Foredrag-paradokser-Matematisk kveld

Report
Om betingelser og noen paradokser
i sannsynlighet og statistikk
Kirsten Bjørkestøl
Matematisk kveld, 27.03.2014
5 deler
Del 1 Simpsons paradoks
Eks.1 (lærebok, Ubø), Revisorfirma A og B
Bør vi her fokusere på de to halvårene eller på hele året?
Eks. 2 Berkley beskyldt for kvinnediskriminering i 1973
En hypotesetest for å se om pM er > pK gir klar,
signifikant støtte til at menn har høyere p enn
kvinner.
Gir dette dermed støtte til at det er en
diskriminering?
Oppdeling i ulike institutt gav et annet bilde.
Ved 6 av de 8 største instituttene:
Er vel mest naturlig å sammenligne innen ulike delgruppe.
Er litt skeptisk til å bruke ordet diskriminering i slike
sammenhenger der det antakelig er nøytrale opptakskrav.
Enkelt eksempel som illustrerer hva som kan skje når vi
kombinerer store og små grupper:
Blå:
Rød:
Kombinerte grupper:
Farge:
Betinget sannsynlighet: P(A | B), der B er noe vi får
oppgitt.
Finner sannsynligheten innen en begrenset del av
virkeligheten i forhold til P(A).
Skal vi ved Simpsons paradoks fokusere på totalen
eller på en begrenset del.
Simpsons paradoks, også kalt Yule-Simpson effekt ble
beskrevet av Simpson i en teknisk rapport i 1951,
men det er tidligere nevnt av både statistikeren K.
Pearson i 1899 og av U. Yule i 1903.
• Les mer om Simpsons paradoks i f.eks. Wikipedia.
Del 2.
Matematisk/statistisk problemstilling:
En likesidet trekant innskrevet i en sirkel.
En korde på sirkelen er tilfeldig valgt.
Hva er sannsynligheten for at den er lenger enn
siden på trekanten?
Det kan her argumenteres for tre ulike metoder
for å finne svar/løsning
1/2
1/2
1
1) Svaret er 1/3
2) Svaret er 1/2
3) Svaret er 1/4
Hvordan er dette mulig?
Det avhenger av hvordan vi definerer tilfeldig
valgt korde.
Metode 1: «Tilfeldig endepunkt»
A
B
C
Endepunktet ligger mellom B og C.
Sannsynligheten for dette er lik 1/3
Metode 2: «Tilfeldig radius»
Tilfeldig et punkt på radiusen, og lag en normal
på radius i dette punktet.
Sannsynligheten for dette er lik 1/2
Metode 3: «Tilfeldig midtpunkt»
Tilfeldig punkt innen sirkelen og konstruer en
korde slik at punktet blir midtpunkt på korden.
Sannsynligheten for dette bli lik 1/4
Ingen entydig løsning så lenge vi ikke har en
veldefinert beskrivelse for hvordan den
«tilfeldige» korden skal velges.
Figurene nedenfor (fra Wikipedia) viser korder
valgt ved de ulike metodene.
A
B
C
Kalles også for Bertrands paradoks og ble
presentert i 1889.
Passer noen av disse inn i prinsippene
• maksimum ignorering? (Jaynes i 1973). Ikke bruk
noe som ikke er gitt i problemstillingen.
• skala invariant og translasjons invariant? Da vil
f.eks. sannsynlighetsfordelingen være lik tilsvarende uansett
hvor en tar et utsnitt av en bestemt størrelse
Hva slags fysiske eksperiment kan tenkes å gi
de ulike mønstrene? Eksempler:
Metode 1: 2 spinnere og vinkelen mellom disse
Metode 2: Strå kastes inn mot sirkelen
Metode 3: Sirkelen er dekket med fin sand. En ball
kastes inn i sirkelen og treffer et sted med lik
sannsynlighet. En kortest mulig planke skal danne ei
bro som går gjennom dette punktet.
Betinget sannsynlighet:
Sannsynligheten for «A gitt B» har definisjonen:
Del 3 Gutt eller jente paradoks
Kalles av og til Smits barn o.l.
Vanlige forenklede forutsetninger:
• Hvert barn er enten gutt eller jente
• Det er samme sannsynlighet for å få gutt som
jente (50%, dvs. p = 0,5)
• Kjønn til ethvert barn er uavhengig av kjønn til
et annet barn.
To spm.:
1) Mr. Jones har to barn. Den eldste er gutt. Hva
er sannsynligheten for at begge barna er gutter?
2) Mr. Smith har to barn. Minst et av barna er
gutt. Hva er sannsynligheten for at begge barna
er gutter?
4 Muligheter med sannsynlighet 1/4
GG
JG
GJ
JJ
Svar 1) Kan nå begrense til {GG, GJ}.
Gir P(GG) = 1/2
Svar 2) Kan nå begrense til {GG, GJ, GJ}.
Gir P(GG) = 1/3
Er dette så enkelt?
Skal nå problematisere litt
3) I nabohuset er det flyttet inn en familie med to
barn.
Du er interessert i å vite om begge barna er
gutter.
Du ser ut i hagen, og der står et av barna, og det
er en gutt.
Hva er sannsynligheten for at begge barna er
gutter?
Svarer dette til Spm 1) eller Spm 2)?
Er sannsynligheten 1/2 eller 1/3?
Hva er betingelsen nå? Du får se en gutt
=> Nå vet du at minst et av barna er gutt.
Hva skal du nå sette som betingelsen B?
Får vi i Spm. 3) noen tilleggs-begrensning som vi
må ta hensyn til i betingelsen?
JJ
JG
GJ
GG
Må betinge på den innerste ellipsen.
Når du ser et barn, får du vite noe mer enn at
minst et barn er gutt (tilsvarer første er gutt)
Del 4. St. Petersburg paradokset
Kan beskrives som spill ved myntkast: Kast mynt og
kron inntil første kron.
Dersom du får kron i 1. kast, vinner du 2 kroner
(sannsynlighet ½ )
Dersom du får første kron i 2. kast, vinner du 22 = 4
kroner (sannsynlighet (½)2 )
…
Dersom du får første kron i n. kast, vinner du 2n
kroner (sannsynlighet (½)n )
Vil du delta dersom du må betale 1000 kr for å
delta?
La X være gevinst.
Forventet gevinst:
Vanskelig å se for oss store gevinster med svært liten
sannsynlighet. En tabell over noen gevinster og
sannsynligheter:
Kast 1
2
3
X
2
4
8
p
0,5
0,25
0,125
… 9
10
…
512
1024
…
 0,00195
 0,000977
…
Du må altså opp i minst 10 kast for å få igjen
innsatsen. Vil du fortsatt spille?
Hvis du maksimalt får kaste 15 ganger, og om du da
ennå ikke har fått kron, vil du få gevinsten tilsvarende
15 kast, dvs. 215.
Hva blir da forventet gevinst? Hva bør innsatsen være?
Kast 1
2
X
2
4
p
0,5 0,25
…
…
…
14
16384
1/16384
Xp
…
1
1
1
>= 15
215 = 32768
14
1 
1
1 i

