Tanulmányi Rendszer

Report
Társadalmi Megújulás Operatív Program
Társadalmi Megújulás Operatív Program
Regionális és ágazati felsőoktatási együttműködés támogatása, vidéki felsőoktatási
integráció elősegítése
Kódszám:
TÁMOP 4.1.1.C-12/1/KONV
KEZEK – Észak-Magyarország felsőoktatási intézményeinek együttműködése
1
PROJEKT ALAPADATAI
A pályázat kódszáma
A projekt címe
A projektgazda neve
A projekt hossza (hónap)
Az igényelt támogatás összege (ezer Ft)
A támogatás intenzitása (%)
Miskolci Egyetem
TÁMOP 4.1.1.C-12/1/KONV
KEZEK – Észak-Magyarország felsőoktatási intézményeinek együttműködése
Miskolci Egyetem
24
900 000 000.-Ft
100%
Eszterházy Károly Főiskola
Károly Róbert Főiskola
ALPOJEKTEK:
I. Társadalmi innovációk a felzárkóztatás szolgálatában
II. Képzők képzése
III. Stratégiai monitoring rendszer
IV. Infrastruktúra menedzsment rendszer
V. Minőségirányítási rendszer fejlesztése
VI. Karrierszolgáltatások fejlesztése
VII. Közös tananyagfejlesztések
VIII. Nemzetközi kapcsolatok fejlesztése
IX. Szakmai gyakorlat, duális képzés BSc szinten való megvalósítása
X. É-Mo.-i élettudományi regionális tudásklaszter és közös képzés
2
PROJEKTEK CSOPORTOSÍTÁSA
ALPROJEKTEK CSOPORTOSÍTÁSA
régió hátrányos helyzetének és az
intézmények számára is egyre
súlyosbodó állapotot kezelő foglalkozás
oktatók, kutatók, hallgatók képzése,
tananyagok, duális képzési és hallgatói
szolgáltatási megoldások fejlesztése
intézmények irányítási rendszerének
fejlesztése azonos modellekre építve
3
Társadalmi Megújulás Operatív Program
(TÁMOP) 2011-2013-as akcióterve
PRIORÍTÁSOK
1. Prioritás
A foglalkoztathatóság fejlesztése, a munkaerő-piacra való
belépés segítése és ösztönzése
2. Prioritás
Az alkalmazkodóképesség javítása
3. Prioritás
Minőségi oktatás és hozzáférés biztosítása mindenkinek
4. Prioritás
A felsőoktatás tartalmi és szervezeti fejlesztése a
tudásalapú gazdaság kiépítése érdekében
A projekt elsősorban a felsőoktatás tartalmi és szervezeti fejlesztéséhez
kapcsolódik. Az intézményirányítás fejlesztését, továbbá a
teljesítmények nyomon követését, térbeli és időbeli összehasonlítását
teszi lehetővé az infrastruktúra-menedzsment fejlesztése, a Balanced
Scorecard (BSC) alapul mutatószámrendszer kidolgozása, továbbá azok
visszacsatolása az intézményi és egység szintű tervezési folyamatokba.
A diplomás pályakövetés tartalmi fejlesztése mellett hangsúlyos
feladatunknak tartjuk, hogy annak eredményei szisztematikusan
beépítésre kerüljenek az intézményi döntéshozatalba. Ki kívánjuk
terjeszteni a kiválósági (EFQM) alapú minőségirányítási rendszert a
felnőttképzés területére is. A hallgatói szolgáltatások fejlesztésének
kritikus eleme – összhangban az 1. prioritással – a karrierszolgáltatások
összehangolása és közös fejlesztése a konzorciumon belül.
4
IV. Infrastruktúra menedzsment rendszer
Infrastruktúra menedzsment rendszer:
A diploma önköltségszámítás törvényi kötelezettségét az elektronikus órarend, az oktatási
létesítmények gazdálkodását és a Neptun rendszerrel* történő illesztését azonos modell
szerint, de modulszerűen valósítjuk meg.
