Slide 1

Report
Projekto
“Debatų metodikos integravimas į
formaliojo švietimo sistemą”
veiklų vertinimai
2011-2012
Dr. Aušra Pocienė
Seminarai mokytojams
Mokytojų vertinimai
Ar iki šių seminarų buvote girdėjęs apie
debatus ar debatų metodiką? (%) (n=97)
47
35
16
2
Buvau ne tik girdėjęs/usi, Apie debatų metodiką
bet ir taikęs/ iusi šią
teko girdėti nemažai,
metodiką
tačiau iki šiol netaikiau
Tik žinojau, kad yra
tokie „debatai“
Apie debatus ir jų
metodiką sužinojau tik
pakviestas/a į šį
seminarą
Ar ir kiek atitiko seminaro metu gauta
informacija Jūsų išankstinius lūkesčius?
(%)(n=97)
58
38
4
0
Gavau daugiau ir
Seminaro turinys ir gauta Tikėjausi daugiau arba
išsamesnės informacijos informacija pilnai atitiko kitokios informacijos nei
bei medžiagos nei
mano lūkesčius
gavau seminaro metu
tikėjausi
Negaliu atsakyti, nes
išankstinių lūkesčių
neturėjau
Atsižvelgdamas/ a į savo dalyko specifiką, kokius galėtumėte
įvardinti debatų metodikos privalumus ? (%) (n=97)
82
72
63
50
36
Skatina moksleivius Skatina/ padrąsina
Atsiranda daugiau
daugiau kalbėti ir taip moksleivius diskusijai galimybių įdomiau
lavinti kalbinius
pravesti pamoką
įgūdžius
Tampa lengviau
sulaukti grįžtamojo
ryšio iš moksleivių
Skatina moksleivius
ne automatiškai
priimti, bet kritiškai
įvertinti ir įsisavinti
pamokos turinį
Taip pat mokytojai paminėjo, kad:

vysto komunikacinius darbo įgūdžius,
lavina loginį ir kritinį mąstymą;

leidžia atsiskleisti mokiniams, kurie
paprastai sunkiai save realizuoja;

padeda pasirengti samprotaujamam
rašiniui ir kalbėjimo įskaitai (lietuvių k.).
44
37
31
26
21
15
2
Didesnių kliūčių
Moksleivių
taikyti debatų
abejingumas ir
metodiką savo nenoras įsitraukti
pamokose
į pamoką
neįžvelgiu
Pamokoms, kur
Mokytojo
Nepakankamas Pamokos laikas
taikoma debatų nekompetencija ir moksleivių kalbos yra per trumpas
metodika,
nepatirtis, taikant
išmanymas, debatų metodikos
moksleiviai turi debatų metodiką menki kalbėjimo
taikymui
kur kas daugiau
įgūdžiai (užsienio
ruoštis nei
kalbų pamokose)
įprastai, tai gali
juos demotyvuoti
Kita
Taip pat mokytojai paminėjo, kad:

