Orsaker till Makrohematuri

Report
Makrohematuri
Georg Jancke
• Makrohematuri skall alltid utredas
• Asymtomatisk mikrohematuri behöver ej utredas
• Makrohematuri skall föranleda en utredning av
övre och nedre urinvägar
• Utredningen bör vara avslutad inom 4 veckor
• Fördröjning av utredningen kan ha implikationer
på långtidsöverlevnad vid malignitet
• Orsaker till Makrohematuri
- Tumörer
(njurcancer, njurbäckencancer,
uretärcancer, urinblåsecancer,
prostatacancer, BPH)
- Konkrement (njure, uretär, urinblåsa)
- Urinvägsinfektioner
- Iatrogen
(KAD sättning, cystoskopi, TRUL +
biopsi, TUR-P/B, uretäroskopi,
njurbiopsi, ESWL, gyn- op, snitt)
- Trauma
(skada på njure, uretär, blåsa, uretra –
OBS! ingen KAD-sättning transurethral)
- Diversa
(IgA-nefrit, embolier, tromboser, ischemi,
kärlfistlar, Waran (spontanblödning),
Sorkfeber
• Handläggning Makrohematuri
- Anamnes
(övriga sjukdomar, medicinering, akut
värk)
- Status
(prostatapalpation → cancer?,
varicocele vä → njurtumör, öm över
njurloge → sten, patient cirkulatorisk
påverkad, allmäntillstand)
- Prover
(Hb/blodstatus, kreatinin, CRP, SR →
njurcancer)
- Uretrocystoskopi inkl. blåssköljvätska
- Dt urografi alt ultraljud vid nedsatt
njurfunktion/äldre
• Akut handläggning Makrohematuri
- Om patient kan kissa och tömma urinblåsan är större
blödning sannolikt liten
- Är patient cirkulatorisk påverkad
- Större blödning / koagel → trevägs-hematuri KAD (2224 CHR) och spola blåsan för hand med NaCL lsg
- Blodstatus, kreatinin, CRP
- Palpabel blåsa och bladderscan indikerar full blåsa och
koagel kan inte evakueras → blåstamponad → akut
evakuering på op
- Vid pågående signifikant blödning inläggning med
spoldropp

similar documents