การบริหารจัดการเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล โดยใช้ระบบ MRCF System สำนัก

Report
การบริหารจัดการเพลีย
้ กระโดด
สี น้าตาล
โดยใช้ระบบ
System
MRCF
สานักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร
เขตที่ ๑
๗ มี นาคม ๒๕๕๗
จังหวัดชัยนาท
• ครั ง้ ที่ ๑ ปี ๒๕๒๑
- ข้ าวพันธุ์ กข.๗
• ครั ง้ ที่ ๒ ปี ๒๕๓๒ - ๒๕๓๓
- ข้ าวพันธุ์ สุพรรณบุรี ๖๐
ประวัตก
ิ าร
ระบาด
BPH
ในประเทศ
ไทย
• ครั ง้ ที่ ๓ ปี ๒๕๔๑ - ๒๕๔๒
- ข้ าวพันธุ์ชัยนาท ๑
• ครั ง้ ที่ ๔ ปี ๒๕๕๓ - ๒๕๕๔
- ข้ าวพันธุ์ปทุมธานี ๑
ฤดูฝน
ฤดู
แลง้
พันธุ ์
ข้าว
การใช้
ปุ๋ยเคมี
การใช้
สารเค
มี
ปัจจัยทีม
่ ผ
ี ล
ตอการ
่
ระบาด
BPH
วิธก
ี ารปลูก
ข้าวและ
ปฏิบต
ั ด
ิ แ
ู ล
รักษาของ
เกษตรกร
สภาพแวดล้ อม
ความชืน้
อุณหภูมิ ทิศทาง
ลม
แนวทางการบริหารจัดการ
BPH
การสั มมนาติดตามประเมินผลการบริหาร
จัดการ
เพลีย
้ กระโดดสี น้าตาล
: สัมมนาฯ
ในพืน
้ ทีเ่ ขตตรวจราชการทีที่ ่มา ๒
และ๒ ๑๘
วันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ณ จ.
การ
บริหาร
จัดการ
เจ้าหน้า
ที่
สถานการณ์
BPH
เทคโนโ
ลยี/องค ์
ความรู้
การบูร
ณาการ
ทางาน
• ที่มา : การสัมมนาติดตามประเมินผลการบริหารจัดการเพลี ้ยกระโดดสีน ้าตาล
• ในพื ้นที่เขตตรวจราชการที่ ๒ และ ๑๘ วันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ณ จ.สิงห์บรร ี
ติดตาม
สถานการณ ์
ทางานเชิงรุก
มีแผน/เตรียการ
ชัดเจน
บูรณาการ
แผนงาน
อปท.มีส่วนรวม
่
การ
บริหาร
จัดทาพืน
้ ที/่ แปลงตัวอยาง
่จัดการ
ผลิตขยายเชือ
้ ราบิวเวอรเรี
์ ย
ศูนย ์ Bio / ศจช.
จัดทา
Mapping
พท.ปลูก/พท.
ใช้ระบาด
ฐานขอมู
้ ล
ทพศ.
ประกอบการ
แนะน
าให้ความรู้
วางแผน
เกษตรกร
รณรงค ์ /ปชส.
ใช้ Model
BPH
บริหารจัดการ
Model การบริหารจัดการเพลีย
้
กระโดดสี น้าตาล
กาหนดพืน
้ ที่
เป้าหมาย
บริหาร
จัดการข้ อมูล
การรายงาน
จัดทาแผน
เฝ้าระวัง
เตรียม
และติดตามผล
เครือ
่ งมื แจ้ง
เตือน
อ
ภัย
และ
ชุมชที่มา : การสัมมนาติดตามประเมินผลการบริ หารจัดการเพลี้ยกระโดดสีน้ าตาล
น ในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ ๒ และ ๑๘ วันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ณ จ.สิงห์บรรี
การบริหารจัดการขอมู
้ ล
• ประวัตก
ิ ารระบาด
• ข้อมูลพืน
้ ที่ แผนทีภ
่ าพถายทางอากาศ
่
JISTDA แผนทีด
่ น
ิ แผนทีช
่ ลประทาน./
สปก./Google earth
• ข้อมูลขึน
้ ทะเบียนปลูกขาว
(ทพศ.)
