Kamu Hastaneleri Kurumu

Report
SAĞLIK BAKANLIĞI
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
YATIRIMLAR DAİRE BAŞKANLIĞI
a.
DONANIM PLANLAMA BİRİMİ
b.
YATIRIM PLANLAMA BİRİMİ
c.
TAŞINMAZLAR BİRİMİ
d.
YATIRIM TAKİP BİRİMİ
TÜRKİYE
KAMU HASTANELERİ KURUMU
Hastane Hizmetleri
Başkan Yardımcılığı
SAĞLIK BAKANLIĞI’NIN YENİ TEŞKİLAT ŞEMASI
BAKAN
Bakan Yardımcısı
Sağlık Politikaları
Kurulu
Özel Kalem
Müsteşar ve
Müsteşar Yardımcıları
Bakanlık Müşavirleri (30)
HİZMET BİRİMLERİ
Sağlık Hizmetleri Genel
Müdürlüğü
Sağlığın Geliştirilmesi Genel
Müdürlüğü
Acil Sağlık Hizmetleri Genel
Müdürlüğü
Sağlık Bilgi Sistemleri
Sağlık Araştırmaları
Genel Müdürlüğü
Genel Müdürlüğü
Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü
Denetim Hizmetleri Başkanlığı
Hukuk Müşavirliği
Strateji Geliştirme Başkanlığı
Yönetim Hizmetleri Genel
Müdürlüğü
Dış İlişkiler ve
Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü
Bağlı Kuruluşlar
Türkiye Halk Sağlığı
Kurumu
Türkiye Kamu Hastaneleri
Kurumu
Türkiye İlaç ve Tıbbi
Cihaz
Kurumu
Türkiye Hudut ve
Sahiller Sağlık
Genel Müdürlüğü
• Kurum başkan yardımcıları; Türkiye Kamu Hastaneleri
Kurumunda başkan yardımcılığı şeklinde teşkil edilen
hizmet birimlerinin yönetiminden ve maiyetindeki daire
başkanlıklarının sevk ve idaresinden Başkana karşı
sorumludur.
• Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu bünyesinde beş
başkan yardımcılığı oluşturulmuştur. Bunlar;
•
•
•
•
•
Hastane Hizmetleri Başkan Yardımcılığı,
Finans Hizmetleri Başkan Yardımcılığı,
İzleme, Ölçme ve Değerlendirme Başkan Yardımcılığı,
İnsan Kaynakları Başkan Yardımcılığı,
Destek Hizmetleri Başkan Yardımcılığı’dır.
TÜRKİYE KAMU
HASTANELERİ KURUMU
Hukuk Müşavirliği
Strateji Geliştirme Daire
Başkanlığı
Hastane Hizmetleri
Başkan
Yardımcılığı
Kamu Hastane Birlikleri
Daire Başkanlığı
Müşterek Sağlık Hizmetleri
Daire Başkanlığı
Denetim Hizmetleri Daire
Başkanlığı
Finans Hizmetleri
Başkan
Yardımcılığı
İzleme Ölçme ve
Değerlendirme
Başkan
Yardımcılığı
Mali Analiz Daire
Başkanlığı
Verimlilik Daire Başkanlığı
Stok Analizi ve Kontrol
Daire Başkanlığı
Ek Ödeme Daire Başkanlığı
Özellikli Sağlık Hizmetleri
Daire Başkanlığı
Döner Sermaye Bütçe ve
Muhasebe Uygulamaları
Daire Başkanlığı
Maliyet Analiz Daire
Başkanlığı
Ağız ve Diş Sağlığı Hizmetleri
Daire Başkanlığı
Tıbbi Hiz. Alımları ve
Tedarik Yöntemleri
Düzenleme D.Bşk.
