Hoe zit het momenteel met de brandweerhervorming bij ons?

Report
Vereniging Vlaamse Brandweervrijwilligers
Aalter
Stand van zaken
brandweerhervorming
5 juli 2014
Ronny Vandewalle
Post Kluisbergen
Zone Vlaamse Ardennen (OVL)
Ondervoorzitter VVB
“Onze
vrije tijd, voor UW veiligheid!”
Vereniging Vlaamse Brandweervrijwilligers (VVB)
Aanwerving
• De aanwerving gebeurt in de graad van brandweerman
voor wat betreft het basiskader en in de graad van
kapitein voor wat betreft het hoger kader.
• De FOD Binnenlandse Zaken organiseert per
taalregime minstens één keer per jaar
geschiktheidsproeven via de opleidingscentra voor de
civiele veiligheid.
• Via verschillende fora zal de FOD Binnenlandse zaken
dit bekend maken: het staatsblad, de website van de
civiele veiligheid, maar ook via VDAB, FOREM,
ACTIRIS, …
Vereniging Vlaamse Brandweervrijwilligers (VVB)
Aanwerving
• Het gaat om een competentietest, een operationele
handvaardigheidstest en lichamelijke
geschiktheidsproeven.
• De competentietest gaat na of de kandidaat beschikt
over de competenties gelijk aan het niveau van het
zesde middelbaar beroepsonderwijs voor het
basiskader.
• Voor het hoger kader gaat deze test de
gelijkwaardigheid na van competenties vereist voor
een diploma niveau A.
Vereniging Vlaamse Brandweervrijwilligers (VVB)
Aanwerving
• Om te kunnen deelnemen aan de lichamelijke
geschiktheidsproeven moeten de kandidaten
beschikken over een medisch attest.
• De lichamelijke geschiktheidsproeven houden in:
• ladder test : autoladder van 30 m uitgezet zonder steun
onder hoek 70°
• de uithoudingstest : Is een looptest van 12 minuten waarbij
men een zo groot mogelijke afstand aflegt. Per leeftijd en
geslacht zijn minimum afstanden vastgelegd.
• een fysieke testbatterij (zie volgende slide)
• Let op: dit zijn ENKEL aanwervingsproeven!
Vereniging Vlaamse Brandweervrijwilligers (VVB)
Aanwerving
• De fysieke testbatterij bundelt volgende proeven:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Optrekken
Klauteren
Evenwicht
Gehurkt lopen
Opdrukken
Zeil verslepen
Slang slepen
Slang ophalen
Trappenloop
Vereniging Vlaamse Brandweervrijwilligers (VVB)
Aanwerving
• Houder zijn van het federale geschiktheidsattest
• de kandidaat ontvangt dit bij het slagen voor het geheel van
de proeven
• het attest is voor onbepaalde duur geldig, behalve de
lichamelijke geschiktheidsproeven.
• Deze blijven twee jaar gelden.
• Bij verloop van deze periode dien je je als kandidaat terug in orde te
stellen met de fysieke geschiktheidsproeven om nog mee te kunnen
dingen naar opengestelde vacatures.
• Belg zijn of behoren tot een land van de Europese
Economische Ruimte of van Zwitserland
• Ten minste 18 jaar zijn voor het basiskader en ten
minste 21 jaar voor het hoger kader
Vereniging Vlaamse Brandweervrijwilligers (VVB)
Aanwerving
• Een gedrag in overeenstemming met de eisen van
betrekking, bewezen met een recent uittreksel uit het
strafregister
• De burgerlijke en politieke rechten genieten.
• In orde zijn met de dienstplichtwetten
• Kandidaten voor een betrekking als kapitein moeten
bovendien in het bezit zijn van een diploma dat
toegang geeft tot de functies van een niveau A binnen
de federale overheid.
Vereniging Vlaamse Brandweervrijwilligers (VVB)
Aanwerving
• Bij een vacante betrekking is het de zone raad die de
oproep tot kandidaten doet. De raad beslist of deze
betrekking wordt ingevuld door aanwerving, door
bevordering, door mobiliteit of door
professionalisering.
• De raad vermeldt hierbij duidelijk of het om een
betrekking als beroepspersoneelslid gaat, dan wel als
vrijwilliger.
Vereniging Vlaamse Brandweervrijwilligers (VVB)
Aanwerving
• Naast het federale geschiktheidsattest organiseert de
raad een vergelijkend examen bestaande uit een
interview om de motivatie, de inzetbaarheid en de
overeenstemming van de kandidaat met de
functiebeschrijving van de zone te evalueren.
• Bovendien kan de raad bijkomende proeven
organiseren als operationele redenen dit
rechtvaardigen.
Vereniging Vlaamse Brandweervrijwilligers (VVB)
Benoeming
• Een vrijwillig brandweerman wordt benoemd voor de
duur van 6 jaar.
• De benoeming wordt na 6 jaar stilzwijgend verlengd
voor een nieuwe duur van 6 jaar, tenzij gemotiveerde
beslissing van de zoneraad.
• De brandweermannen, korporaals en onderofficieren in
dienst op het moment van overdracht naar de zone,
worden benoemd voor de resterende duur van hun
lopende dienstovereenkomst.
• De vrijwillige officieren die nu beschikten over een
contract van onbepaalde duur worden benoemd voor
een duur van 6 jaar.
