Obveze javnog sektora

Report
PROGRAMI I PLANOVI
ENERGETSKE UČINKOVITOSTI
Obveze javnog sektora
mr.sc. Vesna Bukarica
Sveučilište u Zagrebu Fakultet elektrotehnike i računarstva
Sadržaj predavanja
2

Zakonske obveze javnog sektora
Programi, planovi i izvješća županije
 Gospodarenje energijom u javnom sektoru


Što dalje?
Zakon o učinkovitom korištenju energije u
neposrednoj potrošnji – ZUKE (NN 152/08)
3

Programiranje i planiranje poboljšanja EnU na svim razinama








Nacionalno
Županije
Veliki potrošači
Javne ovlasti za utvrđivanje i provođenje politike EnU – MINGO i
FZOEU
Mjere EnU (posebno energetske usluge i energetski pregledi)
Obveze javnog sektora, energetskih subjekata, velikih potrošača te
prava potrošača
Ne odnosi se na energetske preglede u svrhu izdavanja certifikata
zgrada
Ne odnosi na energetsku učinkovitost u postrojenjima za
proizvodnju i transformaciju energije, prijenos i distribuciju energije
Strategija energetskog razvitka RH
(nacionalna energetska politika)
Vlada RH
Nacionalni program EnU
- priprema MINGORP (suradnja s MZOPUG), usvaja
VRH
- dugoročan (10 god)
- definira nacionalni cilj!
4- sadrži analizu i ocjenu stanja, prognoze neposredne
potrošnje energije, pokazatelje EnU, mjere EnU,
okvirnu procjenu potrebnih sredstava i izvora, i dr.
Izvještavanje i
usvajanje do kraja
travnja
usklađenost
MINGORP - ovlasti
usklađenost
Nacionalni akcijski plan EnU
- priprema MINGORP (suradnja s MZOPUG), usvaja
VRH
- kratkoročan (3 god)
- provedbeni dokument!
- sadrži cilj za dano razdoblje, mjere EnU, pokazatelje
EnU, aktivnosti, nositelje, rokove, sredstva, i dr.
Godišnji izvještaj o provedbi
Nacionalnog akcijskog plana EnU
- priprema MINGORP (suradnja s MZOPUG)
- jednom godišnje!
- sadrži analizu ostvarenja ciljeva u prošloj godini
i prijedlog izmjena i dopuna Plana
- priprema Nacionalni program i Nacionalni akcijski
plan,
- ocjenjuje učinak i izvještava o provedbi Programa i
Plana i izvještava,
- provodi politiku EnU Vlade RH,
- ostvaruje međunarodnu suradnju u području EnU,
- prenosi pravnu stečevinu EU iz područja EnU i donosi
podzakonske akte,
- vodi sustav praćenja i verifikacije energetskih ušteda,
- provodi postupak verifikacije energetskih ušteda,
osim kod korisnika sredstava Fonda,
- surađuje s drugim državnim tijelima i javnim
ustanovama u provedbi politike EnU.
usklađenost
Program EnU županije
- priprema izvršno, donosi predstavlničko tijelo
- kratkoročan (3 god) – povezanost s proračunskim
planiranjem!
- sadrži prikaz i ocjenu stanja te potrebe u neposrednoj
potrošnji energije, ciljeve, EnU, potrebna sredstava, i
dr.
usklađenost
Plan EnU županije
- priprema izvršno, donosi predstavlničko tijelo
- kratkoročan (1 god) – povezanost s godišnjim
proračunom!
- sadrži ciljeve, mjere i pokazatelje EnU, nositelje
aktivnosti, rokove, izvore i proračun potrebnih
sredstava, i dr.
Izvješće o provedbi Programa EnU
županije
- priprema izvršno, donosi predstavlničko tijelo
- jednom godišnje, uz Plan EnU!
- sadrži analizu ostvarenja ciljeva u prošloj godini i
prijedloge mjera za tekuću godinu
Program velikog potrošača
dostava i izvještavanje
dostava i izvještavanje
do kraja rujna,
za sljedeće tri godine
FZOEU - ovlasti
do kraja rujna,
za sljedeće tri godine
- planski dokument za 3 godine
- sadrži ukupni prikaz, strukturu i
karakteristike potrošnje velikog
potrošača, ocjenu stanja EnU, ciljeve,
mjere EnU, izvore sredstava
- koordinacija
(međusekotrska) provedbe
politike EnU
- stručna pomoć Ministarstvu
u donošenju zakonodavstva,
Plan velikog potrošača
- planski dokument za 1 godinu
programa i planova EnU
dostava i izvještavanje
dostava i izvještavanje
- sadrži ciljeve, mjere i pokazatelje EnU,
- izrađuje i provodi sektorske
nositelje aktivnosti, rokove, izvore i
do kraja veljače
programe i projekte EnU
do kraja veljače
obračun potrebnih sredstava
uključujući promo aktivnosti
- ocjenjuje učinak provedbe
programa i mjera EnU,
- vodi sustav praćenja i
verifikacije energetskih ušteda
Izvješće o provedbi Programa
- prikuplja podatke i vodi,
jedinstven informacijski
velikog potrošača
- jednom godišnje, uz Plan EnU
sustav za EnU
dostava
i
izvještavanje
dostava i izvještavanje
- sadrži analizu ostvarenja ciljeva u
- provodi postupak verifikacije
prošloj godini i prijedloge mjera za tekuću
ušteda
kod
korisnika
do
kraja
veljače
do kraja veljače
godinu
sredstava Fonda
Zakonske obveze javnog sektora
5
ZUKE
EKO-DIZAJN
Pravilnik o utvrđivanju
zahtjeva za ekološki dizajn
proizvoda koji koriste energiju
(NN 97/09)
·
·
·
Pravilnik o zahtjevima za energetsku
ucinkovitost prigušnica za
fluorescentnu rasvjetu (NN 32/09)
Pravilnik o zahtjevima za stupnjeve
djelovanja novih toplovodnih kotlova
na tekuce i plinovito gorivo (NN 135/
05)
Pravilnik o zahtjevima za energetsku
ucinkovitost kucanskih elektricnih
hladnjaka, ledenica i njihovih
kombinacija (NN 135/05)
Opća EnU
Pravilnik o metodologiji
za izracun i odredivanje
okvirnog cilja ušteda
energije u neposrednoj
potrošnji (NN 40/10)
Pravilnik o energetskim
pregledima
Pravilnik o metodologiji
za mjerenje (praćenje) i
verifikaciju ušteda
energije
Pravilnik o izdavanju
ovlaštenja za obavljanje
energetskih pregleda
Pravilnik o jedinstvenom
informacijskom sustavu
za EnU
Pravilnik o tretmanu
ulaganja u EnU za javni
sektor
Pravilnik o metodologiji za izračun i određivanje
okvirnog cilja ušteda energije u neposrednoj potrošnji (1/2)
6