้
• ข้อมูลสารวจการระบาด/แปลงติดตาม
สถานการณศั
ื
์ ตรูพช
• ข้อมูลการระบาดของประเทศ/ขอมู
้ ที่
้ ลพืน
ใกลเคี
้ ยง
การบริหารจัดการขอมู
้ ล
• ประวัตก
ิ ารระบาด
• ข้อมูลพืน
้ ที่ แผนทีภ
่ าพถายทางอากาศ
่
JISTDA แผนทีด
่ น
ิ แผนทีช
่ ลประทาน./
สปก./Google earth
• ข้อมูลขึน
้ ทะเบียนปลูกขาว
(ทพศ.)
้
• ข้อมูลสารวจการระบาด/แปลงติดตาม
สถานการณศั
ื
์ ตรูพช
• ข้อมูลการระบาดของประเทศ/ขอมู
้ ที่
้ ลพืน
ใกลเคี
้ ยง
การเตรียมเครือ
่ งมือ / ชุมชน
•
•
•
•
•
•
•
•
คาแนะนาดานองค
ความรู
้
์
้ / วิชาการ
เมล็ดพันธุต
์ านทาน
้
สารชีวภัณฑ ์ / บิวเวอรเรี
์ ยร / ศั ตรูธรรมชาติ
กับดักแสงไฟ
สารเคมีตามคาแนะนา
ร้านคาจ
้ าหน่ายสารเคมี / /ผู้รับจ้างพนสารเคมี
่
ปกครองทองถิ
น
่ / อบจ. / อบต.
้
กลุมเกษตรกร
/ โรงเรียนชาวนา / /ผู้นา
่
ชุมชน / อกม.
เฝ้าระวังและแจ้งเตือนภัย
•
•
•
•
แปลงติดตามสถานการณศั
ื
์ ตรูพช
สารวจ / ตรวจนับ
การประเมินพืน
้ ทีร่ ะบาด
การประชาสั มพันธออกค
าเตือน / แนะนา
์
จัดทาแผน
• แผนกอนเกิ
ดภัย (แผนเฝ้าระวัง และ
่
ป้องกันการระบาด)
• แผนระหวางเกิ
ดภัย (แผนประกาศภัย /
่
การช่วยเหลือ)
• แผนหลังเกิดภัย (ฟื้ นฟู)
• บูรณาการแผนงาน / งบประมาณรวมกั
บ
่
หน่วยงาน / ชุมชน
การดาเนินงาน รายงาน และ
ติดตามผล
•
•
•
•
ดาเนินงานตามแผนบูรณาการ
ประเมินผลปฏิบต
ั งิ านเป็ นระยะ
ปรับแผนกิจกรรม
รายงานผลการดาเนินงาน / ตอ
่
หน่วยงาน / ชุมชน
โครงการตาบลปลอดเพลีย้ กระโดดสี นา้ ตาล
ตาบลดอนเจดีย์ อาเภอดอนเจดีย์
จังหวัดสุ พรรณบุรี
ด้ านการจัดการ
1
จัดตั้งอาสาสมัคร 5 คน/หมู่บ้าน
แปลงสารวจ 5 แปลง/หมู่บ้าน
2
- สารวจทุกวันศุกร์
- แปลงสารวจของนักวิชาการส่ งเสริมการเกษตร
3
- ใช้ กบั ดักแสงไฟล่อแมลงประเมินสถานการณ์
- การสั งเกตการณ์ มาเล่นไฟของเพลีย้ กระโดดฯ
4
- วิเคราะห์ สถานการณ์ วางแผนการควบคุม
สานักงานเกษตรอาเภอ
ส.อบต., กานัน-ผู้ใหญ่ บ้าน,
อาสาสมัครเกษตร
สนง.เกษตรอาเภอ
(กากับดูแล/พีเ่ ลีย้ ง)
อาสาสมัคร / ผู้นา
ชุ มชน
สนง.เกษตรจังหวัดและอาเภอ
การบริหารจัดการเพลีย
้
กรณีตวั อยาง
่
กระโดดสี น้าตาล
โดยใช้ระบบ MRCF System
ระดม
ขนตอน
ั้
ประชุม
สร้าง
ทีมงา
น
กาหนด
เป้าหมายการ
ทางาน
วางแผน
พัฒนา /
แนวทางการ
Output
จัดการ
วางแผน
ดาเนินง
าน
วิเคราะ
ห์
สั งเครา
ะห ์
ขอมู
้ ล
สมอง
กาหนด
ประเด็น
MRCF
เตรียม
เครือ
่ งมือ
/ข้อมูล
เครือ
่ ง
มือ
ใช้เครือ
่ งมือทีม
่ อ
ี ยูตามศั
กยภาพของ
่
เจ้าหน้าทีใ่ นระดับตาบล/อาเภอ
ทีจ
่ ะ
สามารถนาไปปฏิบต
ั ไิ ด้
ชุดเครือ
่ งมือหรือ
ข้อมูลทีม
่ อ
ี ยูแล
่ ว
้ ไดแก
้ ่
๑) แผนทีภ
่ าพถาย
่
ทางอากาศ JISTDA 1: 8,000
(ระดับตาบล) ทีใ่ ช้ชีท
้ ต
ี่ ง้ั แปลงการขึน
้ ทะเบียน
เกษตรกร (ทพศ.)