Az alprojekt szükségességét alátámasztó probléma bemutatása
A felsőoktatási intézményekkel szemben jelentkező új szemléletű gazdálkodási kihívások,
szükségessé teszik az intézményirányítás fejlesztését, a gyors és azonnali döntéseket
lehetővé tevő adatfeldolgozást, a pontos és különböző egységekre lebontott terv, és tény
adatokra épülő kontrolling rendszer alkalmazását. Az átlátható, gyors és pontos
információk, az erőforrásokkal történő hatékony gazdálkodás tud megfelelő hátteret
biztosítani az új szemléletű versenyképes és modern intézményi irányítás
követelményeinek. kihívásai (költségvetési elvonások, hallgatói létszám csökkenése,
növekvő működési költségek, stb.) a korábbinál sokkal professzionálisabb
létesítménygazdálkodást tesznek szükségessé.
*: intézményi sajátosság
5
A PROJEKT CÉLJAINAK
MEGHATÁROZÁSA
Infrastruktúra menedzsment rendszer célja:
Az alprojekt elsődleges célja, hogy mind a három felsőoktatási intézményben kiadott diplomák
önköltségének kiszámításához egy hatékony és automatizált informatikai eszköz valósítson meg,
mely a teljes körű bevezetését követően szerves részévé válik az intézmények informatikai
rendszereinek. Jelenleg is törvényi kötelezettség az intézmények számára, hogy minden félévben
kiszámításra kerüljenek a diploma önköltségek. Jelenleg nem egységes módszertan alapján számítják
az intézmények az önköltségeket, az alprojekt megvalósulása esetén a három intézményben egységes
módszertani alapokon nyugvó önköltség számítási metódus kialakítására nyílna lehetőség.
A Létesítmény modul*, az e-Órarend* és e-Teremfoglalás* modul önálló alrendszerekként léteznek
ugyanakkor alapját képezik az Önköltségszámítási modulnak, hiszen az ezekből származó
információk nélkül nem képzelhető el pontos önköltség számítás. Ezen túl a modulok önmagukban is
jelentős fejlődést hoznak az online ügyintézés terén, nem is beszélve arról, hogy újabb eszközt adnak
az egyetemi vezetők kezébe az egyetem gazdasági, működési folyamatainak felügyeletére.
*: KRF esetében: Létesítmény modul=Facility Management Rendszer, e-Órarend=Tanulmányi Rendszer, e-Teremfoglalás=Rendezvény
Naptár
6
A PROJEKT CÉLJAINAK
MEGHATÁROZÁSA
A modulok hierarchiát alkotnak, melyet a következő ábra szemléltet.:
[Tanulmányi Rendszer]
[Rendezvény Naptár]
[Facility Management Rendszer]
7
A PROJEKT CÉLJAINAK
MEGHATÁROZÁSA
A Létesítmény modul* elsődleges feladata az főiskola/egyetem tulajdonában vagy kezelésében lévő ingatlanok,
helyiségek pontos és részletes nyilvántartása. A nyilvántartott adatok között megjelennek gazdasági, műszaki és
oktatási jellegűek is. A modul a kifejlesztése és adatokkal való teljes feltöltése után olyan kérdésekre is választ tud
majd adni, mint például milyen kihasználtságúak helyiségek, mennyibe kerül a helyiség igénybe vétele. Fontos feladat
a Létesítmény modulnak az e-Órarend modul input adatokkal való ellátása is, hiszen pontos terem és infrastruktúra
információk nélkül nem képzelhető el az automatizált órarend készítés.
Az e-Órarend modul*, felhasználva a Létesítmény modulból, illetve a Neptun hallgatói rendszerből érkező
adatokat, figyelembe véve az esetleges egyéb feltételeket és paramétereket, képes közel 100%-os készültségi fokú
órarend automatizált előállítására. Mivel a rendszer részletes információkkal bír a rendelkezésre álló helyiségekről,
azok felszereltségéről és kapacitásáról, így optimális teremkihasználtságot biztosító órarend készíthető. Ez egyfelől
minimalizálja a fölösleges erőforrás felhasználást, másfelől csökkenti az oktatás infrastrukturális költségeit is. Ez
önmagában is megtakarítást jelent az intézmény számára (pl. energia költségek), illetve az így felszabaduló
kapacitásokat (terem) felhasználva (pl. azok bérbe adásával) további bevételre is szert tehet.