Usvojen - NN 40/2010

Pravilnik propisuje:

metodologiju za izračun i određivanje nacionalnog okvirnog cilja ušteda
energije

metodologija se primjenjuje kod izrade, ocjene i provedbe programa
energetske učinkovitosti na svim razinama (nacionalnoj i županijskoj)

Usklađenost ciljeva na nacionalnoj i lokalnoj razini

Uvažavanje nedostatka podataka na lokalnoj razini pri izradi prvog županijskog
programa EnU - procjene

Kasnije faze:

Poboljšati energetsko planiranje na razini županije

Dokazati ostvarene uštede primjenom metoda propisanih budućim Pravilnikom o
mjerenju i verifikaciji ušteda energije
Pravilnik o metodologiji za izračun i određivanje
okvirnog cilja ušteda energije u neposrednoj potrošnji (2/2)
7
5

E
Petogodišnji prosjek potrošnje energije:
E sr 

I 1
nep , cilj i
5
Kratkoročni (3 god), dugoročni (10 god) ciljevi:
E cilj 

p
 E sr
100
Sumarne i detaljne tablične forme za izračun
Neposredna potrošnja energije
Godina 1
Godina 2
Godina 3
Godina 4
Jedinica PJ
Neposredna potrošnja
energije (Enep)
Izuzetak: potrošnja
energije u industrijskim
instalacijama koje su
pokrivene ETS (EETS)
Neposredna potrošnja
energije za određivanje
nacionalnog cilja
(Enep,cilj)
Industrija (bez EETS)
Promet
Ostali sektori1
Kućanstva
Usluge
Poljoprivreda
Graditeljstvo
Petogodišnji prosjek (Esr)
Cilj za energetske uštede do kraja razdoblja nacionalnog programa (pdug% · Esr)
Cilj za energetske uštede do kraja razdoblja nacionalnog akcijskog plana (pkrat % · Esr)
Godina 5
Program EnU županije
8




