دانلود فایل پیوست

Report
‫آزمایش رسوب ادرا ر‬
‫دکتر کامبیز مظفری‬
‫متخصص آسیب شناسی تشریحی و بالینی‬
‫مقدمه ‪:‬‬
‫• رایج ترین آزمو ن آزمایشگاهی جهت تفسیر بیماریهای کلیوی یا‬
‫مجاری ادراری بررسی رسوب ادراری است‬
‫• در ارزیابی بیماری کلیوی‪ ،‬نمونه ادرار اول صبح ارجح است‬
‫• همچنین در خصوص خانم ها‪ ،‬بمنظورجلوگیری ازآلودگی با‬
‫ترشحات واژن ‪ ،‬نمونه وسط ادرار با ارزشتر است‬
‫• هدف آن تجسس و شناسایي مواد غیر محلول در ادرار ميباشد‬
‫• گلبولهاي قرمز و سفید ‪ ،‬سیلندرها ‪ ،‬سلولهاي پوششي ‪ ،‬باكتریها ‪،‬‬
‫مخمرها ‪ ،‬انگلها و موكوس ‪ ،‬اسپرماتوزوئید و كریستال ها‬
‫• شروع تخریب سلولها و سیلندر ها در طی ‪2‬ساعت بعد از نمونه‬
‫گیری میباشد‬
‫• در صورت تاخیر در انجام آزمایش‪،‬الزم است نمونه در یخچال‬
‫گذارده شود‬
‫• ابتدا‪10‬الی ‪15‬سانتیمترمکعب از ادرارمخلوط شده را به مدت ‪5‬‬
‫دقیقه با‪) ×450g‬دو تا سه هزاردور دردقیقه) سانتریفوژ نموده‬
‫• مایع رویی راخالی کرده وحجمی از مایع روی رسوب را جهت‬
‫مخلوط نمودن رسوب نگه میداریم(‪ -0 /2‬نیم سانتی متر مکعب )‬
‫• سپس ادرار را مخلوط کرده ‪ ،‬چند قطره روی الم قرار داده و ‪30‬‬
‫تا ‪ 60‬ثانیه صبر میکنیم‪.‬‬
‫• مطالعه سیلندر ها با عدسی ضعیف (‪ ) ×10‬انجام گرفته و‬
‫معد ل تعداد را در میادین حساب میکنیم‬
‫• گلبولهای سفید ‪ ،‬قرمز و سلولهای اپیتلیالی را با عدسی‬
‫قوی در ‪ 10‬میدا ن میکروسکوپی شمارش کرده و معد ل‬
‫آنها ذکر میگردد‬
‫• سلول های قرمز وسفید ‪ -‬سلولهاي اپي تلیال و كریستالها بصورت‬
‫)‪(high power field‬‬
‫تعداد‬
‫• سیلندرها بصورت تعداد در میدان میكروسكوپي ضعیف‬
‫• بهتر است که از نور مال یم جهت بررسی الم ادرار استفاده گردد‪.‬‬
‫• الزم به ذکر است از رنگهای سافرانین ‪ ،‬کریستال ویوله و متیلن‬
‫بلو نیز میتوان بهره جست‬
‫• ذرات کلسترول و بلور ها با نور پالریزه بهتر مشخص میگردند ‪.‬‬
‫• آزمایش سیتولوژی ادرار با سایتو سانتریفوژ‬
‫• رنگ آ میزی پاپ برای مطا لعه دقیق سیلندرها ‪ ،‬سلولها ‪،‬‬
‫قطعا ت بافتی و سلولهای تومورال قابل انجا م است‬
‫گلبولهای قرمز‪:‬‬
‫• دیسکی شکل و بقطر ‪ 7‬میکرون میباشند ‪.‬‬
‫• تعداد طبیعی آن از صفر تا دو عدد در میدان قوی میکروسکوپی‬
‫است‪.‬‬
‫• اگر نمونه ادرار تازه نباشد بد لیل خروج هموگلوبین بصورت‬
‫شبح یا سایه( ‪( shadow- ghost cell‬میشود ‪.‬‬
‫• د ر صورتی که ادرار هیپرتونیک باشد ‪ ،‬سلولها کنگره ای‬
‫میگردند(‪. ) crenated cells‬‬
‫• گلبولهای قرمز با قطرات چربی ومخمرها اشتباه میشوند‪.‬‬
‫• البته قطرات چربی در اندازه های مختلف و براق میباشند‪.‬‬
‫• مخمر نیز جوانه زده و فاقد رنگ پذیری است‪.‬‬
‫• اگر به نمونه ادرار اسیداستیک اضافه شود ‪ ،‬گلبولها لیز‬
