(2Motyvacija ir bendradarbiavimas (2 dalis))

Report
Mykolo Romerio universitetas
prof.dr. Valdonė Indrašienė
Mokymosi motyvacijos sistema
o Motyvai, glūdintys mokomojoje veikloje
ir susiję su jos ankstesniais rezultatais;
o Motyvai, susiję su netiesioginiu
mokymosi rezultatu.
Motyvai, susiję su netiesioginiu
mokymosi rezultatu
 socialiniai motyvai,
 savo kelio pasirinkimo motyvai,
 žinių svarbos ateičiai suvokimas,
 noras gauti gerus pažymius,
 neigiami motyvai, kurie skatina išvengti
nemalonumų.
Vidinė ir išorinė motyvacija
 susidomėjimas,
 privalomas lankymas,
 įsitraukimas į
 egzaminai,
įdomią veiklą,
 noras kažką
pakeisti mokantis
 perspektyvos ateityje
Pagrindiniai veiksniai, kurie stiprina
vidinius motyvus (1)
 Siekis įgyti kompetencijos (kuo dažniau
besimokantysis pastebi savo mokymosi rezultatų
kokybę, tuo labiau stiprėja jo noras ir toliau tai
daryti);
 Tarpusavio sąveika. Drauge su kitais siekiant
tikslo, išmokstama geriausiai ir įgyjama daugiausiai
kompetencijos;
Pagrindiniai veiksniai, kurie stiprina
vidinius motyvus (2)
 Savarankiškumas (individualiai pasirinkti
darbai, paties vertinamos užduotys,
savarankiškas užduočių atlikimas ir
nepriklausomybė);
 Pasiekimai - sėkmė priklauso nuo įdėtų
pastangų.
Motyvai, glūdintys mokomojoje
veikloje susiję su
 mokymo turiniu, kai mokymasis skatina
noras sužinoti ką nors nauja;
 mokymosi procesu, kai noras
pademonstruoti intelektualinį aktyvumą
skatina mokytis.
Mokytojo įrankiai (1)
 Metodai, kai akcentuojamas mokytojo
vaidmuo:
• Pamokos dėstymas žodžiu;
• Menas paaiškinti;
• Menas parodyti;
• Klausimai.
4/9/2015
Aktyvaus mokymo ir mokymosi metodai
pamokoje, V.Indrašienė
Mokytojo įrankiai (2)
 Metodai, kai akcentuojamas mokinio
vaidmuo;
• Skaityti, kad išmoktum;
• Užduotys ir projektai;
• Rašiniai ir referatai;
• Mokymasis iš patirties;
• Savarankiškas mokymasis.
4/9/2015
Aktyvaus mokymo ir mokymosi metodai
pamokoje, V.Indrašienė
Mokytojo įrankiai (3)
 Aktyvaus mokymo ir mokymosi
metodai:
• Diskusija;
• Darbas grupėse ir mokinių pašnekesiai;
• Žaidimai, inscenizavimas;
• Aktyvinančios mokymąsi strategijos.
4/9/2015
Aktyvaus mokymo ir mokymosi metodai
pamokoje, V.Indrašienė
Pažintiniai mokinio procesai
Pasirengimas
mokymuisi
Įtvirtinimas
Informacijos
apdorojimas
PASIRENGIMAS MOKYMUISI
SUŽADINIMO PAKOPA
TIKSLAS:
Padėti mokiniams pasitikrinti turimas žinias
ir įsitikinimus, susikurti platesnį pagrindą, į
kurį remsis ilgalaikis informacijos
supratimas;
2. Išjudinti mokinius, sudominti juos tema ir
nustatyti mokymosi uždavinius;
3. Apriboti išankstinį subjektyvų požiūrį į
naujas žinias, idėjas.
1.
SVARBU
Laikas.
 Iniciatyvos skatinimas.
 Laisvė ir tolerancija.
 Skatinimas dalytis savo nuomonėmis bei
žiniomis.

