Bovenschools toetsingsorgaan

Report
Bovenschools toetsingsorgaan
Schooljaar 2014 - 2015
Informatieochtend SWV / 11-09-2014
Samenstelling BTO
Het BTO bestaat uit vier leden:
1. Voorzitter (GZ-psycholoog):
2. GZ-psycholoog:
3. Tweede deskundige:
4. Ambtelijk secretaris:
Ariëlle Raemakers
Monique Moonen
Sandra Orta (tijdelijk)
Monique Dekkers (tijdelijk)
Voor de herfstvakantie vinden de sollicitatiegesprekken plaats voor de tweede
deskundige en de ambtelijk secretaris. We hopen na de herfstvakantie het BTO
compleet te hebben.
Kerntaken BTO
Het BTO heeft drie kerntaken, te weten:
1. Besluit toelating voor het OPDC of VSO;
2. Geven van een bindend (onderwijs)advies bij vastgelopen casussen;
3. Het monitoren van de kengetallen en algehele kwaliteit van de
scholen in opdracht van het SWV.
Werkzaamheden BTO (1)
• Het BTO komt wekelijks (donderdagmorgen) bijeen.
• Aanvragen worden op de donderdagmorgen besproken mits:
- de aanvraag compleet is;
- die uiterlijk 9 dagen voor de bespreekdatum is ingeleverd (dinsdag
inleveren, is een week later op donderdag bespreken).
• Het BTO geeft zowel mondeling als schriftelijk het advies en/of de
conclusie.
Werkzaamheden BTO (2)
• Het BTO zal dit schooljaar alle aanvragen OPDC en VSO toetsen.
• Het BTO bezoekt scholen en geeft advies indien gewenst en/of nodig.
• Het BTO monitort structureel in opdracht van het SWV de
maandelijkse kengetallen en schrijft op basis daarvan een jaarverslag.
Aanmeldingsprocedure / werkwijze (1)
1. Je stelt het aanvraagdossier samen. Het aanvraagdossier omvat
minimaal de volgende documenten:
- Integriteitswijzer (check voor aanvraag);
- Aanvraagformulier OPDC of TLV (= plaatsing VSO) deel A;
- Aanvraagformulier OPDC of TLV deel B (= deskundigenadvies);
- Ontwikkelingsperspectief (OPP);
2. Je mailt je complete aanvraagdossier naar het secretariaat van het
BTO (alle documenten in pdf toesturen).
Aanmeldingsprocedure / werkwijze (2)
3. De ambtelijk secretaris checkt het aanvraagdossier. Mocht het dossier niet
compleet zijn, wordt de aanvrager gebeld om het dossier alsnog compleet te
maken. Uitsluitend complete dossiers worden in behandeling genomen en
ingepland.
4. Als een aanvraagdossier compleet is, ontvangt de aanvrager van de
ambtelijk secretaris een schriftelijke (mail) ontvangstbevestiging en een
bespreekdatum.
Let op: de aanvrager kan indien dit wenselijk wordt geacht deskundigen of
ouders uitnodigen om aan te sluiten bij de bespreking (graag vooraf BTO
informeren wie er bij de bespreking zal aansluiten). BTO zelf kan ook
besluiten een betrokken deskundige of ouders uit te nodigen.
Aanmeldprocedure / werkwijze (3)
5. De BTO leden bereiden zich voor.
6. De aanvraag wordt met de aanvrager (en betrokkenen) besproken.
7. BTO geeft tijdens de bespreking de aanvrager het definitieve advies
en/of conclusie mondeling, mits er geen nader onderzoek/actie(s)
nodig zijn. Indien er nader onderzoek/actie(s) nodig zijn, wordt er een
concreet tijdspad afgesproken.
8. Bij een definitief advies / conclusie ontvangt de aanvrager een
schriftelijke bevestiging per mail van de ambtelijk secretaris binnen één
werkweek.
Ontwikkeljaar voor het BTO
• 2014/2015 wordt voor iedereen een ontwikkeljaar, zo ook voor het
BTO.
• We gaan starten met de informatie, kennis, inzichten en middelen die
we nu hebben!
• Er zijn ongetwijfeld nog vragen…..onduidelijkheden……die horen we
graag. Inclusief suggesties!!
Praktische informatie
E-mailadres secretariaat BTO
[email protected]
Telefoonnummer secretariaat BTO
0475-315217 (tijdelijk)
E-mailadres Ariëlle Raemakers
[email protected]
E-mailadres Monique Moonen
[email protected]
E-mailadres Sandra Orta (tijdelijk lid)
[email protected]
Vragen…….
Tot slot…..
Alleen ga je sneller, samen kom je verder!

similar documents