بررسی تأثیر روش اصلاح شده رزکسیون پروستات از راه مجرا (TUR-P

Report
‫بررسی تأثیر روش اصالح شده رزکسیون‬
‫پروستات از راه مجرا )‪ (TUR-P‬بر میزان بی‬
‫اختیاری استرس بعد از عمل‬
‫دکتر کتابچی‬
‫دانشگاه علوم پزشکی کرمان‬
‫‪1390‬‬
‫مقدمه‬
‫یکی از آزار دهنده ترین عارضه عمل پروستاتکتومی برای آدنوم خوش خیم‬
‫پروستات )‪ (BPH‬بی اختیاری ادراری بخصوص از نوع استرس می باشد‬
‫در تمامی انواع روش های عمل پروستات‪ ،‬اسفنکتر داخلی در معرض آسیب‬
‫قرار دارد و این ناحیه در نگهداری و کنترل ادراری سهم بسزایی دارد‪.‬‬
‫بنابراین قسمتی از آن که در ناحیه باالی حلقه گردن مثانه قرارکه دارد و‬
‫ناحیه غیر غددی بوده و بنام منطقه فیبروموسکولر می باشد و در توده‬
‫آدنومی پروستات شرکت ندارد و بنابراین‬
‫حفظ آن در )‪ TUR -P(Trans Urethral Resection of Prostate‬احتماال" از شدت‬
‫بی اختیاری ادراری جلوگیری خواهد نمود‪.‬‬
‫هدف‬
‫هدف این مطالعه ارائه روش جدیدی از‬
‫رزکسیون از راه مجرا پروستات برای‬
‫جلوگیری از بی اختیاری ادراری می باشد‪.‬‬
‫مواد و روش‬
‫در یک مطالعه مورد – شاهدی ‪ 176‬بیمار مبتال به ‪ BPH‬با محدوده‬
‫سنی (‪ 85 – 65‬سال) با دریافت رضایتنامه وارد مطالعه شدند و به‬
‫دو گروه بطور شانسی تقسیم گردیدند‪ ،‬برای درمان در گروه مطالعه‬
‫(‪ 98‬بیمار) روش اصالح شد ‪ TUR-P‬و در گروه کنترل (‪78‬‬
‫بیمار) روش کالسیک قدیمی اعمال شد و یافته های آنها نظیر بی‬
‫اختیاری های ادراری و عوارض بعد از عمل و درجه بندی شدت‬
‫عالئم ادراری ‪IPSS (International Prostatic Symptom‬‬
‫)‪ Score‬و درجات توانایی جنسی توسط نرم افزار ‪SPSS-15‬‬
‫بین آنها مورد مقایسه قرار گرفت‪.‬‬
‫‪P-Value‬‬
‫گروه شاهد‬
‫گروه مطالعه‬
‫متغییر ها‬
‫‪n.s‬‬
‫‪68±3/6‬‬
‫‪66±4/2‬‬
‫سن‬
‫‪n.s‬‬
‫‪17 ±4/6‬‬
‫‪18 ±3/3‬‬
‫‪IPSS‬‬
‫‪<0.05‬‬
‫‪19±3/6‬‬
‫‪7±2/5‬‬
‫‪ISI‬‬
‫‪n.S‬‬
‫‪3/2±2‬‬
‫‪3±2/5‬‬
‫‪Ui‬‬
‫‪<0.05‬‬
‫‪11 ±1/7‬‬
‫‪23±3/2‬‬
‫‪IIFE‬‬
‫‪n.s‬‬
‫‪58 ±3/4‬‬
‫‪78 ± 1/2‬‬
‫اندازه پروستات‬
‫عوارض مهم بعد از عمل‬
4
3.5
3
2.5
2
1.5
1
0.5
0
study
control
hematuria
urine retentionfever
‫بحث و نتیجه گیری‬
‫نتایج این مطالعه نشان داد که لب قدامی بر اساس (‬
‫منطقه قدامی فیبروموسکوالر پروستات) در کنترل‬
‫ادراری رل قابل توجهی دارد و حفظ آن در ‪TUR-P‬‬
‫می تواند عالوه بر جلوگیری از بی اختیاری استرس در‬
‫کاهش عوارض بعد از عمل و حفظ توانایی جنسی (‬
‫انزال برگشتی) کمک قابل توجهی بنماید‪.‬‬

similar documents