Univerzitný vedecký park STU Bratislava

Report
UNIVERZITNÝ VEDECKÝ PARK
SLOVENSKEJ TECHNICKEJ
UNIVERZITY V BRATISLAVE
ROZVOJOVÝ KONCEPT VEDECKÉHO MESTA
Robert Redhammer, 10. 4. 2014
Osnova
•
•
•
•
•
•
Koncept Vedecké mesto Bratislava „Science City“
STU ako prijímateľ
Projekt Univerzitný vedecký park STU
Vedecké zameranie projektu UVP
Stav realizácie
Udržateľnosť a ďalší rozvoj UVP STU
ROZVOJOVÝ KONCEPT SCIENCE CITY
VEDECKÉ MESTO BRATISLAVA
3
Genéza myšlienky Univerzitného parku Bratislava
2000 Zámer STU vybudovať
2008 Centrá
2010 Kompetenčné centrá
Vedecko-technologický park Excelentnosti – prvá • integrácia pracovísk
Staré Grunty (Mlynská Dolina) kryštalizácia silných
UK, SAV, STU a MLC
stránok vedy
• kryštalizácia spolupráce
2005 Univerzitný
s praxou a silných stránok
2008 Memorandum
technologický
slovenskej vedy
BSK, Bratislava, UK, STU
inkubátor
2006
2008
2007
2006 VTP
do OPVaV
MŠ SR
2007 STU
koncept
Univerzitný
vedeckotechnologický park,
prvé
použitie
„Science
City“
2010
2012
2009
2008 STU
Rozpracovaný
koncept
Science City
s väzbou na
dostupné
finančné
zdroje
2009 rámec max.
využitia priestoru
STU v Mlynskej
Doline Bratislava,
Úzka koordinácia
konceptu
Univerzitného
vedeckého parku
Bratislava, SAV,
UK, STU
2011
2010 rámec max.
využitia priestoru STU
v centre Bratislavy
2009 Spracovaná
štúdia o organizačnoprevádzkových
aspektoch vedeckého
parku STU
2011 strategicko-politické
rozhodnutie BA, SAV, UK,
STU: Science City Bratislava
2011 rámec prvej etapy
rozvoja priestoru STU
v centre Bratislavy
4
Science City:
EKO-systém znalostného priemyslu
Výskumné
univerzity
Výskum
Vzdelávanie
Náskok
Financie
Podnikanie
Prostredie
Previazanosť tém a inštitúcií
Aplikačné
domény
Životné
prostredie
Materiály
Energie
Doprava
Priemysel
Molekulárna
medicína a
biotechnológie
Informačné
technológie
Kvalita
života
Základný
výskum
Bratislava
3 témy
• Materiály,
• Informačné
technológie
• Biomedicína
3 inštitúcie
• SAV
• UK
• STU
6
Rozloženie výskumných kapacít v Bratislave
Zdroj: SARIO + ŠÚ SR
Bratislav
ská
oblasť
9000 ľudí
9000 ľudí
Najväčšia
koncentrácia:
Patrónka,
Mlynská Dolina,
Nám. Slobody
SLOVENSKÁ TECHNICKÁ
UNIVERZITA AKO „PRIJÍMATEĽ“
8
Charakter Slovenskej technickej univerzity
Moderná univerzitná vzdelávacia inštitúcia
vyznávajúca princípy:
• jednoty vzdelávania a vedeckého
výskumu, inžinierskej, umeleckej
a ďalšej tvorivej činnosti (Von Humboldt)
• metód „teoreticko-praktického
vyučovania“
(Banská akadémia v Banskej Štiavnici)
• priamej spolupráce s priemyslom
a spoločenskou praxou
• troch stupňov vysokoškolského
vzdelávania a ECTS
(Bolonská deklarácia)
• silné medzinárodné väzby.
Čísla
130.000
17.000
4.100
1.400
600
200
100
7
2
absolventov
študentov
frekventantov SŽV
učiteľov a výskum.
výsk. projektov
zmlúv
medzin. projektov
fakúlt
ústavy
9
Výskum medzinárodnej výnimočnosti
Centrá excelentnosti
• SMART informačné
technológie, systémy a
služby
• Integrovaná protipovodňová
ochrana
• Sídelná územná
infraštruktúra
• Obnoviteľné zdroje energie
• Diagnostika materiálov
• Opracovanie materiálov
• Priemyselné biotechnológie
V oblasti vlastnej vedeckej produkcie
je STU jednou z piatich inštitúcií zo
Slovenska zaradených do svetového
hodnotenia SCIMAGO.
10
PROJEKT
UNIVERZITNÝ VEDECKÝ PARK STU
11
Filozofia projektu
• Efektívne využitie financií
pre občanov Slovenska
• Systémové odstraňovanie disparít
• Najviac postihnuté oblasti:
– kvalita priestorov a budov
pre vedecký výskum
a spoluprácu s priemyslom
– prístrojové vybavenie
12
Výber tematického zamerania
1. Informačné a komunikačné
technológie
2. Elektrotechnika, automatizácia
a riadiace systémy
3. Priemyselná biotechnológia
4. Chemické inžinierstvo, nanotechnológie, inteligentné materiály
5. Stavebné inžinierstvo
– inteligentné a bezpečné stavby
13
UVP STU Bratislava - lokalita Mlynská Dolina
• Plocha cca 20 ha
• Celková revitalizácia areálu
• Rekonštrukcia a adaptácia
existujúcich budov
• Možnosť budúcej etapovitej
výstavby nových objektov
• Výborné dopravné
napojenie
• Celková predpokladaná
alokácia financií:
cca 150 mil. € v 2007–2017.