Vereniging Vlaamse Brandweervrijwilligers (VVB)
Loopbaan
• Voor de hiërarchische bevordering worden steeds
volgende voorwaarden verwacht :
•
•
•
•
Het respectieve aantal jaren in de graad anciënniteit
De nodige opleiding voor de volgende graad
Een gunstige evaluatie
Slagen in een bevorderingsproef
• Voor vrijwilligers die bevorderen in de graad van
kapitein, luitenant en sergeant komt 1 jaar overeen
met 180 uren prestaties in 12 maanden.
Vereniging Vlaamse Brandweervrijwilligers (VVB)
Loopbaan
Kolonel
Na 5 jaar Majoor (evaluatie, brevet off 4 , bevorderingsproef, niveau A of
sociale promotie)
Majoor
Na 5 jaar kapitein (evaluatie, brevet off 3, bevorderingsproef, niveau A of
sociale promotie)
Kapitein
Na 2 jaar luitenant (evaluatie, brevet off 2, bevorderingsproef, niveau A of
sociale promotie)
Hoger kader
Luitenant
Na 5 jaar Sgt./Adj. (evaluatie, brevet off 1, bevorderingsproef)
Adjudant
Na 3 jaar Sgt. (evaluatie, brevet MO2, bevorderingsproef)
Sergeant
Na 5 jaar Kpl. of 3 jaar na extra opleiding (evaluatie, brevet MO1,
bevorderingsproef)
Korporaal
Na 3 jaar Bwm. excl. aanwervingsstage (evaluatie, brevet BO2,
bevorderingsproef)
Middenkader
Basiskader
Brandweerman
Aanwerving als Bwm. maximum 3 jaar stage voor beroeps en maximum 5
jaar voor de vrijwilligers
Vereniging Vlaamse Brandweervrijwilligers (VVB)
Loopbaan
• Bevorderingsproeven bevatten geschiktheidstesten
waaronder één praktische proef en worden
georganiseerd op niveau van de opleidingscentra voor
de civiele veiligheid
• De zones zijn gehouden aan de rangschikking die de
jury per zone vooropstelt.
• Een bevorderingsreserve kan door de raad worden
aangelegd voor maximum twee jaar, en deze kan tot
maximum twee jaar worden verlengd.
Vereniging Vlaamse Brandweervrijwilligers (VVB)
Loopbaan
• Een bevordering naar een volgend niveau (Sergeant of
Luitenant) houdt een stageperiode in van zes
maanden.
• Ook wordt de stagiair hier tussentijds geëvalueerd
door een stagebegeleider.
• Op advies van de stagecommissie kan de stage
verlengd worden of wordt het personeelslid al dan niet
benoemd door de raad.
Vereniging Vlaamse Brandweervrijwilligers (VVB)
Loopbaan
• Niet alle bestaande graden worden in het nieuwe
statuut overgenomen. Zo spreekt men niet langer van
eerste sergeant, sergeant-majoor en operadjudant in
de toekomstige brandweerloopbaan.
• Resten nog de graden brandweerman en korporaal in
het basiskader en sergeant en adjudant in het
middenkader.
• De eerste graad van officier is voorbehouden voor
personeel uit het middenkader, waardoor de werving
officieren zal gebeuren in de tweede graad der
officieren.
Vereniging Vlaamse Brandweervrijwilligers (VVB)
Loopbaan
• De aanvankelijke voorgestelde werving in de graad van
sergeant werd niet opgenomen in het statuut.
• De officieren die uit de kaders komen kunnen alsnog
verder doorstromen via een vorming sociale promotie
naar de drie volgende graden in het niveau van officier.
Hoe deze vorming wordt ingevuld is ons evenwel nog
onbekend.
• Het officierenkader zal in het totaal zo vier graden
bevatten: luitenant, kapitein, majoor en kolonel.
Vereniging Vlaamse Brandweervrijwilligers (VVB)
Loopbaan
• Als de bevordering niet wordt bevestigd door de raad
wordt de voorgaande functie terug opgenomen in de
graad die het personeelslid bekleedde voor de
bevordering.
• In elke situatie worden de rechten van de verdediging
gevrijwaard.
Vereniging Vlaamse Brandweervrijwilligers (VVB)
Mobiliteit en professionalisering
• Mobiliteit en professionalisering zijn twee elementen
die toch een nieuwigheid zijn voor de toekomst.
• Mobiliteit gaat over een beweging in de dezelfde
personeelsgroep. Het geeft de mensen de mogelijkheid
om ook uit de kijken naar uitdagingen in een andere
zone. Dit onder een reeks van voorwaarden van vrije
betrekking, desgevallend anciënniteit en een proef met
stage.
Vereniging Vlaamse Brandweervrijwilligers (VVB)
Mobiliteit en professionalisering
• Met professionalisering beoogt men de kans voor
vrijwilligers om beroepspersoneelslid te worden, hetzij
in eigen zone, hetzij in een andere zone, let wel steeds
in dezelfde graad. Ook hier worden een reeks
voorwaarden gesteld alvorens men er voor in
aanmerking kan komen.
• Pas wanneer er zich geen kandidaten aandienen via
bevordering kan de raad overgaan tot
professionalisering.
Vereniging Vlaamse Brandweervrijwilligers (VVB)
Mobiliteit en professionalisering
• De raad kan echter beslissen om de functie gelijktijdig
open te stellen voor beroepskandidaten en kandidaat
vrijwilligers. Dit moet dan een expliciete keuze zijn van
de raad.