‫میشوند‪.‬‬
RBC
‫اشکال دیس مورفیک‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫در ضایعات گلومرولی دیده شده و گلبولهای قرمز بعلت عبور از‬
‫گلومرول بد شکل میشوند‪.‬‬
‫حتی بخشی از غشا سلولی را از دست میدهند‬
‫ولی اگر در نمونه ادراری بیش از ‪ 80‬درصد گلبولها غیر دیس‬
‫مورفیک باشند ‪ ،‬منشا اشکال دیس مورفیک غیر گلومرولی‬
‫است‪.‬‬
‫ندرتا سلولهای داسی شکل و گلبولهای قرمز هسته دار نیز دیده‬
‫می شوند‪.‬‬
Dysmorphic RBC
Dysmorphic RBC
‫علل هماتوری‪:‬‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫کلیوی‪ :‬گلومرولونفریت ‪ ،‬نفریت انترسیسیل ‪ ،‬لوپوس‬
‫اریتماتوز ‪ ،‬داروها ‪ ،‬سنگ کلیه ‪ ،‬تومور‪ ،‬توبرکولوز‪ ،‬فشار‬
‫خون ‪ ،‬ترومبوز ورید کلیه ‪ ،‬نکروز حاد توبولی ‪ ،‬کلیه پولی‬
‫کیستیک ‪.‬‬
‫مجاری تحتانی ‪ :‬عفونت ‪ ،‬سنگ ‪ ،‬تومور ‪ ،‬تنگی ‪ ،‬کموتراپی با‬
‫سیکلوفسفامید‪.‬‬
‫خارج کلیوی‪ :‬آپاند یسیت ‪ ،‬التهاب لوله رحمی ‪ ،‬دیورتیکول یا‬
‫کانسر گوارشی ‪ ،‬تب حاد ‪ ،‬ماالریا ‪ ،‬اندوکاردیت ‪ ،‬پلی آرتریت‬
‫ندوزا ‪ ،‬فشار خون ‪.‬‬
‫فیزیولوژیک‪ :‬ورزش ‪ ،‬فعالیت بدنی ‪.‬‬
‫گلبولهای سفید‪:‬‬
‫مرفونوکل ِِ ِِئر ها‪:‬‬
‫• پلی‬
‫ِ‬
‫حداکثر تا ‪ 5‬عدد در میدان قوی میکروسکوپی مجاز است‪.‬‬
‫کروی شکل و گرانولر به قطر ‪ 12‬میکرون میباشند‪.‬‬
‫در صورت دژنراسیون سلولها‪ ،‬جزئیات هسته محو شده و شبیه‬
‫سلول اپیتلیال توبولر میشوند که افزودن اسید استیک رقیق باعث‬
‫وضوح جزئیات هسته میشود‪.‬‬
‫اگر نمونه ادرار رقیق باشد ‪ ،‬سلولها متورم شده و حرکات براونی‬
‫گرانولها دیده میشود (‪)glitter cell‬‬
‫پیوری‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫هنگامی بکار میرود که ‪ <20‬سلول در میدان قوی میکروسکوپی‬
‫دیده شود‪.‬‬
‫دیدن ‪ <30‬گلبول سفید موید عفونت حاد است‬
‫ولی اگر کشت ادرار منفی باشد ‪ ،‬احتمال توبرکولوز و نفریت را‬
‫باید در نظر داشت ‪.‬‬
‫در پارگی آبسه کلیوی پیوری ماکروسکوپیک دیده مي شود ‪.‬‬
‫• اگر نمونه ادرار رقیق یا قلیائی باشد طی ‪ 2‬الی ‪ 3‬ساعت ‪ 50‬در‬
‫صد گلبولهاي سفید لیز می شوند ‪.‬‬
‫مرفونوکل ِِ ِِئر ها ‪:‬‬
‫• پلی‬
‫ِ‬
‫التهابات کلیوی یا پروستا ت‬
‫سنگ یا تومور مثانه‬
‫تب‬
‫ورزش‬
‫سندرم سوزش و تکرر ادرار‬
Neutrophil
WBC
‫ائوزینوفیلها‪:‬‬
‫• در نمونه سیتوسانتریفوژ شده که بروش رایت یا پاپ رنگ شود‪،‬‬
‫در شرایطی مانند نفریت داروئی یافت میشوند ‪.‬‬
Eosinophil
‫سلولهای تک هسته ای‪:‬‬
‫• بدنبال رد پیوند کلیه تعدادشان در ادرار زیاد میشود‪.‬‬
WBC & RBC
‫سلولهای اپیتلیال ‪:‬‬
‫ممکن است از منشا‪:‬‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫توبولهای کلیه‬
‫مجاری جمع کننده ادرار‬
‫حالب و مثانه‬
