Metodinės veiklos mokykloje organizavimo patirtis

Report
Metodinė veikla – mokytojų, mokyklų vadovų bei kitų
specialistų organizuota veikla, vienijanti juos pagal veiklos
ir ugdymo sritis, skirta kvalifikacijai ir praktinei veiklai
tobulinti, keičiantis gerąja pedagogine patirtimi, naujausia
metodine bei dalykine informacija.
(Rekomendacijos mokytojų metodinei veiklai)
7
Metodinės veiklos tikslas
siekti nuolatinio mokytojų profesinės
kompetencijos augimo ir švietimo proceso
veiksmingumo užtikrinimo.
Ugdymo turinys
mokinio jau turima patirties, mokymo
programų, mokymo(si) metodų bei
konteksto, vertinimo būdų ir rezultatų,
mokymo(si) priemonių visuma.
Vertinimas
IKT taikymas
Kvalifikacija
Užduotys
Metodai
Vadovėliai
Mokytojo
asmenybė
Lankstumas
Charakteris
Amžius
Psichologijos
ypatumai
Mokiniai
Žinių lygis
Motyvacija
Poreikiai
Pamokos atmosfera
• Mokėjimas - pirmoji įgūdžių lavinimo fazė, kai
gebama atlikti paprastus, bet tikslius veiksmus.
(Jovaiša L., 1993).
• Įgūdis - kompetencijai įgyti reikalingas elementas,
iki automatizmo išlavintas žmogaus mokėjimas.
(Lietuvos nacionalinės kvalifikacijų sistemos
koncepcija, 2007)
• Gebėjimas - kompetencijai įgyti reikalingas
elementas, mokantis ar studijuojant išlavintas
atitinkamas gabumas, tam tikrų intelektinio ir (ar)
fizinio pobūdžio veiksmų atlikimas mokantis ar
užsiimant praktine veikla. Gebėjimus sudaro
mokėjimai ir įgūdžiai. (Lietuvos nacionalinės
kvalifikacijų sistemos koncepcija, 2007)
• Kompetencija – gebėjimas įvertinti naują
situaciją, pasirinkti joje tinkamus veiklos
metodus.
•Mokyklų metodinė taryba
•Metodinis būrelis
•Mokyklos metodinė taryba
•Metodinė grupė
Kas gali (turi) vadovauti metodinei grupei?
• Mokytojas, turintis ne mažesnę kaip vyr. mokytojo
kvalifikaciją.
• Mokytojas metodininkas
• Metodinei grupei gali vadovauti bet kuris mokytojas.
• Metodinės grupės vadovas skiriamas atsižvelgiant į mokytojų
kompetenciją, patyrimą, autoritetą.
• Aukščiausią to dalyko grupės kategoriją turintys mokytojai
• Vadovauti metodinei grupei gali mokytojas, turintis ne
žemesnę kaip vyresniojo mokytojo kvalifikacinę kategoriją ir
vadybinę kompetenciją.
• Mokytojas, turintis aukštesnę negu kiti dalykinę ir pedagoginę
kompetenciją, autoritetą.
• Ugdymo skyriui gali vadovauti ne mažiau kaip 3 metų
praktinio darbo patirtį turintis mokytojas
• Mokytojas ekspertas arba mokytojas metodininkas.
Inicijuoja
patirties
sklaidą
Plėtoja
mokytojų
profesinės
veiklos
kompetencijas
Inicijuoja
pedagoginių
inovacijų
diegimą
Nustato
metodinės
veiklos
prioritetus
Planuoja
metodinę
veiklą
Metodinė taryba
Aptaria
mokinių
pasiekimų ir
pažangos
vertinimo
būdus
Teikia Mokytojų
tarybai siūlymus
dėl ugdymo
turinio
formavimo
Analizuoja
tobulinimo
prioritetus
Planuoja,
aptaria,
vertina
ugdymo
programas
Inicijuoja
metodinių
darbų
rengimą
Planavimo
principas
Lyderio ratas
Michael Fullan
“Šešios kaitos paslaptys: ką
geriausi lyderiai daro, kad jų
organizacijos išgyventų ir
klestėtų?”.
Šešios kaitos paslaptys
• Pirmoji paslaptis – MEILĖ
Pagarba ir tikėjimas savimi, savo darbu, kolegomis, mokiniais, savo mokykla.
• Antroji paslaptis – BENDRI TIKSLAI
Efektyvios PBB (Profesinės Besimokančios Bendruomenės)
• Trečioji paslaptis – DARBUOTOJŲ KOMPETENCIJŲ
DIDINIMAS
Talentas dirbti kartu siekiant svarbių tikslų.
• Ketvirtoji paslaptis – MOKYMASIS YRA DARBAS:
“Jei žmonės nesimoko savo darbo vietoje, jie neišvengiamai mokosi paviršutiniškai.”
Taylor&LaBarre (2006)
• Penktoji paslaptis – SKAIDRUMAS
Nepagražinti rezultatai – tobulėjimo įrankis.
Šešios kaitos paslaptys
• Šeštoji paslaptis – Gebėjimas...
