Ināra Pētersone, VID - Valsts Darba Inspekcija

Report
VALSTS IEŅĒMUMU DIENESTA
ĪSTENOTIE PASĀKUMI
ĒNU EKONOMIKAS APKAROŠANĀ
2009.-2013.
VID ģenerāldirektore I.Pētersone
2014.gada 12.septembrī, Viesnīca “Radisson Blu Hotel Latvia”, Rīga,
Seminārs «Nereģistrētās nodarbinātības samazināšanai īstenojamie pasākumi»
Aplēse par ēnu ekonomikas apjomu Latvijā
2006.-2013.gadā (% no IKP)
40
36.6
35
38.1
31.2
36
32
30
29.0
27.5
28
26.5
27.1
27.3
30.2
25
26.5
26.1 25.5
24
23.1
20
23.8
22.8 23.0
21.1
20
15
16
15.0
12
8
28.4 28.0
27.6
25.525.2
24.323.8
23.6 23.1
22.1
21.1
19.018.6
18.4
16.4
15.515.0
13.9
13.013.013.0
12.2
10
9.9 9.7
9.1
8.0 7.5
11.0
8.7
5
4
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Frīdriha Šneidera pētījuma dati
REA pētījuma dati
Centrālās statistikas pārvaldes dati *
0
* Ēnu ekonomikas apjoms, jeb pārskatos neuztvertās daļas īpatsvars kopējā pievienotajā vērtībā, procentos
Informācijas avots – Austrijas Johanesa Keplera Universitātes profesora Frīdriha Šneidera pētījums «Size and Development of the Shadow
Economies in 7 Eastern European Countries and of 29 Other OECD Countries from 2003 to 2013: Some New Facts» un Rīgas Ekonomikas
augstskolas pētījums «Shadow economy index 2009 - 2011»
2
VID administrētie budžeta ieņēmumi
2009.-2014.gadā, milj. EUR
8 000
7 000
6 000
6 474,46
5 600,08
6 828,90
7 096,60
20%
5 776,54
5 183,49
5 000
11,4%
12,1%
3,9%
5,5%
4 000
4 117,6
(izpilde
7 mēnešos)
3 000
-7,4%
2 000
10%
0%
-10%
-20%
1 000
0
30%
-23,4%
2009.gads
-30%
2010.gads
Ieņēmumi, milj. euro
2011.gads
2012.gads
2013.gads
Pieaugums/samazinājums, %
2014.gada
ieņēmumu
prognoze
3
Valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu ieņēmumi,
milj. EUR
2 500
30,0%
2 176,84
2 000
2 223,69
1 991,11
1 892,82
20,0%
1 842,82
1 646,96
10,0%
11,9%
1 500
8,0%
9,3%
2,2%
0,0%
1 280,94
(Izpilde
7 mēnešos)
1 000
-10,0%
-13,0%
500
-20,0%
-20,2%
0
-30,0%
2009.gads
2010.gads
2011.gads
Ienēmumi, milj. EUR
2012.gads
2013.gads
2014.gada
ieņēmumu
prognoze
Pieaugums/samazinājums, %
4
Iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumi, milj. EUR
1 600
1 330,11
1 400
1 200
1 361,89
1 239,92
1 037,53
1 106,50
1 127,95
1 000
9,9%
6,6%
800
25,0%
7,3%
1,9%
2,40%
789,69
(Izpilde
7 mēnešos)
600
400
5,0%
-15,0%
200
0
-28,7%
2009.gads
-35,0%
2010.gads
2011.gads
Ienēmumi, milj. EUR
2012.gads
2013.gads
2014.gada
ieņēmumu
prognoze
Pieaugums/samazinājums, %
5
VID īstenotie pasākumi ēnu ekonomikas apkarošanas
mazināšanai no 2009.-2013.g.