‫ثلث خارجی اورترا‬
‫سلولهای توبولر ‪:‬‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫در ادرار نوزادان قدری بیشتر مشاهده شده ‪.‬‬
‫قطر ‪ 14‬تا ‪ 60‬میکرون دارند ‪.‬‬
‫منفرد و مستطیلی یا تخم مرغی شکل‪.‬‬
‫در نکروز حاد توبولر و مسمومیت با داروها یا فلزات سنگین افزایش‬
‫دارند‪.‬‬
‫در سندروم نفروتیک حاوی تری گلیسرید و کلسترول شده که سبب لیپید‬
‫اوری میشود‪.‬‬
‫کلسترول با نور پالریزه بشکل صلیب مالت است‬
‫تری گلیسرید با رنگهای مخصوص چربی بهتر است دیده شود‪.‬‬
‫ممکن است سلولهای توبولر هموگلوبین ‪ ،‬بیلی روبین یا حتی مالنین رادر‬
‫سیتوپالسم نشان دهند ‪.‬‬
Renal Cell
Oval Fat Body
Fat Droplet Under Polarized Light
‫سلولهای مجاری جمع کننده ادرار‪:‬‬
‫• مکعبی ‪ -‬چند ضلعی با هسته بزرگ کناری‬
‫• بقطر ‪ 12‬تا ‪ 20‬میکرون بوده‬
‫• در رد پیوند کلیه ‪ ،‬ایسکمی ‪ ،‬نفرواسکلروز ‪ ،‬مسمومیت‬
‫سالیسیالت یا گلومرولونفریت با آسیب کلیه ازدیاد نشان میدهند‬
‫سلولهای ترانزیشنال ‪:‬‬
‫• گرد یا گالبی شکل و بقطر ‪ 40‬تا ‪ 200‬میکرون‬
‫• در دست کاری های مثانه یا تومور ها ی این ناحیه افزایش دارند‬
Two transitional cells from the deep layers of the epithelium of the urinary tract
‫سلولهای سنگفرشی ‪:‬‬
‫• سیتوپالسم فراوان ‪،‬هسته کوچک مرکزی و حاشیه تا خورده‬
‫دارند ‪.‬‬
‫• در زنان بدلیل احتمال آلودگی نمونه اهمیت تشخیصی کمی دارند‪.‬‬
Squamous Cell
‫سیلندر ها ( ‪: ) Casts‬‬
‫• موادی بدون رنگ و شفاف از جنس پروتئین تام هورس فال ‪،‬‬
‫آلبومین ‪ ،‬بنس جونز یا هموگلوبین‬
‫• در انسداد و تنگی نفرون ها یا غلیظ بودن و کاهش ‪PH‬ادرار‬
‫بیشتر شده‬
‫• در نمونه رقیق یا قلیائی در حضور باکتری ها منهدم می شوند‬
‫از لحاظ شکل‬
‫• توبولهای متسع شکل سیلندر را پهن مي كند‬
‫• نسج انترسیس ملتهب سیلندر را باریک می کند‬
‫• اگر هم بعد از استاز ادراری ‪ ،‬دیورز ایجاد گردد سیلندر پیچدار‬
‫میشود‬
‫سیلندر هیالن ‪:‬‬
‫• با میکروسکوپ نوری بدشواری مشاهده شده ‪.‬‬
‫• در امراض کلیوی یا بطور گذرا پس از ورزش ‪ ،‬تب یا مصرف‬
‫دیورتیکها دیده میشود‪.‬‬
‫• بیماران دچار نارسائی احتقانی قلب نیز امکان دفع آنرا دارند‪.‬‬
Hyaline Cast
‫سیلندر مومی )‪: (waxy‬‬
‫• بر خالف سیلندر هیالن براحتی مشهود است با حاشیه صاف و‬
‫انتهای پهن ‪.‬‬
‫• طرفین آن نیز شکافدار هستند‪.‬‬
‫• در نارسائی مزمن کلیه و انسداد موضعی نفرون یا رد پیوند حاد‬
‫و مزمن دیده میشوند ‪.‬‬
Waxy Cast
‫سیلندرهای گرانولر‪:‬‬
‫• هنگامی بوجود میآیند که پروتئینها‪ ،‬بقایای گلبولهای قرمز و‬
‫سفید یا رسوبات نمکی در حاالتی چون بیماریهای توبولی ‪،‬‬
‫پیلونفریت ‪ ،‬رد پیوند ‪ ،‬عفونتهای ویرال و مسمومیت با سرب‬
‫بدنه سیلندر را بسازند ‪.‬‬