... giliai suvokti visas penkias pirmąsias
paslaptis,
... jas derinti tarpusavyje,
... taikyti savo kontekste,
... niekada nenustoti mokytis kartu,
... neužmiršti, kad organizacijos
kaita priklauso nuo kiekvieno jos nario.
pokyčiai
švietimo
sistemoje
mokyklos
vadyba
inovatyvūs
darbo
metodai
mokinys
Darbo struktūra
• Seminaras:
mokytojas kviečiasi bent vieną kolegą stebėti savo
pamokas, aptaria, kaip sekasi žinias, įgytas seminaro
metu, taikyti mokymo ir mokymosi procese.
• Seminaras:
pradžioje mokytojai reflektuoja, kaip jiems ir
mokiniams sekėsi mokymosi procesas, kuris vyko
visą mėnesį po praėjusio seminaro.
Bendravimo budai:
Pokalbis
Organizavimo tikslas
Dialogas
Diskusija
•klausome be vertinimo
•priimame “makro” nuomonę
•perfrazuojame
•renkamės bendravimo strategijas
•pasitikslinam
•vadovaujamės logika
•klausinėjam
•mažiname pasirinkimo galimybes
•ieškome bendrų požiūrių
•prieiname bendros nuomonės
problemai spręsti
•aiškinamės skirtumus
Supratimas
Sprendimas
PBB
Mokytojai dirba mažose 3-4
mokytojų grupelėse:
• planuoja
• įgyvendina
• bendradarbiauja
• dalijasi vienas su kitu savo
asmeninės kaitos ir tobulėjimo
patirtimi ir rezultatais
Rezultatai:
• mokytojai atvėrė savo klasių duris vienas
kitam
• nugalėjo psichologinius ir kitus barjerus
• ir mokytojai, ir jų mokiniai pamatė, kaip
svarbu taikant inovacijas mokyme(si)
nuoširdžiai bendradarbiauti – ir mokytojams
tarpusavyje, ir mokytojams su savo mokiniais.
• pradėta kurti refleksijos kultūra visoje
mokyklos bendruomenėje
Raktai į sėkmę
į mokinį orientuota
pedagogika
mokymas(is)
už klasės ribų
IKT mokyme(si)
Projektas „Mokomės žaisti
tinklinį“– Prieš.
•Projektas padėjo siekti šio bendrojo mokyklos tikslo:
•IT naudojimo įgūdžių tobulinimas
Projekto idėja:
Mokant tinklinio technikos veiksmų, šešiolikai
1Gc klasės mokinių buvo aiškinama, kaip
taisyklingai atlikti tinklinio technikos
elementus, po to buvo rodoma video
medžiaga ir mergaitės mokėsi praktiškai atlikti
pratimus. Projektas truko 12 pamokų.
Kaip buvo matuojamas pradinis/išeities taškas:
Prieš pradedant mokyti mergaites tinklinio technikos buvo pasakyta, kad prieš mokantis atlikti
kiekvieną naują veiksmą bus ne tik paaiškinta, kaip jį taisyklingai atlikti, bet ir parodyta video
medžiaga
Kokio poveikio tikėjotės :
Tikėjausi, kad mergaitėms seksis kuo geriau
ir taisyklingiau atlikti veiksmus.
7. Reviewing Progress
Projektas „Mokomės žaisti
tinklinį“– Po.
•Projektas padėjo siekti šio bendrojo mokyklos tikslo:
•IT naudojimo įgūdžių tobulinimas
Nuomonės ir įžvalgos PRIEŠ ir PO (Pasirinkti rezultatai)
Rodiklis
Prieš
Po
Ar reikalinga kūno kultūros pamokose vaizdinė mokymo
medžiaga (mokinių, teigiamai atsakiusių į klausimą, skaičius)?
10
16
Ar šis projektas padėjo geriau išmokti tinklinio technikos
(mokinių, teigiamai atsakiusių į klausimą, skaičius)?
16
Poveikis
Projektas įvertintas
teigiamai.
Pažangos matavimas lyginant PRIEŠ ir Po (Pasirinkti rezultatai)
Prieš
Rodiklis
Mokinių, kokybiškai atlikusių pratimus projekto pabaigoje,
skaičius.
7. Reviewing Progress
Po
Poveikis
12
Projektas buvo veiksmingas.
Projektas „Mokomės žaisti
tinklinį“–
Plėtra.
Ar įrodymai patvirtina, kad yra padaryta pažanga, siekiant bendrųjų
mokyklos tikslų?
Taip – projektas tikrai buvo efektyvus ir padėjo siekti bendro mokyklos tikslo. Mokiniai vertina šį
projektą kaip vertingą asmeninę patirtį.
Kaip plačiai ši inovacija galėtų būti taikoma – kokie faktoriai riboja
platesnio taikymo galimybes?
Šį projektą gali taikyti kiekvienas kūno kultūros mokytojas, mokydamas ne tik tinklinio
technikos.
Ar šis projektas buvo sėkmingas tik todėl, kad tai buvo Jūsų projektas ir
Jūs juo nuoširdžiai tikėjote? Su kokiais iššūkiais gali susidurti kiti?
Šis projektas būtų sėkmingas mokant krepšinio technikos veiksmų, šuolio į aukštį nugara.
Kas Jus labiausiai nustebino?
Mokinių susidomėjimas kuo taisyklingiau atlikti matytus veiksmus.
7. Reviewing Progress
Sėkminga kaita – tai mokymasis įgyvendinant.
Viena iš galingiausių varomųjų kaitos jėgų –
mokymasis vieniems iš kitų, ypač iš tų, kurie yra
šiek tiek toliau pažengę naujovių taikyme.
Michael Fullan

similar documents