Támogatott lakhatás

Report
Támogatott lakhatás
Dr.Gazsi Adrienn
2013. november 6.
Előzmények


A Fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló ENSZ
Egyezmény ratifikálásával hazánk véglegesen elkötelezte
magát a közösségi alapú szolgáltatások megszervezése
mellett.
A fogyatékos személyek számára ápolást-gondozást nyújtó
szociális intézményi férőhelyek kiváltásának stratégiájáról szóló
1257/2011. (VII. 21.) Korm. határozatot 2011 júliusában
fogadta el a Kormány. A stratégia végrehajtása érdekében a
Kormány feladatként írta elő, hogy 2012. június 30-áig ki
kell dolgozni a támogatott lakhatás szakmai tartalmát,
személyi és tárgyi feltételeit.
Érintett jogszabályok



A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi
III. törvény. (A támogatott lakhatás szolgáltatást 2012. július 23-án a
2012. évi CXVIII. Törvénnyel kihirdetett módosítás vezette be) Az Szt.
módosítása a támogatott lakhatás alapvető rendelkezéseit
tartalmazza, annak részletszabályai végrehajtási rendeletben kerülnek
szabályozásra.
A működés engedélyezése: 321/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet a
szociális szolgáltatók és intézmények működésének
engedélyezéséről és ellenőrzéséről
Szakmai feltételek: A személyes gondoskodást nyújtó szociális
intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről
szóló 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet módosítása
Az átalakítás célja





a támogatott lakhatás az ellátott életkorának, egészségi állapotának és
önellátási képességnek megfelelően biztosít lakhatási, illetve egyéb
szociális szolgáltatásokat az ellátott önálló döntése, szükséglete,
képességei, készségei maximális figyelembevételével
bevezetésével lehetővé válik, hogy az ellátottak a helyi lakossággal
azonos életkörülmények és életfeltételek között éljenek és részt
vegyenek a helyi társadalom életében.
Lehetőség szerinti önálló életvitel kialakítása és fenntartása –
támogatói hálózat létrehozásával
Csoportos és képviseleti megoldások mellőzése
Az átalakítás legfontosabb újdonsága, hogy a lakhatás és a
napközbeni tevékenységek (pl. oktatás, gondozás, szabadidős
tevékenységek, társas kapcsolatok) szétválnak, biztosítva ezzel a
személyre szabott és szükségletekre épülő ellátást.
Támogatott lakhatás



Kiknek? – fogyatékos, pszichiátriai, szenvedélybeteg, hajléktalan
Milyen céllal? – az önállóság, az életkor, egészségi állapot fenntartása
vagy elősegítése érdekében
Mit? –
–
–
–
–
a) lakhatási szolgáltatást,
b) az önálló életvitel fenntartása, segítése érdekében mentálhigiénés,
szociális munka körébe tartozó és egyéb támogató technikák
alkalmazásával végzett esetvitelt,
c) az ellátott életkörülményeinek figyelemmel kísérését biztosító kísérő
támogatást,
d) az ellátott komplex szükségletfelmérése alapján, erre vonatkozó igény
esetén




az étkezést,
az ápolás-gondozást,
a fejlesztést,
a társadalmi életben való részvételt segítő szolgáltatásokat.
Az étkezés, az ápolás-gondozás, a fejlesztést, a
társadalmi életben való részvételt segítő
szolgáltatások biztosítása