๒) Google Earth
ตาบล
๕) ข้อมูลมือ 2
- ขึน
้ ทะเบียนผูปลู
(ทพศ.)ระดับ
้ กขาว
้
(ระบบรายงานโปรแกรมที่ ๑๗)
- รายงานการระบาดเพลีย
้ กระโดดสี
น้าตาล แยกเป็ นรายหมู่
- แผนพัฒนาการเกษตรระดับตาบล
๖) ข้อมูลการสุ่มสารวจ
ของ จนท./ศจช.
ประโยชน์
๑. สร้างการทางานเป็ นทีม เจ้าหน้าทีเ่ รียนรูและมี
้
ทักษะในการวิเคราะห ์ สั งเคราะห ์ วิจารณ ์ การ
เชือ
่ มโยงขอมู
่
้ ลตัวเลขเป็ นภาพหรือสั ญลักษณในแผนที
์
มีการกาหนดเป้าหมายการทางานรวมกั
น วาง
่
แผนการพัฒนาและแกไขปั
ญหาในพืน
้ ทีไ่ ดตรงจุ
ด
้
้
๒. สร้างระบบการทางาน
- ใช้ติดตามสถานการณการระบาด
BPH
์
ขณะเกิดภัย
- ดาเนินการบริหารจัดการและควบคุมการระบาด
- วิเคราะหและประเมิ
นผลการบริหารจัดการ
์
- คาดการณแนวโน
่ ะเกิดการระบาดของ
้ มโอกาสทีจ
์
MRCF System
Mapping
ใช้แผนทีร่ ะดับตาบล จาก
Google Earth เป็ นแผนทีห
่ ลักสาหรับ
การ Layout (การวางซ้อนแตละข
อมู
่
้ ล
ลงไป)
วาดขอบเขตตาบล
และขอบเขตหมูบ
โดยดูขอบเขตจาก
่ าน
้
Mapping
ใส่ขอมู
่ ๆที่
้ ลอืน
เกีย
่ วของ
ตามทีต
่ องการ
เช่น พืน
้ ทีป
่ ลูก
้
้
ขาว
พืน
้ ทีป
่ ลูกขาวพั
นธุอ
้
้
่
์ อนแอ
พืน
้ ทีร่ ะบาดของเพลีย
้ กระโดด ฯลฯ
โดย
อมู
วเลขเป็
/สั ญ
กษณ
ทีแปลงข
มงาน
วิเคราะห
งเคราะห
ข
ล /์
้ ลจากตั
้อมู
์ สันภาพ
์ ลั
หรือสี ตางๆ
วิจารณ ์
่
กาหนดเป้าหมายการทางาน แนว
Output
ทางการจัดการ
แผนทีภ่ าพถ่ ายทางอากาศ Google earth
เป้าหมาย : ต.เทีย่ งแท้ อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท
วาดขอบเขตตาบล โดยดูจากแผนที่ JISTDA (ทพศ.)
