obrada-slika-na

Report
Autor:

Ivana Micić
Nastavni predmet:

Računarstvo i informatika
Tema:

Obrada slika na računaru
Uzrast:

IIrazred
Predstavljanje slika u računaru
 Vektorsko
–
–
Pamte se linije od kojih je slika
sastavljena i njihovi atributi (debljina,
vrsta linija, boja)
Količina podataka koju treba zapamtiti
zavisi od složenosti slike
 Rastersko
–
–
–
Površina slike je izdeljena linijama
paralelnim sa koordinatnim osama u
mrežu kvadrata - piksela
Atributi piksela: njegovo mesto, boja,
intenzitet boje
Količina podataka koji se pamte ne
zavisi od složenosti crteža, nego od
broja piksela, broja boja koje može imati
svaki piksel i gradacije njihovog
intenziteta
Prednosti
–
Jednostavna modifikacija objekata
–
Pri izmenama, ne gubi se na kvalitetu slike
–
Nezavisnost od rezolucije
–
Male datoteke
Nedostaci
–
Vezani smo za program u kojem radimo
–
Nedostatak fotorealističnosti
Prednosti
–
Nismo vezani za program u kojem je slika
napravljena
–
Fotorealističnije boje
Nedostaci
–
Pri uvećanju, umanjenju i pripremi slike za
štampu, gubi se na kvalitetu
–
Uvećanje ima smisla samo ako se obavlja
celobrojnim faktorom
–
Velike datoteke
Uvećanje vektorske i rasterske slike
Rasterska slika
Vektorska slika
 Kod vektorskih programa,
ako želimo uvećati ili umanjiti
sliku,
računaju
se
nove
vrednosti parametara i slika se
crta u skladu sa novim
vrednostima. Zato se ne gubi
na kvalitetu.
 Kod rasterskih programa
slika je formirana od piksela,
pa se pri uvećanju svaki piksel
zamenjuje sa četiri, devet,
šesnaest...
piksela,
u
zavisnosti od faktora uvećanja
(2x, 3x, 4x ...). Zato se dobijaju
nazubljene
linije
i
loše
prikazani detalji.
Osnovni formati rasterskih slika
Zadatak za
učenike
Format – način na koji je crtež snimljen u datoteku
 BMP (bitmap)
– Prvi i najznačajniji format
– U datoteku se skladišti svaka tačka (piksel) slike pojedinačno sa
odgovarajućim brojem bajtova koji određuju boju
– Nema kompresije podataka, tako da su datoteke, čak i ako sadrže slike
male veličine, vrlo velike
– Kod ovako uskladištenih podataka ne gube se podaci o elementima slike

–
–
–

–
–
–
–
JPEG (Joint Photographers Experts Group)
Razvijen kako bi se smanjila veličina datoteke
Komprimuje varijacije boja i osvetljenja – razbija sliku u zone slične boje
tako što se formiraju blokovi veličine 8x8 piksela i izračunava se prosečna
vrednost osvetljenja i boje za celu grupu i pamti se ova informacija za celu
grupu
Kompresija sa gubitkom – u procesu dekodiranja se ne mogu rekonstruisati
odstranjene informacije
GIF (Graphics Interchange Format)
Niz istih piksela skladišti kao jedan simbol pomnožen sa brojem njegovih
ponavljanja – nema gubitaka podataka
Ograničen je na paletu od 256 boja – tako se smanjuje broj podataka
U jednoj GIF datoteci može se čuvati i više slika, koje se mogu prikazivati u
sekvencama nalik animiranim filmovima
Male datoteke – kraće vreme prenosa preko Interneta
Osnovne operacije sa slikama

