Министерство на регионалното развитие и благоустройството

Report
ПЕРСПЕКТИВИ
И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД
СТРОИТЕЛНИЯ СЕКТОР
ПРЕЗ 2013 Г.
СОФИЯ, 19 СЕПТЕМВРИ 2012
Съдържание
Пътна инфраструктура
Регионално развитие
Сектор ВиК
Обществени поръчки
Предизвикателствата
Последна година преди края на първия програмен
период на България;
Заедно трябва да усвоим над 2 млрд. лв.;
Това означава нови работни места, създаване на
добавена стойност;
И през 2013 г. строителството ще е един от
водещите сектори в България
ОП „Транспорт“ 2007-2013 г.
ОП „Транспорт“ 2007-2013 г.
Кои са тръжните процедури през 2013 г.
Предстоящи процедури за строителство и надзор
Проект
1 Изграждане на обхода на град
Габрово”
Дължина
Индикативен
бюджет
23 км
69 млн. евро
2 Калотина – СОП от км 1+000 до км 31,5 км
32+447
62 млн. евро
3 Северна скоростна тангента на
СОП
16,5 км
150 млн. евро
4 Път І-1 (Е 79) Враца (Мездра) –
Ботевград
32,8 км
188 млн. евро
ОП „Регионално развитие“ 2007-2013 г.
ОП„Регионално развитие“ 2007-2013 г.
Предстоящи тръжни процедури до края на 2013 г.
Дължина
Инд.
бюджет
1 Лот 22 „Рехабилитация на път ІІІ-5102 Мировец – Буховци –
24,4 км
8 млн.лв
2 Лот 27 Рехабилитация на път ІІІ- 866 Смолян-Михалково-
26,3 км
18,9
млн.лв.
3 Лот 49: Рехабилитация на път III-514 Камен - Драганово
20,2 км
9,2
млн.лв.
4 Лот 50: Рехабилитация на път ІІІ-4082 Чешма -Кесарево
17,4 км
8,8
млн.лв.
5 Лот 51: Рехабилитация на път ІІІ-302 Драгомирово - Царевец
17,5 км
9 млн.лв.
6 Лот 54: Рехабилитация на път ІІІ-202 Граница Русе - Опака
14,2 км
6,8
млн.лв.
7 Лот 56: Рехабилитация на път ІІI- 559 Светлина -Тополовград
23,2 км
11 млн.лв.
8 Лот 57: Рехабилитация на път ІІI- 5082 Джебел - Мишевско -
3,1 км
1,1
млн.лв.
Проект
Острец – Надарево – Дългач – Певец
Кричим, път ІІІ-8641 Пампорово-(Смолян-Стойките), път ІІІ8681 Рудозем-Смилян
Църквица - Синчец
9 Лот 59: Рехабилитация на път ІІI- 7602 Граница с ОПУ Хасково 14,6 км
- Г. Манастир - Крумово - Инзово – Роза и участък Граница с
ОПУ Хасково - Г. Манастир
7,5
млн.лв.
Проекти с държавни инвестиционни заеми
Проекти, финансирани с държавни инвестиционни заеми
Предстоящи тръжни процедури до края на 2013 г.
Проект
Дължина
Индикативен
бюджет
1
Лот 1 Път I-5 Велико Търново - Дебелец
2,5 км
15 млн. лв.
2
Лот 2 Път ІІ-55 Гурково - Нова Загора +
обходни пътища
35,5 км
25 млн. лв.
3
Лот 7 Път ІІ-53 Ямбол – Средец
64,14 км
35 млн. лв.
4
Лот 15 Път II-86 Пловдив – Асеновград и
III-804 Поповица - Асеновград
30,67 км
35 млн. лв.
5
Лот 16 А Път І-8 п.в. Мухово - Пловдив,
София-Мухово, вход Пазарджик
43,50 км
20 млн. лв.
6
Лот 16 Б Път І-8 София - п.в. Мухово,
София-Мухово
87,60 км
35 млн. лв.
7
Лот 24 Път ІІІ-822 Самоков - Живково Ихтиман и Път ІV-8223 Живково
/Ихтиман/ - Веринско - п.в. (АМ "Тракия")
36,0 км
20 млн. лв.
Перспективи и възможности по обявени схеми по
ОП “Регионално развитие” през 2012 г.
 BG161PO001/1.4-09/2012 «Зелена и достъпна градска среда»
- Публикувана на 03 септември 2012 г.
- Бюджет – 180 млн. лв. (наличен бюджет към момента – 135 млн.лв.)
- Конкретни бенефициенти - 36 общини центрове на градски агломерации
- Срок за кандидатстване – 11 януари 2013 г.
- Възможност за включване на допълнителни обекти на интервенция до 5
млн.лв. с оглед финансирането им след освобождаване на финансов
ресурс
 BG161PO001/5-02/2012 «В подкрепа на следващия програмен период»
- Публикувана на 30.03.2012 г.
- Бюджет – 14,9 млн. лв.
- Конкретни бенефициенти - 36 общини центрове на градски агломерации
- Срок за кандидатстване – 30 октомври 2012 г.