‫• در صورت استاز ادرار‪ ،‬گرانولهای بزرگ به کوچک تبدیل‬
‫میشوند‪.‬‬
Conversion of Cellural to Granular
And Then to Waxy Cast
Granular Cast
Waxy &
Granular
Casts
Conversion of Granular to waxy cast
‫سیلندر چربی‬
‫• حاوی تری گلیسرید و کلسترول است‬
‫• در سندروم نفروتیک شایع است‬
‫• ممکن است سیلندر ها حاوی رنگدانه هموسیدرین یا کریستال‬
‫اورات ‪ ،‬اگزاالت و یا سولفونامید باشد که در صورت ایجاد‬
‫انسداد ‪ ،‬هماتوری از عوارض آن است‪.‬‬
‫• مواد دیگری مانند هموگلوبین ‪ ،‬میوگلوبین ‪ ،‬بیلی روبین و‬
‫داروی فنازوپیریدین هم ممکن است در سیلندر تجمع کنند‪.‬‬
‫سیلندر سلولي‬
‫• سلولهای مختلفی از جمله گلبولهای قرمز و سفید و نیز اپیتلیوم‬
‫توبولی ‪ ،‬بتنهائی و یا مخلوط با یکدیگر درون سیلندر ها تجمع‬
‫می یابند‪.‬‬
‫• گلبولهای قرمز داخل سیلندر ها بدلیل امراض گلومرولی ‪،‬‬
‫هموراژی پارانشیم و بندرت در پیلونفریت شدید دیده‬
‫میشوند‪.‬‬
‫• گلبولهای سفید طی پیلونفریت ‪ ،‬نفریت بینابینی ‪ ،‬لوپوس‬
‫اریتماتوز ‪ ،‬سندروم نفروتیک و گلومرولونفریت از انترسیس‬
‫کلیه به توبولها وارد می شوند ‪.‬‬
‫• سیلندر اپیتلیال ( توبولر) در حاالتی وسیع چون نکروز‬
‫حاد توبولی ‪ ،‬عفونت سیتومگال ‪ ،‬داروها مانند سالیسیالت‬
‫‪ ،‬اتیلن گلیکول و فلزات سنگین و نیز بدنبال رد پیوند‬
‫تشکیل میشوند‪.‬‬
‫• سیلندر اپیتلیال با سیلندر گلبولهای سفید در تشخیص‬
‫افتراقی است‪.‬‬
‫• سیلندر پهن ) ‪ : ( broad cast‬در نارسائی مزمن کلیه بدلیل‬
‫اتساع توبولها شایع است و پهنای آن ‪ 2‬تا ‪ 6‬برابر یک سیلندر‬
‫معمولی است‪.‬‬
Cellular Cast
Cellular Cast
RBC Cast
RBC Cast
RBC Cast
RBC cast
WBC Cast
WBC CAST
Fatty Cast
Fatty Cast
‫مواد شبیه سیلندر‬
‫• رشته موکوس ‪ :‬این مواد حدودی نامشخص دارند ‪ ،‬بزرگ یا‬
‫دراز و نواری شکل بوده و انتهای نوک تیز و شکافدار دارند‪.‬‬
‫• سیلندروئید ‪ :‬نوعی سیلندر پروتئینی است که در محل قوس هنله‬
‫و لوله دیستال ایجاد گردد‪.‬‬
Mucus
‫ادرار تلسکوپی (‪: )Telescoped urine‬‬
‫• منظره میکروسکوپیک رسوب ادرار اگر مشابه گلومرولونفریت‬
‫حاد و مزمن و سندروم نفروتیک باشد‬
‫• بدین معنی که گلبول های قرمز وسفید و سیلندر حاوی این‬
‫گلبولها همراه با سایر سیلندر های سلولی ‪ ،‬قطرات چربی و‬
‫سیلندر پهن مومی دیده شود‬
‫• بیماری های کالژن واسکولر ( لوپوس اریتماتوزیس )‬
‫• آندوکاردیت باکتلایر تحت حاد‬
‫• فشار خون بدخیم‬
‫• گلومرولواسکلروز دیابتی‬
‫• گلومرولونفریت پیشرونده سریع‪RPGN‬‬
‫ادرار بیماری با تابلوی نارسائی پیشرفته کلیه‬
‫• تنها تعداد اندکی نفرون باقی اند که ادرار رقیقی تولید می کنند‬
‫سلولهای غیر طبیعی ادرار‪:‬‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫سلولهای تومورال‬
