Предизвикателствата на пчеларството във времето на

Report
Bulgaria – Serbia IPA Cross-border Programme,
CCI Number 2007CB16IPO006
Атанас Атанасов, Мария Шишиньова, Ивелин Панчев, Горица Раклеова
Проект № 2007CB16IPO006-2011-2-96
„Пчеларството като алтернатива на безработицата и
Стабилна база за устойчиво развитие в транс-граничния регион България – Сърбия“
Проектът е съ-финансиран от Европейския съюз чрез Програмата за
трансгранично сътрудничество по ИПП България–Сърбия
Преход от
събирателство към
контролирано
отглеждане
Подобряване на
технологията за
отглеждане
Въвеждане на
модерния кошер
през XIX век
Терминът „глобално затопляне“ не отразява
комплексния характер на настъпващите климатични
изменения. Климатичните изменения имат естествен
и изкуствен компоненти.
Относно пчелите климатичните изменения водят до
проблеми, свързани с:
-
-
Промени във водния баланс на региона;
- Увеличаване ареала на паразитите и
болестотворните агенти;
Промяна в растителните съобщества в региона;
Промени
във
валежите
Промени в
животинската
миграция
По-високи
температури
По-силни
бури
Увредени
коралови
рифове
Повишено
морско ниво
По-малко
сняг и лед
Засушаване
и пожари
По-топли
океани
Топене на
вечния лед
Промени в
растителната
вегетация
Ефект на климатичните промени върху земеделието
Климатични
промени
Разрушаване на
озоновия слой
Разрушаване на
почвата
Човешко здраве
Загуба на
биоразнообразие
Дефицит на
прясна вода
Разпространение на причинителя на вароатозата
днес
1904 г.
Техногенните изменения в околната среда също са с
комплексен характер. За пчеларската практика поважно значение имат:
- Индустриалното и битово замърсяване на околната
среда;
- Прекомерната употреба на пестициди;
- Използването на генно-модифициране растения;
- Масовият преход към моноклултури;
- Промени в електромагнитния фон на региона;
- Транспортирането на пчелните семейства на
големи разстояния;
- Използването на лоши практики за отглеждане;
NOX, SO2, CO2
Други парникови газове
Механични замърсители
Въздух
Индустрия
Опасни отпадъци
Петролни разливи
Транспорт Домакинства
Химични и Биологични
замърсители
Земеделие
Почва
Твърди органични
замърсители
Увеличаване на
почвената активност
Петролни разливи
Вода
Изтичане на отпадъчни
води
Еутрофикация
Измененията в електромагнитния фон са
предизвиквани от:
- Безжичните мрежи;
- Телекомуникационните предаватели;
- Високоволтните далекопроводи;
- Електроуредите (напр. микровълнови печки);
- Други битови и индустриални източници;
Изменения в състава на флората могат да се
предизвикат от:
- Отглеждането на генно-модифицирани растения,
експресиращи Bt токсин;
- Масовото отглеждане на монокултури;
- Разрушаването на природните хабитати;
- Прекомерното използване на пестициди и
хербициди;
- Изменения в химичния състав на растенията,
предизвикани от промени в околната среда;
В съвкупността си всички природни, антропогенни и
техногенни фактори водят до стрес в пчелните
семейства.
Възникването на стрес води до отслабване на
имунитета и по-ниска устойчивост към паразити и
болестотворни агенти.
Вероятно стресът води и до поведенчески изменения в
пчелното семейство.
Резултатът е драстично намаляване на популацията,
което може да доведе до сериозни икономически
проблеми.
Една от негативните
последици е
намаляването на броя
презимували пчелни
семейства.
В голяма част от Европа се наблюдава дефицит на пчелни семейства,
което води до недостатъчно опрашване както на диви, така и на културни
видове.
- намаляване на растителното разнообразие;
- загуба на ориентацията под въздействието на
излъчването на мобилните телефони и
радиостанциите;
- негативното въздействие на прашеца на генетично
модифицираните селскостопански растения;
- използване на пестициди от групите на
неоникотиноидите;
- отслабване на пчелните семейства от вароатозата;
- инфекция с вируси (вирус на хроничния паралич по
пчелите, вирус отговорен за деформацията на
крилата, Кашмирски пчелен вирус), бактерии,
гъбички и едноклетъчни организми (Nosema
ceranae).