İnsan Kaynakları İzleme
Daire Başkanlığı
Merkezi Satın Alma
Daire Başkanlığı
Proje Yönetimi Daire
Başkanlığı
Hasta Hizmetleri ve Sağlık
Otelciliği Daire Başkanlığı
Yatırımlar Daire Başkanlığı
Hasta, Çalışan Hakları ve
Güvenliği Daire Başkanlığı
Kalite Gözlem ve Eğitim Daire
Başkanlığı
Kaynak Geliştirme Daire
Başkanlığı
İnsan Kaynakları
Başkan
Yardımcılığı
Merkez ve Birlik
Personeli Daire
Başkanlığı
Tabip Personel Daire
Başkanlığı
Tabip Dışı Personel
Daire Başkanlığı
Özlük İşleri Daire
Başkanlığı
Sözleşmeli Personel
Daire Başkanlığı
İstihdam Geliştirme
Daire Başkanlığı
Destek Hizmetleri
Başkan
Yardımcılığı
Teknik Hizmetler
Daire Başkanlığı
İdari İşler Daire
Başkanlığı
Mali İşler Daire
Başkanlığı
SAĞLIK BAKANLIĞI
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
a. DONANIM PLANLAMA BİRİMİ
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumuna bağlı, yapımına başlanan
yeni yatırımların ve mevcut tedavi kurumlarının tıbbi cihaz,
donanım, ödenek ve tedarik planlamasını yapar ve
sonuçlandırılması sürecini takip eder.
SAĞLIK BAKANLIĞI
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
a. DONANIM PLANLAMA BİRİMİ
 Yeni yatırımına başlanan tüm kurumlarımızın hizmete
başlamadan önce gerekli donanım ve ödenek
planlanmasını yapar.
 Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumuna bağlı yeni yatırımın (İlk Hastane, Yeni Hastane,
Ek blok, ADSM, vs..) başlamasına müteakip, kurumu açılışa kadar ki süreçte hazır hale
getirebilmek amaçlı gerekli olabilecek tüm tıbbi cihaz, tıbbi demirbaş ve mefruşat
ihtiyaçlarını tespit etmek; gerekli bütçeyi planlamak ve tedarik planlamasını
yapmaktır.
SAĞLIK BAKANLIĞI
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
a. DONANIM PLANLAMA BİRİMİ

Mevcutta hizmete devam eden tüm Tedavi
Kurumlarımızın donanım ve ödenek taleplerinin
planlamasını yapar.
 Kurumumuza bağlı mevcutta halen hizmete devam eden Yataklı Tedavi Kurumları ve
Ağız ve Diş Sağlığı Merkezlerinin; Tıbbi cihaz, donanım ve ödenek taleplerini
toplamak, değerlendirmek ve tedarik planlamasını yapmaktır.
SAĞLIK BAKANLIĞI
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
a. DONANIM PLANLAMA BİRİMİ
 Tıbbi cihaz ve demirbaş malzemelerin yıllık merkezi alım
planlamalarını yapar.
 Tıbbi cihaz ve demirbaş malzemelerin yıllık merkezi alım planlamalarını hazırlayarak
ve ilgili birimlere ileterek gerçekleşmelerini takip etmektir.
 Merkezi alımla tedarik edilen tıbbi cihaz malzemelerinin
kurumlara tahsisat planını yapar.
 Merkezi alım planı kapsamında (Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Merkezi Satın
Alması, Türkiye Hudut Sahilleri Genel Müdürlüğü yada görevlendirilen bir kurum…)
tedarik edilen tıbbi cihaz ve tıbbi demirbaşların ilgili kurumlara tahsisat planını
oluşturmaktır.
SAĞLIK BAKANLIĞI
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
a. DONANIM PLANLAMA BİRİMİ
 Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumuna bağlı tüm sağlık
tesislerinin birbirleri arasındaki tıbbi cihaz ve demirbaş
devirlerini Taşınır Mal Yönetmeliği kapsamında koordine
eder.
SAĞLIK BAKANLIĞI
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
b. YATIRIM PLANLAMA BİRİMİ
Söz konusu tadilat ve onarımlarla ilgili Sağlık Yatırımları Genel
Müdürlüğü ve Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile
koordinasyonu sağlayarak Kurumumuzun görüşünü sağlar.
SAĞLIK BAKANLIĞI
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
b. YATIRIM PLANLAMA BİRİMİ
 Kurumumuza bağlı sağlık tesislerinin bakanlığımızın sağlıkta
dönüşüm çerçevesinde gerekli görülen tadilatları,
onarımları, çevre düzenlenmesi ve nitelikli hale getirilmesi
işlemleri hakkında kurum görüşünü oluşturur.
 Yatırımla ilgili Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü ve Sağlık
Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile koordinasyonu sağlar.
