Askerlik Çağına Giren Yükümlülerin Sağlık Muayenesi

Report
Askerlik Çağına Giren Yükümlülerin
Sağlık Muayenesi
MEVZUAT
• 03 Haziran 2012 tarih ve 28312 sayılı Resmi Gazetede
yayımlanan 6318 sayılı Kanun ile 1111 sayılı Askerlik
Kanunu’ nun14’üncü maddesindeki değişiklik gereğince;
a) Askerlik şubesinin bulunduğu yerde öncelikle
varsa kayıtlı olduğu aile hekimi
b) yoksa en yakın resmi sivil sağlık kuruluşunda ya
da asker hastanelerinde tek tabip tarafından yapılır.
Aile hekimince veya sivil sağlık kuruluşunca
hakkında karar verilemeyenler en yakın asker
hastanesine sevk edilir.
Son Yoklamanın Amaçları
TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliğine göre
Yasal sorumluluğu bulunan yükümlülerin
askerliğe elverişli olup olmadıkları...
Son Yoklamanın Amaçları
Sınıflandırmaya esas olmak üzere askerliğe
elverişli olanların
Sanat ve meslekleri, öğrenim durumları, adresleri,
nitelikleri ve diğer özellikleri...
Son Yoklamanın Amaçları
Sağlık durumu geçici olarak askerliğe elverişli
olmayanların
Ertesi Yıla Terk (EYT) işlemleri.
Sağlık Durum
Tespiti
+
ASKERLİK
ŞUBESİ
TABİP
Aile Hekimlerinin kimlik ve adresleri, vatandaşın beyanı ile,
bilinmemesi durumunda internet aracılığı ile öğrenilecektir. Buna
göre;
 Kayseri il sınırları içerisinde ikamet eden yükümlülerin kayıtlı
bulundukları Aile Hekimliğine,
 Kayseri il sınır dışında ikamet edenler (bünye ilçe yükümlüleri
dahil) bildirilecek en yakın sağlık bildirimine,
 Haklarında ileri tetkik ve karar verilemeyen tüm yükümlüler
ise; Asker Hastane Baştabipliğine sevk edilecektir.
Son Yoklama Formu
yoksa
En Yakın Sağlık
Birimi
Tek Tabip
Aile Hekimi
yoksa
Askeri Hastane
İtiraz yoksa imza
Son Yoklama işlemlerine yönelik
bilgilendirme broşürü hazırlanmıştır.
Broşürler, Aile Hekimlerine verilmek
üzere
toplantı
sonucu
takdim
edilecektir.
• Yoklaması yapılacak yükümlülerin hastalık
ve arızalarının silah altına alınmadan önce
doğru ve tam olarak tespit edilmesi, bu
hususta görevlendirilen tabiplerin önemli
önceliklerindendir.
• Böylece;
Askerliğe elverişli olmayan yükümlülerin
silah altına alınmaları önlenecek
Vatandaşların
önlenecek
İşgücü
geçilecek
ve
mağdur
zaman
kaybının
olmaları
önüne
Askerliğe elverişli olanların sınıflandırma
işlemleri de doğru ve zamanında yapılacaktır.
TANIMLAR
 Askerliğe Elverişlidir: TSK Sağlı Yeteneği
Yönetmeliğine göre; sağlık yönünden, askerlik
hizmetini ifa etmesine mani bir hastalık veya
arızası bulunmayan yükümlüler
X Askerliğe Elverişli Değildir:
TSK Sağlık
Yeteneği Yönetmeliğine göre; sağlık yönünden
askerlik hizmetini ifa edemeyecek derecede
hastalık ya da arızası bulunan yükümlülerdir.
