Slide 1 - Vereniging BWT Nederland

Report
Eindhoven en de
invoering private
kwaliteitstoets?
Harrie Swinkels
Donderdag 6 maart 2014
Vandaag
• Advies en vraagstelling
• Randvoorwaarden
• Huidige werkwijze
• Feiten en cijfers
• Aanbevelingen
• Ervaringen en wat doen we nu in Eindhoven?
Advies gevraagd
• Over de veranderende rollen bouwbesluittoetsing en
bouwtoezicht
• Haalbaarheid en gevolgen voor gemeente Eindhoven
• Wico Ankersmit
• Henry de Roo
• Paul Schram
• Bregje Kerssemakers (gemeente Eindhoven)
Vraagstelling
‘Draagt private kwaliteitsborging van de
Bouwbesluittoets en het toezicht daarop
voldoende bij aan de doelstellingen uit het
Raadsprogramma/Collegeakkoord 2010-2014
"werken aan morgen“?’:
• Vermindering van de regeldruk en
administratieve lasten
• Een efficiënte gemeentelijke organisatie
• Optimale kostendekkendheid en
• Verbeterde dienstverlening
Randvoorwaarden -1
Uitgangspunten voor deze oefenomgeving van private
kwaliteitsborging zijn:
• Duaal stelsel (privaat of publiek)
• Indien privaat: Bouwbesluit maakt geen onderdeel uit
van de beschikking
• Omvat zowel technische toets als het toezicht op de
naleving van de voorschriften van Bouwbesluit
• Inzet van verschillende instrumenten is mogelijk,
waarbij de gecertificeerde Bouwbesluittoets een van die
instrumenten is
Randvoorwaarden - 2
• Onafhankelijk toezicht op private instellingen
• Bij een gecertificeerde Bouwbesluittoets toetsen private
partijen betrouwbaar een bouwplan aan de
voorschriften van het Bouwbesluit 2012
• Op basis van een BRL of erkenningsregeling met
inhoudelijke en procedurele eisen aan toetser kunnen
organisaties zich laten certificeren
• Eindgebruikers moeten zich met een verzekerde
garantie kunnen laten indekken voor afwijkingen van
het Bouwbesluit, waarbij de verzekering instaat voor
het eindresultaat
Randvoorwaarden - 3
• Randvoorwaarde is dat de gehele Bouwbesluittoets én
het toezicht op de bouw door de gecertificeerde partij
wordt uitgevoerd. Hiermee wordt kans op ruis tussen
toetser en toezichthouder minder en wordt de verdeling
in verantwoordelijkheden scherper
Adviseurs
Beleid
gemeente
Definitief
Ontwerp
Ontvankelijkheid
Architect en adviseurs
Bouwbesluittoets per scope
Gemeente Eindhoven
Schematisering Bouwbesluittoets, huidige werkwijze
Vergunning met voorwaarden
Aangepaste
toetsdocumenten
Mogelijkheid
tot aanpassingen
Ontwerptekeningen
Toetsdocumenten
Basis
niveau
Aanvraag
vergunning
Vooroverleg
adviseurs
Projectgegevens
+ PvE Opdrachtgever
Werkwijze vergunningen
Opdrachtgever
Rapportage
Integraal
Toezichtsprotocol
Gemeente Eindhoven
Juridisch ondersteuning
Schematisering publieke uitvoering bouwtoezicht gemeente Eindhoven
Meldingen
afwijkingen
Risico analyse
Toezichtsplan
Bouwbesluittoets
Integraal toezicht op de bouw
Deel goedkeuringen
Aannemer
Oplevering
Rapportage opleveringskeuring
Rapportage
voorschouw
Handhavingsactiviteiten
Technische
adviezen
Deel goedkeuringen
Aanvullende gegevens
tbv deelgoedkeuring
Afspraken toezichtsplan
Bouwveiligheidsplan
Overzicht
buitencontrole
Bouwvergunning +
PvE opdrachtgever
Werkwijze toezicht
Opdrachtgever
Aantal aanvragen per
categorie bouwkosten
1%
3%
lager dan € 5.000
2% 1%
14%
tussen € 5.000 en € 50.000
7%
tussen € 50.000 en € 100.000
7%
tussen € 100.000 en € 400.000
tussen € 400.000 en 1.000.000
tussen € 1,000,000 en 2.000.000
tussen € 2.000.000 en 5.000.000
65%
meer dan € 5.000.000
Gebaseerd op prognose, werkelijkheid wijkt fors af
}
} 4%
}
Uren per aanvraag
Uren exclusief brandweer
uren toaalproduct
Bouwbesluit vs
overig
lager dan € 5.000
uren BB totaal pp
uren overig totaal pp
tussen € 5.000 en tussen € 50.000 en tussen € 100.000
€ 50.000
€ 100.000
en € 400.000
tussen € 400.000 tussen € 1,000,000 tussen € 2.000.000
en 1.000.000
en 2.000.000
en 5.000.000
meer dan €
5.000.000
0
1300
1610
3115
2340
1400
2800
3420
2170
12025
1925
2065
1230
460
920
580
Aanbevelingen - 1
• Kom met een plan van aanpak mbt aanpak
planologische en esthetische toetsing om de regeldruk
en administratieve lasten verder te verlagen.
