ภาพการปฏิบัติงาน - คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขต

Report
บ้านเลขที่ 97 ถนน นครใน ตำบลบ่อยำง อำเภอเมือง
จังหวัดสงขลำ
สงขลาฟอรัม่ ก่อตัวขึน้ ตามแนวคิดของความเป็ นประชาสังคม และ
การรวมตัวของอาสาสมัครทางสังคม หลากหลายอาชีพ
ปี (2536-2540)สนใจกิจกรรมด้านการพูดคุยอย่างพินิจไตร่ตรอง ทัง้ ใน
รูปแบบผ่านสื่อได้แก่รายการสงขลาสนทนา หาดใหญ่สนทนา และวง
เสวนาเพื่อยกระดับทางความคิดในประเด็นเมืองสงขลาน่ าอยู่และยังยื
่ น
เวทีสงิ่ แวดล้อม "โลกสดใสในบ้านเกิด" และกองทุนรักบ้านเกิด
ปี (2540-2550) ติดตามเรื่องการปฏิรูปสื่อ วิทยุชุมชน วิทยุ เพื่อเด็กและ
เยาวชน กิจกรรมสร้างสรรค์เด็กและเยาวชน ประชาคมพลเมืองเด็ก และ
การรูเ้ ท่าทันสือ่ กระบวนการสือ่ มวลชนศึกษา (ต่อ)
ปี ( 2550-2553) ท างานเพื่อ เด็ก และเยาวชนก้า วพลาดชื่อ โครงการ
สะพานชีวติ ร่วมกับองค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย และศูนย์ฝึกอบรมเด็ก
และเยาวชนเขต 9 สงขลา
ปี (2553-2555) ก่อตัง้ กลุ่ม SOS หาดสงขลา ร่วมงานเครือข่ายเฝ้าระวัง
รักษาหาดทราย (BWN)
ปี(2555-ปจั จุบนั )โครงการพลังพลเมืองเยาวชน (The Young Citizen by
Songkhla Forum ) สนับสนุนโดยมูลนิธสิ ยามกัมมาจล
ด าเนิ น งาน โครงการพลัง พลเมื อ ง เยาวชน
จัง หวัด สงขลา ซึ่ ง ให้ ค วามส าคัญ กั บ การส่ ง เสริ ม
ศักยภาพการเรียนรู้ด้านทักษะชีวิต และจิต สานึ กความ
เป็ นพลเมืองจากการปฏิบตั ิจริงในโครงการที่เยาวชนที่
เด็กและเยาวชนสร้างสรรค์ข้นึ เพื่อให้พวกเขาเกิด การ
ั หาของชุ ม ชนหรือ สัง คมและเตรีย ม
เรีย นรู้ท่ีจ ะแก้ป ญ
รับมือกับความเปลี่ยนแปลงของโลก สังคม และชุมชน
อย่างรูเ้ ท่าทันโดยได้รบั การสนับสนุนจาก
(มูลนิธิสยามกัมมาจล)
ตำแหน่ งและลักษณะงำนทีน่ ักศึกษำได้ รับมอบหมำยให้ รับผิดชอบ
ผูช้ ่วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริ หาร
ชื่อและตำแหน่ งของพนักงำนที่ปรึกษำ
นางสาว ดวงแก้ว แกล้วทนงค์
นางสาวมนตกานต์ เพ็ชรฤทธิ์
รายละเอียดเกี่ยวกับงานที่ปฏิบตั ิ
งานที่ได้รบั มอบหมาย
- จัดการประชุม บันทึกการประชุม สรุปการประชุม ภายในสานักงาน
- งานเอกสารต่างๆของทุกฝา่ ยภายในสานักงาน ( พิมพ์ ถ่ายเอกสาร )
- ไปรับพัสดุทไ่ี ปรษณีย์
- ไปธนาคารกับพนักงานทีป่ รึกษาฝึกงาน
- ติดตัง้ ควบคุม เครือ่ งเสียง ในการจัดกิจกรรมของสานักงาน
- ถ่ายภาพและบันทึกภาพตอนจัดกิจกรรม (เจ้าหน้าทีไ่ ม่วา่ ง)
- ลงสารวจพืน้ ทีเ่ พือ่ เตรียมพืน้ ทีใ่ นการจัดกิจกรรม
รายละเอียดเกี่ยวกับงานที่ปฏิบตั ิ (ต่อ)
งานที่ได้รบั มอบหมาย
- ลงพืน้ ทีต่ ดิ ตามโครงการเยาวชน วิเคราะห์โครงการเยาวชนที่
พนักงานทีป่ รึกษาฝึกงานรับผิดชอบ
- ติดต่อประสานงาน ตามทีเ่ จ้าหน้าทีม่ อบหมายให้รบั ผิดชอบ
- จัดซือ้ วัสดุ อุปกรณ์สานักงาน
- ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าภายในสานักงานทีต่ นเองสามารถทาได้
- บริการน้าดื่ม อาหาร ให้กบั ผูท้ ม่ี าเข้าร่วมประชุมและผูท้ ม่ี าติดต่อที่
สานักงาน
- ติดตัง้ ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการต่างๆ
รายละเอียดเกี่ยวกับงานที่ปฏิบตั ิ (ต่อ)
งานรอง
การตรวจวัดรูปหน้าตัดชายหาดพร้อมกับเก็บตัวอย่างตะกอน
ทรายทุกๆวันเสาร์ของเดือนตัง้ แต่เดือนตุลาคม 2555 ถึง เดือน มีนาคม
2556 เริม่ เวลา 08.00น. ถึง เวลา 16.00น. ซึง่ ในแต่ละเสาร์นนั ้ จะมี
เครือข่ายอาสาสมัคร จากโรงเรียน มหาวิทยาลัย และองค์กรต่างๆเข้า
ร่วมตรวจวัดหน้าตัดชายหาด โดยทุกภาคส่วนจะให้ความสาคัญในการ
ร่วมกันรักษาพืน้ ทีช่ าดหาดทีเ่ ปรียบเสมือนห้องเรียนชีวติ ในพืน้ ทีจ่ ริง
ภาพการปฏิบตั ิ งาน
วันที่ 21 พ.ย. 55 ลงพืน้ ทีต่ ดิ ตามโครงการ โรงเรียนเทศบาล 5 และ
ม.ราชภัฏสงขลา
ภาพการปฏิบตั ิ งาน
วันที่ 23-24 พ.ย.55 จัดกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารพัฒนา
โครงการเยาวชน รอบที่ 3 ณ โรงแรมราชมังคลาพาวีเลีย่ น
ภาพการปฏิบตั ิ งาน
วันที่ 30 พ.ย.2555 ร่วมวิเคราะห์โครงการสร้างฝายชะลอน้ากับเยาวชน
โครงการ ปลูกต้นน้าคืนชีวติ ม.ราชภัฏสงขลา
ภาพการปฏิบตั ิ งาน
วันที่ 8 ธ.ค.2555 อบรมเรือ่ ง การรายงานผลผ่านเว็บไซด์
( โรงแรมราชมังคลาพาวีเลีย่ น )
ภาพการปฏิบตั ิ งาน
วันที่ 28 ธ.ค.2555 กิจกรรมการแสดงหุน่ ละครเงาเรือ่ งปลาย่าง
จากกลุ่ม มานีมานะ องค์กรพัฒนาเยาวชน สสส.