• Het is steeds de raad die deze plaatsen openstelt en
ook de inhoud van de mobiliteitsproef en
professionaliseringsproef vastlegt.
Vereniging Vlaamse Brandweervrijwilligers (VVB)
Rechten en plichten
• Belangrijke rechten die worden hernomen zijn deze
van recht op opleiding voor de uitbouw van de
loopbaan, recht op informatie en het feit dat
administratieve en logistieke taken enkel kunnen
uitgevoerd worden in hoofde van brandweertaken.
• Het is dan weer de plicht van het personeel om zich in
hoofde van zijn job te laten vormen of bij te scholen en
bij interventies kan het personeel verplicht worden de
prestaties te verlengen. Uitzonderlijk bij grootschalige
interventies veroorzaakt door een onvoorziene
gebeurtenis, kan het personeel dat niet van dienst is
worden teruggeroepen.
Vereniging Vlaamse Brandweervrijwilligers (VVB)
Rechten en plichten
• Tuchtstraffen worden uitgesproken, afhankelijk van de
aard van de straf door ofwel het college (voor blaam
en berisping), ofwel de zoneraad (alle overige straffen)
• Mogelijkheden voor tuchtstraffen zijn:
•
•
•
•
•
•
•
De berisping
De blaam
De inhouding van de wedde
De tuchtschorsing met of zonder inhouding van wedde
De terugzetting of lagere inschaling
Het ontslag van ambtswege
De afzetting
Vereniging Vlaamse Brandweervrijwilligers (VVB)
Rechten en plichten
• De rechten van de verdediging bij een tuchtprocedure
worden gevrijwaard. De procedure gaat via een
informatieverslag naar desgevallend een inleidend
verslag dat ter kennis wordt gegeven, waarop kan
worden gereageerd met een verweer en betrokkene
kan gehoord worden.
• Er wordt voortaan ook voorzien in een
beroepsmogelijkheid bij een federale onafhankelijke
beroepskamer.
Vereniging Vlaamse Brandweervrijwilligers (VVB)
Rechten en plichten
• De tuchtsancties worden automatisch doorgehaald na
een termijn van twee jaar voor berispingen en blaam
en na vier jaar voor de inhouding van de wedde, de
tuchtschorsing, de terugzetting en de lagere
inschaling.
• Het personeelslid kan eveneens onderworpen worden
aan een alcohol- of drugtest. Dit alles komt echter
vanuit het oogpunt van preventief beleid zoals de wet
welzijn bepaalt. Dit betekent dat de zone ook een
preventief beleid dient uit te stippelen.
• Tenslotte kan het personeelslid ook geschorst worden
in het belang van de dienst.
Vereniging Vlaamse Brandweervrijwilligers (VVB)
Diensttijd vrijwilligers
• Anders dan voor het beroepspersoneel, wordt in het
statuut de dienststijd voor vrijwilligers geregeld.
• Voor diensttijd verstaat men de prestaties geleverd
voor interventies, brandvoorkoming, oefening en
opleiding, onderhouds- en administratieve taken en
wachtdiensten in de kazerne.
• Een vrijwilliger kan ook oproepbaar zijn. Tijdens deze
periode moet hij niet in de kazerne zijn, maar het gaat
om een periode waarin hij zich beschikbaar verklaart
om gevolg te geven aan een oproep voor interventies.
• Pas wanneer de vrijwilliger gevolg geeft aan de oproep
voor interventie telt deze als diensttijd.
Vereniging Vlaamse Brandweervrijwilligers (VVB)
Diensttijd vrijwilligers
• Omdat de vrijwilligers niet onderhevig zijn aan de
arbeidstijdwetgeving voor beroeps worden er regels
voor de vrijwilligers vastgelegd.
• Zo kunnen vrijwilligers maximum 24 uur gemiddeld
per week als vrijwilliger presteren.
• De referteperiode hierbij is 12 maanden.
Vereniging Vlaamse Brandweervrijwilligers (VVB)
Diensttijd vrijwilligers
• Elke aaneensluitende dienstprestatie tussen de 12 uren
en 24 uren moeten worden gecompenseerd met
minimum 12 uren rust.
• Een uitzonderlijke overschrijding kan in geval van
dringende interventies maar de overschrijding moet
dan geregulariseerd worden binnen een periode van 14
dagen.
Vereniging Vlaamse Brandweervrijwilligers (VVB)
Diensttijd vrijwilligers
• Per periode van zeven dagen moet er minstens een
ononderbroken rustperiode van zesendertig uur
worden ingebouwd. Ook hiervan kan worden
afgeweken mits regularisatie in de komende 14 dagen.
• De minimale beschikbaarheden en de modaliteiten van
oproep worden vastgelegd in een huishoudelijk
reglement. Beschikbaarheden worden in overleg met
het vrijwillige personeel en volgens het huishoudelijk
reglement ingevuld.
Vereniging Vlaamse Brandweervrijwilligers (VVB)
Beroeps en vrijwilliger in dezelfde zone
• Door een Europese richtlijn is het juridisch niet
mogelijk om dezelfde activiteit in twee verschillende
hoedanigheden voor eenzelfde werkgever uit te
oefenen.
• Het is dus niet mogelijk in dezelfde zone actief te zijn
als vrijwillig brandweerman en beroepsbrandweerman.
