องค์ประกอบภายในองค์กร

Report
Balanced Scorecard
กรณี ศึกษา : กองกากับการ 3 กองบังคับการสกัดกัน้ การ
ลาเลียงยาเสพติด กองบัญชาการตารวจปราบปรามยาเสพ
ติด
ร.ต.ท.ธาปนัชไชย ใจบาล 562132009
นางชลภิรตั น์ แก้วมูล รหัสนักศึกษา
เป็ นหน่ วยงานในเชิงยุทธศาสตร์ใน
การป้ องกัน และปราบปรามยาเสพติ ด
และเป็ นฝ่ ายอานวยการ ของสานักงาน
ตารวจแห่งชาติ ในการวางแผน ควบคุม
บู ร ณาการและสนั บ สนุ น หน่ วยงานที่
เกี่ยวข้อง ร่วมกันแก้ไขปั ญหายาเสพติด
เพื่อให้ชุมชนและสังคมปลอดภัยจากยา
พันธกิจ
เป็ นฝ่ ายอานวยการในการกาหนดยุทธศาสตร์ให้สานักงานตารวจแห่งชาติ ในการ
วางแผน ควบคุม ตรวจสอบ
ให้คาแนะนา และเสนอแนะการปฏิบตั ิ งานตามอานาจหน้ าที่ของกองบัญชาการ
ตารวจปราบปรามยาเสพติด
2. ควบคุม ตรวจสอบ แนะนาหน่ วยงานในสังกัด ให้เป็ นไปตามนโยบายของ
คณะกรรมการนโยบายตารวจแห่งชาติ
และสานักงานตารวจแห่งชาติ
3. ดาเนินการเกี่ยวกับการจัดระบบงานและบริหารงานบุคคล การเงิน การบัญชี
การงบประมาณ การพัสดุ อาคาร
สถานที่และทรัพย์สินอื่นของกองบัญชาการตารวจปราบปรามยาเสพติด
4. ปฏิบต
ั ิ งานตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา กฎหมายอื่นอันเป็ น
ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด และ
กฎหมายอื่นอันเกี่ยวกับความผิดทางอาญาทัวราชอาณาจั
่
กร
1.
ค่านิยมหลักขององค์กร
Balanced Scorecard (BSC) : กก.3 บก.สกล. บช.ปส.(หน่วยอินทนนท์)
Theme: Operating Efficiency
การเงิน
- บริหารจัดการงบประมาณมีประสิทธิภาพ
- ใช้ งบประมาณตามคาขอแผนงาน/โครงการ
- การปฏิบตั งิ านตามระเบียบราชการ ในการ
เบิกจ่ายงบประมาณ
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้ องภายนอกองค์ กร
- การดาเนินการต่อผู้เกี่ยวข้ องกับยาเสพติด
- ความร่วมมือผู้เกี่ยวข้ องในการบังคับใช้
กฎหมาย
- ผู้เกี่ยวข้ องในกระบวนการยุตธิ รรมรู้เท่าทัน
การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการค้ ายาฯ
องค์ ประกอบภายในองค์ กร
- บุคลากรมีความเชี่ยวชาญงานในหน้ าที่
และมีความรู้ในงานที่เกี่ยวข้ อง
- บุคลากรซึมซาบ ใส่ใจค่านิยมหลัก ,
และวัฒนธรรมองค์กร
นวัตกรรม
- งานวิจยั ที่สามารถนาไปใช้ ประโยชน์
- การพัฒนาระบบงาน
- การจัดการองค์ความรู้
- ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
Objectives
Measures
- งบประมาณเพียงพอ
- การใช้ งบประมาณตรงตามวัตถุประสงค์
- ป้องกันการรั่วไหลของงบประมาณ
และ การทุจริตประพฤติมิชอบต่อหน้ าที่
-รายงานแสดง
ต้ นทุนการ
ปฏิบตั งิ านแต่
ละกิจกรรม/คดี
- ร้ อยละของผู้
ประพฤติผิด
-เปรี ยบเทียบงบ
>300,000
(ปี งบประมาณ)
bth./Month
-KPI’s Setting
0%
-Benchmark
(DSI)
- จับกุมผู้ค้า/เครื อข่าย/ขบวนการ
- นง.ที่ กม.ให้ อานาจไว้ บังคับใช้ กฎหมาย
เช่น จับกุม , ตส./ยึด ทส., ม.6,8
- ปรับปรุง แก้ ไข กฎหมาย ระเบียบคาสัง่
วิธีการพิจารณาคดีให้ ทนั ต่อวิธีการค้ ายาฯ
ที่เปลี่ยนแปลงไป
- ฐานข้ อมูลผู้ค้า
รายกลาง , ใหญ่
- Mou ร่วมมือ
- กฎหมาย ระเบียบ
คาสัง่ และวิธีการ
พิจารณาคดี ทันต่อ
สถานการณ์
-ไม่ต่ากว่า 5
ราย/เดือน
-ทุก นง.ใน 1 ปี
-Case study
By Case
-
R-X-RAY
MOU.