SAĞLIK BAKANLIĞI
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
b. YATIRIM PLANLAMA BİRİMİ
 Bakanlığımız Sağlıkta Dönüşüm Politikaları çerçevesinde
hastanelerimizin nitelikli hale getirilmesi amaçlı tadilatlar
ve onarımlarla ilgili Kamu Hastaneleri Birliklerinden
intikal ettirilen taleplerin ve Kurumumuzca gerekli
görülen tadilat ve onarımların değerlendirilmesini yapar.
 İlgili kurumun ameliyathanesi, acil servisi, yoğun bakımı, yataklı servis odaları veya çevre
düzenlemesi gerek fiziki şartları veya fonksiyonel olarak işlevselliği yönünden standartları
sağlamıyor ve onarım öngörülüyorsa veya güçlendirmeye gerek duyuluyorsa vb…;
söz konusu yatırımın gereklilik önceliğine, maliyet durumuna, yeni başka bir yatırımın
olup olmadığına bakılarak Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü, Sağlık Hizmetleri Genel
Müdürlüğü ve diğer kurumlarla koordinasyon oluşturarak karar verilir.
SAĞLIK BAKANLIĞI
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
c. TAŞINMAZLAR BİRİMİ
 Kurumumuza tahsisli ve halen kullanımdaki arsa ve binaların
envanterini tutar.
 Yatırım planlamaları doğrultusunda taşınmaz tahsisi, devri,
takası ve kiralanmasına ilişkin görüş yazılarını hazırlar.
SAĞLIK BAKANLIĞI
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
c. TAŞINMAZLAR BİRİMİ
 Kurumumuza tahsisli veya halen kullanımdaki arsa ve binaların
envanterini tutar. Örnek:
 Kurumumuza bağlı tüm arsaların alanları, yerleşkesi ve binaların kapalı alanı, yapım yılı,
blok bilgilerinin kayıt altına alınması ve güncellenmesi işlemleri gibi.
 Taşınmazların tahsisi, devri, takası ve kiralanmasına ilişkin görüş
vermek ve taleplere dair Bakanlıklar arası (MEB, MSB, Orm.
Bak...), Kurumlar arası (SGK, THSK, Üniversiteler, Vakıflar,
Belediyeler,…) koordinasyonu sağlayarak Başbakanlıktan izin
almasını sağlar. Örnek:
 Kurumumuza ait eski binanın MEB’e öğrenci yurdu olarak kullanılmak üzere devri
 Orman arazisinin hastane yapılması için Kurumumuza tahsisinin sağlanması gibi.
SAĞLIK BAKANLIĞI
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
c. TAŞINMAZLAR BİRİMİ
 Yatırımlar için tespit edilen taşınmazlarla ilgili, Sağlık Yatırımları
Genel Müdürlüğünce oluşturulan teknik değerlendirme
raporlarının incelenmesi ve değerlendirilmesine ilişkin
yazışmaların yapılmasını sağlar; Örneğin: Kurumumuza tahsisi düşünülen
bina ya da arsa var.
 Söz konusu arsanın zemin etüdünün uygun olmayışı; tahsis işleminin reddine.
 Söz konusu binanın statik veya mimari olarak uygun olmayışı; tahsis işleminin reddine.
Veya yatırımın yeniden yapılanmasına dair karar verilmesi gibi.
SAĞLIK BAKANLIĞI
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
c. TAŞINMAZLAR BİRİMİ
 Bakanlığımız yatırımlarının finansmanında kullanılmak üzere,
TOKİ ile Bakanlığımız arasında taşınmaz mahsuplaşma
işlemlerine ilişkin Kurumumuz görüşünü oluşturmak,
Bakanlığımız ilgili birimleri ile yazışmalarını yapar. Örnek:
 Sağlık Hizmetinde kullanılmayacak eski hastane bina ve arsalarının TOKİ ye devri için
Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğüne uygun görüş bildirmek gibi.
 Hayırsever tarafından bağışlanan taşınmazların protokol
işlemlerine ilişkin yazışmalarını yapar. Örnek:
 Yatırım planlamaları dâhilinde hayırsever tarafından hastane yapılması ya da arsa ve/veya
bina bağışlanmasına dair işlemlere ait protokolle ilgili söz konusu idareyle ve kurumlarla
koordinenin sağlanması gibi.