Yoklama İşlemi
A) Yükümlülerin Yanlarında Bulundurması Gereken
Belgeler:
1) Sınıflandırmaya Esas Bilgi Formu
2) Yükümlülere Yoklamalarda Uygulanacak
Sağlık Durumu Hakkında Bilgi Formu
3) Fotoğraflı (üzeri soğuk damgalı ve geniş bant
yapıştırılmış) Yoklama Belgesi
4) Nüfus Cüzdanı
5) Yükümlünün beyan ettiği hastalık ya da
arızasına ilişkin elinde mevcut bulunan sağlık
raporu, epikriz, özürlülük/ağır özürlülük
raporu, vb. tıbbi belgeler (varsa)
B) Yoklamalarda Hekimlerce Dikkat Edilmesi Gereken
Hususlar
1) Yükümlülerin müracaatlarında önce
nüfus cüzdanına bakılarak kimlik bilgileri
karşılaştırılır
2) Yükümlülerin boy ve kiloları tespit
edilerek, yoklama belgesinin ilgili haznesine
elle yazılır (Önceden yazılmışsa kontrol edilir)
3) Yoklaması yapılacakların tam bir fiziki
muayenelerinin yapılması gerekmektedir (FM
tüm sistemleri kapsayacak şekilde yapılmalıdır).
Hekimlerce yükümlülerin;
 Genel fiziki durumları kontrol edilir
 kilo fazlalığı-azlığı
 uzuv eksikliği
 ortopedik özrü
 görme ve duyma bozuklukları
 ameliyat izi, jilet izi, kesik
 düz tabanlık
konuşma, kavrama ve mental durumu
tespit edilir
4) Yoklaması yapılacak yükümlülerin renk
körü olup olmadıkları kontrol edilir
5) Yükümlülerle mülakatta bulunulur. Varsa
 geçirilmiş ya da kronik rahatsızlıkları
 sürekli kullandıkları ilaçları
 psikolojik rahatsızlıkları
Tespit edilmeye çalışılır.
İhtiyaç duyulanlar ayrıntılı muayene
için asker hastanesine sevk edilir.
6) Aile Hekimliği Bilgi Sistemi (AHBS)’nden
yükümlülerin önceden geçirilmiş rahatsızlıkları
ile kullandığı ilaçları, psikolojik veya kronik
rahatsızlıkları almış oldukları özürlü raporları vb.
kayıtları kontrol edilir
7) Nabız sayılır, kan basıncı ölçülür
8) Soluk alma ve vermedeki göğüs
genişlikleri tespit edilir.
9) Yükümlünün bildiği herhangi bir hastalık
veya arızası olup olmadığına ilişkin beyanı ile
muayene sırasında herhangi bir sağlık
yakınmasının bulunup bulunmadığına ilişkin
tanzim edilmiş
“Yükümlülere Yoklamalarda Uygulanacak
Sağlık Durumu Hakkında Bilgi Formu”
incelenir.
10) Varsa beyan edilen hastalık veya
arızasına ilişkin mevcut bulunan tıbbi belgeler
incelenir.
Yapılan Muayenesi Sonucunda Yükümlülerin
Aşağıdaki Sağlık Durumlarından Hangisine Uyduğu
Tespit Edilir
(1) Askerliğe Elverişlidir.
(a) SAĞLAM/Askerliğe Elverişlidir.
(b) A Grubu/Askerliğe Elverişlidir.
(2) Askerliğe Elverişli Değildir
(3) Hastalık veya arızası belli bir süre
devam edecek olanlara “Ertesi yıla bırakma veya
Sevki Geciktirme”
Askerliğe Elverişli Yükümlüler
“Herhangi bir hastalık ve arızası olmayan yada
hastalık ve arızası olmakla beraber bu hastalık
ve arızası TSK SYY’ nin Hastalık ve Arızalar
Listesinin “A” dilimine giren yükümlülerdir.”
Askerliğe Elverişli Yükümlüler
sağlık satırına
Herhangi bir hastalık ya da arıza tespit
edilmemişse yoklama belgesinin
kırmızı mürekkepli kalemle “Askerliğe Elverişlidir”
yazılır. İlgili tabip tarafından kaşelenir, imzalanır.
Herhangi bir hastalık ya da arıza tespit edilmişse ve
TSK SYY’ nin A dilimine giriyorsa, arıza ya da
hastalığa ilişkin kod yoklama belgesinin sağlık satırına
kırmızı mürekkepli kalemle elle yazılır.