Az órarend modul kiegészül egy e-Teremfoglalási modullal* is, melynek segítségével az órarendbe be nem épített
rendszeres, illetve eseti teremigények kiszolgálása valósul meg. A modul a Létesítmény modul teljes feltöltöttsége
esetén már a foglalás fázisában képes megmondani a teremhasználat várható költségét. A modul belső igények
kiszolgálásán túl, a szabad kapacitások erejéig képes külső megrendelők teremfoglalásának adminisztrációjára is. Így
a szabad infrastruktúra kapacitást akár bevételszerzésre is felhasználhatja az egyetem.
*: A KRF-en belül a meglévő modulok tovább fejlesztése szükséges a meghatározott célok elérése érdekében.
8
AZ ELÉRENDŐ CÉLOKHOZ SZÜKSÉGES
TEVÉKENYSÉGEK BEMUTATÁSA
A projektelem fő célja az diploma önköltségszámítás folyamatának megvalósítása a hozzá
kapcsolódó alfolyamatokkal együtt.
Ahhoz, hogy az önköltségszámítás informatikai hátterét meg lehessen valósítani el kell készíteni egy teljes és
egyértelmű önköltségszámítási modellt. Vagyis olyan egyértelmű leírást kell adni a önköltségszámításra, mely lefedi
a diploma megszerzéséhez kapcsolódó összes közvetlen és közvetett költséget, illetve minden helyi sajátosságot
figyelembe vesz és a szokásostól eltérő helyzetek kezelésére is képes. A modellnek ezen felül összhangban kell lennie
a hatályos jogszabályokkal illetve az intézmények belső szabályaival és stratégiájával. Ugyanakkor a modelltől
elvárható a rugalmasság is egyfelől a jogszabályi környezettel szemben másfelől az intézmények belső
érdekrendszerének változásaival, valamint a magyar felsőoktatási tér változásaival szemben.
A modell elkészítését követően kerül sor az önköltségszámítási modul fejlesztésére. A modul feladata, hogy a
rendelkezésére álló alap- és származtatott adatokból, az előző pontban meghatározott modell alapján szolgáltassa
szakonként az intézményekben kiadott diplomák önköltségét. A modul szervesen épül a szintén ezen projektelem
keretében kifejlesztendő Létesítmény modul adataira, hiszen az önköltségszámítási modellnek figyelembe kell venni
az képzés rezsi jellegű és infrastrukturális költségeit is. Ugyancsak fel kell használnia a Neptun hallgatói rendszerből
származó pl. oktatói adatokat is, valamint egyéb forrásrendszerek például bér jellegű adatait is. Bonyolultsága és a
sokrétűsége miatt modul fejlesztéséhez külső szolgáltatás igénybe vétele szükséges, mivel az intézmények
szakemberei nem rendelkeznek a kifejlesztéshez szükséges teljes körű tapasztalattal és kompetenciával.
9
AZ ELÉRENDŐ CÉLOKHOZ SZÜKSÉGES
TEVÉKENYSÉGEK BEMUTATÁSA
Az önköltségszámítási modul kifejlesztése és a forrásadatbázisok integrálása után szükséges az önköltségszámítási
modul tesztelése. A tesztnek ki kell terjedni egyfelől a létrehozott informatikai rendszer hibátlan működésére,
másfelől a felhasznált forrásadatok és a beépített modell segítségével előálló végeredmény helyességére és
pontosságára is. Így a tesztelés egyszerre szakmai és informatikai feladat is.
Az önköltségszámítási modul egyik alaprendszere a Létesítmény modul, melynek feladata a főiskola/egyetem
tulajdonában vagy kezelésében lévő ingatlanok és helyiségek nyilvántartása. A fejlesztés megkezdése előtt pontosan
meg kell határoznunk a nyilvántartásba kerülő adatok körét illetve az azok közötti belső összefüggéseket. A modul
elkészítése önmagában is komplex fejlesztői munka, figyelembe véve pedig, hogy szervesen kapcsolódnia kell az
önköltségszámítási modulhoz, illetve a szintén e projektelem keretében kifejlesztendő e-Órarend és eTeremfoglalási rendszerhez indokolt a külső fejlesztő segítség igénybevétele.