‫سلولهای انکلوزیوني ویروس هرپس و سیتومگال‬
‫پالکتها‬
‫باکتری ها‬
‫قارچها (معموال جوانه زده و دارای میسلیوم کاذب هستند)‬
‫• اگر نمونه ادرار بطور استریل تهیه شده و قبل از انجام‬
‫سانتریفوژ بروش گرم رنگ آمیزی شود‬
‫• دیدن یک باکتری با عدسی ‪ =100‬ده بتوان پنج کلنی است‬
Bacteria
Bacteria
Yeast
Aspergillus Fungus
Candida
‫انگلها‪:‬‬
‫• اکسیور بعلت آلودگی نمونه ادرار با مدفوع‬
‫• تریکومونا واژینالیس در اثرآلودگی ادرار با ترشحات واژن‬
‫• شیستوزوما هماتوبیوم نیز در بیماران با درگیری مثانه تخم‬
‫هایش را در ادرار دفع میکند‪.‬‬
‫• آمیب (دو احتمال وجود دارد) ‪:‬‬
‫ورود انگل از راه لنفاوی به جریان ادرار‬
‫آلودگی پیشابراه به مدفوع‬
‫تخم اکسیور‬
‫تریکومونا واژینالیس‬
‫تخم شیستوزوما هماتوبیوم در ادرار‬
Microfilaria
‫آلوده کننده های ادرار ‪:‬‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫مدفوع‬
‫سلولهای گیاهی یا رشته های عضال نی غذای هضم نشده‬
‫گرده گیاهان‬
‫ذرات اپلیکاتور چوبی‬
‫اسپرم‬
‫قطرات چربی‬
‫نشاسته‬
‫الیاف پوشک (با سیلندر اشتباه می شوند ‪ ،‬البته نور را پالریزه می کند)‬
‫نشاسته (با نور پالریزه بشکل صلیب مالت دیده می شود)‬
Sperm
Fecal Material
Starch
Starch
Fat Droplet
Talc Powder
Cotton Fibers
‫کریستال های ادراری ‪:‬‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫ادرار طبیعی میتواند حاوی امالح یا كریستال ها ي آنها باشد‬
‫آ گاهی از ‪ pH‬ادرار بیمار مهم است‬
‫مشاهده کریستال ها در نمونه ای که در حرارت اتاق باشداهمیت‬
‫زیادی ندارد‬
‫چرا که اکثر اینها در دمای ‪ 37‬درجه حل مي شوند‬
‫آنهائی که باقی بمانند در صورت تطابق با عالئم بالینی حائز‬
‫اهمیت اند‬
‫بلورهای طبیعی در ادرار اسیدی ‪:‬‬
‫• اورات آمورف‬
‫• اورات بلوری‬
‫• اسید اوریک‬
‫• اگزاالت کلسیم‬
‫اورات آمورف ‪:‬‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫حاوی نمکهای سدیم ‪ ،‬پتاسیم ‪ ،‬کلسیم و منیزیم میتواند باشد‬
‫بلورهای کوچک زرد قهوه ای با ظاهر شبیه گرد آجر‬
‫اسید اوریک‬
‫با افزودن اسید استیک به ادرا ر‬
‫در حرارت ‪ 60‬درجه و در محیط قلیائی حل می گردد‬
Amorphous urate
‫اورات بلوری ‪:‬‬
‫• بشکل سوزنی یا کروی است‬
‫• حاوی سدیم ‪ ،‬پتاسیم و آمونیوم می باشد‬
‫اسید اوریک‬
‫• با افزودن اسید استیک به ادرا ر‬
Ammonium Urate
‫اسید اوریک ‪:‬‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫معموال برنگهای زرد یا قرمز قهوه ای است‬
‫چهار گوش ‪ ،‬لوزی‪ ،‬شش ضلعی ‪ ،‬لیموئی ‪ ،‬گلبرگی و گوه ای‬
‫پیدا میکند‬
‫این کریستال نور را پالریزه میکند‬
‫اسید اوریک و اورات ‪ ،‬در بیمارانی که کموتراپی میشوند و یا‬
‫بیماران دچار نفروپاتی نقرس بوجود می آیند‬