Askerliğe Elverişli Yükümlüler
• Örneğin, görme bozuklu 7’nci maddenin A
diliminin 1’inci fıkrasında yer alan rahatsızlık
olduğundan, sağlık satırına kırmızı mürekkepli
kalemle
Durumu A/7 F-1’e uyar Askerliğe Elverişlidir.
yazılacaktır.
Askerliğe Elverişli Olmayan Yükümlüler
• Muayene yapan hekim tek başına “ ertesi yıla
bırakma, sevk geciktirmesi veya askerliğe
elverişli değildir” kararı veremez. Yükümlüler
hakkındaki raporlar asker hastanelerince veya
geçici sağlık kurulunca verilebilecektir.
Askerliğe Elverişli Olmayan Yükümlüler
• Yatalak veya gözle görülür rahatsızlığı bulunanlar
ile boy kısalığı, kilo fazlalığı olanlar hakkında geçici
sağlık kurulunca rapor tanzim edileceğinden bu
yükümlülerin
yoklama
belgesindeki
“Geçici Sağlık Kuruluna/Asker Hastanesine Sevk”
ibaresi yazılarak hastalık ve arızalarına dair kod ve
açıklama yazılarak yükümlü askerlik şubesine
gönderilecektir.
Askerliğe Elverişli Olmayan Yükümlüler
• Örnek;
• “Kol ve bacaklardan birinin veya bir bölümünün
anadan doğma yokluğu D/57 F-3 Askerliğe Elverişli
Değildir.’’
kararı elle yazılacak ve yükümlü askerlik
şubesine gönderilecektir.
Askerliğe Elverişli Olmayan Yükümlüler
• Hastalık ve arızaları gözle görülemeyen
yükümlülerin
kırmızı mürekkepli
sağlık satırına
kalemle elle “ Asker hastanesi dahiliye/psikiyatri
Sevki uygundur vb.” yazılarak ilgili askerlik
şubesine gönderilecektir.
TSK Sağlık Yeteneği
Yönetmeliğinin Kullanılması
• Yönetmelik 2 bölümden oluşmaktadır.
• Birinci bölümde 89 maddenin ilk 24 maddesi
yükümlülerden bahsetmektedir.
• Aile hekimleri ve sivil tabiplerin kullanacağı ikinci
bölüm “Hastalık ve Arızalar” listesinden
bahsetmekte olup 70 madde ve 715 fıkradan
oluşmaktadır.
Hastalık ve arızalar listesinde her madde hastalık
ve arızaların ağırlık derecesine göre A, B, C, D
dilimlerine, dilimler de fıkralarına ayrılmıştır.
• Askerliğe Elverişli Olanlar: Sağlık yetenekleri
bakımından hiçbir hastalık ve arızası
bulunmayanlar ile hastalık ve arızaları hastalık ve
arızalar listesinin A dilimlerine girenler
• Askerliğe Elverişli Olmayanlar : Hastalık ve
arızaları hastalık ve arızalar listesinin B veya D
dilimlerine girenlerdir.
Diğer Hususlar
A) Sağlık muayenelerinin hatasız olarak yapılmasının
sağlanabilmesi için yasal mevzuatta yer almayan
ve tereddüt edilen hususlar hakkında hekimlerin
ivedi olarak Askerlik Şube Başkanlıklarına telefon
ile ulaşmaları gerekmektedir.
• Asal Bölge Başkanlığı Asker alma İşlem
Kısmı
0 352 320 43 10-11 Dahili (2303-2305)
Melikgazi Askerlik Şubesi Bşk.
0 352 336 42 78
Kocasinan Askerlik Şubesi Bşk.
0 352 330 43 09
B) TSK SYY hastalık ve arızalar listesinin 32.
maddesinin sonunda bulunan “Boya göre
standart ağırlık çizelgesi” ekte verilmiştir
C) İhtiyaç duyulması halinde yönetmeliğin güncel
hali
http://mevzuat.basbakanlik.gov.tr
adresinden temin edilebilir.

similar documents