Основното предизвикателство пред
пчеларството е да се предотврати загубата на
пчелни семейства
Успешното решаване на този проблем е
възможно само в рамките на надотраслова
концепция за устойчиво биоземеделие
Усилията в българските учени в това направление доведоха до
разработването на
«Стратегия за устойчиво развитие на земеделието в България
(2014-2020)»
Тази стратегия обаче се нуждае от критичния поглед на цялата
научна общност, на бизнеса и на обществеността като цяло, за
да бъде наистина консенсусна.
http://www.noa.bg/Files/Docs/Natzionalna_strategiia_za_ustoichiwo_raz133.pdf
Износители
Научни
изследвания
Преработващи
фирми
Производители
Вносители
Финансов
сектор
Агенция по
земята
Modified from: Birner et al. 2006
Национален
съвет за
обслужване
в
земеделието
Производители
Фермери
Образование
ПОДХОДИ ЗА РАЗВИТИЕ
Виртуални смесени
центрове на
производствена
основа
Технопаркове
Ролята на БАН
е КОНСОЛИДАЦИЯ
на научноизследователската
Земеделски направления
система в
Плодородие на почвите;
приоритет
Напояване;
Механизация на процесите; ЗЕМЕДЕЛИЕ
Центрове за
технологичен
пренос
СГЦ ЕООД
като пример за
публичночастно
партньорство
Принципни науки
Микробиология;
Генетика и Физиология;
ОМИКС-технологии
Математика и
Интегрална растителна защита;
Биоинформатика;
Животновъдство;
Физика и Химия;
Рибовъдство и аквакултури;
Екология и Биоразнообразие;
Ветеринарна медицина;
Икономика;
Лесовъдство;
интердисциплинарен
Социални и обществени
Храни и безопастност;
подход
науки;
Устойчиво земеделие;
Интегрален
подход
Добив на мед
Социален ефект
Екологичен ефект
Комплексно решение
Анализ/Моделиране/Повлияване
Интегрален научен подход
Физика и
Биология
Инженерни
Химия
Омикс науки
Компютърни
технологии
науки
Математика
Образование
Activity V
Bee pathology – Organic bee breeding – Pollination –
Organic honey production
 Пчеларството е един от най-важните
биоорганични сектори в земеделието!
 Защо?
• Пчелари – 10 000 - 15 000 (4000 регистрирани)
• Годишно производство на мед – 9 -10 тона
(6 -7 тона за износ)
• Социоикономическо значение, за човешкото
здраве и изхранване,
• екологична роля в опрашването (33%)
 Пчелите са заплашени от изчезване в
национален, регионален и световен мащаб
Activity V
Bee pathology – Organic bee breeding – Pollination –
Organic honey production
За подпомагане на пчеларството е необходимо
концентриране на усилията за решаване на следните задачи:
• Пчелното здраве
• Увеличаване добива на мед
• Проследимост на пчелните активности
• Създаване на референтна лаборатория по апикултура
• Повишаване ролята на ветеринарната медицина
• Изследвания върху меда
• Роля на пчелите при опрашването
• Ефект на пестициди и хербициди
• Практическа информация по органично пчеларство
• Нови технологии за управление на качеството
Ежедневна практика
• Практика на отглеждане;
• Нови майки;
• Промени в практиката за борба с
болести и неприятели;
Организационни и политически дейности
• Промени в земеделската практика;
• Промени в сортовия и видов състав на
земеделските култури;
• Контрол върху прилагането на пестициди
и хербициди;
• Контрол върху вредните емисии;
Научни и иновативни дейности
• Биологичен контрол на заболяванията;
• Нови пчелни подвидове;
• Нови растителни видове;
Климатичните изменения са сериозно
предизвикателство пред човечеството.
Успешното решаване на проблемите, които
те поставят пред пчеларския сектор е
възможно само при използването на
интегрален подход, съчетаващ различни
области на човешкото познание с широк
набор организационни, политически и
практически мероприятия.
Тази публикация е направена с подкрепата на Европейския съюз, чрез Програмата за трансгранично
сътрудничество CCI No 2007CB16IPO006. Съдържанието на публикацията е отговорност единствено на
Областен браншови пчеларски съюз Монтана, и по никакъв начин не трябва да се възприема като
израз на становището на Европейския съюз или на Управляващия орган на Програмата.
Проектът е съ-финансиран от Европейския съюз чрез Програмата за
трансгранично сътрудничество по ИПП България–Сърбия

similar documents