SAĞLIK BAKANLIĞI
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
c. TAŞINMAZLAR BİRİMİ
 Kişi veya Kurumlarla yapılan taşınmaz devir protokollerine
ilişkin yazışmaları yapar. Örnek:
 Kişi, SGK, MEB, MSB ya da Kurumumuza ait taşınmazın 10 yıllığına devir edilerek
kullanılmasına izin verilmesi için protokolün hazırlanması gibi.
 Orman ve Su işleri Bakanlığı'ndan tahsis edilen taşınmazların
ön izin ve kesin izin taahhüt senetlerine ilişkin işlemler ve
yazışmaların yapılması yapar. Örnek:
 Söz konusu hastane yatırımı için orman arazisinin 49 yıllığına bedelsiz kurumumuza tahsisi
öngören önce ön izin, sonra kesin izin taahhüt senetlerinin hazırlanması işlemleri gibi.
SAĞLIK BAKANLIĞI
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
c. TAŞINMAZLAR BİRİMİ
 Hukuk Müşavirliği'nden gelen kamulaştırmasız el atma vb.
taşınmaz konulu davalara ilişkin yazışmaları yapar.
 Şahıslara ait taşınmazların kamulaştırma yapılmadan imar planında sağlık alanına
çevrilerek hastane yapılmasından sonra şahıslar tarafından açılan davaların takibi ve ilgili
yazışmaların yapılması gibi.
SAĞLIK BAKANLIĞI
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
d. YATIRIM TAKİP BİRİMİ
Planlanan sağlık yatırımlarının açılışa kadar olan sürecini izler,
değerlendirir, tespit ettikleri noksanlıklarını ilgili birimlere
raporlar.
SAĞLIK BAKANLIĞI
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
d. YATIRIM TAKİP BİRİMİ
 Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu bünyesindeki tüm
kurumların yatırımlarını yakından takip ederek; kayıt altına alır.
 Yatırım hangi aşamada (arsa mı, proje mi, ihale mi, yapımı devam eden mi), Mevcut aşama ne
zaman sonuçlanır bir sonraki aşamaya muhtemel ne zaman geçilir; Yapımı devam ediyorsa fiziki
gerçekleşmesi % kaç; muhtemel açılışı ne zaman olur; Donanım planlaması yapılmış mı;
Açılışına engel bir fiziki durum yada donanım eksiği var mı… gibi.
 Kurumun açılışından en az 15-18 ay öncesinden ilgili birime
bildirerek ihtiyaç olabilecek tıbbi cihaz ve donanım
planlamasının yapılmasını sağlar; planlanan donanımın
kurumun açılmasından birkaç ay önce temin olması açısından
gerçekleşme sürecini takip eder.
SAĞLIK BAKANLIĞI
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
• YATIRIM TAKİP BİRİMİ
 Açılışa kadar olan süreçte açılışa engel olabilecek hizmet
birimlerinin hizmet fonksiyonlarına uygunluğunu inceler; lüzumu
halinde müdahale eder ve tespit edilen sorunları giderilmesi için
ilgili birimlere iletir; Örnek:
 Fiziki olarak Acil, Ameliyathane, Yoğun Bakım, Polikliniklerin fiziki şartları hizmet fonksiyonelliği
açısından uygun olmayışı; alt yapı sorunu olabilir, su yetersizdir; yolu yoktur; elektrik hattı yoktur
yada yetersiz gibi… eksikler ilgili birimlere iletilerek açılışına engel olabilecek unsurların
giderilmesini sağlarlar.
 Hastane açılışına engel olabilecek donanım eksikliklerini tespit
eder; giderilmesi için ilgili birimlere iletir. Örnek:
 İlgili birim tarafından donanım planlanması yapılan kurumun elinde Otoklav, Ameliyat masasılambası, Anestezi cihazı, Büro mefruşatı, Hasta karyolası, Görüntüleme cihazları henüz temin
edilmemiş ise vb.... İlgili birimlere ileterek Açılışına Engel Olabilecek unsurların giderilmesini
sağlarlar.