- Насочена към разработване на готови (зрели) проекти, с които общините
конкретни бенефициенти ще има възможност да кандидатстват за
финансиране със средства през следващия програмен период 2014 – 2020
Ключови проекти по ОП“Регионално развитие”
 Подкрепа за градския транспорт в 7-те големи града – 7 договора на
стойност 403 млн.лв.
 Реконструкция и рехабилитация на второкласни и третокласни
пътища – 44 договора на стойност на 461 млн.лв. В процес на оценка 7
лота от етап V
 Подкрепа за деинституционализация на децата в България – 62
договора на стойност 103,5 млн.лв.
 Подкрепа за осигуряване на социални жилища за маргинализирани
групи – 2 договора на стойност 9 млн.лв.
 Подкрепа за енергийна ефективност в многофамилни жилищни
сгради – 50 млн.лв. + 45 млн.лв. принос на собствениците и 12 млн.лв.
Фонд за жилищно обновяване.
 Подкрепа за устойчиво развитие на туризма в България – 71 договора
на стойност на 235 млн.лв. Ще бъдат модернизирани 124 бр. туристически
обекти (природни и културни ценности).
 Здравна инфраструктура – 39 лечебни заведения на стойност на 266
млн.лв.
Приоритети за ОП“Регионално развитие” 2014 – 2020,
финансирана от Европейския фонд за регионално развитие
Приоритетни оси
Приоритетна ос 1 “Градско развитие”
1.1 Енергийна ефективност в обществени и жилищни сгради
1.2 Градска среда и превенция на риска
1.3 Зони с потенциал за икономическо развитие
1.4 Спортна инфраструктура
1.5 Културна инфраструктура
1.6 Интегриран градски транспорт
1.7 Образователна инфраструктура
1.8 Здравна и социална инфраструктура
Приоритетна ос 2 “Държавна образователна
инфраструктура”
Приоритетна ос 3 “Държавна здравна и социална
инфраструктура”
Приоритетна ос 4 „Опазване, популяризиране и развитие
на културното и природното наследство”
Приоритетна ос 5 „Енергийна ефективност”
Приоритетна ос 6 „Техническа помощ”
ОБЩО:
Финансов ресурс
2014-2020 (млн. евро)
1 559
487
308
102
76
127
204
102
153
102
179
204
256
92
2 392
Териториален обхват на
ОП “Регионално развитие” 2014-2020
Сектор ВиК
Реформиране и планиране
 Стъпки за подобряване качеството на ВиК услугите
и постигане на нивата в ЕС;
 Прилагане на национално-отговорна политика в
сектора;
 Подпомагане повишаването на инвестициите в
сектора;
Планиране и приоритизиране на нужните
инвестиции за следващите 25 години.
Сектор ВиК
Планиране развитието на ВиК системите
 Развитието на системите в 25-годишен аспект се планира с
изготвянето на регионалните генерални планове за ВиК за
територията на цялата страна, които се предвижда да бъдат готови до
2013 г.
 Регионалните генерални планове ще съдържат:
 Анализ на съществуващото положение и нуждите за ВиК системите
и съоръженията;
 Анализ на цената и качеството на ВиК услугите;
 Цели и приоритети за развитие на ВиК системите и съоръженията;
 Краткосрочна, средносрочна и дългосрочна инвестиционни
програми;
Водна инфраструктура
Необходими инвестиции
Инфраструктура
#
1 Язовири
Мин.
инвестиции
Осреднени
Макс.
инвестиции инвестиции
млн. евро
млн. евро
млн. евро
39
54
146
97
205
539
23
206
429
4 Водоснабдителна мрежа
1 444
4 313
13 167
5 Канализация
2 775
4 061
4 918
1 988
1 997
2 349
6 366
10 836
21 548
2 Водохващания
3
6
Пречиствателни станции
за питейни води
Пречиствателни станции
за отпадни води
ОБЩО
Предстоящи проекти в областта на
хидротехническото строителство
През 2013 г. предстои стартиране
на процедурите за строителство на:
 яз. Пловдивци - обем 2 450 000 m3;
 яз. Нейковци- обем 4 800 000 m3;
 яз. Луда Яна- обем 19 940 000 m3;
 Рехабилитация на язовир “Студена”;
Сектор ВиК
Предстоящо
строителство през 2013 г.
Възлагане на обществени поръчки
Въз основа на натрупания опит МРРБ и АПИ промениха
начина на избор на изпълнител. Критерият „най-ниска цена” е
заменен с „икономически най-изгодна оферта”.
По този начин се постига:
 по-добра конкурентна среда;
 по-обективно на база детайлно разработена
методология за изпълнение, организация на
персонала и подробен работен график;
 по-добра възможност за преценка възможностите
на кандидата да изпълни в срок и качествено
възложената поръчка.
Благодаря за вниманието!
ЛИЛЯНА ПАВЛОВА
Министър на регионалното развитие и
благоустройството
ул. “Св. Св. Кирил и Методий” 17-19,1202 София, България
e-mail: [email protected]
www.mrrb.government.bg

similar documents