Hogyan?
1) A FENNTARTÓ SAJÁT MAGA biztosítja a szolgáltatásokat
2) Vagy MÁS SZOLGÁLTATÓVAL KÖTÖTT MEGÁLLAPODÁS,
HÁLÓZAT alapján biztosítja a szolgáltatásokat :




szociális szolgáltatást nyújtó szolgáltatóval, intézménnyel kötött
megállapodás útján,
más támogatott lakhatást nyújtó fenntartóval együttesen, a közös
működtetésre vonatkozó megállapodás alapján (hálózat),
más, a tevékenységi köre szerinti működési engedéllyel rendelkező
szolgáltatást nyújtó szervezettel kötött megállapodás útján,
az intézményi szolgáltatások intézményen kívüli szervezet által történ
ellátásának szabályai szerint
A fogyatékos, pszichiátriai és szenvedélybetegek
személyek ápolást-gondozást nyújtó intézményi
ellátása fokozatosan alakul át
A fogyatékos, pszichiátriai és szenvedélybetegek személyek ápolást-gondozást
nyújtó intézményi ellátása fokozatosan alakul át az új szabályoknak megfelelően:
2013. január 1-jét követően
- nagy létszámú intézményt átalakítani csak a támogatott lakhatás valamelyik
formájában,
- új intézményt létrehozni pedig csak legfeljebb 12 fős lakásban vagy házban
lehet.
A hatálybalépéskor már működő lakóotthonok számára két éves átmeneti
időt biztosít a módosítás: 2014. december 31-éig működhetnek a jelenlegi
formában, ezt követően már meg kell felelniük az új rendelkezéseknek.
(Szt. 140/P)
Támogatott lakhatás – egyéni
szolgáltatási terv


A szükségletfelmérésen alapul
Tartalma:
Hosszú- és rövidtávú célok (mód, időtartam, ütemezés
– Életvitel támogatását szolgáló tevékenységek köre
– Kockázatok és elhárításuk
– Integrációt szolgáló koordinált tevékenységek
– Támogató háló tagjai, bevonásuk módja
– Más szervezettel biztosított szolgáltatások köre és felelősei
Felülvizsgálat
–
Támogatott lakhatás – mi nem
vonatkozik rá?



A támogatott lakhatásra nem kell a befogadás Szt. 58/A. §
(2) és (2a) bekezdés szabályait alkalmazni
Nem kell érdekképviseleti fórumot és ellátotti
önkormányzatot működtetni.
Szakmai létszámnorma és képzettségi előírások
–
Ha az alapszolgáltatásokat saját maga biztosítja, akkor az ahhoz
kapcsolódó létszámot kell biztosítani

Intézmény tárgyi feltételei – OTÉK (2fő/lakószoba)
Étel, ruha, textília
Egészségügyi ellátás
Mentálhigiénés gondozás
Szocioterápiás foglalkoztatás

Érték- és vagyonmegőrzés – csak a 12 fő fölötti ellátásokban




Komplex szükségletfelmérés




Mikor kell elvégezni? - Évente ismételni kell
Ki végzi? - SZGYF és az intézményvezető által kijelölt munkatárs
Módszer: a tárca honlapján kerül ismertetésre
Mire terjed ki?
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
életvezetéssel kapcsolatos igények és elvárások
Az egyén rövid – és hosszú távú céljai
Életkor és sérülés-specifikus igények
Természetes és professzionális támogató környezet
Képzettség, munkatapasztalat
Jövedelmi, vagyoni helyzet
Lakhatás speciális környezete, kommunikációs szükségletek
Támogatás területei és mértéke
Külső támogatás szükségessége
Támogatási szükséglet időszakára vagy folyamatosságára

–
Általános és speciális szociális munka intenzitása, gyakorisága, a hozzájutás megszervezése
az eü ellátáshoz, oktatáshoz és foglalkoztatáshoz
Együttműködési szándék
Az ellátásban dolgozók




Intézményvezető – kijelöli az esetfelelősöket és biztosítja a
szupervíziót
Esetfelelős – a szolgáltatási tervben rögzített célokért és
tevékenységért felel - koordinálás
Kísérő támogatást biztosító személy – napi életvitel segítése,
állapotváltozás felismerése, segítségnyújtáshoz szükséges
döntések
Ha a fenntartó saját maga biztosítja a szolgáltatásokat, csak a
támogatott lakhatásra vonatkozó szabályokat kell az irányadó
szabályok közül alkalmazni
Köszönöm a figyelmet!

similar documents