การลงทะเบียน (Register) - ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่

Report
การใช้งานฐานข้อมูล
Annual Reviews
โดย วิภาดา ดวงคิด
ศูนย์ บรรณสารและสื่ อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ ฟ้าหลวง
เนื้ อหาการบรรยาย
Annual Reviews คืออะไร?
เข้าใช้ Annual Reviews ได้อย่างไร?
ทาไมต้องลงทะเบียนการเข้าใช้
การลงทะเบียน (Register)
การสืบค้นข้อมูล
การจัดการผลลัพธ์
Annual Reviews คืออะไร?
Annual Reviews ก่อตั้งในปี 1932 เป็ นฐานข้ อมูลวารสารทีค่ รอบคลุม 46 สาขาวิชา
แบ่ งเป็ นด้ านหลักๆ 3 ด้ าน คือ วิทยาศาสตร์ ชีวภาพ (Biomedical/Life Sciences)
24 สาขาวิชา, วิทยาศาสตร์ กายภาพ (Physical Sciences) 13 สาขาวิชา, และ
สั งคมศาสตร์ (Social Sciences) 8 สาขาวิชา
สื บค้ นข้ อมูลได้ ต้งั แต่ ปี 1996 – ปัจจุบัน แต่ สามารถดู Full Text ได้ ย้อนหลังไป 5 ปี
นับจากปี ปัจจุบัน (2008 - 2011)
ให้ บริการสิ่ งพิมพ์ประเภทวารสารอิเล็กทรอนิกส์
ลักษณะของข้ อมูลทีใ่ ห้ บริการจะเป็ นรู ปแบบสาระสั งเขป เอกสารฉบับเต็ม html และ
PDF
ไม่ จากัดจานวนผู้มสี ิ ทธิ์เข้ าใช้ งาน
ทาไมต้องใช้ Annual Reviews
เหมาะสาหรับผูท้ ี่ต้องการศึกษา และนาไปอ้างอิง เนื่ องจากมีผู้
Review เป็ นอาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชานัน้ ๆ
จึงมีความน่ าเชื่อถือ
www.mfu.ac.th/center/lib
สื บค้ นผ่ านหน้ าเว็บไซต์ ศูนย์ บรรณสารฯ โดยมีวธิ ีเข้ า
สื บค้ นได้ 2 ช่ องทางคือ
• หากอยู่ภายในมหาวิทยาลัยสามารถเข้ าสื บค้ นได้ ทน
ั ที
• หากอยู่ภายนอกมหาวิทยาลัย ให้ เชื่อมต่ อ
เครือข่ ายผ่ าน SSL VPN
กรณีอยู่ภายนอกมหาวิทยาลัย --> SSL VPN
เงื่อนไขในการสื บค้ นฐานข้ อมูล
มี Username/password การใช้
• ต้องติดตัง้ โปรแกรม SSL VPN ให้เรียบร้อยก่อน
• สืบค้นข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของศูนย์บรรณสารฯ เท่านัน้
• สืบค้นเฉพาะฐานข้อมูลที่ผา่ น IP มหาวิทยาลัย คือกลุ่ม
•
-
ทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์ (E-Resources)
เลือก E-Journals
แจ้ งขอรหัสการใช้ SSL VPN
• กรณียงั ไม่ เคยแจ้ งขอรหัสการเข้ าใช้ งานนอกเครือข่ าย หรือจดจา
username และ password การใช้ ไม่ ได้ ให้ แจ้ งหรือ
ติดต่ อที่ศูนย์ บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ ายเครือข่ ายคอมพิวเตอร์
โทรศัพท์ : 0 5391 6397
อีเมล์:
•
[email protected]
เมื่อได้ รับ username/password แล้ ว ให้ เข้ าไปที่เว็บไซต์
https://secure.mfu.ac.th เพือ่ ติดตั้งโปรแกรม SSL
VPN
กรณีอยู่ภายในมหาวิทยาลัย --> สื บค้ นได้ ที่
www.mfu.ac.th/center/lib
ทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์
(e-Resources)หรื อ
ไอคอนด้านล่าง (ตามภาพ)
คลิกเลือกทีช่ ื่อฐานข้ อมูล Annual Reviews ดังภาพ
ทาไมต้องลงทะเบียนการเข้าใช้?