Informačné technológie
a informatizácia
spoločnosti, automatizácia,
riadenie, elektrotechnika,
materiály, energie
Prečo Mlynská Dolina, prečo informatika
• Projekt je integrálnou súčasťou
dlhodobých rozvojových
zámerov hl. mesta SR Bratislavy
• Vysoká koncentrácia
výskumno-vzdelávacieho
potenciálu Slovenska v oblasti
informatiky
• Najlepší potenciál transformovať výsledky výskumu do praxe
• Najmenej náročné odvetvia
z hľadiska surovinových
a energetických zdrojov
Potenciál Mlynskej Doliny
• 4 silné fakulty STU a UK
• 850 učiteľov
• 300 výskumníkov
• 9 000 študentov
z toho 550 PhD.
• 12 výskumných ústavov
SAV do 2 km
Science City STU Mlynská Dolina: vízia 2030
FMFI UK: Fakulta
matematiky, fyziky a
informatiky UK
PriF UK:
Prírodovedecká
fakulta UK
ILC
FEI STU: Fakulta
elektrotechniky a
informatiky STU
TBI
FIIT STU: Fakulta
informatiky a
informačných
technológií STU
ILC: Medzinárodné
laserové centrum
TBI: Technologický podnikateľský
inkubátor II sledu STU
Vedecko-technologický park
Science City STU – 2. etapa
Zrealizované investície do infraštruktúry výskumu
• Kontrahovaných cca 60 mil. Eur
• Investovaných 40 mil. Eur
vlastných zdrojov do
energetických opatrení, budov,
vedeckých zariadení, laboratórií
• Nová budova pre informačné
technológie v hodnote 35 mil. Eur
•CE SMART, CE SMART II, - CE SMART
technológie, systémy a služby
•CE NANONET, CE NANONET II - CE pre návrh,
prípravu a diagnostiku nanoštruktúr pre
elektroniku a fotoniku (nositeľ: MLC)
•CE (ASFEU) QUTE - CE kvantových
technológií (nositeľ: FÚ SAV)
•Kompetenčné centrum inteligentných
technológií pre elektronizáciu
a informatizáciu systémov a služieb
•Laserlab Europe II – The Integrated Initiative
of European Laser Research Infrastructures
II (Integrated infrastructure Initiative FP7)
(2009-2012, nositeľ: MLC)
•CENAMOST - Centrum excelentnosti nano/mikro-elektronických, optoelektronických a
senzorických technológií
•Kompetenčné centrum pre molekulárnu
medicínu;
UVP STU Bratislava - lokalita centrum
• Cca 12 ha areálu univerzitných
budov STU;
• 40 (zo 120) tis. m2 úžitkovej plochy
• Rekonštrukcia a adaptácia
existujúcich budov a laboratórií
• Celková revitalizácia areálu
• Následne možná etapovitá
výstavba nových komplexov
moderných budov
• Výhodné podmienky pre základný
aj aplikovaný výskum.
• Celková predpokladaná alokácia
financií: cca 100 mil. € v rokoch
2007 – 2017
Orientácia výskumu:
inteligentné materiály a
technológie, technika tvorby
prostredia, energie, inteligentné
a bezpečné stavby
UVP STU Bratislava - lokalita centrum
CE Integrovanej protipovodňovej
ochrany územia; CE Národné centrum
pre výskum a aplikáciu obnoviteľných
zdrojov energie; CE zelenej chémie
a ďalšie. (nositeľ: UK); CE pre
kriminalistiku (nositeľ Akadémia
policajného zboru); Kompetenčné
centrum pre nové materiály, pokročilé
technológie a energetiku...
...
Vízia 2030
MEDZINÁRODNÝ NETWORKING
20
Medzinárodný networking – zmluvy v Európe
Zmluvní partneri STU má podpísané
STU v Európe zmluvy s 411
partnermi v Európe a
vo svete. Vyznačených
je 137 zmluvných
partnerov.
Najpočetnejšie
spolupráce: Nemecko,
Francúzsko, Česká
republika, Poľsko,
Španielsko a Rakúsko.
21
TRANSFER TECHNOLÓGIÍ A
UDRŽATEĽNOSŤ
22
Podporený vznik 35 podnikov
InQb: inkubuj! Start-up kancelária
•Podpora založenia spoločnosti
•Zariadené priestory
•Podporné služby, najmä konzultácie
•Inkubačný program
Podporované podniky v súčasnosti a v minulosti
foretaster, s.r.o.
ANV, s.r.o.
SAIV
Slovenská akadémia
inžinierskych vied
IURA CAPITAL, s.r.o.
Finančná pripravenosť
• Finančná primeranosť
INVESTÍCIE
GRANTY A
KONTRAKTY
DOTÁCIA
– Rozpočet 2012 90 mil. €
– Štvrtina investície
– Tretina výdavkov na výskum
– Tretina zdrojov z priamej súťaže
90 mil. € ročne
• Hotovosť na prefinancovanie z vlastných zdrojov
Udržateľosť: Orientácia najmä na ďalšie projekty
– Zahraničie –Horizont 2020, cezhraničná spolupráca...
– Spoluprácu s praxou – veľké aj malé podniky
– Znižovanie prevádzkových nákladov
24
UNIVERZITNÝ VEDECKÝ PARK
SLOVENSKEJ TECHNICKEJ
UNIVERZITY V BRATISLAVE

similar documents