Vereniging Vlaamse Brandweervrijwilligers (VVB)
Beroeps en vrijwilliger in dezelfde zone
• Daardoor werd een regeling uitgewerkt dat een
personeelslid die in de 38 uren week werkt individueel
zelf kan kiezen om maximum 10 bijkomende uren per
week te presteren, zonder het gemiddelde van 48 uren
te overschrijden.
• Dit is de zogenaamde persoonlijke Opt-Out.
• Voor medewerkers die in de 48 uren week werken kan
er maximum 4 uren op vrijwillige basis bijkomend
gepresteerd worden op voorwaarde dat betrokkene
voordien reeds beroeps en vrijwilliger in dezelfde zone
was.
Vereniging Vlaamse Brandweervrijwilligers (VVB)
Verzekering vrijwilligers
• Om de rechten van de vrijwilligers te vrijwaren
wanneer ze in het kader van hun engagement het
slachtoffer zijn van een ongeval, moet de zone een
gemeenrechtelijke verzekeringspolis afsluiten voor
arbeidsongevallen.
• Deze polis waarborgt het vrijwillig personeelslid een
schadeloosstelling van ten minste een gelijke waarde
als het een effectief personeelslid zou zijn.
Vereniging Vlaamse Brandweervrijwilligers (VVB)
Verzekering vrijwilligers
• Het vrijwillig personeelslid heeft evenwel het recht de
schadeloosstelling te laten verzekeren op basis van zijn
Reëel beroepsinkomen, beperkt tot maximum
123.946,76€. Hiervoor dient hij jaarlijks de nodige
bewijsstukken in te dienen bij de raad.
• Wanneer de stagiair- vrijwilliger in dienst komt moet
hij hierover ingelicht worden en elke wijziging in de
bepalingen van de polis moet worden meegedeeld aan
alle personeelsleden.
Vereniging Vlaamse Brandweervrijwilligers (VVB)
Verzekering vrijwilligers
• De zone moet bovendien voor het vrijwillig personeel
bijkomend een verzekering afsluiten bij een erkende
verzekeringsmaatschappij die de betaling dekt van een
schadevergoeding van minimum 12.394,68€ aan de
rechthebbende in geval van overlijden tijdens de dienst
of als gevolg van tijdens de dienst opgelopen
verwondingen of ziekten.
• Ook hiervan wordt het vrijwillig personeelslid ingelicht
als hij in dienst komt en ook hier moet elke wijziging in
de bepalingen van de polis worden meegedeeld aan al
de vrijwillige personeelsleden.
Vereniging Vlaamse Brandweervrijwilligers (VVB)
Overgangsbepalingen
• De overgangsbepalingen lopen over de verschillende
rubrieken in het statuut.
• Deze overgangsbepalingen vertellen ons in welke
graad elkeen zal terechtkomen. De inschaling zal dan
weer zichtbaar zijn in het geldelijk statuut.
• Wanneer personeelsleden worden overgedragen naar
de zone, worden de graden volgens de huidige teksten
voorzien zoals in volgende slides wordt uiteengezet,
Vereniging Vlaamse Brandweervrijwilligers (VVB)
Overgangsbepalingen
Oude graad
Nieuwe graad
Basiskader
Brandweerman
Brandweerman
Korporaal
Korporaal
Middenkader
Sergeant
Sergeant
1ste Sergeant
Sergeant
Sergeant-majoor
Sergeant
Adjudant
Adjudant
Opperadjudant
Adjudant
Vereniging Vlaamse Brandweervrijwilligers (VVB)
Overgangsbepalingen
Oude graad
Kwalificaties
Nieuwe graad
Basiskader
Onderluitenant
Geen A-diploma
Luitenant
Onderluitenant
Geen A-diploma, brevet brandpreventie
Luitenant
Onderluitenant
Geen A-diploma, brevet brandpreventie & crisissituatiebeheer
< 10 jaar dienst als officier
Luitenant
Onderluitenant
Geen A-diploma, brevet brandpreventie & crisissituatiebeheer
< 10 jaar dienst als officier
Kapitein
Vereniging Vlaamse Brandweervrijwilligers (VVB)
Overgangsbepalingen
Oude graad
Kwalificaties
Nieuwe graad
Basiskader
Onderluitenant
Wel A-diploma
Kapitein (*)
(*)= Mensen in deze situatie moeten het brevet van de module preventie, en het brevet van de
module crisissituatiebeheer van de cursus OFF2 behalen alvorens verder te kunnen
bevorderen in de volgende graad (Majoor)!!!
Luitenant
Geen A-diploma
Luitenant
Luitenant
Geen A-diploma, brevet crisissituatiebeheer
< 7 jaar dienst als officier
Luitenant
Vereniging Vlaamse Brandweervrijwilligers (VVB)
Overgangsbepalingen
Oude graad
Kwalificaties
Nieuwe graad
Basiskader
Luitenant
Geen A-diploma, brevet crisissituatiebeheer
> 7 jaar dienst als officier
Kapitein
Luitenant
Wel A-diploma
Kapitein (**)
(**)= Mensen in deze situatie moeten het brevet van de module crisissituatiebeheer van de
cursus OFF2 behalen alvorens verder te kunnen bevorderen in de volgende graad (Majoor)!!!