 No 2009.gada sākuma − saistībā ar ekonomikas krīzi ēnu ekonomikas
apkarošanai valstī tika pievērsta īpaša vērība:
 izstrādāts īpašs plāns ieņēmumu iekasēšanas uzlabošanai
 sākās Starptautiskā Valūtas fonda tehniskās palīdzības misijas FM/VID
 ēnu ekonomikas apkarošanas pasākumu plānošana un īstenošana − saskaņā
ar SVF ieteikumiem (ikgadēji plāni)
 2010.g. oktobrī apstiprināta pirmā Nodokļu saistību izpildes stratēģija
2010.-2013.g. un tās īstenošanas plāns:
 Identificēti stratēģiskie nodokļu saistību izpildes riski
 Visi pasākumi risku mazināšanai segmentēti pa nodokļu maksātāju grupām
 No 2012.gada VID koordinē Valsts tiesību aizsardzības iestāžu rīcības
plānu, lai aktivizētu cīņu pret cigarešu, alkohola un degvielas kontrabandu
un to nelikumīgu apriti, izstrādi un īstenošanu
6
VID īstenotie pasākumi ēnu ekonomikas apkarošanas
mazināšanai no 2009.-2013.g.
 Reģistrēšanās procesā ieviesta riska vadība − pirms reģistrācijas tiek vērtēti riski (ar
2009.g. jūniju)
 Ieviests jauns kontroles veids − datu atbilstības pārbaudes − efektīvāk izmantoti VID resursi
(ar 2009.g.augustu)
 Ieviesta PVN agrīnās brīdināšanas sistēma − operatīvāk un kvalitatīvāk ļauj veikt pēc
reģistrācijas kontroles (ar 2009.g. oktobri)
 Ieviesta jauna sadarbības forma − vienošanās slēgšana ar nozaru asociācijām
(ar 2010.g.)
 Ieviesta fizisko personu riska analīzes sistēma RASA (no 2010.g.)
 Preventīvā darba uzlabošanai izveidotas īpašas projekta grupas: nereģistrētās
saimnieciskās darbības samazināšanai un cīņai ar algu izmaksām aploksnēs
(2012.g.oktobrī)
 Īstenota reorganizācija – centralizēts datu ticamības novērtējuma process, vienlaikus veikta
darbinieku specializācija (2013.g.)
7
Aplokšņu algu («melnās naudas») izcelsme
Nesamaksātais «peļņas»
nodoklis
•Izdevumu palielināšana
•Buferu kompānijas
•«Optimizācija», t. sk. :
•Nepamatotu aizdevumu izsniegšana
•Nepamatotu avansa norēķinu
izsniegšana
8
VID darbības virzieni cīņā pret nodokļu nemaksātājiem
Administratīvā
pieeja
 Juridiskās personas – uzņēmumi (ieņēmumu
samazināšana, izdevumu palielināšana, PVN
izkrāpšana, nodokļu optimizācija)
 Fiziskās personas, kas gūst patieso labumu
 Fiziskās personas, kas veic nereģistrētu
saimniecisko darbību
Kriminālprocesuālā
pieeja
 Juridiskās personas – PVN izkrāpšana
 Fiziskās personas – organizatori, patiesie labuma
guvēji
9
Preventīvā darba rezultāti cīņai ar algas izmaksu
«aploksnēs» un nereģistrēto saimniecisko darbību
Reģistrēto fizisko personu −
saimnieciskās darbības veicēju skaita
pieaugums
Konstatētais nelegāli nodarbināto
skaits
VID reģistrēto nodarbināto īpatsvars
darba samaksas grupā virs 700 EUR
no kopējā nodarbināto skaita, %
2009
2010
2011
2012
2013
2014.g.
7 mēn.