การใช้ฐานข้อมูล ผูใ้ ช้สามารถเข้าใช้ฐานข้อมูลได้เลยทันที
โดยไม่จาเป็ นต้องลงทะเบียน ถ้าใช้ผา่ นระบบเครือข่ายของ
มหาวิทยาลัย แต่การลงทะเบียนก็จะทาให้ผใู้ ช้สามารถใช้บริการ
เสริมอื่นๆ ของฐานข้อมูลได้ เช่น
การใช้ save search
การใช้ E-mail Alerts
การใช้โปรแกรมจัดทาบรรณานุกรมต่างๆ เช่น Endnote
ฯลฯ
การลงทะเบียน (Register)
การลงทะเบียน (Register) (ต่อ)
กรอกข้ อมูลส่ วนตัวลงใน
แบบฟอร์ มแล้ วทาการ
Register
ข้ อควรระวังคือ หัวข้ อทีม่ ี * สี
แดงหมายถึงต้ องกรอกข้ อมูลใน
ช่ องนั้นให้ ครบถ้ วน หากไม่ ใส่ จะ
ไม่ สามารถลงทะเบียนได้ และการ
ตั้งรหัสผ่ านต้ องใช้ อกั ษร 8 ตัวขึน้
ไป ซึ่งควรประกอบไปด้ วยตัวเลข
และตัวอักษร และ อักขระพิเศษ
เช่ น @<> เป็ นต้ น เพือ่ ความ
ปลอดภัยของผู้ใช้ เอง
หลังจากทาการลงทะเบียนแล้ ว ระบบจะทาการยืนยันข้ อมูลการสมัครไปยังอีเมล์ของ
ผู้สมัคร ว่ าได้ ทาการลงทะเบียนทีส่ มบูรณ์ แบบ สามารถเข้ าใช้ ฐานข้ อมูลได้
Login เข้าระบบ
กรอกอีเมล์และรหัสผ่ านทีไ่ ด้ ใส่ ข้อมูลไว้ แล้วทาการคลิกทีป่ ุ่ ม
Login เพือ่ ทาการเข้ าสู่ ระบบ
1
2
3
1
2
เมื่อเข้าระบบแล้วสังเกตว่าด้านบนของหน้าฐานข้อมูลจะ
ปรากฏเป็ นชื่อของผูล้ งทะเบียน และผูใ้ ช้สามารถเข้าไปแก้ไข
ข้อมูลส่ วนตัวและข้อมูลเกี่ยวกับการตั้งค่าการเตือน และการ
บันทึกการค้นหาได้ที่หน้า My account
เมือ่ เข้ าไปในเมนู Account จะปรากฏเมนูสาหรับจัดการข้ อมูล
ส่ วนตัวดังนีค้ อื
1. FAVORITE & SUBSCRIBED JOURNALS คือ การจัดเก็บ
วารสารทีช่ อบ
2. FAVORITE & SUBSCRIBED ARTICLES คือ การจัดเก็บ
บทความทีช่ อบ
3. RECOMMENDED ARTICLES คือ การแนะนาบทความทีค่ วร
อ่ าน โดยระบบจะทาการสุ่ มเลือกให้ จากข้ อมูลการสมัครที่สมาชิก
กรอกไว้ ว่าสนใจข้ อมูลในด้ านไหนในตอนแรกทีส่ มัคร
4. PERSONAL ACCESS คือ การเปิ ดใช้ งานและเข้ าถึงข้ อมูล
ออนไลน์ หากสมาชิกมีรหัสสาหรับเข้ าสู่ บทความหรือวารสารนั้นๆ
5. ACCOUNT INFO คือ ข้ อมูลส่ วนตัวของสมาชิก สามารถเข้ าไป
แก้ ไขและเปลีย่ นแปลงข้ อมูลได้
6. ALERTS คือ การตั้งค่ าการแจ้ งเตือนต่ างๆ จากบทความ วารสาร
และ อีเมล์
7. SITE EDITING คือ การจัดเก็บวารสารทีช่ อบ
ตัวอย่ างหน้ า Alerts
การสืบค้นข้อมูล
การสืบค้นข้อมูลใน Annual Reviews แบ่งออกเป็ น
รูปแบบใหญ่ๆ ดังนี้
1. แบบ Search เป็ นการค้นหาบทความจากคาสาคัญ
หัวเรื่อง ชื่อเรื่อง ผูแ้ ต่ง ชื่อวารสาร เป็ นต้น
