3. Virksomheden i en markedsøkonomi

Report
3. Virksomheden i en markedsøkonomi
• Det reale kredsløb
- Viser, hvordan sektorerne bytter varer og serviceydelser med hinanden
3. Virksomheden i en markedsøkonomi
• Pengekredsløbet
- Viser, hvordan der i et samfund knyttes penge til udvekslingen af reale
ydelser
3. Virksomheden i en markedsøkonomi
• Virksomhedssektoren i Danmark
- 10 største virksomheder målt på omsætningen.
- En branche er en gruppe af virksomheder, der udbyder ensartede varer
eller serviceydelser til et givet marked.
3. Virksomheden i en markedsøkonomi
• Virksomhedssektoren i Danmark
- Antal virksomheder fordelt efter antal ansatte 1996 til 2006
-FIGUR 3.4
3. Virksomheden i en markedsøkonomi
• Virksomhedssektoren i Danmark
- Fordelingen af virksomheder på erhvervshovedgrupper
3. Virksomheden i en markedsøkonomi
• Den udenlandske virksomhedssektor
- 10 største udenlandske virksomheder
3. Virksomheden i en markedsøkonomi
• Erhvervsstrukturen i Danmark
- Erhvervsstruktur er den andel forskellige erhverv udgør af den samlede
økonomi
- Overordnet skelnes mellem tre hovedgrupper:
• Primære erhverv
• Sekundære erhverv
• Tertiære erhverv
3. Virksomheden i en markedsøkonomi
• De primære erhverv
- Karakteriseret ved udnyttelse af naturgivne resurser til råstoffer
- Eksempler på brancher:
• Råstofudvinding
• Landbrug
• Fiskeri
• Gartneri
3. Virksomheden i en markedsøkonomi
• De sekundære erhverv
- Karakteriseret ved varefremstilling (produktionsvirksomhed), dvs. at de
bearbejder råstoffer fra de primære erhverv
- Eksempler på brancher:
• Bygge og anlæg
• Industri
• Energi- og vandforsyning
3. Virksomheden i en markedsøkonomi
• De tertiære erhverv
- Karakteriseret ved at producere serviceydelser
- Eksempler på brancher:
• Handel
• Transport
• Kommunikation
• Finansiering
• Stort set hele den offentlige sektor
3. Virksomheden i en markedsøkonomi
• Erhvervsstrukturen i Danmark
- Udviklingen i den relative beskæftigelse fra 1820 - 2000
3. Virksomheden i en markedsøkonomi
• Erhvervsstrukturen i Danmark
- Bruttoværditilvækst (BVT)
- Samlede produktionsværdi – rå- og hjælpestoffer
3. Virksomheden i en markedsøkonomi
• Erhvervsstrukturen i Danmark
- Produktivitet
- Bruttoværditilvækst i faste priser/Antal beskæftigede
3. Virksomheden i en markedsøkonomi
• Markeder og konkurrenceformer
- Marked
• Det sted, hvor køber og sælger mødes og
gennemfører en handel til en aftalt pris.
- Forudsætninger for et effektivt marked
• Gennemsigtighed
• Homogene varer
• Fuldkommen konkurrence
3. Virksomheden i en markedsøkonomi
• Konkurrenceformer
- Fuldkommen konkurrence
• Mange små sælgere på et homogent marked
- Monopol
• Én sælger har den bestemmende indflydelse
- Ufuldkommen konkurrence
• Sælger forsøger at skabe præferencer for deres varer
3. Virksomheden i en markedsøkonomi
• Prisdannelse på det homogene marked
- Udbud
• Den mængde varer, der i løbet
af en vis periode bliver udbudt
ved bestemte priser på et
bestemt marked
3. Virksomheden i en markedsøkonomi
• Prisdannelse på det homogene marked
- Efterspørgselskurve
• Den mængde varer, der i løbet
af en vis periode bliver efterspurgt ved bestemte priser på et
bestemt marked
3. Virksomheden i en markedsøkonomi
• Prisdannelse på det homogene marked
- Prisdannelseskurve
• Udbudskurven sammenholdes
med efterspørgselskurven
• Ligevægtsprisen dannes, hvor
udbud og efterspørgsel svarer til
hinanden
3. Virksomheden i en markedsøkonomi
• Prisdannelse på det homogene marked
- Overskudsudbud og overskudsefterspørgsel
• Ved højere pris end ligevægtsprisen dannes overskudsudbud
• Ved lavere pris end ligevægtsprisen dannes overskudsefterspørgsel
3. Virksomheden i en markedsøkonomi
• Prisdannelse på det homogene marked
- Ændringer i efterspørgslen
• Ændres efterspørgslen ændres ligevægtsprisen ligeledes
3. Virksomheden i en markedsøkonomi
• Prisdannelse på det homogene marked
- Ændringer i udbuddet
• Ændres udbuddet ændres ligevægtsprisen ligeledes
3. Virksomheden i en markedsøkonomi
• Prisdannelse på det homogene marked
- Markedsøkonomi
• De frie markedskræfter danner
markedsprisen på en vare på baggrund
af udbuds- og efterspørgselsforholdene
for varen
Adam Smith –
markedsøkonomiens fader

similar documents