6496
9097
6822
10665
11661
3613
4 444
4 283
4 070
4 065
14 515
7222
27,4
25,5
27,0
29,0
31,6
34,4
Papildus iekasētie nodokļu ieņēmumi, tūkst. EUR
5000
4 711,70
4000
3000
2 744,15
2 307,60
2000
1000
924,16
1 067,07
976,70
2010.gads
2011.gads
2012.gads
0
2009.gads
2013.gads
2014.gada
7 mēneši
10
Uzraudzības un kontroles pasākumu rezultāti cīņā ar ēnu
ekonomiku
2009
Nodokļu kontroles pasākumu
rezultātā papildus aprēķināts,
tūkst. EUR
2010
2011
2012
2013
2014.g.
7 mēn.
201 750,4 240 027,1 319 571,6 191 638,8 203 997,0 107 852,2
Par konstatētajiem pārkāpumiem
piemērots administratīvais sods
saskaņā ar LAPK (tūkst. EUR)
455,89
3870,64
Atteikts atmaksāt PVN pārmaksu,
tūkst. EUR
X
X
2895,54
2869,65
2627,9
1168,39
75863,26 20507,42 19655,98 19164,32
11
Nodokļu maksātāju darbību ierobežojošie pasākumi
(dati uz 01.08.2014.)
Izslēgšana no VID PVN maksātāju
reģistra (pēc VID iniciatīvas)
2009.g. – 5 729, 2010.g. – 5 761, 2011.g. – 6 583,
2012.g. – 6 784, 2013.g. – 6 312,
2014.g. 7 mēn. – 3 733 nodokļu maksātāji
Papildsods, atņemot tiesības ieņemt
noteiktus amatus
komercsabiedrībās
piemērots 2 213 komercsabiedrību valdes locekļiem
(uzsākts ar 01.01.2013.)
Saimnieciskās darbības apturēšana
(uzsākts ar 2012.g. oktobri)
Saimnieciskās darbības izbeigšana
(uzsākts ar 2014.g. 1.janvāra )
Riska adrešu statusa noteikšana
(uzsākts ar 2012.g. 1.jūliju)
Fizisko personu riska saraksti
(uzsākts ar 2014.g. 1.janvāri)
pieņemti 17 543 lēmumi, t.sk. atjaunota darbība 305
gadījumos
VID ir pieņēmis 9 267 lēmumus par saimnieciskās
darbības izbeigšanu
par 7 153 nodokļu maksātājiem nosūtīta informācija
Uzņēmumu reģistram lēmumu par izslēgšanu no
komercreģistra pieņemšanai
noteikta 82 juridiskām adresēm
iekļautas 1 353 fiziskās personas
12
Darba devēju sadalījums pēc darba ņēmējiem aprēķinātās
vidējās darba samaksas 2014.gada jūnijā (78 078 darba devēji)
Minimālā alga
(EUR 320)
6 027
7,7%
*
Zem minimālās
algas
39 588
50,7%
Darba samaksa
nav aprēķināta
10 662
13,6%
* t.sk. nepilns darba
No minimālās algas
līdz EUR 700
15 743
20,2%
Virs EUR 1400
1 513
2,0%
No EUR 700 līdz
EUR 1400
4 545
5,8%
laiks
13
Darba devēju – PVN maksātāju, kuri pēdējā pusgadā ir deklarējuši
apliekamos darījumus, sadalījums pēc darba ņēmējiem aprēķinātās
vidējās darba samaksas 2014.gada jūnijā (53 046 darba devēji)
Minimālā alga
(EUR 320)
4 712
8,9%
*
Zem minimālās
algas
28 342
53,4%
Darba samaksa
nav aprēķināta
2 350
4,4%
* t.sk. nepilns darba
No minimālās
algas līdz
EUR 700
12 876
24,3%
Virs EUR 1400
1 151
2,2%
No EUR 700 līdz
EUR 1400
3 615
6,8%
laiks
14
Nodarbināto personu sadalījums pēc vidējās darba samaksas
2014.gada jūnijā (797 046 darba devēji)
No minimālās
algas līdz EUR
700
282 425
35,4%
Minimālā alga
(EUR 320)
36 080
4,5%
Zem minimālās
algas
149 820
18,8%
Darba samaksa
nav aprēķināta
45 954
5,8%
Virs EUR 1400
75 321
9,5%
