ضد سرفه ها

Report
‫شربت های زیر از گیاه آویشن تهیه شده است‪ .‬همانطوری که می دانیم گیاه آویشن بعنوان‬
‫یک گیاه ضدعفونی کننده و خلط آور مطرح می باشد‪.‬‬
‫بنابراین نام ژنریک داروی زیر عصاره گیاه آویشن می باشد که با نام های تجاری زیر در بازار‬
‫دارویی کشور به فروش می رسند ‪:‬‬
‫کارخانه و کشور سازنده‬
‫‪Tolid Daru _ Iran‬‬
‫‪Iran Darouk _ Iran‬‬
‫‪Iran Darouk _ Iran‬‬
‫‪Mina _ Iran‬‬
‫‪Gol Daru _ Iran‬‬
‫‪Barij Essence _ Iran‬‬
‫‪Pursina _ Iran‬‬
‫نام تجاری _ شکل دارویی‬
‫‪Syr Broncho Td‬‬
‫‪Syr Thymex‬‬
‫‪Drop Thymex‬‬
‫‪Syr Thymian‬‬
‫‪Syr Tussian‬‬
‫‪Syr Broncho Barij‬‬
‫‪Syr Bronchosin‬‬
‫شربت دیگری که عالوه بر آویشن حاوی عسل نیز می باشد که از لحاظ کارایی و طعم‬
‫وضعیت بهتری از شربتهای فوق دارد عبارتست از ‪:‬‬
‫کارخانه و کشور سازنده‬
‫نام تجاری _ شکل دارویی‬
‫‪Yas Daru _ Iran‬‬
‫‪Syr Honey Thim‬‬
‫‪Iran‬‬
‫‪Syr Thimosan‬‬
‫شربت بعدی که کارایی بسیار باالیی نیز دارد در واقع حاوی عصاره گیاه پیچک است که با نام تجاری زیر در بازار‬
‫موجود است ‪:‬‬
‫کارخانه و کشور سازنده‬
‫نام ژنریک _ شکل دارویی‬
‫‪Engelhard _ Germany‬‬
‫‪Syr Prospan‬‬
‫‪Gol Daru _ Iran‬‬
‫‪Syr Prospitan‬‬
‫نکته ‪ :‬در بین شربتهای گیاهی نوزادان فقط می توانند قطره تیمکس و شربت نام برده شده در باال را مصرف کنند ‪.‬‬
‫وجود منیزيم مانع از گرفتگي عضالت مي شود‪.‬‬
‫دوز دارو‬
‫نام ژنریک‬
‫شکل دارویی‬
‫‪Tab‬‬
‫‪200 mg‬‬
‫‪Magnesium‬‬
‫‪Sache‬‬
‫‪300 mg‬‬
‫کارخانه و کشور سازنده‬
‫نام تجاری‬
‫‪Hermes _ USA‬‬
‫) ‪Biolectra ( Sache‬‬
‫‪21 Century _ USA‬‬
‫) ‪Mg ( Tab‬‬
‫پودر را روي زبان مي ريزند و جذب مي شود‪.‬‬
‫داروی موثر بعدی ‪ Tab B1 300‬می باشد که فرد روزي ‪ 1‬عدد بعد از صبحانه مصرف می کند‪.‬‬
‫دوز دارو‬
‫نام ژنریک‬
‫‪500 mg‬‬
‫‪Methocarbamol‬‬
‫شکل دارویی‬
‫‪Tab‬‬
‫‪Amp‬‬
‫کارخانه و کشور سازنده‬
‫نام تجاری‬
‫‪Iran‬‬
‫‪Robaxol‬‬
‫‪Iran‬‬
‫‪Robaxin‬‬
‫دوز دارو‬
‫نام ژنریک‬
‫شکل دارویی‬
‫‪10 _ 25 mg‬‬
‫‪Baclofen‬‬
‫‪Tab‬‬
‫کارخانه و کشور سازنده‬
‫نام تجاری‬
‫‪Co Pharm _ England‬‬
‫‪Baclofen‬‬
‫داروی فوق باید پس از غذا مصرف شود‬
‫اما یکی از بهترین داروهای ضد اسپاسم عضالنی داروی زیر می باشد که عارضه مهم آن افت‬
‫فشار خون در فرد می باشد ‪ .‬در نتیجه در افرادی که فشار خون پایینی دارند منع مصرف‬
‫دارد‪.‬‬
‫به همین دلیل این دارو را با دوز ضعیف شروع و کمکم دوز را افزایش می دهند‪.‬‬
‫دوز دارو‬
‫نام ژنریک‬
‫شکل دارویی‬
‫‪4 mg‬‬
‫‪Tizanidin‬‬