kartais programa "spaudžia" ir pamokos laikas per
trumpas,

kai kuriose pamokose (pvz., tikybos) svarbu
asmeninis santykis su problema, ne tik problemos
argumentų ir įrodymų išmanymas.
Kokius moksleivių įgūdžius leis ugdyti ar
savybes atskleisti debatų metodikos
taikymas Jūsų pamokose? (%) (n=97)
81
53
53
52
51
18
Kalbinius
įgūdžius
Atsiras
moksleivių
pasitikėjimas
savimi
Moksleiviams Bus ugdomas
taps lengviau
kritinis
įveikti „scenos mąstymas, bet
baimę“
ne „automatinis“
informacijos
priėmimas
Skatins
moksleivius
plėsti savo
akiratį
Apskritai
moksleiviams
atsiras
motyvacija
geriau mokytis
Kokios savybės, Jūsų manymu, reikalingos
mokytojui, norinčiam taikyti debatų metodiką Jūsų
dalyko pamokose? (%) n=97
70
63
65
53
51
42
21
Lankstumas
Atvirumas
naujovėms
Kūrybiškumas
Nuolatinis
Komunikabilumas
Auditorijos
Tai gali bet kuris
akiračio plėtimas
ir greita
valdymo įgūdžiai mokytojas, svarbu
orientacija
- norėti
Kaip vertinate seminaro vedėjų/
organizatorių kompetenciją? (%) n=97
65
34
Labai gerai
Gerai
1
0
0
Vidutiniškai
Prastai
Labai blogai
10 balų skalėje įvertinkite seminarą
(%) n=95
74
Vertinimo vidurkis-9,7
23
0
0
0
0
0
0
0
1'
2'
3'
4'
5'
6'
7'
3
8'
9'
10'
Kūrybinės dirbtuvės
Mokytojų vertinimai
Kaip Jums sekėsi surinkti, sugalvoti idėjas, kaip
debatų metodiką integruoti į Jūsų dalyką? n=39
17
12
8
2
0
Labai lengvai, nes Gana nesunkiai,
Nors gana sunkiai, Turiu pripažinti, kad
Teko šiek tiek
aktualių klausimų ir
pasirodė, kad
bet pavyko
man visai nesisekė
pagalvoti, nes
galimybių, kur
debatų metodika debatų metodika – sugalvoti keletą
sugalvoti, kaip
galima pritaikyti
gana lanksčiai man naujas dalykas
idėjų
debatų metodiką
debatų metodiką,
integruojama į
integruoti į mano
yra daug
mano dalyko
dalyką
pamokas
Kokius debatų metodus nusprendėte
integruoti į savo dalyko pamokas?
Forumo debatai
Karlo Poperio debatai
Karuselė
Kryžminė apklausa
Diskusija
Ledlaužis
Rinkitės mus
Quck writing
Sūkurys
Taip ir , taip, bet
Trigubas kalbėjimas
Vertinimo langas
Žmogeliukas
Psichologiniai žaidimai
Kalba ekspromtu
Girdėti šalia esantį
Sniego gniūžtė
Kaip kurti klasės
bendruomenę
4 kampai
Debatai raštu
Darbas poroje
Dual entry diary
Kaip sekėsi rengti šias metodinės medžiagos
dalis Jūsų dalykui? n=39
28
24
22
18
Pamokų planus
Vaizdinę
medžiagą
Padalomąją
medžiagą
11
9
5
6
1
Labai lengvai
0
Lengvai
Nei lengvai, nei
sunkiai
0
0
Sunkiai
0
0
0
Labai sunkiai
0
0
0
Negaliu
pasakyti
Kas buvo sunkiausia, integruojant debatų
metodiką į Jūsų dalyką? (n=47)
34 – nebuvo nieko sunkaus
13 – kilo šiokių tokių sunkumų:
 reikėjo drąsinti vaikus, skatinti savarankiškai mąstyti,