และชี้เป้ า โดย เกษตรตาบล/ผูน้ าชรมชน
ลงข้ อมูลทีเ่ กีย่ วข้ อง
- กายภาพ
- ชีวภาพ
- เศรษฐกิจ สั งคม
แผนทีช่ ุดดิน ต.เที่ยงแท้
พืน้ ทีก่ ารระบาดของเพลีย้ กระโดดสี นา้ ตาล ( มกราคม - มีนาคม ๒๕๕๕ )
ในพืน้ ที่เขตตรวจราชการที่ ๒
อุทยั ธานี
๕ อำเภอ
•มโนรมย์
• หนองมะโมง
•เนินขาม
•หันคา
สุ พรรณบุรี
นครราชสี มา
•หนองม่ วง
•ชัยบาดาล
•สระโบสถ์
•เมือง
•สรรคบุรี
•ลาสนธิ
•โคกเจริญ
•วัดสิงห์
ชัยนาท
ทุกอำเภอ
นครสวรรค์
•สรรพยา
•บ้ านหมี่
•อินทร์ บุรี
•โคกสาโรง
สิงห์ บุรี
•บางระจัน •เมือง
ลพบุรี
๓ อำเภอ
•ท่ าหลวง
•พัฒนานิคม
•เมือง
•ค่ายบางระจัน
•ท่ าวุ้ง
•พรหมบุรี
•ท่ าช้ าง
•แสวงหา
•ไชโย
สระบุรี
อ่างทอง
พืน้ ที่ระบาด
•สามโก้•โพธิ์ทอง
•วิเศษชัยชาญ
•เมือง
•ป่ าโมก
อยุธยา
ทุกอำเภอ
ั
จ ังหว ัดชยนำท
อุทัยธานี
หนองมะโมง
เนินขาม
วัดสิ งห์
๕.๔๒ %
นครสวรรค์
มโนรมย์
๑๐.๕๔%
เมือง
๖.๕๔ %
หันคา
สุพรรณบุรี
สรรคบุรี
๑.๒๑ %
สรรพยา
๙.๓๓ %
สิ งห์ บุรี
พืน้ ทีป่ ลูกข้ าวทั้งหมด ๕๓๖,๑๖๘ ไร่
พื้นที่ระบาด
ช่วงวันที่๑๔-๒๑ มี.ค.๕๕
จ ังหว ัดสงิ ห์บร
ุ ี
สุพรรณบุรี
อินทร์ บุรี
๑๗.๘๔ %
บางระจัน
๒.๖๕ %
ค่ ายบางระจัน
๓๙.๕๓ %
ท่ าช้ าง
๘.๖๓ %
เมือง
๘.๒๙%
ลพบุรี
พรหมบุรี
๔.๘๖ %
อ่างทอง
พื ้นที่ระบาด
ช่วงวันที่๑๔ - ๒๑ มี.ค. ๕๕
พืน้ ที่ปลูกข้ าวทัง้ หมด ๒๘๘,๐๕๙ ไร่
จ ังหว ัดอ่ำงทอง
สุพรรณบุรี
แสวงหา
๙.๔๖ %
สามโก้ โพธิ์ทอง
๘.๘๓ % ๑๑.๔๔ %
วิเศษชัยชาญ
๑๐.๘๒ %
สุพรรณบุรี
สิ งห์ บุรี
ไชโย
๑๗.๔๒ %
•BPH เริ่ มระบาดรุ นแรง
ต้ นเดือน ก.พ.๕๕
พื้นที่ระบาด
ช่วงวันที่๑๔-๒๑ มี.ค.๕๕
๒๒.๒๑ %
อยุธยา
เมือง
ป่ าโมก
๓๑.๓๔ %
อยุธยา
พืน้ ทีป่ ลูกข้ าวทั้งหมด ๓๓๙,๙๖๕ ไร่
ข้ อมูลชีวภาพ เศรษฐกิจ สังคม
ข้ อมูล ทพศ.