‫‪Tab‬‬
‫کارخانه و کشور سازنده‬
‫نام تجاری‬
‫‪Novartis _ Switzerland‬‬
‫‪Sirdalud‬‬
‫داروهای درمان بيماري‌ اوره‬
‫افزايش آن موجب ايجاد نقرس ميگردد‪.‬‬
‫دوز دارو‬
‫نام ژنریک‬
‫شکل دارویی‬
‫‪100 _ 300 mg‬‬
‫‪Allopurinol‬‬
‫‪Tab‬‬
‫‪1 mg‬‬
‫‪Colchicine‬‬
‫‪Tab‬‬
‫در رابطه با غده تیروئيد دو بحث کم کاری و پرکاری تیروئيد مطرح است‪.‬‬
‫‪ Hyperthyroidism‬پركاري‬
‫از عالیم پرکاری غده تیروئيد ‪ :‬الغري‪ ،‬عصبانيت‪ ،‬پرخاشگري‪ ،‬تعریق زیاد‪.‬‬
‫‪ Hypothyroidism‬كم كاري‬
‫راههاي تشخيص اين بيماريها ‪ :‬انجام آزمایش خون و اندازه گیری مقادیر‬
‫‪.TSH,T4.T3‬‬
‫دوز دارو‬
‫نام ژنریک‬
‫شکل دارویی‬
‫‪0.1 mg‬‬
‫‪Levothyroxine‬‬
‫‪Tab‬‬
‫کارخانه و کشور سازنده‬
‫نام تجاری‬
‫‪Merck _ Switzerland‬‬
‫) ‪Euthyrox ( 50 _ 100 µg‬‬
‫‪ .1‬طوالني مدت در بدن مي ماند‬
‫‪ .2‬روزي ‪ 1‬عدد‬
‫‪ .3‬صبح ناشتا زيرا همراه غذا جذب آن دچار مشکل می شود‪.‬‬
‫دوز دارو‬
‫نام ژنریک‬
‫شکل دارویی‬
‫‪0.25 µg‬‬
‫‪Liothyronine‬‬
‫‪Tab‬‬
‫‪ .1‬سريع اثر تر است‪.‬‬
‫‪ .2‬روزي بیش از یک قرص مصرف می شود زیرا کوتاه اثر است‪.‬‬
‫‪ .3‬در مواقععع اورژانيععبت ابتععدا فععرد را بععا لیععوتیرونین بععه حالععت تعععاد مععی رسععانند سع س بععه علععت طععوالنی اثععر بععودن لووتیروکسعین فععرد را روی‬
‫این دارو نگه می دارند‪.‬‬
‫دوز دارو‬
‫نام ژنریک‬
‫شکل دارویی‬
‫‪5 mg‬‬
‫‪Methimazole‬‬
‫‪Tab‬‬
‫‪50 mg‬‬
‫‪Propylthiouracil‬‬
‫‪Tab‬‬
‫‪ O.T.C‬ممنوع‬
‫زیرا این داروها باعث ايجاد كهیر‪ ،‬خارش‪ ،‬قرمزي و التهابات پوستت مي گردد‪.‬‬
‫مشكالت و عوارض خوني هم ايجاد مي كنند‪.‬‬
‫در این بیماری پروستات در آقایان بزرگ شده و ایجاد درد و احتباس ادراری در فرد می کند‪.‬‬
‫دوز دارو‬
‫نام ژنریک‬
‫شکل دارویی‬
‫‪0.4 mg‬‬
‫‪Tamsulosin‬‬
‫‪Cap‬‬
‫کارخانه و کشور سازنده‬
‫نام تجاری‬
‫‪Astellas _ Netherland‬‬
‫‪Omnic‬‬
‫‪Hexal _ Germany‬‬
‫‪Tamsulosin Hexal‬‬
‫دوز دارو‬
‫نام ژنریک‬
‫شکل دارویی‬
‫‪1 _ 5 mg‬‬
‫‪Prazosin‬‬
‫‪Tab‬‬
‫‪2 _ 5 mg‬‬
‫‪Terazosin‬‬
‫‪Tab‬‬
‫دوز دارو‬
‫نام ژنریک‬
‫شکل دارویی‬
‫‪1 _ 5 mg‬‬
‫‪Finasteride‬‬
‫‪Tab‬‬
‫کارخانه و کشور سازنده‬
‫نام تجاری‬
‫‪MSD _ USA‬‬
‫‪Propecia‬‬
‫‪Cipla _ India‬‬
‫‪Finpecia‬‬
‫براي درمان ريزش مو نیز مؤثر است‬
‫ععوارض‪ :‬باععث كعاهش ميعل جييعبت در افعراد هعم خعانم و هعم آقعا و كعاهش قابليعت ‪ (Ejaculation‬انعزا ) و ‪(Erection‬نععوظ ) در‬
‫آقايان مي شود‪.‬‬