Predlaže ga izvršno tijelo, a donosi predstavničko tijelo županije do kraja rujna za
razdoblje sljedeće 3 godine
Dostavlja se MINGO-u i FZOEU-u
Mora biti usklađen s Nacionalnim programom i Akcijskim planom – utvrđuje
politiku EnU na području županije
Sadrži:

prikaz i ocjenu stanja te potrebe u neposrednoj potrošnji energije



ciljeve, uključujući okvirni cilj ušteda energije na području županije



ZA SVE SEKTORE NEPOSREDNE POTROŠNJE – KUĆANSTVA, USLUGE (JAVNE I KOMERCIJALNE), INDUSTRIJA,
PROMET
POSEBAN NAGLASAK NA JAVNI SEKTOR – sprega sa člankom 18. ZUKE
izvore sredstava za financiranje mjera EnU


IZRAČUNATI GA TEMELJEM METODOLOGIJE DANE U PRAVILNIKU
mjere za poboljšanje EnU


POZNAVANJE POTROŠNJE ENERGIJE NA PODRUČJU ŽUPANIJE
PO SEKTORIMA I PO ENERGENTIMA
ZA SVAKU MJERU PROCIJENITI POTREBNA FINANCIJSKA SREDSTVA I NAVESTI PREDVIĐENE IZVORE
FINANCIRANJA
druge potrebne podatke


ODGOVORNOSTI – tko je odgovoran za provedbu, a tko za nadzor provedbe svake pojedine mjere?
PRAĆENJE – na koji način će se pratiti učinci svake pojedine mjere?
Problem – podaci o potrošnji energije
9

Izvori podataka o potrošnji energije na području županije:

Gradski i županijski uredi za građevine javnog sektora





Opskrbljivači energijom (električna energija, prirodni plin, toplinska
energija, goriva)
Stručne procjene


ISGE
Za ocjenu postojećeg stanja
Za predviđanje potrošnje u sljedećem razdoblju
Koristiti podatke i pretpostavke iz postojećih nacionalnih
dokumenata (Strategija razvoja energetskog sektora, nacionalni
program i akcijski plan energetske učinkovitosti, godišnje izvješće
Energija u Hrvatskoj)
Budućnost

Uspostaviti sustav praćenja potrošnje energije na području županije
Plan EnU županije
10




Predlaže ga izvršno tijelo, a donosi predstavničko tijelo županije do kraja veljače za tekuću
godinu
Dostavlja se MINGO-u i FZOEU-u
Usklađen s Programom županije – utvrđuje provedbu politike EnU na području županije
Sadrži

ciljeve, uključujući okvirni cilj ušteda energije na području županije


mjere za poboljšanje EnU







ZA SVE SEKTORE NEPOSREDNE POTROŠNJE – KUĆANSTVA, USLUGE (JAVNE I KOMERCIJALNE), INDUSTRIJA, PROMET
POSEBAN NAGLASAK NA JAVNI SEKTOR – sprega sa člankom 18. ZUKE
procjenu potrebnih financijskih sredstava
izvore sredstava za financiranje mjera EnU


ZA SVE SEKTORE NEPOSREDNE POTROŠNJE – KUĆANSTVA, USLUGE (JAVNE I KOMERCIJALNE), INDUSTRIJA, PROMET
POSEBAN NAGLASAK NA JAVNI SEKTOR – sprega sa člankom 18. ZUKE
mjere za poboljšanje EnU


IZRAČUNATI GA TEMELJEM METODOLOGIJE DANE U PRAVILNIKU – PREUZIMA SE IZ PROGRAMA
ZA SVAKU MJERU PROCIJENITI POTREBNA FINANCIJSKA SREDSTVA I NAVESTI UTVRĐENE IZVORE FINANCIRANJA
rokove provedbe
nositelje aktivnosti
druge potrebne podatke