nepakankamas mokinių žinių lygis, retorinių įgūdžių
stoka,

sunku buvo pradėti, rengti pamokų planus,

būtų buvę lengviau, jei pati mokytoja turėtų
geresnius debatavimo įgūdžius.
Kaip vertinate Debatų centro ekspertų
konsultacijas „kūrybinių dirbtuvių“ metu?
n=39
35
9
2
Labai geros
Geros
Vidutiniškos
0
0
Prastos
Labai blogos
Kokiós dar informacijos, medžiagos ar mokymų
reikėtų, kad galėtumėte geriau integruoti debatų
metodiką į savo dalyką? (n=47)
7- nieko nereikėtų
40 – dar reikėtų:
•knygos klasės vadovui (visko vienoje knygoje),
•vadovėlių su pavyzdžiais ir anketomis, metodinės
medžiagos,
•įrašytų pavyzdžių, vaizdinės medžiagos,
•dar daugiau praktinių mokymų - įtvirtinti
konferencijos metu sužinotus metodus,
•visko, ką jūs dar galėtumėte pasiūlyti.
Seminarai klasių
auklėtojams
Mokytojų atsakymai
Kaip vertinate metodikos ir medžiagos
klasės vadovui šiuo metu Lietuvoje esamą
pasiūlą? (%) n=216
43
23
24
9
1
Medžiagos ir
Klasės vadovui
Siūlomos metodikos ir Medžiaga prieinama,
bet galėtų būti ir
metodikos tikrai trūksta praktiškai nėra jokio
medžiagos pakanka –
daugiau
metodikos ar
tikrai yra iš ko pasirinkti
medžiagos pasirinkimo
Nežinau
I. Klasės vadovui aktualiausi klausimai, problemos
•mokinių abejingumas ir
pasyvumas, nenoras niekur
dalyvauti
•iniciatyvos ir savarankiškumo
stoka, žema savivertė
•pilietiškumo trūkumas
•kritiniomąstymo nebuvimas
•baimė laisvai reikšti savo mintis
•pamokų lankomumo,
drausmės, motyvacijos probl.
•didelis mokinių užimtumas
•tėvų nenoras gilintis į vaikų
problemas, nenoras
bendradarbiauti
•mokiniai įžeidinėja mokytojus
•vaikai iš asocialių, socialinės
atskirties šeimų
•ryški finansinė diferenciacija
•vaikai iš emigrantų šeimų
•atstumti vaikai, patyčios klasėje
•smurtas, žiaurumas, tolerancijos
stoka
•neigiama blogų lyderių įtaka
•klasės bendruomenės
nebuvimas
•agresyvūs, hiperaktyvūs vaikai
bei mokiniai su spec. poreikiais
•žalingų įpročių plitimas
(alkoholis, tabakas, narkotikai)
•berniukų ir mergaičių tarpusavio
santykiai, lytinis auklėjimas
II. Klasės vadovui aktualiausi klausimai, problemos
•Administracijos pagalbos stoka
•Literatūros, metodinės medžiagos
bei techninių priemonių stoka
•Esamos literatūros atotrūkis nuo
realybės, ji nesusisteminta
•Aktualių klasės valandėlių temų
pasirinkimas
•Prastas klasės valandėlių
lankomumas, abejingumas
•Reikalavimas kas savaitę vesti po
klasės valandėlę
•Sunku surasti bendrą laiką
valandėlei profiliuotose klasėse
•Didelės laiko sąnaudos, ruošiantis
klasės valandėlei
•Neaiškus klasės vadovo vaidmuo:
globėjas ar darbo kuratorius, vadovo
ir auklėtinio santykis – kiek esi
atsakingas už auklėtinį
•Nėra galimybės kolegoms
bendrauti virtualiai, dalintis patirtimi
•Klasės vadovo apmokėjimas (darbo
vertinimas)
Kaip vertinate Debatų centro ekspertų parengtą
„Modelį“ klasės vadovams?
Kiek jis bus naudingas Jūsų darbe? (%) n=220
58
38
4
Labai naudingas