Dėmesio sužadinimui
 Pradėti
nuo pasakojimo
medžiagos
 Pristatyti problemą
 Užduoti klausimų
ar
vaizdinės
INFORMACIJOS APDOROJIMAS
PRASMĖS SUVOKIMO PAKOPA
TIKSLAS
 Sudaryti sąlygas mokiniams savarankiškai
nagrinėti naują informaciją.
 Išlaikyti mokinių susidomėjimą.
 Padėti besimokantiesiems kontroliuoti savo
suvokimą.
SVARBU
 Kontrolė.
 Smalsumo skatinimas.
 Rizika.
 Įvairūs šaltiniai.
 Idėjų persvarstymas.
 Išvada.
Dėmesio ir supratimo
koncentravimui
 Raktiniai žodžiai
 Pavyzdžiai ir analogijos
 Vizualinės priemonės
ĮTVIRTINIMAS
APMĄSTYMO PAKOPA
TIKSLAS
 Skatinti besimokančiuosius savais žodžiais išsakyti
naują informaciją ar idėjas ir pasikeisti idėjomis,
klausimais.
Mokymo pastiprinimui
 Pavyzdžiai
 Problemos praktinis pritaikymas
 Mokinių apibendrinimai, apžvalgos
Veiksniai, kurie padeda aktyviai užvaldyti
mokinių dėmesį :
 Mokyti:
- vadovauti;
- sąlygoti mokėjimą veikti;
- nurodyti pavyzdžiu ar patirtimi;
- sieti, su tuo, kas žinoma ir suprantama.
Veiksniai, kurie padeda aktyviai užvaldyti
mokinių dėmesį :
 Vaidinti:
- atlikti tam tikrą funkciją;
- sukelti įspūdį;
- dramatiškai pateikti.
 Linksminti:
- nukreipti, nuteikti;
- įtraukti mokinius taip, kad jiems tai patiktų ir
būtų įsimintina.
(K. Paterson, 2002)
Motyvacija – „srovės“ kanalas
 “holistinis išgyvenimas, kurį žmonės patiria dirbdami
labai įsitraukę į atliekamą veiklą” (M.
Csikszentmihalyi , 1975)
 “. būsena, kurioje žmonės taip įsitraukia į kokią nors
veiklą, kad atrodo niekas daugiau neegzistuoja; ši
būsena jau savaime yra tokia maloni, kad žmonės
sutinka atlikti veiklą net už didelę kainą, tiesiog veikti
dėl veikimo. (M. Csikszentmihalyi , 1991)”
 “Mėgavimasis” savo gebėjimais ir rezultatais.
 Kalnų slidinėjimas, “sudoku” sprendimas, chirurgo
darbas, knygos rašymas, mokymas, mokymasis ir daug
kitų veiklų daliai žmonių tampa “srovės” šaltiniu.
25
“Srovės” kanalas
Susirūpinimas
Aukštas
Iššūkis
„Srovė”
Nuobodulys
Žemas
Žemi
Apatija
Gebėjimai
Aukšti
26
Optimaliai organizuotas mokymas
pamokoje
Susirūpinimas
Aukštas
Iššūkis
„Srovė”
Nuobodulys
Žemas
Žemi
Apatija
Gebėjimai
Aukšti
27
Rekomendacijos „srovei“ valdyti (1)
1. Iššūkis ir susidomėjimas - veiklos turi
sukelti susidomėjimą ir leisti besimokančiajam
susiformuluoti tikslus, tuo pat metu išsaugant
tam tikrus rezultatų netikėtumo elementus
2. Fantazija - suteikiama ir skatinama
vaizduotės laisvė (fantazija + savanoriškos
veiklos)
28
Rekomendacijos „srovei“ valdyti(2)
3. Grįžtamasis ryšys - turi būti teikiamas
aiškus ir tiesioginis grįžtamasis ryšys (tikslas
pasiektas ar ne);
4. Savęs vertinimas - užduotis turi būti
pritaikyta mokiniu ir mokinys turi būti
padrąsintas mokytis ir daryti pažangą.
Ne bet kokia “srovė” yra gėris. “Srovės”
kokybei visų svarbiausia – tikslai ir
uždaviniai.
29
“Motyvacija kaip apsisprendimo teorija
 Apsisprendimo teorija (self-determination
theory, SDT)
 Kompetencija (vidinės motyvacijos
formavimuisi yra svarbi atsakomybė už
savo kompetenciją)
 Autonomija (vidinės motyvacijos
formavimuisi yra svarbu pasirinkimas ir
galimybė pačiam priimti sprendimus)
 Susietumas
30
Apsisprendimo teorijoje
Kaip mes galime motyvuoti kitus?
Kokias mes turime sukurti
sąlygas, kad kiti motyvuotų save?”
31
Apsisprendimo
teorija
Palaikant
autonomiją:
Vykdant kontrolę:
 Duoti prasmingas
 Teikti apdovanojimus
užduotis
 Girti (dėl gerų rezultatų)
 Naudoti įsivertinimą
 Grasinti
 Supažindinti su
 Nustatyti griežtus
mokymosi perspektyva
terminus
 Pagrįsti sprendimus
 Primesti tikslus
 Minimizuoti spaudimą
 Griežtai prižiūrėti
 Dalytis įtakos sferomis
 Skatinti varžymąsi
32

similar documents