4,0 - Rumia

Report
Posumowanie projektu
Szkoła Promująca Zdrowie
2007 - 2010
Promocja zdrowia narodziła się
w latach 70 XX wieku.
W 1986r. w Karcie Ottawskiej sformułowano
jej podstawowe założenia podczas
I Konferencji Promocji Zdrowia w Ottawie.
Według tej Karty :
Promocja zdrowia jest to proces umożliwiający
ludziom zwiększenie kontroli nad swoim zdrowiem
w celu jego poprawy .
Promocję zdrowia określa się także, jako sztukę
interwencji w systemy społeczne i zachęcanie ich,
aby rozwijały się w kierunku zdrowych środowisk .
Koncepcja szkoły promującej
zdrowie w Polsce (1992r.)
Szkoła promująca zdrowie to siedlisko, w którym
społeczność szkolna- pracownicy i uczniowie :
podejmują wspólne działania dla poprawy swego zdrowia przez:
zmianę zachowań zdrowotnych
oraz tworzenie zdrowego środowiska fizycznego i społecznego ;
uczą się jak zdrowiej i lepiej żyć przez:
edukację zdrowotną
oraz rozwój osobisty, społeczny i zawodowy ;
zachęcają innych w swym otoczeniu, zwłaszcza
rodziców do podobnych działań przez:
otwartość i dialog
oraz partnerstwo współdziałania.
Nowy model szkoły promującej
zdrowie (2002r.)
Szkoła promująca zdrowie tworzy warunki
i podejmuje działania, które sprzyjają:
dobremu samopoczuciu członków
społeczności szkolnej ,
podejmowaniu rzecz członków
społeczności szkolnej działań na rzecz
zdrowia własnego i innych ludzi oraz
tworzenie zdrowego środowiska
W oparciu o model SzPZ opracowano
pięć standardów jakości pracy szkoły
w zakresie promocji zdrowia, które:
wyznaczają główne kierunki pracy
SzPZ
stanowią punkt wyjścia
do programowania ewaluacji SzPZ
Standardy szkoły promującej
zdrowie
1.
Szkoła promująca zdrowie dąży do osiągania celów i realizuje
zadania określone w podstawach programowych kształcenia
ogólnego i innych obowiązujących aktach prawnych
i ponadto:
Pomaga członkom społeczności szkolnej( w tym rodzicom)
zrozumieć i zaakceptować koncepcję szkoły promującej zdrowie
2.
Zarządza projektami promocji zdrowia w sposób sprzyjający:
uczestnictwu, partnerstwu i współdziałaniu społeczności szkolnej
(w tym rodziców) i społeczności lokalnej,
skuteczności i długofalowości działań
3.
Prowadzi edukację zdrowotną uczniów i pracowników oraz dąży
do zwiększenia jej jakości i skuteczności.
4. Tworzy klimat społeczny sprzyjający :
-
osiąganiu satysfakcji z nauki i pracy w szkole, osiąganiu
sukcesów oraz wzmacnianiu poczucia własnej wartości
u uczniów i pracowników,
-
zdrowiu i rozwojowi uczniów i pracowników,
-
uczestnictwu, partnerstwu i współdziałaniu członków
społeczności szkolnej, rodziców i osób ze społeczności lokalnej.
5. Tworzy środowisko fizyczne sprzyjające zdrowiu , bezpieczeństwu
i dobremu samopoczuciu uczniów i pracowników
Polski model szkoły promującej zdrowie
STANDARD PIERWSZY
Szkoła promująca zdrowie pomaga członkom społeczności szkolnej
( w tym rodzicom) zrozumieć i zaakceptować koncepcję szkoły
promującej zdrowie
Wymiar
Średnia
liczba
punktów
I. Upowszechnianie koncepcji szkoły promującej zdrowie
znajomość tej koncepcji społeczności szkolnej lokalnej
4,0
II. Zrozumienie akceptacja koncepcji szkoły promującej
zdrowie społeczności szkolnej
4,0
Ocena łączna
4,0
STANDARD DRUGI
Szkoła promująca zdrowie zarządza projektami promocji zdrowia
w sposób sprzyjający:
- uczestnictwu, partnerstwu i współdziałaniu
społeczności szkolnej, w tym rodziców
i społeczności lokalnej,
- skuteczności i długofalowości działań
Wymiar
Średnia liczba
punktów
III. Działalność szkolnego koordynatora ds. promocji zdrowia
4,0
IV. Działalność szkolnego zespołu promocji zdrowia
4,4
V. Miejsce promocji zdrowia w działalności (polityce) szkoły
4,0
VI. Diagnozowanie potrzeb społeczności szkolnej w zakresie promocji zdrowia
4,5
VII. Planowanie działań (w tym projektów) w zakresie promocji zdrowia
5,0
VIII. Realizacja działań (w tym projektów) w zakresie promocji zdrowia
4,5
IX. Ewaluacja wyników działań (w tym projektów) w zakresie promocji zdrowia
5,0
Ocena łączna
4,0
STANDARD TRZECI
Szkoła promująca zdrowie prowadzi edukację
zdrowotną uczniów i pracowników oraz dąży
do zwiększenia jej jakości i skuteczności.