Naudingas
Vidutiniškai
naudingas
0
0
Nenaudingas
Visiškai
nenaudingas
Kiek metodinės medžiagos paketas, kurį
gavote, Jums bus naudingas, atliekant
klasės vadovo pareigas? (%) n=220
58
42
0
Manau, bus Bus naudingas Nei naudingas,
labai naudingas
nei
nenaudingas
0
0
Nenaudingas
Visiškai
nenaudingas
Kokias auklėtinių savybes ar įgūdžius leis ugdyti
debatų metodikos panaudojimas klasės valandėlėse?
•Aktyvumą
•Gebėjimą
argumentuoti
•Gebėjimą išklausyti,
gerbti kito nuomonę
•Atsakingumą
•Iškalbą, gebėjimą
reikšti mintis
•Atvirumą
•Kalbos kultūrą
•Bendradarbiavimą,
komandinį darbą
•Kantrybę
•Bendrumo jausmą
•Toleranciją
•Drąsą reikšti savo
nuomonę
•Draugiškumą
•Kritinį mąstymą
•Komunikabilumą
•Kūrybingumą
•Lyderystę
•Loginį mąstymą
•Gebėjimą nugalėti
scenos baimę
•Neabejingumą
•Pakantumą
•Pareigingumą
•Pasitikėjimą
•Patriotiškumą,
pilietiškumą
•Gebėjimą spręsti
problemas
•Savo nuomonės
turėjimą
•Žingeidumą
10 balų skalėje įvertinkite šį seminarą (%) n=212
64
Vertinimo vidurkis – 9,6
28
4
0
0
0
0
0
0
1
1'
2'
3'
4'
5'
6'
7'
8'
9'
10'
Klasės valandėlės
su integruota
debatų metodika
Klasės vadovų vertinimai
Kaip 10 - balėje skalėje įvertintumėte savo pravestą
klasės valandėlę, pritaikant debatų metodiką? n=41
17
12
8
4
0
0
0
0
0
0
1 visiškai
blogai
2'
3'
4'
5'
6'
7'
8'
9'
10 viskas
pavyko
puikiai
Kaip vertinate, ar ir kiek pasiteisino debatų metodikos naudojimas klasės
valandėlės metu? n=40
22
18
Visiškai pasiteisino
Pasiteisino
0
0
0
Nei pasiteisino/ nei
nepasiteisino
Nepasiteisino
Visiškai nepasiteisino
Lyginant su anksčiau Jūsų vestomis klasės valandėlėmis, kiek ši buvo
įdomesnė, kai naudojote debatų metodiką? n=40
22
18
Kur kas įdomesnė nei
anksčiau
Kiek įdomesnė nei
anksčiau
0
0
0
0
Tokia pati kaip ir
anksčiau
Mažiau įdomi nei
anksčiau
Kur kas neįdomesnė
nei anksčiau
Nežinau
Lyginant su anksčiau Jūsų vestomis klasės valandėlėmis, kiek ši buvo efektyvesnė , kai
naudojote debatų metodiką? n=40
29
11
Kur kas efektyvesnė
nei anksčiau
Kiek efektyvesnė nei
anksčiau
0
0
0
0
Tokia pati kaip ir
anksčiau
Mažiau efektyvi nei
anksčiau
Kur kas neefektyvesnė
nei anksčiau
Nežinau
Lyginant su ankstesnėmis klasės valandėlėmis, kokius
įžvelgiate privalumus, taikant debatų metodiką?
•Vaikai aktyvesni
•Atsakingesni
•Atviresni
•Vaikams įdomiau
•Draugiškesnė klasės
atmosfera
•Daugiau teigiamų
emocijų
•Geresnis darbas
grupėse
•Daugiau išreiškiančių
savo nuomonę, net ir
nedrąsiųjų
•Dauguma kalbėjo
viešai
•Didesnė galimybė
būti išgirstam
•Labiau geba sekti
pagrindinę mintį
•Didesnė pagarba
vienas kitam
•Geresnis įsigilinimas į
temą
•Argumentuota kalba
•Mokėjimas išklausyti
•Daugiau savarankiškai
ruošiasi, ieško medžiagos
•Vaikams įdomiau, kai gali
ginčytis
•Didesnė minčių įvairovė
•Lengvesnis mokytojo
darbas
•Didesnė užuojauta,
tolerancija
•Didesnis susidomėjimas
vienas kitu
Kokių sunkumų ar metodikos taikymo trūkumų
pastebėjote?