SAĞLIK BAKANLIĞI
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
KAMU HASTANELERİ BİRLİKLERİNDEN BEKLENTİLER
Birlikler bünyesinde;
 Teknik kadronun bulunduğu,
 Teknik kararların alınabildiği,
 Yatırım kayıtlarının tutulup takip edilebildiği,
 Devamlı suretle Kurumun ilgili birimleriyle irtibat içerisinde
olan,
YATIRIM BİRİMİ kurulmalıdır.
SAĞLIK BAKANLIĞI
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
BİRLİKLER YATIRIM ŞUBESİ:
 Bu birim kendine bağlı kurumların, yatırımlarının tüm yatırım
aşamalarını; bir sonraki aşamanın ne olduğunu ve ne zaman
geçilebileceğini bilecek.
 Hizmete devam mı edilecek, nitelikli halemi getirilecek?
 Yoksa yeni bir Yatırım planlaması mı var? Varsa ne aşamada, ne zaman başlanacak?
 Arsa aşamasında mı? Proje aşamasında mı? Yapım işi ihalesinde mi? Yapımı devam mı ediyor?
 Yatırım hangi aşamada, ayrıntısını bilecek, takip edecek. Birlik
amirlerine ve kurumumuz başkanlığına rapor verecekler.





Arsa aşamasında ise arsa tahsisinde sıkıntı mı var? Zemin etüdünde sıkıntı mı var?
Planlanan arsa ulaşıma daha doğrusu hizmete uzak mı? sıkıntımı doğuracak?
Proje aşamasında mı? Mimari, mekanik, elektrik? Proje onayı ne zaman bitecek?
Yapım ihalesi aşamasında mı? İhale ilanda mı? Tarihi ne zaman? İtiraz mı var? Süresi ne zaman?
Yapımı devam mı ediyor? Fiziki gerçekleşmesi %? En son ne yapılıyor? Geçici kabulü ne zaman?
SAĞLIK BAKANLIĞI
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
BİRLİKLER YATIRIM ŞUBESİ:
 Bir sıkıntı, engel öngörülüyorsa herkesten önce tespit edecek,
bunların çözümü için Birlik amirlerine ve Kurumumuz Yatırım
Daire Başkanlığımıza rapor verecekler.




Alt yapısı yetersizdir; Elektrik yada su sistemi yetersizdir, ulaşım sıkıntısı vardır;
Yakıt sistemi maliyeti yüksek yada yetersiz bir sistemden oluşuyordur;
Söz konusu yatırımın fiziki şartları fonksiyonelliği yönünden eksiklik yada yanlışlık vardır;
Planlanan donanımlar açılması yakın olduğu halde temin edilmemiştir…vb
 Binaların fiziki yapıları hakkında çok sıkıntılar yaşıyoruz.
 Yoğun bakımlar, Acil, Ameliyathaneler, poliklinikler, Görüntüleme merkezlerinin fonksiyonelliği
yönünden fiziki yapılarında; Yakıt sistemleri, hatta çatılarında …vb
SAĞLIK BAKANLIĞI
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
BİRLİKLER YATIRIM ŞUBESİ:
 Bilgimiz ve onayımız dışında kapasite artışı söz konusu olmadan
onarım işi var ise, Birlik Yatırım Birimi Daire Başkanlığımıza bilgi
amaçlı bildirmelidir.

Hastane içinde mevcut kullanılan yoğun bakımlar, Ameliyathane, Yanık ünitesi/merkezi
yada yataklı servislerinin kapasite artışı olmaksızın nitelikli hale getirilmeleri gibi…
İlgili hastane kendi imkanlarıyla ve bütçesiyle mevcut
onarımla kapasite artışı söz konusu ise, kesinlikle kuruma
bildirip onay almaları gerekir. (ADSM’lerde Diş Ünit
Kapasitelerinin artışı dahil.)
 Hastane içinde yoğun bakımda yatak artışı, ameliyathanede salon artışı, yanık ünitesi/merkezi
kapasite artışı yada olmayan bir özellikli birimin yapılması söz konusuysa Kurumumuz
Özellikli Hizmetler Daire Başkanlığı planlamaları çerçevesinde onay alarak gerçekleştirebilirler.
(ADSM’lerde Ünit kapasite artışı söz konusuysa Kurumumuz Ağız ve Diş Sağlığı Daire
Başkanlığı planlamaları çerçevesinde onay alınarak gerçekleşebilir.)