พื ้นที่ปลูกแยกตามรายหมู่
แบบรายงานที่ ๑๗
พื ้นที่ปลูกแยกตามรายเดือน
(บัญชีรายชื่อเกษตรกรที่ผ่านประชาคม
ตามวันที่เพาะปลูก)
แบบรายงานที่ ๒๒
รายงานของอาเภอ/ตาบล
แบบรายงานการระบาด
BPH ของอาเภอ/ตาบล
การสรม่ สารวจ/สังเกตการณ์
ในพื ้นที่ของเกษตรตาบล
พื ้นที่ปลูกแยกตามรายหมู่
แยกตามชนิดพันธร์ข้าว
ของแต่ละหมู่
-พืน้ ที่การระบาดตามอายุข้าวแยก
ในแต่ ละตาบลและหมู่บ้าน
-จานวนเกษตรกร
-พท.เสียหายโดยสิน้ เชิง
-พท.พบโรคเขียวเตีย้ /ใบหงิก
พืน
้ ทีป
่ ลูกขาวนาปรั
ง ปี 54/55 พืน
้ ทีร่ ะบาดเพลีย
้ กระโดดสี
้
น้าตาล
ต.เทีย
่ งแท้ อ.สรรคบุร ี จังหวัดชัยนาท
หมู่ท่ ี
พท.ปลูกข้ าว (ไร่ )
พท.ระบาด (ไร่ )
ร้ อยละ
1
2,648.00
1,300.00
49.09
2
1,072.75
710.00
66.19
3
1,576.75
810.00
51.37
4
1,154.50
820.00
71.03
5
3,520.50
830.00
23.58
6
644.25
250.00
38.80
7
1,392.75
800.00
57.44
8
714.25
700.00
98.00
9
941.25
620.00
65.86
10
1,390.00
440.00
31.65
15,055
7,380
49.02
รวม
ภาพที่ ๑
1
จากฐานขอมู
้ ทะเบียน
้ ลการขึน
เกษตรกรผู้ปลูกขาวนาปรั
ง ปี
้
54/55
ต.เทีย
่ งแท้ อ.สรรคบุร ี จ.
ชัยนาท
มีเกษตรกรปลูกขาวรวมพื
น
้ ที่
้
15,055 ไร่
จานวน ๑๐ หมูบ
่ ้าน
2,648 ไร่
1,072.75 ไร่
2
1,576.75 ไร่
3
4
1,154.75 ไร่
5
6
3,520.50 ไร่
644.25 ไร่
7
1,392.75 ไร่
8
ทีม
่ า : ข้อมูล
จาก ทพศ.
10
1390 ไร่
714.25 ไร่ 941.25 ไร่
9
พืน้ ที่เพาะปลูกแยกตามชนิดพันธุ์ข้าว
ภาพที่
๓
141 ไร่/2,507 ไร่
1
65.5 ไร่/1,072.75 ไร่
2
3
ปทุมธานี 1
ข้ าวเจ้ า
= 1,140 ไร่
= 13,915 ไร่
32ไร่/1,576.75 ไร่
179.25 ไร่/1,154.50 ไร่
ขอมู
4
้ ลจาก
ทพศ.
5 409.25 ไร่ /3,520.50 ไร่
ระบุชนิดพันธุ ์
6 59.75 ไร่ /644.25 ไร่
10
ขาว
้
82 ไร่/1,392.75 ไร่ 105.25 ไร่/1,390 ไร่
7
- ปท.1
40.50 ไร่/714.25 ไร่
8
- ขาวเจ
9 25.50 ไร่ /941.25 ไร่
้
้า
ข้ าวเจ้ า ได้ แก่ พันธุ์กข.31 กข.41 และ กข.47 (ข้ อมูลจากเกษตรตาบล)
ภาพที่ ๒
พืน้ ที่ปลูกข้ าวของ ต.เที่ยงแท้ แยกตามรายเดือน
14,427.75 ไร่
14,938 ไร่
15,016.50 ไร่
15,055 ไร่
พื ้นที่ปลูกรายเดือน
พื ้นที่ปลูกสะสม
พื ้นที่ระบาด
510.25 ไร่
78-50
ไร่
38.5 ไร่
ภาพที่ ๔ พืน้ ที่ปลูกข้ าวพันธุ์ปทุมธานี ๑ แยกตามรายหมู่
ปทุมธานี 1
409 .25 ไร่
หมู่ที่ 1