2. แบบ Browse Search เป็ นการสืบค้นตาม 3 สาขาวิชา
หลัก และสาขาวิชาย่อย
1
2
3
การสืบค้นแบบ Basic Search
1
2
3
4
1. ช่ องสาหรับใส่ คาสื บค้ น
2. ชื่อผู้แต่ ง
3. ระบุชื่อวารสารเพือ่ การสื บค้ น
4. เมื่อกรอกข้ อมูลครบแล้วกดทีป่ ุ่ ม
search เพือ่ ทาการสื บค้ น
3
1
4
6
8
2
5
7
1
2
3
ผลลัพธ์ ทแี่ สดง ก็ประกอบไปด้ วยส่ วนต่ างๆ ดังต่ อไปนี้
1. ชื่อบทความ
2. ชื่อผู้เขียนบทความ หรือชื่อผู้ทาการรีววิ บทความ
3. ชื่อวารสาร ปี ที่ ฉบับที่ และหน้ า
4. บทความนีใ้ ห้ เอกสารฉบับเต็มหรือไม่ เช่ น PDF หรือ HTML
4
2
1
3
4
5
6
7
9
8
10
การแสดงผลแบบ Full-Text HTML
1
4
2
3
ตัวอย่ างรู ปภาพที่อ้างอิง
ในบทความ ซึ่งจะ
สามารถดูรูปขนาดใหญ่
และมีคาอธิบายเกีย่ วกับ
รู ปให้ ด้วย
ชี้แหล่งข้ อมูลทีป่ รากฏบทความฉบับเต็ม
ของบทความที่นามาอ้างอิง
การดาวน์ โหลดไฟล์ PDF
ทำกำรดำวน์โหลดไฟล์แบบPDF
ไฟล์ PDF มีจุดเด่ นคือ ได้ มีการทา Link เพือ่ ให้ ดูแบบ HTML
มี Link ข้อมูล เพื่อดูเอกสารแบบ HTML
การใช้ฟังชัน่ Feed
กดที่ปุ่มนี้เพื่อรับข้อมูลข่าว (Feed)
1
2
การใช้ฟังชัน่ Add to Favorites
กดที่ Add to Favorites
การใช้ Email to a friend
กดที่ Email to a friend
The Journal of Investigative Dermatology
คืออะไร?
การใช้ฟังชัน่ SHARE
กดที่ SHARE
การสืบค้นแบบ Advance search
1
2
สาหรับคีย์คาที่ต้องการสื บค้ น
การสื บค้นจากชื่อวารสาร
3
การสืบค้นแบบ BROWSE SEARCH
คำอธิบำยเกีย่ วกับสัญลักษณ์หน้ำชื่อวำรสำร
1
เอกสำรประกอบบทควำม และเอกสำรทีร่ วบรวมไว้เป็นพิเศษ
2
3
รำยชื่อวำรสำรแยกตำมศำสตร์
1
สามารถเข้ าดูบทความฉบับเต็มได้ ต้งั แต่ ฉบับแรกของวารสารฉบับนั้น
2
สามารถดูได้ บทความฉบับเต็มได้ เฉพาะวารสารฉบับใหม่ หรือบางฉบับเท่ านั้น
3
ไม่ สามารถดูเอกสารฉบับเต็มได้ ดูได้ แต่ บทคัดย่ อเท่ านั้น
กการ Browse หัวเรื่ องที่ตอ้ งการตามศาสตร์
การแสดงผลลัพธ์
เมนูเสริ ม
หน้าหลักของวารสารนั้นๆ
วารสารที่มาก่อนตัวเล่ม
วารสารเล่มล่าสุ ด
เลือกดูบทความ จากปี ของวารสาร
ดูบทความที่ถูกนาไปอ้างอิงมากที่สุดจากวารสารฉบับนี้
ดูบทความที่ถูกดาวน์โหลดไปมากที่สุดจากวารสารฉบับนี้
การแก้ไขคาผิดในบทความนั้นๆ
ดูขอ้ มูลผูท้ ี่ได้ทาการวิจารณ์บทความในวารสารฉบับนี้
หากต้องการคาแนะนาการสืบค้นเพิ่มเติม
โปรดติดต่อ
บรรณารักษ์บริการตอบคาถามและช่วยค้นคว้า
e-mail: [email protected]
Tel. 0 5391 6339, 0 5391 6345

similar documents