Ezt követi a Létesítménygazdálkodási modul tesztelése együttműködve a fejlesztőkkel. A tesztelés itt is
kulcsfontosságú, hiszen a modul által előállított adatokra épül majd az önköltség számítás is. A tesztelés során feltárt
működésbeli vagy elvi hibákat még az éles működés előtt ki kell javítani.
Az e-Órarend és e-Teremfoglalási modul elkészítését két tényező is indokolja. Egyfelől az órarend által előállított
egyes adatok szükségesek az önköltségszámításhoz, így a teljes önköltségszámítás megvalósítása szükségszerűen
hozza magával az e-Órarend rendszer kifejlesztésének szükségességét is. Ezen túlmenően figyelembe kell vennünk
azt is, hogy a jelenleg használt órarendkészítő környezet már elavult, nem felel meg a dinamikusan változó intézményi
környezet által állított kihívásoknak.
10
AZ ELŐKÉSZÍTÉSHEZ ÉS A MEGVALÓSÍTÁSHOZ
KAPCSOLÓDÓ FELADATOK MEGHATÁROZÁSA
0
8.
2012.
0
1
1
9. 0. 1.
1
2.
0
1.
0
2.
0
3.
0
4.
0
5.
2013.
0
0
6. 7.
0
8.
0
9.
1
0.
1
1.
1
2.
0
1.
0
2.
0
3.
0
4.
0
5.
2014.
0 0
6. 7.
201
5.
0
8.
0
9.
1
0.
1
1.
1
2.
I Infrastruktúra Menedzsment
V. Rendszer
1.
IMR Önköltségszámítási modell
kidolgozása
2.
IMR Önköltségszámítási modul
fejlesztése
3.
IMR Önköltségszámítási modul
forrás adatbázisainak illesztése
4.
IMR Önköltségszámítási modul
tesztelés
5.
IMR Létesítmény modul
fejlesztése
6.
7.
8.
IMR Létesítmény modul
tesztelése
IMR WEB alapú e -Órarend, és
e- Teremfoglalási rendszer
fejlesztése
IMR WEB alapú e -Órarend, és
e- Teremfoglalási rendszer
tesztelése
11
01.
Infrastruktúra Menedzsment Rendszer
KÖLTSÉGTERV
Költségek* (eFt)
2013
Megnevezés
1.
Miskolci Egyetem
Eszterházy Károly Főiskola
Károly Róbert Főiskola
Összesített költségterv
1 168
0
1 904
0
1 016
0
4 088
0
2.
3.
1 753
0
2 857
0
1 524
0
6 134
0
2 076
24
1 334
0
1 016
0
4 426
24
2014
4.
2 238
12 228
572
9 208
762
9 684
3 572
31 120
Σ
7 235
12 252
6 667
9 208
4 318
9 684
18 220
31 144
1.
2 594
12 228
2 083
2 857
2 286
9 984
6 963
25 069
2.
2 772
15 276
1 867
6 350
2 451
6 809
7 090
28 435
3.
2 173
15 252
1 727
0
2 426
6 809
6 326
22 061
2015
4.
2 064
0
953
0
1 676
0
4 693
0
Σ
9 603
42 756
6 630
9 207
8 839
23 602
25 072
75 565
1.
688
0
317
0
406
0
1 411
0
Mindösszes
17 526
55 008
13 614
18 415
13 563
33 286
44 703
106 709
A (teljes) pályázat kiírása támogatási előleg igénylésére lehetőséget biztosít, ezért a projekt megvalósítása során annak
igénybevételét tervezzük 2013. március hónapban, a Pályázati Útmutató D7 pontját figyelembe véve (Miskolci Egyetem:
86 831 400.- Ft, Eszterházy Károly Főiskola: 69 465 300,-Ft, Károly Róbert Főiskola: 68 703 300,-Ft) összegben.
A támogatás fogadására 7 alkalommal tervezzük kifizetési kérelem beadását. A támogatási előleg visszafizetését a 5.
kifizetési kérelem benyújtásával tervezzük megkezdeni és a projekt záró elszámolásakor fejezzük be.
Projekt előkészítési költségeit nem terveztük, azokat minden intézmény egyéb, projekt terhére elszámolni nem kívánt
költségből biztosítja.