Luitenant
Dienstchef
< 5 jaar nuttige ervaring in de functie van dienstchef
Vereniging Vlaamse Brandweervrijwilligers (VVB)
Luitenant
Overgangsbepalingen
Oude graad
Kwalificaties
Nieuwe graad
Basiskader
Luitenant
Dienstchef
> 5 jaar nuttige ervaring in de functie van dienstchef
Kapitein
Kapitein
Geen A-diploma
Kapitein
Kapitein
Geen A-diploma, brevet crisissituatiebeheer
Kapitein
Kapitein
Geen A-diploma, brevet crisissituatiebeheer & dienstchef
< 10 jaar dienst als officier
Kapitein
Vereniging Vlaamse Brandweervrijwilligers (VVB)
Overgangsbepalingen
Oude graad
Kwalificaties
Nieuwe graad
Basiskader
Kapitein
Geen A-diploma, brevet crisissituatiebeheer & dienstchef
> 10 jaar dienst als officier
Majoor
Kapitein
Wel A-diploma
Kapitein
Kapitein
Wel A-diploma, brevet crisissituatiebeheer
Kapitein
Kapitein
Wel A-diploma, brevet crisissituatiebeheer & dienstchef
Majoor
Vereniging Vlaamse Brandweervrijwilligers (VVB)
Overgangsbepalingen
Oude graad
Kwalificaties
Nieuwe graad
Basiskader
Kapitein
Dienstchef
< 3 jaar nuttige ervaring in de functie van dienstchef
Kapitein
Kapitein
Dienstchef
> 3 jaar nuttige ervaring in de functie van dienstchef
Majoor
Kapiteincommandant
Kapiteincommandant
Dienstchef
Majoor
Wel A-diploma
Vereniging Vlaamse Brandweervrijwilligers (VVB)
Kolonel
Overgangsbepalingen
Oude graad
Kwalificaties
Nieuwe graad
Basiskader
Majoor
Geen A-diploma
Majoor
Majoor
Geen A-diploma, brevet crisissituatiebeheer
Majoor
Majoor
Wel A-diploma, brevet crisissituatiebeheer & dienstchef
Kolonel
Luitenant-kolonel
Vereniging Vlaamse Brandweervrijwilligers (VVB)
Kolonel
Overgangsbepalingen
• Let wel, als overgangsmaatregel zullen de mensen die
de graad van 1ste Sergeant, Sergeant-majoor,
Opperadjudant, Kapitein-commandant of Luitenantkolonel deze graad ten persoonlijke titel behouden.
• De raad kan vanaf de overdracht beslissen dat lopende
aanwervingsprocedures worden verdergezet. In dit
geval zijn de gemeentelijke procedures nog van
toepassing. Dit geldt evenzo voor de lopende
bevorderingsprocedures als de raad deze wenst verder
te zetten.
Vereniging Vlaamse Brandweervrijwilligers (VVB)
Overgangsbepalingen
• Vanaf de overdracht worden aanwervingsstages verder
gezet volgens het nieuwe statuut.
• De eerste evaluatiecyclus start bij de overdracht en het
eerste functioneringsgesprek moet binnen de drie
maanden na de overdracht plaatsvinden.
Vereniging Vlaamse Brandweervrijwilligers (VVB)
Voortgezette opleiding
• De voortgezette opleiding werd vastgelegd op 24 uren
op jaarbasis via de provinciale brandweerscholen.
• De zone kan bijkomende opleidingen organiseren.
• Opleidingen worden aanzien als diensttijd.
• Verplaatsing tussen kazerne en plaats van opleiding
wordt aanzien als diensttijd.
Vereniging Vlaamse Brandweervrijwilligers (VVB)
KB brevetopleidingen
• Het ontwerp KB voor de brevetopleidingen werd door
de vorige regering niet meer goedgekeurd. De nieuwe
regering zal dus een beslissing moeten nemen inzake
dit ontwerp KB.
• De opleidingsuren diewerden opgenomen in dit
ontwerp van KB zijn te zien op de volgende dia.
Vereniging Vlaamse Brandweervrijwilligers (VVB)
KB brevetopleidingen
Brevetopleiding
Aantal uren
Behalen van het brevet van basiskader B01 professionele brandweerman
315
Behalen van het brevet van basiskader B01 vrijwillige brandweerman
268
Behalen van het brevet van basiskader B02
30
Behalen van het brevet van basiskader M01
320
Behalen van het brevet van basiskader M02
40
Behalen van het brevet hoger kader OFF1
124
Behalen van het brevet van hoger kader OFF2 via promotie
228
Behalen van het brevet van hoger kader OFF2 via aanwerving
1091
Behalen van het brevet hoger kader OFF3
200
Behalen van het brevet hoger kader OFF4
180
Vereniging Vlaamse Brandweervrijwilligers (VVB)
Fysieke geschiktheid
• De fysieke onderhoudsproeven werden volledig uit het
statuut geschrapt.
• Door middel van een omzendbrief aan de zones
probeert het Ministerie van Binnenlandse zaken toch
enige uniformiteit te bewaren. De onderhoudsproeven
kunnen pas ingevoerd worden in de zones na syndicaal
overleg in de zone. In dit schrijven staat ook vermeld
dat er best ook een overleg zou doorgaan met de
vrijwilligers.
Vereniging Vlaamse Brandweervrijwilligers (VVB)
Fysieke geschiktheid
• De fysieke test die in de omzendbrief beschreven staat
is in Nederland gekend als de PPMO testen.