i 1 2 
2
Forventet gevinst er da 16 kr. Allerede ved 4 kast får du igjen
innskuddet.
Del 5 Om spillstrategi og Marilyn vos Savant
Spill om bil eller geiter (Også kalt Monty Hall problem)
Tre dører
Bak de tre dørene er det plassert tilfeldig hhv. to
geiter og en bil
Du banker på en av dørene, f.eks. dør 1.
Verten som vet hvor bilen er åpner en av de andre
dørene med ei geit bak.
Han spør så om du ønsker å beholde døren du peker
på, eller om du vil åpne en annen dør for å få
premien.
• Hva bør du gjøre?
Svar: Du bør bytte dør.
Da har du 2/3 sannsynlighet for å vinne bilen.
Om du lar vær å bytte dør har du 1/3
sannsynlighet for å vinne bilen.
• 1991: Voldsom debatt i aviser i USA.
• «Ask Marilyn» i Parade Magazine, men også
førsteside dekning i New York Times.
• Marily med verdens høyeste I.Q.
• 92% av vanlige folk og 65% av
universitetsansatte uenig med henne
TG med kopier av kommentarene fra 17/2 1991:
Forklaring på problemet kan illustreres med
betingede sannsynligheter.
La: A1 = bil bak dør 1,
A2 = bil bak dør 2,
A3 = bil bak dør 3
La
B1 = verten åpner dør 1,
B2 = verten åpner dør 2,
B3 = verten åpner dør 3
Du peker på dør 1
Et sannsynlighetstre med de betingede
sannsynlighetene på greinene

similar documents