• Bij de keuze voor private toetsing en toezicht is
proportionaliteit erg belangrijk.
• Adviseer bij aanvragen met een hoger risico op
brandveiligheid een vooroverleg met de brandweer.
Aanbevelingen - 2
• Communiceer duidelijk:
kiezen voor het private spoor betekent niet alleen
minder overheidsbemoeienis en meer invloed op het
proces,
maar ook dat de aanvrager dan voor een goede
planvoorbereiding zich op de marktpartijen moet
richten.
Aanbevelingen - 3
• Stel een legestabel op met een zo evenwichtig
mogelijke kostendekkendheid waarbij wordt uitgegaan
van verschillende geschatte percentages met een
keuze voor het private en het publieke spoor.
• Onderken de risico's van onderdekking en overdekking,
doordat nu nog niet in te schatten is welk percentage
aanvragers kiest voor het private spoor.
Aanbevelingen - 4
• Sluit bij invoeren van het duale stelsel binnen de
gemeente Eindhoven aan bij zowel de
randvoorwaarden uit het document van het Actieteam
Bouw en de Vereniging BWT Nederland.
• Organiseer bij de invoering van het duale stelsel vanuit
de gemeente een vorm van inspectie die
steekproefsgewijs controleert of de private partij zijn
werk uitvoert conform het gekozen instrument.
Aanbevelingen - 5
• Zorg bij keuze voor het private spoor, voordat dit
wettelijk is geborgd, dat schriftelijk wordt vastgelegd dat
de aanvrager de gemeente geen nalatigheid kan
verwijten.
• Beschrijf de wijze waarop de gemeente het gebouw vrij
geeft voor gebruik.
• De gemeente dient bij oplevering een bouwdossier te
ontvangen met daarin de tekeningen en berekeningen.
Leermomenten VTH
• Duidelijke en duurzame afspraken (wanneer gegevens,
borging kwaliteit, gewijzigde plannen)
• Grenzen bepalen wat partijen onder toetsing aan
Bouwbesluit verstaan
• Proberen gezamenlijk op te trekken (medewerkers willen
private partij controleren)
• Diversiteit in borging kwaliteit partijen
• Verantwoordelijkheden vast leggen
• Tot op heden weinig initiatieven
Vervolg leermomenten
• Effect economische crisis is thans veel groter dan
private kwaliteitstoets (van 45 fte naar 33 fte)
• Grenzen aan verantwoorde bedrijfsvoering (financieel,
menskracht en kwaliteit)
• Project Geen regels, tenzij…
• Vermindering gemeentelijke beleidsregels en
regelgeving gaat traag
• Eigen verantwoordelijk pakken neemt toe, mede
onder druk van handhaving (controle 18 jaar DHW)
Wat doen we nu - 1
• Legesverordening 2014 is aangepast:
• Goede aanvragers betalen het basistarief,
slechte aanvragers betalen meer: “vrager betaalt”
• Tarief voor extra service (publieke spoor)
• Verdere aanscherping van methodiek dat betaald
wordt voor de aangeboden diensten
• Digitaal aanvragen stimuleren
• Uitbreiding flitsvergunningen voor meer producten
Duidelijke dienstverlening, minder kosten
Kostendekkendheid 2014
2014
43%
2013
17%
• > € 5.000 en < € 50.000
49%
25%
• > € 50.000 en < € 100.000
49%
46%
• > € 100.000 en < € 400.000
78%
90%
• > € 400.000 en < € 2.000.000
87%
100%
> 100%
> 100%
• < € 5.000
• > € 2.000.000
Uren per vergunning
2014
5,5
2013
16
• > € 5.000 en < € 50.000
10
27
• > € 50.000 en < € 100.000
41
51
• > € 100.000 en < € 400.000
75
74
• > € 400.000 en < € 1.000.000 120
119
• < € 5.000
Wat doen we nu - 2
• Experiment Garantiewoningen Nieuwbouw,
8e tranche Chw
• Stichting Garantiewoning
• Grondgeboden eensgezinswoningen onder
waarborgregeling niet preventief toetsen
• Uitwerking samen met andere gemeenten, Instituut
Bouwkwaliteit, ministeries BZK en I&M en
waarborginstellingen
• Geen regels tenzij én proeftuinen (welstand, parkeren
en groen) verder doorzetten
Wat doen we nu - 3
• Vragen aan Rijk; vragen aan minister Blok
• Doorgaan met Chw en experimenten
• Doorgaan met schrappen wet- en regelgeving
• Ruimte lokale overheden voor goedkoper, sneller en
beter
• Omgevingswet met minder plichten en meer ruimte
• Blijven meedoen met Doorbraakgemeenten
Wat doen we nu - 4
• Samenwerkingsovereenkomst met Woonbedrijf
• Pilots in 2014 (gebruik van ervaringen eerdere pilots)
• Parapluvergunning in 2015
• Kwaliteitsborging bij opdrachtgever; criteria en eisen vooraf
bepalen
• Controle kwaliteit / toezicht op de bouw
• Proces, inclusief melden en bouwklaar
• Procesbegeleiding Instituut Bouwkwaliteit
• Steun van minister Blok
• Voor de toekomst uitrol naar meer corporaties?

similar documents