A költségeket* a Miskolci Egyetem, Eszterházy Károly Főiskola és a Károly Róbert Főiskola esetében ÁFÁ-val növelt
bruttó összegben szerepeltette (ÁFA visszaigénylésre nem jogosult).
12
Meglevő informatikai rendszerek és kapcsolatok
(KRF)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
SAP/R3 pénzügyi-számviteli rendszer
MONDOC Iratkezelő Rendszer
GTR Tanulmányi Rendszer
nexON Bér Program(régebben), KIR3/KLR jelenleg
FMR Intézmény Fenntartási Rendszer
VIR Vezetői Információs Rendszer
Integrált Minőség és Környezetközpontú Irányítási Rendszer (ISO)
Rendezvénynaptár
Tudástár
LDAP (központi címtár)
Központi Nyomtatási Rendszer (SafeQ)
Központi Tantermi Beléptető Rendszer
13
Rendszerek kapcsolódásai
Kialakított kapcsolat
SafeQ
Minőségirányítási
rendszer
Fejlesztendő kapcsolat
LDAP/Active
Directory
Tudástár és
pályázati
nyilvántartó
rendszer
Beléptető
KIR3/KLR
Vezetői Információs
Rendszer
Rendezvénynaptár
MONDOC
SAP
Intézmény
fenntartási
rendszer (FMR)
GTR
Tanulmányi
rendszer (FIR,
Diákhitel)
14
SAP pénzügyi-számviteli rendszer
• Központi rendszer, az összes jelenlegi rendszer alapját adja.
• Teljes „On-line” kapcsolatban van a ráépülő alkalmazásokkal.
• Továbbfejlesztése szükséges a Kontrolling bevezetésével a teljes
funkcionalitás érdekében.
• További on-line kapcsolatok kialakítása szükséges a már
pályázatból, de külső szállító által bevezetett VIR, Mondoc és
FMR rendszerekkel a hatékony működés érdekében.
• Tárgyi eszköz vonalkódos nyilvántartás támogatása és az eszámla bevezetése javasolt.
15
Központi Iktató Rendszer
• Pénzügyi
és
Tanulmányi
Rendszer
integrálása
az
iktatórendszerhez, e-szigno (digitális aláírás, tanúsítvány), e-számla
kialakítása.
• Központosított iktatás és számlák digitális kezelése. Minden fontos
okirat visszakereshető, hitelesített.
• Központosított érkeztetés, iktatás, dokumentumok OCR-ezése.
• Központi digitalizálás vonalkód alkalmazásával.
16
Tanulmányi Rendszer
• Saját fejlesztés, előnye a „gyors reakció” .
• A Pénzügyi és a Tanulmányi Rendszer On-line kapcsolatának
kialakítása.
• Hallgatók pénzügyi műveletei rögtön a könyvelést is „indítják”.
• Az integráció miatt hátránya, hogy rugalmassága jelentős
mértékben lecsökken.
• Minden fontos okirat az iktatórendszerben tárolódik.
• A dokumentum teljes életútja követhető.
17
Teremnyilvántartás Modul
a jelenlegi tanulmányi rendszerben
18
Fejlesztési javaslatok
• Az intézményen belül az alprojekt alapvető adatszolgáltató rendszere az SAP, a
megjelenítő felülete a VIR.
• Az intézményen belül az SAP nem rendelkezik a szükséges modulokkal (pld.
CO), a fejlesztés alapját képező modulok bevezetése elengedhetetlen.
• A KRF a korábbi fejlesztések eredményeként az önköltség számításhoz szükséges
kiszolgáló modulokkal önálló rendszerekként rendelkezik, azonban az SAP
integrációja csak részben megoldott.
• A kiszolgáló modulok tovább fejlesztése és integrációja, adatfeltöltése szükséges.
ÖSSZEFOGLALÁS:
A KRF részéről az SAP szükséges és hiányzó moduljainak fejlesztése/beszerzése a
Projekt szempontjából megkerülhetetlen (1. prioritás).
Az Önköltségszámítási Modul fejlesztéséhez szükséges számítási elvek
meghatározását követően – a fent említett prioritások figyelembevételével –
valósulhat meg.
19
KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!
20

similar documents