Wymiar
Średnia
liczba punktów
I. Polityka, warunki i organizacja życia szkoły sprzyjają edukacji zdrowotnej
4,0
II. Uczeń jest aktywnym uczestnikiem procesu realizacji edukacji zdrowotnej
3,3
III. Szkoła współpracuje ze środowiskiem wykorzystuje jego zasoby
4,0
IV. Szkoła prowadzi ewaluację wykorzystuje jej wyniki dla podnoszenia
jakości edukacji zdrowotnej
4,3
Średnia liczba punktów
4,0
STANDARD CZWARTY
Szkoła promująca zdrowie tworzy klimat
społeczny sprzyjający:
satysfakcji z nauki i pracy w szkole, osiąganiu
sukcesów oraz wzmacnianiu poczucia własnej
wartości u uczniów i pracowników,
zdrowiu i rozwojowi uczniów i pracowników,
uczestnictwu, partnerstwu i współdziałaniu
członków społeczności lokalnej, rodziców
i osób ze społeczności szkolnej
Średnia liczba
punktów
Lp.
Uczniowie
I
Satysfakcja ze szkoły
3,5
II
Stwarzanie uczniom możliwości uczestnictwa w życiu klasy
3,2
III
Wsparcie uczniów ze strony nauczycieli
4,2
IV
Podejście uczniów do nauki i zachowania na lekcjach
3,5
V
Motywowanie do osiągania sukcesów
4,0
VI
Przestrzeganie praw ucznia, znajomość reguł i ich ocena
4,0
VII
Relacje między uczniami
4.0
VIII
Poczucie przeciążenia pracą szkolną i stresu w szkole
3,0
IX
Występowanie przemocy i zachowań aspołecznych
3,0
Lp.
Nauczyciele
Średnia liczba
punktów
I
Satysfakcja z pracy w szkole
4,5
II
Stwarzanie nauczycielom możliwości uczestnictwa w życiu
i pracy szkoły oraz wsparcie ze strony dyrekcji
4,5
III
Wsparcie uczniów ze strony nauczycieli
4,5
IV
Podejście uczniów do nauki i zachowania na lekcjach
4,1
V
Relacje nauczyciele - nauczyciele
4,0
VI
Uczestnictwo rodziców uczniów z klasy wychowawczej w życiu klasy/szkoły
3,5
VII
Poczucie przeciążenia pracą szkolną i stres w pracy
3,5
VIII
Występowanie przemocy i zachowań aspołecznych wśród uczniów
2,6
Lp.
Pracownicy szkoły, którzy nie są nauczycielami
Średnia liczba
punktów
I
Satysfakcja z pracy w szkole oraz wsparcie ze strony dyrekcji
4,1
II
Stwarzanie pracownikom, którzy nie są nauczycielami, możliwości
uczestnictwa w życiu i pracy szkoły
3,0
III
Relacje między pracownikami, którzy nie są nauczycielami
4,0
IV
Stosunek uczniów do pracowników, którzy nie są nauczycielami
4,0
V
Poczucie przeciążenia pracą w szkole i stres w pracy
3,2
VI
Występowanie przemocy i zachowań aspołecznych wśród uczniów
4,0
Lp.
Rodzice
Średnia liczba
punktów
I
Satysfakcja ze szkoły dziecka
4,0
II
Stwarzanie rodzicom możliwości uczestnictwa w życiu
klasy/szkoły
4,3
III
Wsparcie uczniów ze strony nauczycieli
4,3
IV
Uczestnictwo rodziców w życiu i pracy klasy/szkoły
3,9
V
Wsparcie dla rodziców
4,4
VI
Przeciążenie dziecka pracą szkolną i stres w szkole
2,3
STANDARD PIĄTY
Szkoła promująca zdrowie tworzy środowisko fizyczne
sprzyjające zdrowiu, bezpieczeństwu i dobremu samopoczuciu
uczniów i pracowników.
Wymiar
Średnia liczba
punktów
I
Budynek i teren szkoły
4,3
II
Warunki sanitarne i czystość pomieszczeń
4,6
III Mikroklimat, oświetlenie, ochrona przed hałasem
4,9
IV Meble dla uczniów i nauczycieli
4,3
V Organizacja lekcji i przerw międzylekcyjnych
4,5
VI Warunki i organizacja zajęć ruchowych
3,8
VII Organizacja posiłków i napojów dla uczniów
4,6
VIII Zabezpieczenie przed wypadkami, urazami i dostępność pierwszej pomocy
4,4
Średnia liczba punktów łącznie
4,43
Przedstawione wyniki autoewaluacji.
SUKCESY
1.
Społeczność szkolna rozumie i akceptuje koncepcje szkoły promującej
zdrowie.
2.
Twórczo zarządzamy i tworzymy projekty promujące zdrowie.
3.
Edukacja zdrowotna prowadzona jest we współpracy ze środowiskiem
i wykorzystaniem jego zasobów.
4.
Uczniowie mają poczucie satysfakcji z nauki i pracy w szkole, czują się
motywowani do nauki i otrzymują wsparcie ze strony nauczycieli.
5.
Szkoła ma dobre warunki lokalizacyjne, jest wolna od hałasu
zewnętrznego, zapewnia bezpieczeństwo i dobre samopoczucie uczniom
i pracownikom .
Problemy wymagające rozwiązania
1.
Występowanie przemocy i zachowań aspołecznych wśród uczniów.
2.
Niedostateczna popularyzacja działań szkoły w zakresie promocji
zdrowia w środowisku lokalnym.
3.
Brak sali gimnastycznej i wielofunkcyjnego boiska sportowego
oraz placu zabaw dla dzieci 5-6 letnich z oddziałów przedszkolnych

similar documents