Osvetljenje i kontrast

Promena veličine slike

Odsecanje dela slike

Rotiranje slike
Kako ukloniti deo fotografije?
U Photoshopu, deo fotografije možemo
ukloniti komandom healing brush
Zadatak za
učenike
– briše dijelove slike uzimajući u obzir okolinu
– potrebno je uzeti uzorak sa slike kombinacijom alt+click
– izabrati veličinu četkice i kliknuti na deo koji se briše
– ponavljati postupak do zadovoljavajućeg rezultata
Kako promeniti boju jakne?
Izaberite boju…
U Photoshop-u, boje možemo menjati
na sledeći način:
 Otvoriti sliku dečaka
 Selektovati jaknu alatkom
magnetic lasso
 Napraviti novi sloj sa jaknom
– Layer/new/layer via cut
 Izabrati opciju Hue/Saturation…
– Image/adjustment/Hue/Saturation…
 Podešavati parametre do željene
boje
Zadatak za
učenike
Kako spojiti dve fotografije?
U Photoshop-u, od dve fotografije možemo
napraviti jednu na sledeći način:
 Otvoriti sliku devojke
 Izdvojiti konture devojke, pomoću komande
Filter/Extract...
– Označiti markerom konture
– Obojiti unutrašnjost pomoću kante
sa bojom
– Pritisnuti OK
 Otvoriti sliku pustinje i podesiti iste rezolucije
 Prebaciti layer sa devojkom na sliku pustinje
 Ukoliko je potrebno, alatkom Erase obrisati višak
sa dodatog layera
Zadatak za
učenike
Kako ukloniti efekat crvenih očiju?
Jedan od načina uklanjanja crvenih očiju:
 Otvoriti fotografiju u Photoshop-u
 Ubaciti novi sloj podešavanja
– Layer/New adjustment layer/channel
mixer...
 Procenat crvene boje postaviti na 0,
a druge dve boje na 50%
 Popuniti sloj crnom bojom
– Alt+backspace, boja popunjavanja crna
 Postaviti boju popunjavanja na belu
 Četkicom (brush) bojiti po crvenim
očima
Zadatak za
učenike
Osvetljenje i kontrast
 Opcija BRIGHTNESS AND CONTRAST postoji u
svim programima za obradu slika
Zadatak za
učenike
Promena veličine slike
Zadatak za
učenike
 Izabrati komandu
IMAGE/IMAGE SIZE...
– width i height u prvom odeljku
predstavljaju broj tačkica po
širini i visini
– u drugom odeljku se mogu menjati
dimenzije odštampane slike u cm
– resolution predstavlja broj tačkica
po centimetru ili inču (za štampanje je potrebno 200-300 dpi-tačaka
po inču)
– opcija constrain proportions omogućuje očuvanje porporcija slike
prilikom menjanja jedne dimenzije
– opcija resample image određuje da li će ubačene nove tačkice
prilikom povećanja slike
Rotiranje slike
 Otvoriti sliku koju treba rotirati
 Izabrati
IMAGE/
ROTATE
CANVAS...
A komandu
sa malo
truda
možemo
i ...
Ispraviti
krivi
toranj
u
Pizi!
 Izabrati odgovarajuću
opciju
– Npr. 900CW
ili
– ARBITRARY…
– ANGLE: 450CCW
Zadatak za
učenike
Odsecanje dela slike
1. Izabrati alatku
CROPdeo
3.
2. Pritisnuti
Označiti
ENTER
slike koji treba da ostane
Zadatak za
učenike
Kako spojiti dve fotografije? -zadatak za
učenike




U vašem folderu se nalaze fotografije
devojka.jpg i pustinja.jpg
Primenom prethodnog postupka spojiti
fotografije i sačuvati pod imenom devojka u
pustinji.jpg
Na Internetu pronaći druge odgovarajuće
fotografije, sačuvati ih na lokalni disk i
napraviti isti efekat
Napravljenu sliku ubaciti u wordov dokument
Kako ukloniti deo fotografije? -zadatak za
učenike






U photoshop-u otvoriti fotografiju DvaDecaka.jpg iz vašeg
foldera
Primenom alatke healing brush obrisati datum u donjem
desnom uglu
Sačuvati izmene pod imenom DvaDecakaBezDatuma.jpg
Primenom alatke healing brush obrisati konturu dečaka u
pozadini
Zašto se crvena boja razmazuje tamo gde je nije ni bilo?
 Alatka healing brush uzima u obzir i okruženje dela
fotografije koje se menja
 Da bi se to izbeglo, prvo crvenu boju prebojiti sivom
bojom pomoću alatke brush, a zatim primeniti pomenuti
postupak sa alatkom healing brush
Sačuvati fotografiju pod imenom decak.jpg
Kako promeniti boju jakne? -zadatak za
učenike