• Ze zijn een verzameling van 12 proeven die een
brandbestrijding simuleren en een traplooptest. Vooraf
aan het afleggen van de proef wordt een medische
vragenlijst ingevuld. Deze reeks van proeven moeten
onder begeleiding van een monitor en met
hartslagmeter worden uitgevoerd.
Vereniging Vlaamse Brandweervrijwilligers (VVB)
Evaluatie
• Evaluatie wordt zowel in het kader van aanwerving- en
bevorderingsstage als in het kader van periodieke
evaluatie voorzien.
• Een periodieke evaluatiecyclus start met een
functioneringsgesprek en eindigt met een
evaluatiegesprek.
• De periodieke evaluatie gebeurt tweejaarlijks en gaat
uit van de functiebeschrijving van de uit te voeren
functie en de vastgelegde doelstellingen en elementen
waarop het personeelslid wordt beoordeeld in het
functioneringsgesprek.
Vereniging Vlaamse Brandweervrijwilligers (VVB)
Evaluatie
• Een individueel evaluatiedossier wordt aangelegd en
het personeelslid heeft recht op een kopie.
• Het dossier bevat volgende documenten:
•
•
•
•
De functiebeschrijving
Het verslag van het functioneringsgesprek
Documenten omtrent gunstige en ongunstige vaststelling
Het verslag van de evaluatie
Vereniging Vlaamse Brandweervrijwilligers (VVB)
Evaluatie
• Het evaluatiegesprek zelf handelt over de
verwezenlijking van de doelstellingen van het
functioneringsgesprek en moet gebeuren op basis van
een welbepaald schema.
• De nodige regelgeving moet hiervoor nog worden
vastgelegd. Ook dit moet nog verder onderhandeld
worden met vakbonden.
• Na het evaluatiegesprek vindt een nieuw
functioneringsgesprek plaats voor de volgende
periode.
Vereniging Vlaamse Brandweervrijwilligers (VVB)
Evaluatie
• Uiteindelijk kan de evaluatie volgende vermeldingen
als gevolg hebben : voldoende, te verbeteren en
onvoldoende.
• De vermeldingen te verbeteren en onvoldoende geven
aanleiding tot een nieuwe evaluatie na één periode van
één jaar.
• Telkens zijn er mogelijkheden van beroep bij een
paritair samengestelde evaluatiecommissie. Hierbij kan
het personeelslid op eigen verzoek, of wanneer het
nodig wordt geacht, gehoord worden en hij kan zich
hierbij laten bijstaan.
Vereniging Vlaamse Brandweervrijwilligers (VVB)
Evaluatie
• Twee onvoldoendes in een periode van drie jaar
kunnen leiden tot ontslag.
• Het is de raad die zich hierover uitspreekt.
• Het personeelslid dat zich in dit geval bevindt, heeft
recht op een beroepsprocedure bij een federale
onafhankelijke en paritair samengestelde
beroepskamer bij FOD Binnenlandse Zaken. Het
beroep is schorsend.
• De functioneringsmodaliteiten van deze onafhankelijke
beroepskamer moeten nog worden vastgelegd en dus
onderhandeld.
Vereniging Vlaamse Brandweervrijwilligers (VVB)
Prestatievergoeding
• De prestaties die de vrijwillige personeelsleden leveren
geven aanleiding tot de betaling van een vergoeding,
die berekend wordt naar rata van het aantal
gepresteerde uren.
• Deze vergoeding noemt men de prestatievergoeding.
• De minimale vergoeding stemt overeen met de
vergoeding verschuldigd voor één uur.
• Ieder begonnen uur wordt volledig vergoed.
Aanvankelijk werkte men met uur delen, maar daarvan
is men afgestapt.
Vereniging Vlaamse Brandweervrijwilligers (VVB)
Prestatievergoeding
• Beschikbaarheidsperiodes en verplaatsingstijd van
tussen de woonplaats en de plaats van de interventie
worden niet meegerekend voor de duur van de
prestaties.
• Het bedrag per uur wordt vastgelegd in de
prestatievergoedingsschaal die overeenstemt met de
graad en verworven anciënniteit.
• De prestatievergoeding wordt maandelijks betaald, na
vervallen termijn.
• 1 jaar geldelijke anciënniteit = 180 uren presteren in
minimaal 12 maanden. (wachtdiensten in kazerne
tellen niet mee.)
Vereniging Vlaamse Brandweervrijwilligers (VVB)
Prestatievergoeding
Geldelijke Anciënniteit
0 jaar
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Stagiair Brandweerman
4 jaar
5 jaar
6 jaar
7 jaar
8 jaar
€16,65
€ 12, 37
Brandweerman
€ 14,25
€ 15,09
€ 15,38
€ 15,79
€ 16,16
€ 16,28
€ 16,49
€ 16,57
Korporaal
€ 15,09
€ 15,38
€ 15,79
€ 16,16
€ 16,28
€ 16,49
€ 16,57
€16,65
Sergeant
€ 16,65
€ 16,68
€ 16,86
€ 17,02
€ 17,18
€ 17,50
€ 17,90
€ 18,32
Adjudant
€ 18,51
€ 18,56
€ 18,59
€ 18,64
€ 18,67
€ 18,72
€ 18,75
€18,80
Luitenant
€ 28,60
€ 29,84
€ 30,53
Stagiair Kapitein
€ 24, 13
Kapitein
€ 31,09
Majoor
€ 38,60
Kolonel
€ 41,82
€ 31,89
€ 33,81
Vereniging Vlaamse Brandweervrijwilligers (VVB)
€ 18,42
Diplomatoelage
• De diplomatoelage voor vrijwilligers steunt op de
regelgeving van toepassing voor het beroepspersoneel.