‫نكتععه‪ :‬اث عرات ايععن دارو ‪ 6‬تععا ‪ 12‬مععاه در بععدن بععاد مععي مانععد‪ .‬ب عراي اينكععه تععدثیر ايععن دارو را در بععدن ببينععيم الزم اسععت ‪ 3‬مععاه از ايععن دارو‬
‫استفاده شود‪.‬‬
‫داروی تک نسخه ای درمان ‪: BPH‬‬
‫دوز دارو‬
‫نام ژنریک‬
‫شکل دارویی‬
‫‪0.5 mg‬‬
‫‪Dutasteride‬‬
‫‪Cap‬‬
‫کارخانه و کشور سازنده‬
‫نام تجاری‬
‫‪gsk _ England‬‬
‫‪Avodart‬‬
‫گاهی اوقات فرد در اثر سکته های مغزی یا کهولت سن دچار بی ارادگی در تخلیه ادرار خود می‬
‫گردد که برای رفع این مشکل از داروهای زیر استفاده می کنیم‪.‬‬
‫دوز دارو‬
‫نام ژنریک‬
‫شکل دارویی‬
‫‪1 _ 2 mg‬‬
‫‪Tolterodine‬‬
‫‪Tab‬‬
‫کارخانه و کشور سازنده‬
‫نام تجاری‬
‫‪Pfizer _ USA‬‬
‫‪Detrusitol‬‬
‫دوز دارو‬
‫نام ژنریک‬
‫شکل دارویی‬
‫‪5 mg‬‬
‫‪Oxybutynin‬‬
‫‪Tab‬‬
‫دوز دارو‬
‫شکل دارویی‬
‫نام ژنریک‬
‫)‪Tab (Sublingual‬‬
‫‪60 _ 120 mg‬‬
‫‪Desmopressin‬‬
‫‪Nasal Spray‬‬
‫‪10 Micg‬‬
‫کارخانه و کشور سازنده‬
‫نام تجاری‬
‫‪-----------‬‬
‫‪DDAVP‬‬
‫‪Ferring _ Germany‬‬
‫‪Minirin‬‬
‫‪Sina Daru _ Iran‬‬
‫‪Desmex‬‬
‫داروی مورد استفاده دیگر در درمان تکرر ادراری عبارتست از ‪:‬‬
‫دوز دارو‬
‫نام ژنریک‬
‫شکل دارویی‬
‫‪5 _ 10 mg‬‬
‫‪Solifenasin‬‬
‫‪Tab‬‬
‫کارخانه و کشور سازنده‬
‫نام تجاری‬
‫‪Astellas _ Netherland‬‬
‫‪Vesicare‬‬
‫‪Tadbir _ Iran‬‬
‫‪Urinasin‬‬
‫دوز دارو‬
‫نام ژنریک‬
‫شکل دارویی‬
‫‪10 _ 25 mg‬‬
‫‪Bethanecol‬‬
‫‪Tab‬‬
‫سوزش مجاري ادراري‌‬
‫‪ O.T.C‬ممنوع ‪Tab Phenazopyridine ‬‬
‫مسكن مجاري ادراري‬
‫ع ‌از مشخصه‌هاي مصرف اين دارو‌‪ :‬تغيیر رنگ ادرار به رنگ قرمز يا قهوهاي تیره (شبيه بتادين)‬
‫ع اصطالح غلط عاميانه‪ :‬قرصبت كه باعث ايجاد خون در ادرار مي شود ‪.‬‬
‫داروی زیر در درمان نعوظ در آقایان و افزایش قوای جييبی کاربرد دارد‪.‬‬
‫دوز دارو‬
‫نام ژنریک‬
‫شکل دارویی‬
‫‪2.5 mg‬‬
‫‪Yohimbine‬‬
‫‪Tab‬‬
‫کارخانه و کشور سازنده‬
‫نام تجاری‬
‫‪Nature's gift _ USA‬‬
‫) ‪SX ( Supplement‬‬
‫نکته ‪ :‬مکمل ‪ VigRX‬نیز امروزه در داروخانه ها به عنوان یک داروی درمانی نعوظ به فروش می رسد که منبع آن‬
‫گیاهی است ‪.‬‬
‫داروهای زیر جنبه درمانی نداشته و دارای اثر موقتی افزایش قوای جييبی می باشند که عبارتند از ‪:‬‬
‫شکل دارویی‬
‫نام ژنریک‬
‫دوز دارو‬
Tab
Sildenafil
50 _ 100 mg
‫نام تجاری‬
‫کارخانه و کشور سازنده‬
Viagra
Bayer _ Germany
Vizarsin
Actover.Co _ Slovenia
Erecto
Cipla _ India
‫شکل دارویی‬
‫نام ژنریک‬
‫دوز دارو‬
Tab
Vardenafil
20 mg
‫نام تجاری‬
‫کارخانه و کشور سازنده‬
Levitra
Bayer _ Germany
‫شکل دارویی‬
‫نام ژنریک‬
‫دوز دارو‬
Tab