U Photoshop-u otvoriti fotografiju DvaDecaka2.jpg iz vašeg
foldera
Primenom komande Image/adjustment/Hue/Saturation…
zameniti crvenu boju
 Da li se menja boja samo jakne?
Da bismo to uradili precizno moramo izdvojiti jaknu na
poseban sloj (layer)
 Za selektovanje koristiti alatku Magnetic lasso
Istim postupkom promeniti boju jakne drugom dečaku
Spojiti slojeve komandom layer/merge layers
Sačuvati fotografiju pod imenom
DvaDecakaSaNovimJaknama.jpg
Rotiranje slike-zadatak za učenike




U Photoshop-u otvoriti fotografiju piza.jpg iz vašeg
foldera
Rotirati fotografiju za 900 CW i sačuvati pod imenom
piza90.jpg
Ponoviti postupak i rotirati za 450 CW, sačuvati pod
imenom piza45.jpg
Ubaciti obe fotografije u wordov dokument
Odsecanje dela slike - zadatak za učenike




U Photoshop-u otvoriti neku od slika iz vašeg foldera
Primenom opisanog postupka iseći gornju levu četvrtinu
slike
Sačuvati deo slike, i ponoviti postupak za ostale četvrtine
Ubaciti sve četiri slike u wordov dokument
Osnovni formati - zadatak za učenike





Sa Interneta skinuti po jednu sliku u bmp, jpg i gif formatu
 Startovati Internet browser, www.google.com
 Uneti pojam koji se odnosi na sliku npr. “Vlade Divac” ili “bmp”
 Kliknuti na Images (Slike) i pritisnuti enter
 Uočiti kog formata su pronađene slike
Sačuvati sliku na lokalni disk
 Na željenu sliku kliknuti desnim tasterom i izabrati save image as...
 Sačuvati u folder vašeg odeljenja
Ako ne posedujete Internet konekciju ili je trenutno nedostupna
 Pretražiti postojeće slike na lokalnom računaru
 Start/search/all files/folders/ *.jpg
(ili *.bmp, *.gif)
Ubaciti slike u Word-ov dokument
 Startovati Microsoft word
 Insert/picture/from file...
 Izabrati sliku
Uočiti razliku prilikom prikaza slike tipa bmp i ostalih formata
Osvetljenje i kontrast - zadatak za učenike





U Photoshop-u otvoriti neku od slika iz vašeg foldera
Izabrati komandu Images/adjustments/brightness and
contrast…
Menjati ponuđene parametre i uočiti promene na slici
Sačuvati sliku pod drugim imenom
Ubaciti obe slike u wordov dokument
Promena veličine slike - zadatak za
učenike


Otvoriti sliku iz vašeg foldera i napraviti dve nove slike
sa različitim dimenzijama i rezolucijama :
 U prvoj smanjiti širinu u cm za 50% i sačuvati sa
dodatkom “manja velicina”
 U drugoj
smanjiti rezoluciju za 50% i sačuvati sa
dodatkom “manja rezolucija”
 Ubaciti sve tri slike u wordov dokument i analizirati odnos
veličine i kvaliteta
Povećati širinu slike za 50% , sa i bez uključene opcije
resample images
 Obratiti pažnu na opciju pixel dimensions
 U čemu je razlika?
Uklanjanje crvenih očiju – zadatak za
učenike





U Photoshop-u otvoriti sliku iz vašeg foldera
crveneoci.jpg
Primenom opisanog postupka ukloniti dečaku crvene oči
Sačuvati sliku pod imenom uklonjenecrveneoci.jpg
Na Internetu pronaći druge odgovarajuće fotografije,
sačuvati ih na lokalni disk i primeniti na njima isti
postupak
Ubaciti obe slike u wordov dokument.

similar documents