Ne visi mokiniai išdrįsta sakyti savo nuomonę.
Drąsieji užgožia kitus, bet, dažniau vedant tokias
valandeles, išdrąsėtų ir tyleniai.

Truputi trūko laiko, vaikai nori diskutuoti ilgiau.

Reikia išmanyti debatų taisykles.

Ruošiantis valandėlei, reikalingos laiko sąnaudos.
Pritaikius debatų metodiką, kokios naujos reakcijos
sulaukėte iš savo auklėtinių klasės valandėlės metu? n=40
36
34
8
5
1
Moksleiviai aktyviau
įsitraukė į diskusijas
Moksleiviai buvo atviresni, Mums pavyko išspręsti ar Pagerėjo klasės vadovo/ ės
galima buvo išsiaiškinti bent išsiaiškinti opias klasės
ir moksleivų santykiai
probleminius klausimus
problemas
Jokios naujos reakcijos
nesulaukiau
Ar ir kiek naudinga Jums buvo Debatų centro eksperto pagalba,
ruošiantis klasės valandėlei? n=40
27
13
Labai naudinga
Naudinga
0
0
0
0
Nei naudinga,
nei nenaudinga
Nenaudinga
Visiškai
nenaudinga
Sunku pasakyti
Projektų rengimo
seminarai
Mokytojų vertinimai
Kokia Jūsų projektinės veiklos patirtis
mokykloje? n=67
28
21
9
6
3
Turiu labai daug
ir ilgametės
patirties
Turiu
pakankamai
projektinės
veiklos patirties
Savo patirtį
galiu vertinti
vidutiniškai
Turiu labai
Projektinės
mažai
veiklos patirties
projektinės
visiškai neturiu
veiklos patirties
Kókios seminaro metu išgirstos idėjos, informacija
iš kolegų ar ekspertų Jums bus naudingiausia ateityje?
•Žinios apie debatus ir jų formas
•Debatų panaudojimas
pamokose ir projektinėje veikloje
•Debatų panaudojimas darbe su
vaikais ir jų tėvais
•Darbas per klasės valandėles
•Žaidybinė veikla
•Interaktyvios metodikos
panaudojimas
•Savo rašytų projektų
reikalingumo vertinimas
•Kolegų patirties perėmimas
•Asociacija „kitas variantas“
•Galimybės teikti paraiškas
•Projektų temų pasirinkimas
•Projekto rengimo struktūra,
praktiniai patarimai
•Projekto tikslų ir uždavinių
formulavimas
•Geros paraiškos parengimas,
paraiškų pildymo klaidos
•Komandos sutelkimas
•Projektus finansuojančių fondų
puslapiai
Ar ir kiek debatų metodikos taikymas projektinėje
veikloje praplečia jos galimybes bei veiklų ratą? n=68
36
27
Labai praplečia
Praplečia
2
3
Nei praplečia,
nei nepraplečia
Nepraplečia,
tiesiog
projektinė
veikla tampa
kitokia
0
Kaip tik
susiaurina –
reikia taikytis
prie debatų
metodikos
specifikos
Kuo debatų metodikos taikymas Jums bus naudingas,
rengiant projektus ateityje?
Padės:











Efektyviai generuoti idėjas
Apibrėžti problemas, sąvokas ir tikslus
Aiškiai dėstyti mintis, argumentuoti
Vystyti loginį mąstymą
Įtraukti mokinius į projektinę veiklą
Skatinti pilietines iniciatyvas
Organizuoti renginius
Paįvairinti veiklų ratą
Plėsti akiratį
Rengti pilietiškumo, socializacijos programas
Dirbti grupėse
Ar ir kiek „projektinių idėjų mugė“ Jums
buvo naudinga? n=68
35
30
3
Labai naudinga
Naudinga
Nei naudinga,
nei nenaudinga
0
0
Nenaudinga
Visiškai
nenaudinga
Kokios papildomos informacijos, medžiagos ar mokymų
Jums reikėtų, kad galėtumėte geriau integruoti debatų metodiką,
rengiant projektus?