No EUR 700 līdz
EUR 1400
207 446
26,0%
15
VID likumdošanas iniciatīvas ēnu ekonomikas apkarošanai
2014.gadā (1)
 Kredītiestāžu informācijas sniegšana VID par fizisko personu kontiem un
veikto darījumu apjomu tajos
 Publisko iepirkumu likumā, nosakot pretendenta un piesaistīto
apakšuzņēmēju darba ņēmēju mēneša vidējo ienākumu slieksni
 Krimināllikuma papildināšana ar jaunu pantu, paredzot atbildību par
aplokšņu algām
 Biedrību un nodibinājumu iekļaušana aplikšanai ar uzņēmumu ienākumu
nodokli
 Pienākums no autoratlīdzības (izņemot no pasīvās autoratlīdzības) veikt
sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas
 Informācijas publiskošana reizi gadā par visu nodokļu maksātāju taksācijas
gadā veiktajām nodokļu iemaksām un nodarbināto skaitu (Lietuvas un
Igaunijas pieredze)
16
VID likumdošanas iniciatīvas ēnu ekonomikas apkarošanai
2014.gadā (2)
17
 Atbildības par «aplokšņu» algu saņemšanu noteikšana arī darba
ņēmējam
 Minimālās darba algas lieluma diferencēšana pa nozarēm (nozarēs, kur
pastāv augsti nodokļu nemaksāšanas riski, piem. būvniecībā)
 Darbinieku elektroniskā reģistrēšanās būvobjektos
 Ārvalstu finanšu līdzekļu piešķiršanā noteikt līdzīgus nosacījumus kā
publiskajiem iepirkumiem pretendentu atlasē ar mērķi ārvalstu finanšu
palīdzības līdzekļus piešķirt godprātīgiem nodokļu maksātājiem
17
VID likumdošanas iniciatīvas ēnu ekonomikas apkarošanai
Sākt diskusiju par normatīvo aktu grozījumiem ēnu ekonomikas
apkarošanai:
 Izvērtēt iespēju nepiemērot soda sankcijas nodokļu maksātājiem –
fiziskām personām, kuras pēc VID atgādinājuma par pienākumu
reģistrēt saimniecisko darbību, reģistrējušas saimniecisko darbību

Pārskatīt iedzīvotāju ienākuma nodokļa apliekamo bāzi un dažādos
piemērošanas režīmus un VSAOI, lai sakārtotu pašreizējo sistēmu, kas
«vilina» izmantot nodokļu optimizācijas iespējas

Pārskatīt transportlīdzekļu apdrošināšanā (KASKO, OCTA) pastāvošo
zaudējumu atlīdzināšanas kārtību, lai novērstu iespējas izvairīties no
nodokļu nomaksas
18
Nodokļu iekasēšanas uzlabošanai, lai panāktu ātrāku
konstatēto nodokļu zudumu novēršanu – uzsākta jaunas (nozares)
pieejas īstenošana nodokļu administrēšanā
Identificēta nozare,
kurai VID struktūrvienības pievērsīs pastiprinātu uzmanību
Nepārtraukts
monitorings
(iesaistot PTAC,
VDI)
Sabiedrības informēšana
Sabiedrība un uzņēmēji publiskajā telpā tiek informēti par
nozari, kurā pastiprināti tiks veikti uzraudzības pasākumi,
aicinot uzņēmējus patstāvīgi sakārtot nodokļu saistību
izpildi, dodot tam laiku (2 mēneši)
Represīvo pasākumu veikšana
Tiem komersantiem, kuriem nodokļu saistību brīvprātīgas
izpildes rezultāti nebūs snieguši vēlamos rezultātus, visiem
nodokļu maksātājiem tiks veikti represīvie pasākumi –
tematiskās pārbaudes, nodokļu auditi, nepieciešamības
gadījumā iesaistot FPP resursus
19

similar documents