• Voor de vrijwilligers stemt ze echter overeen met een
percentage van de prestatievergoeding gestort tijdens
het vorige kalenderjaar.
• Dit percentage ligt tussen de drie en de 10% per
diploma en het totaal percentage mag niet meer dan
10% bedragen, ongeacht het aantal diploma’s
waarover de vrijwilliger beschikt.
Vereniging Vlaamse Brandweervrijwilligers (VVB)
Keuze nieuw of oud geldelijk statuut
• Op het moment dat je overgedragen wordt van de stad
of gemeente naar de zone, ga je automatisch naar het
nieuwe administratieve statuut.
• Volgens de wet kan het personeel echter verkiezen om
in zijn oude GELDELIJKE statuut te blijven maar moet
dit kenbaar maken binnen de drie maanden na de
overdracht naar de zone.
• Dit betekent dat je op dat moment afziet van verdere
mogelijke bevorderingen.
Vereniging Vlaamse Brandweervrijwilligers (VVB)
Keuze nieuw of oud geldelijk statuut
• Je kan echter ten alle tijden alsnog kiezen voor het
nieuwe geldelijke statuut.
• Benoemingen, bevordering, mobiliteit of aanwijzing
(mandaat) geeft automatische aanleiding tot het
onderworpen worden aan het nieuwe geldelijk statuut.
Vereniging Vlaamse Brandweervrijwilligers (VVB)
RSZ- en fiscale vrijstellingen
• Alhoewel men gepoogd heeft de RSZ vrijstellingen
voor vrijwilligers te wijzigen blijft alles bij de oude
principes.
• De fiscale vrijstellingen blijven ongewijzigd.
Vereniging Vlaamse Brandweervrijwilligers (VVB)
Erkentelijkheidstoelage
• De raad kan ook een erkentelijkheidstoelage
toekennen aan het vrijwillig personeelslid dat eervol uit
zijn functie wordt ontslagen.
• De erkentelijkheidspremie wordt onder de verworven
rechten ook behouden ten persoonlijke titel.
Vereniging Vlaamse Brandweervrijwilligers (VVB)
Toelage voor onregelmatige prestaties
• Tot maximaal 25% van het uur bedrag van de
prestatievergoeding voor nachtprestaties
• Tot maximaal 100 % van het uur bedrag van de
prestatievergoeding voor zaterdag en zondag
prestaties
• En dit is van toepassing voor prestaties die
wachtdiensten zijn in de kazerne en interventies.
• Het is de raad die het percentage bepaalt, bij
reglementaire aanvulling van dit statuut.
Vereniging Vlaamse Brandweervrijwilligers (VVB)
Ambulanciers die geen BWM zijn
• Voor deze medewerkers werd een apart administratiefen geldelijk statuut uitgewerkt.
• Het is voor een groot stuk gebaseerd op het
administratief- en geldelijk statuut van het
operationeel personeel.
• Het houd wel wat beperkingen in. Zo zal waarschijnlijk
de belastingvrijstelling die men kent voor vrijwilligers
binnen het operationeel personeel wegvallen.
Vereniging Vlaamse Brandweervrijwilligers (VVB)
Zonecommandant – aanstelling
• Publicatie van de vacature van zonecommandant dient
te gebeuren in het Staatsblad.
• De raad legt de samenstelling van de
selectiecommissie vast die zeven leden telt. De
commissie bestaat uit de voorzitter, een deskundige
inzake human resources of management, een
zonecommandant, de bevoegde provinciegouverneur
of de arrondissementscommissaris die hij aanduidt,
twee burgemeesters aangesteld door de raad en een
vertegenwoordiger van de Federale Overheidsdienst
Binnenlandse Zaken. Het voorzitterschap van deze
commissie wordt waargenomen door de voorzitter.
Vereniging Vlaamse Brandweervrijwilligers (VVB)
Zonecommandant – aanstelling
• De kandidaten dienen een managementproject in te
dienen en worden onderworpen aan een
selectiegesprek.
• Na de vergelijking van de titels en verdiensten, van de
analyse van het managementproject en van de
resultaten van het gesprek, maakt de
selectiecommissie een gemotiveerde rangschikking op
en maakt deze over aan de raad.
• De door de raad aangewezen kandidaat legt in handen
van de voorzitter de eed af.
Vereniging Vlaamse Brandweervrijwilligers (VVB)
Zonecommandant – personeelsplan
• Het nodige personeel voor de uitvoering van de
operationele opdrachten, rekening houdend met de
minimale voorwaarden van de snelste adequate hulp
en van de adequate middelen. Hierbij moet hij
rekening houden met :
• Het niveau van dienstverlening voor de verschillende
geografische sectoren van het grondgebied zoals vastgesteld
in het meerjarig beleidsplan.
• De operationele organisatie van de zone voor het sturen van
de middelen vanuit het netwerk van posten.
• De eventuele permanentie van operationeel personeel in de
posten.
• De specifieke opdrachten die specifieke middelen vereisen.