หมู่ที่ 2
หมู่ที่ 3
หมู่ที่ 4
หมู่ที่ 5
หมู่ที่ 6
หมู่ที่ 7
หมู่ที่ 8
หมู่ที่ 9
หมู่ที่ 10
ภาพที่ ๕
พืน
้ ทีร่ ะบาดเพลีย
้ กระโดดสี น้าตาล ปี
๕๔/๕๕
( เปรียบเทียบกับพืน
้ ทีป
่ ลูกขาวแยกตาม
้
ชนิดพันธุ ์ )
พื ้นที่ปลูก
พื ้นที่ระบาด
ผลการวิเคราะหข
้ ล
์ อมู
๑. ต.เทีย
่ งแท้ อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท มีเกษตรกร
เพาะปลูกข้าวนาปรัง
ปี ๕๔/๕๕ รวมพืน
้ ที่
๑๕,๐๕๕ ไร่ ใน
จานวน ๑๐ หมูบ
่ ้าน (ภาพที่ ๑)
๒. เกษตรกรส่วนใหญเริ
่ เพาะปลูกข้าวในเดือน
่ ม
พฤศจิกายน ๕๔ พืน
้ ที่ ๑๔,๔๒๗.๗๕ ไร่
หรือร้อยละ ๙๕.๘๓ ของพืน
้ ทีป
่ ลูกทัง้ หมด
ส่วนทีเ่ หลืออีกรอยละ
๔.๑๗ เริม
่ ปลูกในเดือน
้
ธันวาคม ๕๔ และมกราคม ๕๕
(ภาพที่ ๒)
๓. เกษตรกรปลูกข้าวพันธุกข.
(กข.๓๑,๔๑.๔๗)
์
พืน
้ ที่ ๑๓,๙๑๕ ไรหรื
๙๒.๔๓ ของ
่ อรอยละ
้
ผลการวิเคราะหข
้ ล
์ อมู
๔. พืน
้ ทีร่ ะบาดของเพลีย
้ กระโดดสี น้าตาลพบวามี
่
การระบาดทุกหมู่ รวมพืน
้ ที่ ๗,๓๘๐ ไร่
หรือรอยละ
๔๙.๐๒ ของพืน
้ ทีป
่ ลูกขาว
้
้
ทัง้ หมด
๕. มีการระบาดรุนแรงของเพลีย
้ กระโดดสี น้าตาล
ในเดือนมกราคม ๒๕๕๕
ซึง่ ต้นขาวในนา
้
ส่วนใหญมี
่ อายุ ๔๐-๖๐ วัน และส่วนใหญ่
เป็ นขาวพั
นธุปทุ
่ ค
ี วามเสี ยหาย
้
์ มธานี ๑ ทีม
รุนแรง (การสุ่มสารวจและสั งเกตการณของ
์
เกษตรตาบล)
กำรกำหนดประเด็น
ั
จำกกำรวิเครำะห์ สงเครำะห์
ขอ
้ มูล
M
R
C
F
Mapping
ข้ อมูลด้ านกายภาพ
(สืบค้ นได้ จาก แผนพัฒนาการเกษตรประจาตาบล)
-ที่ตงั ้ ศจช. (ม.9 ตาบลเที่ยงแท้ ) เพื่อสนับสนุนสารชีวภัณฑ์
และวิทยากรเกษตรกรให้ คาปรึกษาเบือ้ งต้ น
- แปลงพยากรณ์
- ที่ทาการผู้ใหญ่ บ้าน (ตาบลเที่ยงแท้ มีทงั ้ หมด 10 หมู่บ้าน)
- ที่ตงั ้ ศูนย์ บริการและถ่ ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร เพื่อเป็ น
ศูนย์ ประสานงานขอรับความช่ วยเหลือ
Mapping (ต่ อ)
ข้ อมูลชีวภาพ
ประวัตกิ ารระบาดของเพลีย้ กระโดด ในปี 2554 ตาบลเที่ยงแท้
- ระบาดครั ง้ ที่ 1 เดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ เริ่ มจาก
ทางตอนเหนือของตาบล
- ระบาดครัง้ ที่ 2 ปลายเดือนมีนาคม เริ่มจากทางทิศใต้
พืน้ ที่การระบาด 10 หมู่บ้าน
- ทิศทางลม (กรมอุตุนิยมวิทยา) ใช้ วเิ คราะห์ ทศิ ทางการระบาด
ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้
