,
skolastiese agterstande en
leerprobleme
• Swak ouerskapsvaardighede
• ’n Gebrek aan alternatiewe
versorging
Personeel en kinders

50 sorgbehoewende kinders
4 huisies
 4 kinderversorgers
 Is soos ’n groot huisgesin


Hou saam huisgodsdiens
Woon die plaaslike skole, kerke en kleuterskole by
tensy hulle spesiale leerbehoeftes het.
Gebrek aan fondse vir volhoubaarheid.
Bestuurspan: Bestuurder, Maatskaplike werker en
Senior kinderversorger.
Watter dienste lewer ons?










Fisiese versorging
Mediese versorging
Terapeutiese dienste
Geestelike versorging
Skoolopleiding
Indiensopleiding
Gesinskonferensies
Naweek- en vakansie keuring en plasing
Netwerking en skakeling
Bemarking en fondswerwing
VAKANSIE-OUERS
 Ontvang
kinders oor
naweke en vakansies
 Normale
huishouding
 Rolmodelle
GEMEENSKAPSBETROKKENHEID
Ons ontvang wonderlike hulp van:
Die gemeenskap van Moorreesburg
Ander omringende gemeenskappe
Die kerke
Ander organisasies
Die boerderygemeenskapppe
WAT KAN U DOEN?
Bid asseblief vir:
 Kinders in nood en dié wat
by ons versorg word.
 Kinderversorgers en ander
personeel wat met die
kinders werk.
U kan aanmeld
as vrywilliger
om ons te help
met naweekversorging,
vervoer,
studiehulp,
vryetydsbesteding
en funksies.
U kan ’n finansiële bydrae direk
in ons bankrekening inbetaal:
Rekeninghouer: Huis van Heerde
Bank:
Nedbank
Tak:
Business Swartland
Takkode:
128-505
Tjekrekeningnommer: 1285043324
Besoek ons, skakel ons, of skryf vir
ons by:
Huis van Heerde Kinderhuis
Tuinstraat 28
Posbus 31
Moorreesburg
7310
Telefoon: 022-433-1042
Die volgende is altyd welkom:
Kontant
Erflatings
Kruideniersware
Vrugte
Groente
Vleis
Rekenaarpapier
Skryfbehoeftes
Rekenaar-ink
Toiletware
Klere
HUIS VAN HEERDE
Ons omgee
maak ’n verskil aan môre

similar documents