PRAĆENJE – na koji način će se pratiti učinci svake pojedine mjere?
Mjere EnU – okosnica Plana
11
Naziv mjere
Indeks mjere
Opis
Informacije o
provedbi
Kategorija
Vremenski okvir
Cilj / kratak opis
Ciljana neposredna
potrošnja
Ciljna skupina
Primjena
(lokalna/ruralna/urbana)
Popis i opis aktivnosti za
provođenje mjere
Financijska sredstva
Izvori financiranja
Institucija odgovorna za
provedbu
Institucija odgovorna za
nadzor provedbe
npr. oznaka I za industriju, K za kućanstva i sl.; uz slovnu oznaku stavlja se i redni broj
vidjeti sljedeću tablicu
početak - kraj
kratko opisati cilj i obuhvat mjere
npr. nove zgrade, postojeće zgrade, uređaji, rasvjeta, grijanje, itd.
npr. građani, djeca i mladi ljudi, socijalno ugrožena kućanstava, itd.
može se naglasiti u kojim se područjima mjera namjerava primjenjivati (npr. samo
na razini jedne općine, u svim ruralnim sredinama, samo u urbanim sredinama i sl.)
Mjera se sastoji od niza aktivnosti koje je potrebno provesti da bi se ona u
potpunosti ostvarila. Sve te aktivnosti treba pobrojati i opisati. Preporuča se
korištenje numeracije svake aktivnosti, kako bi se kasnije u tablici moglo
jednoznačno svakoj aktivnosti pridijeliti odgovorna institucija i procijenjena
financijska sredstava
Iznose je poželjno iskazivati na godišnjoj razini, ako nije moguće onda dati procjenu
za cjelokupni trošak mjere.
utvrditi izvore financiranja
definirati odgovornu instituciju za provedbu mjere – poželjno je definirati i
odgovornu osobu
definirati odgovornu instituciju za nadzor provedbe mjere
Mjere EnU – okosnica Plana (nastavak)
12
Naziv mjere
Indeks mjere
Uštede
Metoda praćenja /
energije
mjerenja ušteda energije
Procijenjene godišnje
uštede energije
(kWh/god)
Procijenjeno godišnje
smanjenje emisija CO2
(kg/god) - OPCIONALNO
Pretpostavke
npr. oznaka I za industriju, K za kućanstva i sl.; uz slovnu oznaku stavlja se i redni broj
Prilikom definiranja mjera, treba uvijek voditi računa o tome kako 'mjeriti' njezine
učinke u smislu smanjenja potrošnje energije. Ova metoda treba biti jasno opisana
(detalje je moguće dati u prilogu), a poglavito je bitno odrediti ulazne podatke koji se
trebaju pratiti kako bi se u konačnici mogle izračunati uštede energije.
Primjenom gore opisane metode mjerenja ušteda energije, potrebno je izvršiti exante izračun mogućih godišnjih ušteda energije.
Pri tome se može/treba koristiti metodologija dana u Pravilniku o praćenju, mjerenju
i verifikaciji ušteda energije
Izračunate uštede energije “pretvoriti” u smanjenje emisija CO2 pomoću
pretvorbenih faktora
Potrebno je navesti sve pretpostavke i ulazne vrijednosti koje su korištene u izračunu
ušteda.
Kategorizacija mjera EnU
13
Kategorija
1. Regulativa
Primjeri
Standardi i norme:
1.1 Regulativa u području gradnje
1.2 Minimalni standardi za energetska svojstva
2. Informativne i obvezujuće informativne 2.1 Fokusirane informativne kampanje
2.2 Sheme energetskog označavanja
mjere (npr. obvezno označavanje)
2.3 Informacijski centri
2.4 Energetski pregledi
2.5 Obuka i obrazovanje
2.6 Demonstracije
2.,7 Vodeća uloga javnog sektora
2.8 Individualno mjerenje i informativni računi
3.1 Subvencije (potpore)
3. Financijski instrumenti
3.2 Porezne olakšice i ostala smanjenja poreza namijenjena poticanju smanjenja neposredne
potrošnje energije
3.3 Zajmovi (soft i / ili subvencionirani)
4. Dobrovoljni sporazumi i instrumenti 4.1 Industrijske tvrtke
4.2 Komercijalne ili javne organizacije
suradnje
4.3 Energetska učinkovitost u javnoj nabavi
4.4 Kupovina “na veliko”
4.5 Nabava tehnologije
5.1 Ugovaranje s jamstvom ušteda
5. Energetske usluge
5.2 Financiranje od treće strane
5.3 Ugovaranje po ostvarenom energetskom učinku
5.4 Outsourcing energije
6.1 Obveza ostvarivanja ušteda energije za energetske tvrtke uključujući "bijele certifikate"
6. Ostali mehanizmi
6.2 Dobrovoljni sporazumi s tvrtkama za proizvodnju, prijenos i distribuciju energije
6.3 Fondovi i zaklade za energetsku učinkovitost
Izvješće o provedbi Plana županije
14