Uric Acid Crystal
Uric Acid Crystal
Uric Acid
Uric Acid Crystal
Uric Acid Crystal
Uric Acid
‫اگزاالت کلسیم ‪:‬‬
‫• شبیه پاکت نامه است‬
‫• در اسید استیک حل نمی شود‬
Calcium Oxalate Crystal
Calcium Oxalate Crystal
‫بلورهای طبیعی در ادرار قلیائی ‪:‬‬
‫• فسفات آمورف‬
‫• فسفات سه گانه‬
‫• کربنات کلسیم‬
‫• فسفات كلسیم‬
‫• بیورات آمونیوم‬
‫فسفات آمورف ‪:‬‬
‫• بی شکل و بیرنگ بوده‬
‫• رسوبات شبکه ای ظریف‬
‫• با چشم غیر مسلح نیز دیده‬
‫می شود‬
‫فسفات بلوری (سه گانه)‬
‫• در عفونتها تشکیل شده‬
‫• بشکل درب تابوت و یا سرخسی شکل است‬
Triple Phosphate Crystal
Triple Phosphate Crystal
‫کربنات کلسیم ‪:‬‬
‫• دانه های کوچک کروی دوتائی یا چهار تائی ایجاد میکند‬
Calcium Carbonate Crystal
‫بیورات آمونیوم ‪:‬‬
‫• در نمونه های ادرار کهنه همراه با فسفات دیده مي شود‬
‫• زرد قهوه ای رنگ و بشکل سیب خاردار )‪) Thorn apple‬‬
‫• درحرارت ‪ 60‬درجه و با اسید استیک حل شده پس از ‪ 20‬دقیقه‬
‫تولید اسید اوریک میکند‬
Ammonium Biurate Crystal
Ammonium Biurate Crystal
‫فسفات كلسیم‬
‫• غیر شایع‬
‫• بشكل منشور ‪ ،‬روزت یا صفحه )‪(plate‬‬
‫• با كریستال سولفونامید اشتباه مي شود‬
Calcium phosphate crystal
‫بلورهای غیر طبیعی با منشاء متابولیك‪:‬‬
‫• سیستین‬
‫• تیروزین‬
‫• لوسین‬
‫• كلسترول‬
‫• بیلي روبین‬
‫• هموسیدرین‬
‫سیستین‪:‬‬
‫• در ادرار اسیدی دیده شده‬
‫• بشکل شش ضلعی بی رنگ شبیه اسید اوریک است‬
‫• ولی نور را پال ریزه نمی کند‬
‫• تست سیانید نیتروپروساید جهت تائید آن استفاده میشود‬
Cystine Crystal
Cystine Crystal
‫تیروزین ‪:‬‬
‫• سوزنی شکل و ظریف (‪(fine silky needle‬‬
‫• بیرنگ یا زرد رنگ‬
‫• با تست نیتروزونفتول تائید میشود‬
Tyrosine Crystal
sheaves
Tyrosine Crystal
Tyrosine Crystal
‫لوسین ‪:‬‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫روغنی )‪) oily‬‬
‫کروی با خطوط شعاعی‬
‫برنگ زرد‬
‫با چربی اشتباه می شود اما بر خال ف چربی در اتر حل نمی شود‬
Leucine Crystal
‫كلسترول‬
•
•
•
•
Large
Flat
Rectangular
Notched
corner
‫كلسترول‬
‫بیلي روبین‬
‫بیلي روبین(توده كروي)‬
‫بلورهای غیر طبیعی داروئي‬
‫• سولفونامید‬
‫• آمپی سیلین‬
‫• ماده حاجب‬
‫• آسیكلوویر‬
‫سولفونامید‪:‬‬
‫• زرد قهوه ای یا بی رنگ‬
‫• شبیه به هیمه گندم )‪) wheat sheaves‬‬
‫• روش تائیدی با تست دیازو است‬
Sulphadiazine
Sulfonamides
‫آمپی سیلین ‪:‬‬
‫• در ادرار اسیدی‬
‫• بلورهای دراز ‪ ،‬ظریف و بی رنگ ایجاد می کند‬
Ampicillin
‫ماده حاجب ‪:‬‬
‫• نمونه ادرار دارای وزن مخصوص باال‬
‫• بشکل ستونهای چهار گوش‬
‫• با نور پالریزه مشخص میگردد‬
Radiographic
Dye
Thank you

similar documents