Tadalafil
10 _ 20 mg
‫نام تجاری‬
‫کارخانه و کشور سازنده‬
Cialis
Lilly _ USA
Tadagra
Osvah _ Iran
‫تمامی داروهای فوق نيم ساعت تا ‪ 1‬ساعت قبل از نزدیکی استفاده شود‪.‬‬
‫نام ژنریک‬
‫شکل دارویی‬
‫‪Papaverine‬‬
‫‪Amp‬‬
‫افزایش میل جنس ی در بانوان‬
‫ژ های زیر بصورت موضعی استفاده می شود ‪:‬‬
‫‪Gel Femore 30 ml‬‬
‫‪Gel Vigorell‬‬
‫شکل دارویی‬
‫نام ژنریک‬
‫دوز دارو‬
Solution
Minoxidil
1% up to 5%
‫نام تجاری‬
‫کارخانه و کشور سازنده‬
Rogaine ( Solution _ Foam )
: ‫ می باشد نیز در زیر آمده است‬B ‫یکسری مکمل غذایی نیز که حاوی زینک و ویتامین های‬
‫نام تجاری _ شکل دارویی‬
Cap Zinc Plus ( 5 _ 10 mg )
Tab Regendiet
Tab Echophan
Tab Cysteine B6
Hair-Vit
Rinfoltil
Vitamins for the Hair
‫کارخانه و کشور سازنده‬
Eurovital _ Germany
ESI _ Italy
Bailleul.Biorga _ France
Bailleul.Biorga _ France
Health Aid _ England
Pharmalife _ Italy
Natural World _ USA
‫علت آن گشاد شدن رگ های خونی در مغز است‪.‬‬
‫توضیح دارو‬
‫نام ژنریک‬
‫شکل دارویی‬
‫‪C‬موجود در آن همان کافئین است‬
‫‪Ergotamin _ C‬‬
‫‪Tab‬‬
‫کارخانه و کشور سازنده‬
‫نام تجاری‬
‫‪Novartis _ Switzerland‬‬
‫‪Cafergot‬‬
‫کافئین موجود در این دارو هم نقش تسکینی دارد و هم باعث جذب بهتر ارگوتامین می شود‪.‬‬
‫•فردی که این دارو را استفاده می کند اجازه ندارد بیشتر از هفته ای ‪ 10‬عدد قرص استفاده کند‪.‬‬
‫•فرد اجازه استفاده بیشتر از ‪ 6‬عدد قرص در یک روز را ندارد زیرا فشار خون را باال می برد‪.‬‬
‫یک داروی گیاهی نیز با نام تجاری قطره آنتی میگرن وجود دارد ‪.‬‬
‫دوز دارو‬
‫نام ژنریک‬
‫شکل دارویی‬
‫‪50 – 100 mg‬‬
‫‪Sumatriptan‬‬
‫‪Tab‬‬
‫کارخانه و کشور سازنده‬
‫نام تجاری‬
‫‪Hakim _ Iran‬‬
‫‪MigrStop‬‬
‫عوارض‪ :‬فردی که این دارو را استفاده می کند دچار تپش قلب و تعریق می شود‪.‬‬
‫دوز دارو‬
‫نام ژنریک‬
‫شکل دارویی‬
‫‪2.5 mg‬‬
‫‪Zolmitriptan‬‬
‫‪Tab‬‬
‫کارخانه و کشور سازنده‬
‫نام تجاری‬
‫‪Astra Zeneca _ Sweden‬‬
‫‪Zomig‬‬
‫عوارض ذکر شده در باال را ندارد و تک نسخه ای است‪.‬‬
‫نام تجاری‬
‫نام ژنریک‬
‫شکل دارویی‬
‫‪Burn Oint‬‬
‫‪Cod liver‬‬
‫‪Oint‬‬
‫توضیح‬
‫برای سوختگی های سطحی است‬
‫نام ژنریک‬
‫شکل دارویی‬
‫‪Silver Sulfadiazin‬‬
‫‪Oint‬‬
‫توضیح‬
‫در سوختگی های شدید که همراه با عفونت می باشد به کار می رود زیرا نقره نقش آنتی بیوتیکی دارد‬
‫نام تجاری‬
‫شکل دارویی‬
‫‪Alpha‬‬
‫‪Oint‬‬
‫توضیح‬
‫درجه بندی برای سوختگی سطحی تا شدید _ برای درمان زخم بستر نیز کاربرد دارد‬

similar documents