Mapping (ต่ อ)
• - อาสาสมัครเกษตรหมูบ่ ้ าน เพื่อช่วยสารวจและเตือนภัย
• - พื ้นที่แปลงปลูก / พันธ์ข้าว
ตาบลเที่ยงแท้ ปลูกข้ าวพันธร์ กข31 กข41 กข47 และปทรมธานี
• - ช่วงเวลาการเพาะปลูก
นาปี พฤษภาคม – ตรลาคม
นาปรังรอบ 1 พฤศจิกายน – มีนาคม
นาปรังรอบ 2 หากมีน ้าเพียงพอจึงจะทา
• - อรณหภูมิ
พฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีของเกษตรกร
(จัดเวทีชรมชน เพื่อให้ได้ขอ้ มูล)
• อัตราการปลูก ใช้ เมล็ดพันธ์ กี่ กก/ไร่
กรณีตาบลเที่ยงแท้ นาหว่ าน 25 กก/ไร่ นาดา 12 กก/ไร่
• การใช้ สารเคมี กลุ่มที่ทาให้ เพลีย้ กระโดดระบาดมากขึน้
• การตัดสินใจใช้ สารเคมี เมื่อพบเพลีย้ กระโดดในนาข้ าว
เกษตรกรตาบลเที่ยงแท้ ใช้ สารอบาเมคติน
• การใช้ ป๋ ุยเคมี จานวนครัง้ การใส่ ป๋ ุย สูตรปุ๋ย
ตาบลเที่ยงแท้ ครัง้ ที่ 1 ใส่ ยูเรียอายุข้าว 20 วัน
ครัง้ ที่ 2 ใส่ ยูเรียผสม16-20-0 อัตรา1:1
อายุข้าว45-50วัน
Remote Sensing
โทรศัพท์ แจ้ ง/รับข้ อมูล
-แปลงพยากรณ์ -การระบาด /เตือนภัย
ไลน์ (Line ใน สมาร์ ทโฟน)
- รับส่งข้ อมูล
- รูปถ่ายแปลง เพื่อวิเคราะห์การระบาด ความรรนแรง
หอกระจายข่าว/เสียงตามสาย
- ประกาศแจ้ งเตือน ระดมเกษตรกร นัดประชรม
Internet การสืบค้ นข้ อมูลทางการเกษตร การใช้ สารเคมี พันธร์ต้านทาน
การใช้ ป๋ ยร จากเว็ปไซต์ กรมวิชาการ ศูนย์บริหารฯ กรมการข้ าว
Community participation
• จัดเวทีเพื่อถอดองค์ ความรู้
• ระดมสมองช่ วยกันวางแนวทางในการป้องกัน /ยับยัง้ การ
ระบาด
• หน่ วยงานภาครัฐประสานงานให้ ความช่ วยเหลือ ให้
ความรู้
Specific Field Service
• 1 กาหนดเรื่องถ่ ายทอดความรู้
-ก่ อนการระบาด/ป้องกัน
-ช่ วงระบาด ลดพืน้ ที่การระบาด ยับยัง้ การระบาด
-ฟื ้ นฟู
2 ระบุบุคคลเป้าหมาย
สมาชิก ศจช
เกษตรกรที่เคยประสบภัย เพลีย้ กระโดด
3 ระบุพนื ้ ที่ถ่ายทอดแปลงตัวอย่ าง
แปลงนาที่เคยประสบภัย หรื อ กาหนดจุดหมู่บ้านละ 1 จุด
รูปแบบการ
บริหารจัดการเพลีย
้ กระโดดสี น้าตาล
สรุป
โดยใชระดม
้ระบบ
สร้าง
ทีมง
าน
กาหนด
เป้าหมายการ
ทางาน
วางแผน
พัฒนา /
ดาเนินการ
บริหารจัดการ
ประชุ
ม
MRCF
System
สมอง
กาหนด
ประเด็น
วางแผน
ดาเนินง
าน
M
R
C
วิเคราะห ์
สั งเคราะ
ห์
ขอมู
้ ล
F
MRCF
เตรียม
เครือ
่ ง
มือ /
ข้อมูล
สวัสดี

similar documents