Apie kitus debatavimo stilius, ne tik K. Poperio
Apie debatų panaudojimą ikimokyklinėse įstaigose
Daugiau konkrečių pavyzdžių
Daugiau metodinės medžiagos, literatūros apie debatų
mokymą
Daugiau laiko žinioms įsisavinti
Daugiau padalomosios ir vaizdinės medžiagos
Daugiau pačių debatų praktinės patirties
Integruotos pamokos
Mokinių vertinimai
Ar pajutai skirtumą tarp ankstesnių pamokų ir tų,
kuriose buvo integruota debatų metodika ? (%) n=948
62
29
8
Skirtumas didelis
ir akivaizdus
Skirtumas yra
Gal ir yra
nedidelis
skirtumas
1
1
Skirtumų beveik
nėra
Jokio skirtumo
nepajutau
Ar ir kaip Tau patiko šios naujos pamokos,
integruojant debatų metodiką? (%) n=947
56
27
15
Labai patiko
Patiko
Nei patiko, nei
nepatiko
2
1
Nepatiko
Labai nepatiko
Kas labiausiai patiko šiose pamokose? (%)
n=948
51
47
41
41
34
27
0
Galimybė
Tokios pamokos
Tokiose
Tokios pamokos Tokios pamokos
Galimybė
daugiau kalbėti kritiškai įvertinti neišvengiamai
pamokose ugdo toleranciją,
moko
ir reikšti savo
skatina
plėsti
išmoksti
padeda
pamatyti
argumentuoti
ir
pateikiamą
nuomonę
akiratį
išklausyti kito
ir kitas
pagrįsti savo
informaciją, o ne
nuomonę
problemos
nuomonę, o ne
„automatiškai“ ją
puses
tiesiog teigti
priimti
Kita
Taip pat moksleiviai minėjo:
•Padeda nugalėti baimę, dažniau reiškiant
nuomonę įdomiomis temomis
•Galima naudoti anglų kalbą praktikoje
•Gerina iškalbą, žodyną
•Lavina kalbėjimą ekspromtu
•Padeda greičiau ir kur kas tiksliau rasti tinkamus
argumentus, susidaryti objektyvesnę nuomonę
•Padeda įsiminti pamokoje sužinotą informaciją
•Tokios pamokos įdomesnės nei įprastos
Kas nepatiko šiose naujo pobūdžio pamokose? (%)
n=838
32
25
20
10
1
Pamokose tikiuosi
tiesiog gauti
informacijos, o
diskusijos ir debatai
atima visą pamokos
laiką
Norint diskutuoti, reikia Mūsų mokytojas/ a dar Per greitas tempas, ne Lėtesniems mokiniams
didesnio išankstinio turi per mažai patirties visi spėja pasisakyti sunku tokio pobūdžio
pasiruošimo. Tam aš taikyti debatų metodiką
pamokose
neturiu ir nenoriu skirti
savo pamokose
laiko
0
Kita
Taip pat moksleiviai minėjo:
Mokytoja daugiau dėmesio turetų skirti visai klasei, ne vien geriausiems
mokiniams
Nepakankamai moku anglų kalbą
Atima labai daug laiko
Atsiranda daugiau abejonių dėl informacijos srauto
Debatai padeda pasiruošti įskaitai, bet mažai padeda egzamine
Kartais norisi pasiruošti iš anksto
Per maža laiko visiems pasisakyti
Nemėgstu viešai kalbėti, nepatinka būti dėmesio centre
Nevienodų galimybių mokiniams sunku debatuoti, kadangi nevienodas
mąstymo ir kalbėjimo angliškai tempas
Trūksta laiko gramatikai
Ilgai trunka pasikartoti
Ar ir kiek nauja pamokos forma padeda lavinti Tavo
kalbėjimo įgūdžius? (%) n=946
61
33
6
Labai padeda
Padeda
Nei padeda, nei
nepadeda
0
0
Nepadeda
Visiškai nepadeda
Ar debatų metodo integravimas į atskirų dalykų pamokas,
padės Tau geriau pasiruošti šio dalyko baigiamajam
egzaminui, jeigu nuspręstum jį laikyti? (%) n=946
63
23
7
3
Labai padės
Padės
Nei padės, nei
nepadės
Nepadės
5
0
Visiškai
nepadės
Nežinau
Viešieji ir Forumo
debatai
Moksleivių vertinimai
Dalyvavimas debatuose