SAĞLIK BAKANLIĞI
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
Arkadaşlar!
 Bazı kurum idarecileri söz konusu yatırımdan, içeriğinden
haberi yok. Yerine gidip bakmışlığı yok.
 Yeni yatırımın kaç yoğun bakımı var, hangi basamakta neler var? Kaç ameliyathanesi olacak?
Hastane yatak sayıları ne? Bilinmiyor!
 Çünkü dert edinmeyen, odasından çıkmayan, kontrol etmeyen
idareciler.
 Yeni yapılan bir yatırımınız varsa lütfen Siz, ilgili kurum idaresi
ve yatırım şubesi içinden çıkmasın!
 Yapım işi ihalelerinde uygulamalarda çok hileler ve yanlışlıklar olabiliyor.
 Varsa bunlar tespit edilip zaman geçirmeden giderilmesi için girişimler yapılmalı, raporlanmalı.
 Tespit edilen yanlışlıkları düzeltmek, her geçen gün ya daha maliyetli yada imkansız olacaktır.
SAĞLIK BAKANLIĞI
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
Arkadaşlar !





Talep ederken lütfen iyi düşünelim.
Tıbbi cihaz ve donanım için;
Onarım ve tadilat onayı için;
Ödenekler için;
Sonuçta hepsi para demek…
 Lütfen bir şeyler talep ederken, edilirken dikkat edelim,
ettirelim.
 Gerekliliği yönünden, kullanılabilirliği yönünden, maliyeti
yönünden iyi araştıralım, iyi araştırılmasını sağlayalım.
SAĞLIK BAKANLIĞI
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
Arkadaşlar!
 Gelen taleplerin samimiyeti olmalı.
 Biz isteyelim Bakanlık göndersin; İstemiş olmak için isteyelim.
Demeyin!
 Bakanlık gönderirse açarız; Göndermezlerse açmayız, yapmayız.
Demeyin! (yoğun bakım, yanık, ameliyathane vb… Hizmette ihtiyaç olan her hangi bir
birim!)
 Biz fazladan isteyelim zaten bakanlık yarısını gönderir, ya da
göndermezler, demeyin!
 Gelen talepleri ayıklamakla vakit geçiriyoruz!
•
•
Gerçekten ihtiyaçları var mı, yok mu? 30 yataklı hastane var CT Simülatör cihaz talep ediyor.
Memur, hemşire yada bir kişi talepleri dolduruyor. Ne istediğini bilmiyor; başhekim ne talep
edildiğini bilmeden onaylıyor. Bizde belki de gerçekten ihtiyaç olan şeyi eliyoruz, atlıyoruz.
SAĞLIK BAKANLIĞI
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
 Lütfen bir şeyler talep ederken, edilirken dikkat edelim,
ettirelim.
 Gerekliliği yönünden, kullanılabilirliği yönünden, maliyeti
yönünden iyi araştıralım, iyi araştırılmasını sağlayalım.
!Arkadaşlar!
 Devletimiz gerçekten büyük ve zengin.
 Ancak o kadar zengin ve büyük değildir!
İSRAF EDECEK KADAR!
SAĞLIK BAKANLIĞI
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
 Bu değildir ki yatırım yapmayalım!
 Bu değildir ki yeni birimler açıp yeni donanımlar almayalım.
 Bu değildir ki hizmet kalitesini ve çeşitliliğini artırmayalım!
Aksine!
 Bakanlığımızın sağlıkta dönüşüm politikalarını yaşatacağız;
hatta artıracağız.
SAĞLIK BAKANLIĞI
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
Bakanlığımızın Sağlıkta Dönüşüm Politikalarını uygulamak demek;
 Hastane Hizmetlerinde, Halka hizmet demektir!
 Halka Hizmet, Hakk’a hizmet demektir!
 Hastalarımızı ve çalışanlarımızı memnun etmek demektir.
SAĞLIK BAKANLIĞI
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
Bakanlığımızın Sağlıkta Dönüşüm Politikalarını uygulamak demek;
 Hem Fiziki hizmet alanlarını düzenleyen,
 Donanımları ve ihtiyaçlarını gideren;
 Hem de dert edinen idareci ve çalışanın olduğu hizmet kurumu
demektir.
TEŞEKKÜR EDERİZ…

similar documents