ภาพการปฏิบตั ิ งาน
วันที่ 8 ม.ค.56 ลงพืน้ ทีต่ ลาดริมน้าคลองแดน อ.ระโนด จ. สงขลา
เพือ่ สารวจสถานทีใ่ นการจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะชีวติ
ภาพการปฏิบตั ิ งาน
วันที่ 10 ม.ค.56 ลงพืน้ ทีต่ ดิ ตามโครงการเยาวชน
ณ โรงเรียนแจ้งวิทยา ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา
ภาพการปฏิบตั ิ งาน
วันที่ 1-3 และวันที่ 8-10 ก.พ.56 ลงพืน้ ทีจ่ ดั กิจกรรมพัฒนาทักษะชีวติ
ณ ชุมชนวิถพี ทุ ธ ตลาดริมน้าคลองแดน อ.ระโนด จ.สงขลา
ภาพการปฏิบตั ิ งาน
วันที่ 13 ก.พ.56 ได้รบั มอบหมายทาหน้าทีต่ ดิ ป้ายไวนิล
ประชาสัมพันธ์งานเทศกาลการเรียนรู้
ภาพการปฏิบตั ิ งาน
วันที่ 20 ก.พ. 56 ประชุมการเตรียมงาน เทศกาลการเรียนรู้
ประโยชน์ ที่ได้รบั จากการปฏิบตั ิ งาน
ทาให้ขา้ พเจ้าได้เกิดประสบการณ์ในหลายๆด้าน เช่น
- การติดต่อประสานงาน ซึง่ ได้จากการทีพ่ เ่ี ลีย้ งฝึกงานได้
มอบหมายให้เป็ นตัวกลางรับผิดชอบในการติดต่อประสานงานผูท้ ม่ี าเข้า
ร่วมชมการแสดงและผูจ้ ดั การแสดง ในโครงการหุน่ ละครเงาของกลุ่มมานี
มานะ (องค์กรพัฒนาเยาวชน)
- การวิเคราะห์โครงการ ซึง่ ได้จากการลงพืน้ ทีต่ ดิ ตามโครงการ
เยาวชนทีพ่ เ่ี ลีย้ งฝึกงานดูแล โดยทีพ่ เ่ี ลีย้ งฝึกงานได้แบ่งหัวข้อการ
วิเคราะห์โครงการให้ทดลองทา
ประโยชน์ ที่ได้รบั จากการปฏิบตั ิ งาน
- การลงพืน้ ทีเ่ พือ่ เตรียมจัดกิจกรรม ซึง่ ได้จากการหาพืน้ ทีใ่ นการจัด
กิจกรรมแล้วมานาเสนอในทีป่ ระชุมโดยทีต่ อ้ งสามารถตอบรายละเอียดของ
ทุกอย่างทีส่ าคัญของสถานทีน่ นั ้ ๆได้
- การถ่ายภาพรวมถึงการตัดต่อสือ่ วีดโี อ ซึง่ ได้จากการที่
ผูอ้ านวยการแนะนาผูท้ ม่ี คี วามชานาญด้านการถ่ายภาพรวมถึงการตัดต่อสือ่
วีดโี อ มาสอน
- การได้รจู้ กั การปรับตัวเข้าหาผูอ้ ่นื มากยิง่ ขึน้ ซึ่งได้จากการจัด
กิจกรรมแต่ละกิจกรรมซึง่ มีผเู้ ข้าร่วมกิจกรรมในแต่ละครัง้ ไม่ซ้าหน้ากันเลยจึง
ทาให้ตอ้ งรูจ้ กั ปรับตัวเข้ากับคนหลายๆลักษณะ
และสิง่ สาคัญทาให้ได้รถู้ งึ ความถนัดในการทางานของตนเอง ทาให้เกิดการมี
จิตอาสาเพิม่ มากขึน้ และการจัดสรรเวลาให้เกิดประโยชน์สงู สุด
จัดทาโดย
นายนิทศั น์ รัตนฉายา
รหัสนักศึกษา 5220710029
คณะรัฐศาสตร์ เอกการปกครอง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

similar documents