Predlaže ga izvršno tijelo, a donosi predstavničko tijelo županije do kraja
veljače za proteklo jednogodišnje razdoblje
Dostavlja se MINGO-u i FZOEU-u
Sadrži:

analizu ostvarenja ciljeva u prošloj godini na području županije



Izračun ušteda energije koje su rezultat provedenih mjera
prijedloge mjera za tekuću godinu
U biti – sastavni dio Plana!
Sažeti prikaz svih provedenih i planiranih mjera
EnU – castavni dio Plana i Izvješća
15
Indeks
mjere
X.1.
X.2.
X.3.
….
Naziv mjere
Ciljna
neposredna
potrošnja
Trajanje
provedbe
mjere
Ostvarene /
Procijenjene
godišnje uštede
energije (kWh/god)
Ostvareno/
Procijenjeno
godišnje
smanjenje emisija
CO2 (kg/god)
Ukupno
uložena/
potrebna
sredstva (kn)
Izvori
financiranja
Odgovorna
osoba za
provedbu
Dodatne
napomene
Obveza županije (1/2)
16

Županija planira i objedinjuje aktivnosti EnU na
svom području
 Svi
gradovi i općine (JLS) dužni su surađivati sa
županijom kako bi i njihove aktivnosti/planovi bile
uključene u program/plan
 Svi dionici iz javnog sektora imaju obvezu donošenja
svojih programa energetske učinkovitosti (na razini
institucije, npr. škole)
 Županija integrira
te aktivnosti u program/plan!
Obveza županije (2/2)
17
Područje /
građevine
u
nadležnost
i gradova
Područje
/građevin
eu
nadležnost
i županije
Područje /
građevine
u
nadležnost
i općina
Program/Plan županije
Zgrade
• Kućanstva (građani)
• Javni sektor
• Komercijalne usluge
Industrija
• Mala i srednja
poduzeća
• Obrtnici
• Poljoprivrednici
Promet
• Javni promet
• Infrastruktura
• Alternativni načini
prijevoza
• Osobna vozila
Javni sektor - ZUKE čl.18
18

Javni sektor dužan je u svojim zgradama i javnoj rasvjeti učinkovito
upravljati potrošnjom energije:

voditi, održavati i razvijati sustav za nadzor nad potrošnjom energije - ISGE

jednom godišnje analizirati ukupnu potrošnju energije te dostavljati podatke o potrošnji
MINGORP i FZOEU

provoditi energetske preglede i pribaviti energetski certifikat zgrade

donosi program energetske učinkovitosti

provodi mjere iz programa energetske učinkovitosti

Inspekcijski nadzor nad izvršavanjem ovih obveza provodi Državni
inspektorat (ZUKE čl. 29.)

Kaznene odredbe za neizvršavanje poslova gospodarenja energijom za
odgovornu osobu javnog sektora 2.000 do 15.000 kn (ZUKE čl.30)
Praćenje i analiza potrošnje energije na razini
institucije/građevine
19

Informacijski sustav ISGE






Statički podaci o svim objektima
Podaci o potrošnji energije i vode po energentima
Dnevni, tjedni i mjesečni unosi
Indikatori potrošnje (IP)
Izvještaji
Ključno: odgovorne osobe u institucijama moraju redovno
unositi podatke u ISGE!




Olakšano prikupljanje podataka
Omogućena potpuna analiza stanja
Jednostavno izvješćivanje
Ulazni podaci za program/plan
Što dalje?
20


“Samo” treba izraditi Program/Plan županije 
Kako?
Planirati (budžetirati) izradu Programa/Plana
 Iskoristiti Urede za gospodarenje energijom uspostavljene
kroz projekt “SGE u gradovima i županijama” ako postoje


Gdje potražiti pomoć?
Regionalne energetske agencije, energetski instituti,
fakulteti, stručne nevladine organizacije
 Nacionalni akcijski plan
 Postojeći programi/planovi županije (Grad Zagreb,
Zagrebačka županija)
 Nadležno ministarstvo - MINGO

HVALA NA PAŽNJI!
Kontakt:
[email protected]

similar documents