-
Workshop
Seminar
process
< 70%
-Handbook
-Workshop
-PDCA.Process
-Benchmark
- Coaching
-ผู้บริหาร , บุคลากร มีความสามารถใน
การขับเคลื่อนองค์กร
-คนในองค์กรมุง่ มัน่ ตังใจทราบทิ
้
ศทาง,
เป้าหมาย ขององค์กร
- มีผลงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องสนับสนุน
- ระบบงานมีประสิทธิภาพ ,ประสิทธิผล
- จัดการองค์ความรู้ที่กระจัดกระจาย
- ประยุกต์ใช้ เทคโนโลยีที่เหมาะสม
-ร้ อยละของ
ผู้บริหารและ
พนง.พึงพอใจ
-Data Base
Targets
lesson learn ,
feed forward
Best Practics
-Top 5 Uns.
-On-time
-Best Practics
-Set time
-ใช้ ระบบKM
ผ่านระบบเทคโน start
- Km.Team
-งานวิจยั ที่ตีพิมพ์
Initiatives
-กองทุนสนับสนุน
งานวิจยั
-KM. Workshop
-Survey tecno.
-TQM.Consult
Balanced Scorecard (BSC) : กก.3 บก.สกล. บช.ปส.(หน่วยอินทนนท์)
Theme: Operating Efficiency
การเงิน
- บริหารจัดการงบประมาณมีประสิทธิภาพ
- ใช้ งบประมาณตามคาขอแผนงาน/โครงการ
- การปฏิบตั งิ านตามระเบียบราชการ ในการ
เบิกจ่ายงบประมาณ
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้ องภายนอกองค์ กร
- การดาเนินการต่อผู้เกี่ยวข้ องกับยาเสพติด
- ความร่วมมือผู้เกี่ยวข้ องในการบังคับใช้
กฎหมาย
- ผู้เกี่ยวข้ องในกระบวนการยุตธิ รรมรู้เท่าทัน
การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการค้ ายาฯ
องค์ ประกอบภายในองค์ กร
- บุคลากรมีความเชี่ยวชาญงานในหน้ าที่
และมีความรู้ในงานที่เกี่ยวข้ อง
นวัตกรรม
- ทักษะของบุคลากร
- ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
Strategy Map
ลดค่าใช้ จ่าย
ความร่วมมือที่ดี
ทักษะของบุคลากร
งบประมาณเพียงพอ
กฎระเบียบทันสมัย
กระบวนการแก้ ไขปั ญหา
ที่รวดเร็วและถูกต้ อง
Objectives
กระบวนการ
ดาเนินคดีที่รัดกุม
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
กวาดล้ างสิ่งเสพติด
การดาเนินการที่รวดเร็วและ
ถูกต้ อง
การพัฒนาทักษะของบุคลากร
Balanced Scorecard (BSC) : กก.3 บก.สกล. บช.ปส.(หน่วยอินทนนท์)
Objectives
Measures
- ไม่น้อยกว่า 300,000 บ/ด
- 0%
- Benchmark
งบประมาณเพียงพอ
- งบประมาณจากส่วนกลาง
- จานวนชองผู้ประพฤติผิด
ระเบียบวินยั ด้ านการเงิน
- จานวนผู้ค้าที่ลดลง
- จานวนครัง้ ที่ประชุมสัมมนา
ผู้เกี่ยวข้ องเพื่อพิจารณา
กฎหมาย ระเบียบ คาสัง่ ฯ
- ไม่น้อยกว่า 5 ราย/เดือน
- ปี ละ 1 ครัง้
- นาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้ จดั ทา
ฐานข้ อมูล
ร้ อยละของความพึงพอใจ ของ
ผู้เกี่ยวข้ อง
ไม่ต่ากว่า 80 %
- นาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้ ประกอบการ
ดาเนินการ
จานวนครัง้ ในการอบรมต่อปี
2 ครัง้ ต่อปี
-จัดทาแผนงานอบรมอย่าง
ต่อเนื่อง
- จัดกิจกรรม workshop
กวาดล้ างสิ่งเสพติด
การดาเนินการที่รวดเร็วและ
ถูกต้ อง
การพัฒนาทักษะของบุคลากร
Targets
Initiatives

similar documents