Iš 1310 dalyvių stebėjo arba dalyvavo:
66%- viešuosiuose debatuose
18%- forumo debatuose
16%- abiejų tipų debatuose
Iš 1290 dalyvių
3% - dalyvavo kaip kalbėtojai
89% - tik stebėjo debatus
8% - ir stebėjo, ir debatavo
I. Kaip debatai padeda arba ne ugdyti šias moksleivio savybes?
Įveikti „scenos baimę“ (%)
54
33
8
Labai padeda
Padeda
Nei padeda, nei
nepadeda
1
1
3
Nepadeda
Visiškai nepadeda
Nežinau
Sustiprinti pasitikėjimą savimi (%)
49
39
8
Labai padeda
Padeda
Nei padeda, nei
nepadeda
1
0
3
Nepadeda
Visiškai nepadeda
Nežinau
II. Kaip debatai padeda arba ne ugdyti šias moksleivio savybes?
Ugdyti oratorinius sugebėjimus (%)
55
33
8
Labai padeda
Padeda
Nei padeda, nei
nepadeda
1
0
3
Nepadeda
Visiškai nepadeda
Nežinau
2
1
3
Nepadeda
Visiškai nepadeda
Nežinau
Plėsti akiratį (%)
38
41
15
Labai padeda
Padeda
Nei padeda, nei
nepadeda
III. Kaip debatai padeda arba ne ugdyti šias moksleivio savybes?
Mokytis argumentuotai pagrįsti savo nuomonę (%)
68
26
Labai padeda
Padeda
4
0
0
2
Nei padeda, nei
nepadeda
Nepadeda
Visiškai nepadeda
Nežinau
Ugdyti komandinio darbo įgūdžius (%)
41
42
11
Labai padeda
Padeda
Nei padeda, nei
nepadeda
1
1
Nepadeda
Visiškai nepadeda
3
Nežinau
Ar Tau buvo įdomu dalyvauti arba stebėti debatus? (%)
54
33
10
Labai įdomu
Įdomu
Nei įdomu, nei
neįdomu
2
1
Neįdomu
Visiškai neįdomu
Labai įdomu, įdomu - argumentai














Aktualios temos
Nuomonių įvairovė
Nauji žmonės
Nauji iššūkiai
Patinka argumentuotas ginčas
Galimybė reikšti savo nuomonę viešai
Puiki iškalba, lavina oratorinius sugebėjimus
Ugdo pasitikėjimą savimi
Lavina anglų kalbą
Plečia akiratį
Moko mąstyti
Moko girdėti kitus
Komandinis darbas
Padės, stojant į universitetą
Nei įdomu, nei neįdomu- argumentai

Aktualios temos apie mums svarbius dalykus
Įdomiai debatuoja
Argumentuoja, pagrindžia savo nuomonę
Patiko komandinis darbas

Būna įdomių temų, būna ne











Atsibodusios temos, per rimtos
Man neaktualu
Daug sąvokų, kurių nesuprantu
Nesuprantu, apie ką kalba ir kokia iš to nauda
Ištęsti debatai
Kalbėtojai ne visada rišliai kalba, nieko naujo nepasako, nelabai
užtikrintai jaučiasi
Manęs nedomina bendravimas su kitais žmonėmis
Neįdomu, visiškai neįdomu- argumentai