Vereniging Vlaamse Brandweervrijwilligers (VVB)
Zonecommandant – personeelsplan
• Voor de beschikbaarheid van de
beroepspersoneelsleden moet rekening gehouden
worden met :
• De arbeidstijdregeling in de zone
• De verloven toegekend in de zone
• De vermenigvuldigingscoëfficiënt voor het voorzien van
continudienst
• De modaliteiten van eindeloopbaanmaatregelen
• Het aantal uren opleiding nodig voor de loopbaan en voor het
uitoefenen van de functie.
Vereniging Vlaamse Brandweervrijwilligers (VVB)
Zonecommandant – personeelsplan
• Voor de beschikbaarheid van de vrijwillige
personeelsleden moet rekening gehouden worden met:
• De diensttijdregeling
• De beschikbaarheid van vrijwilligers tijdens de verschillende
delen van de dag
• De noodzakelijke opleiding voor de loopbaan en voor het
uitoefenen van de functie
Vereniging Vlaamse Brandweervrijwilligers (VVB)
Zonecommandant – personeelsplan
• De statistieken van interventies met inbegrip van
gelijktijdige uitrukken
• De operationele risico analyse van de zone
• Het personeel nodig voor het uitvoeren van logistieke
en administratieve taken in het kader van
brandweertaken
• Desgevallend, het personeel nodig voor de zonale
dispatching
• Een hele boterham dus maar niet onbelangrijk. Het
personeelsplan moet voorgelegd worden aan de sociale
partners.
Vereniging Vlaamse Brandweervrijwilligers (VVB)
Minimale normen
• Het is sinds november 2012 dat deze regels van
minimale normen in voege zijn en dus al wat
ingeburgerd zijn.
• Het besluit legt de minimale middelen en dus ook
personeel vast per type interventie. Het zonaal plan
moet deze regels respecteren.
Vereniging Vlaamse Brandweervrijwilligers (VVB)
Minimale normen
• Belangrijk in dit punt is dat men in nagenoeg alle type
interventies met autopomp het principe van zes man
op autopomp vrijwaart. Hiervan kan enkel afgeweken
worden als men simultaan vertrekt met twee
autopompen uit twee verschillende posten. Er gelden
dan echter beperkende regels omtrent de taken die de
eerste (onvolledige) ploeg mag uitvoeren. De Minister
moet deze regels nog vastleggen.
• Bovendien erkent dit besluit het belang van
signalisatie.
• De zones hebben tijd tot 31 december 2017 om zich
aan te passen aan deze nieuwe regels.
Vereniging Vlaamse Brandweervrijwilligers (VVB)
Risicoanalyse van de zone
• In een besluit van 14 oktober 2014 werden minimale
voorwaarden vastgelegd waaraan de risicoanalyse van
de zone moet voldoen. Omdat deze mede een
bepalende factor is voor het personeelsplan is het niet
slecht te weten welke elementen in deze risicoanalyse
een rol spelen.
• De risicoanalyse houdt een inventaris in van risico’s en
een evaluatie van deze risico’s.
• De inventaris behelst zowel de recurrente risico’s als
de punctuele risico’s in de zone.
Vereniging Vlaamse Brandweervrijwilligers (VVB)
Risicoanalyse van de zone
• De evaluatie bestaat uit een objectieve studie van deze
risico’s en hoe deze operationeel moeten beantwoord
worden.
• Om dit te kunnen doen moet de zone een duidelijke
tekening maken van de zone aan de hand van de
geografische structuur, de natuurlijke omgeving, de
bevolking, de bestuurlijke structuur, de economische
activiteiten, de transportnetwerken, de onder- en
bovengrondse netwerken en de cartografie.
• Recurrente risico’s zijn deze die dagelijks voorkomen
en dus goed ingeschat kunnen worden. Deze worden
gedekt door de adequate middelen van de zone.
Vereniging Vlaamse Brandweervrijwilligers (VVB)
Risicoanalyse van de zone
• Aan de hand van statistieken van de laatste drie jaar
maakt de zone haar inventaris op van de recurrente
risico’s, ten minste rekening houdende met het
gemiddelde aantal interventies van binnenbranden,
buitenbranden, andere dringende interventies,
dringende medische hulpverlening en de nietdringende interventies.
Vereniging Vlaamse Brandweervrijwilligers (VVB)
Risicoanalyse van de zone
• De zone moet aan de hand van deze gegevens een
analyse maken om de gelijkwaardigheid tussen de
beschikbare middelen en de noodzakelijke middelen
om de opdrachten uit te voeren te toetsen. Hierbij
moet minstens rekening gehouden worden met de
waarschijnlijkheid van gelijke vertrekken, de
dekkingsgraad voor een gegeven grondgebied, de
dekkingsgraad voor een gegeven bevolking en de
dekkingsgraad per groep van opdrachten.
Vereniging Vlaamse Brandweervrijwilligers (VVB)
Risicoanalyse van de zone
• Punctuele risico’s gaat om risico’s die moeilijker in te
schatten zijn op vlak van frequentie, maar waarvan de
gevolgen ernstig kunnen zijn en dus specifieke
interventiemiddelen vereisen of inzet op ruimere
schaal vereisen van zowel materieel als personeel. In
een bijlage aan dit besluit wordt omschreven hoe de
analyse dient te gebeuren voor de punctuele risico’s.
Vereniging Vlaamse Brandweervrijwilligers (VVB)

similar documents