Domiuosi kitais dalykais
Neįdomi, jau nusibodusi tema
Kalbėtojai atmintinai išmokę kalbą, o tai neįdomu
Labai nuobodžiai kalba
Man tai neaktualu
Ar ateityje norėtumei dalyvauti debatuose kaip
kalbėtojas? (%)
43
20
19
11
4
Labai norėčiau
Norėčiau
Nei norėčiau, nei
nenorėčiau
Nenorėčiau
Visiškai nenorėčiau
5
Nežinau
Dėl kokių priežasčių norėtumei dalyvauti
debatuose? (%)
52
50
39
38
35
21
14
1
Kad galėčiau Noriu lavinti savo Noriu įveikti
lavinti savo
oratorinius
„scenos baimę“
užsienio kalbos
sugebėjimus
įgūdžius
Noriu išmokti
argumentuotai
pagrįsti savo
nuomonę
Man tiesiog
įdomu diskutuoti
įvairiomis
temomis
Taip galima
išmokti
komandinio
darbo
Tai skatina plėsti
akiratį
Kita
Dėl kokių priežasčių nenorėtumei dalyvauti
debatuose? (%)
49
31
25
16
12
4
Man tiesiog
neįdomu
Neturiu tam laiko
Nesijaučiu
Manau, kad mano
pakankamai drąsiai, kalbiniai įgūdžiai per
kad galėčiau
menki (tais atvejais,
diskutuoti prieš
kai debatai vyksta
auditoriją
ne gimtąja kalba)
Nemėgstu dirbti
komandoje
2
Tiesiog nemėgstu
diskutuoti
Kita
Baigiamoji
konferencija"Inovatyvių
ugdymo metodų sklaida"
Ar ir kiek Jums patiko ši konferencija? (%) n=122
57
39
3
Labai patiko
Patiko
Nei patiko, nei
nepatiko
0
0
Nepatiko
Visiškai nepatiko
Forumo debatai: „Metodinis rinkinys klasės vadovui“ –
sėkmingų projekto veiklų rezultatas (%) n=123
69
29
2
Labai
naudingas
Naudingas
0
0
Nei
Nenaudingas
Visiškai
naudingas, nei
nenaudingas
nenaudingas
0
Negaliu
pasakyti
Debatų metodo Taip, ir... Taip, bet...
panaudojimas klasės valandėlėje (%) n=121
47
47
6
0
Labai
naudingas
Naudingas
0
Nei
Nenaudingas
Visiškai
naudingas, nei
nenaudingas
nenaudingas
0
Negaliu
pasakyti
Debatų metodo Idėjų/sprendimų mugė panaudojimas
matematikos pamokoje (%) n=123
40
29
27
6
2
Labai
naudingas
Naudingas
3
Nei
Nenaudingas
Visiškai
naudingas, nei
nenaudingas
nenaudingas
Negaliu
pasakyti
Konferencijoje buvo pristatytas „Metodinis rinkinys klasės
vadovui“, kiek jis Jums buvo lauktas ir reikalingas darbe? (%)
n=123
56
36
7
1
0
Labai lauktas ir Gana reikalingas
labai reikalingas
Juo
pasinaudosiu,
nors yra ir kitos
medžiagos
Nelabai
reikalingas
Mano darbe jis
nereikalingas
Kaip vertinate šią konferenciją laiko planavimo
požiūriu? (%) n=122
76
17
2
2
Konferencija galėjo būti
gerokai ilgesnė, pranešimams
reikėjo skirti kur kas daugiau
laiko
Konferencija gal kiek per
trumpa, norėjosi ilgesnių
diskusijų
3
Laikas suplanuotas optimaliai – Konferencija kiek per ilga, kai Konferencija per daug ištęsta
jo pakako ir pranešimams, ir kurie pranešimai, pasirodymai
galėjo būti trumpesni
diskusijoms

similar documents