Renata Beržanskienė. Advokatas kaip mediatorius: iššūkiai praktikoje

Report
ADVOKATAS KAIP MEDIATORIUS:
IŠŠŪKIAI PRAKTIKOJE
Renata Beržanskienė
partnerė
2013 m. lapkričio 22 d.
Konferencija „Advokatų veiklos tradicijos ir naujovės: ar keičiamės?“
Vilnius
Turinys
LIETUVA ESTIJA LATVIJA BALTARUSIJA
 Advokato vaidmuo
 Advokatas – mediatorius
 Advokatas – šalies atstovas
 Etika
 Veiklos specifika
 Išvados
2
www.sorainen.com
Pagrindinės konfliktų priežastys
LIETUVA ESTIJA LATVIJA BALTARUSIJA
informacijos
trūkumas
interesų
skirtumai
santykių
problemos
vertybių
neatitikimas
struktūrinės /
organizacinės
problemos
3
www.sorainen.com
Sprendimas mediacijoje
LIETUVA ESTIJA LATVIJA BALTARUSIJA
 Arbitražo ar teismo procese ginčas išsprendžiamas nustatant
laimėjusią ir pralaimėjusią šalį.
 Mediacijoje – mediatorius sprendimą priima ne
nustatydamas, kuri iš šalių yra teisi, o siekdamas, kad šalys
kartu surastų joms priimtina sprendimą, tenkinantį abiejų
pusių interesus bei poreikius.
4
teismas, arbitražas
mediacija
teisės ir pareigos
interesai ir poreikiai
(win – lose)
(win – win)
www.sorainen.com
Kada mediacija veiksminga?
LIETUVA ESTIJA LATVIJA BALTARUSIJA
 Kai šalys yra savanoriškai apsisprendusios taikyti mediaciją
ir nori išsaugoti savo santykius
 Tikėtina, jog šalys bendraus ir po ginčo sprendimo, pvz.
verslo partneriai, santuoką nutraukiantys tėvai, darbuotojas
ir darbdavys, nuomotojas ir nuomininkas, vienos
bendruomenės nariai ir pan.
 Šalys turi bendrų jas siejančių interesų (poreikiai, rizikos,
vertybės, principai, pasaulėžiūra ir pan.)
5
www.sorainen.com
Kada mediacija neveiksminga?
LIETUVA ESTIJA LATVIJA BALTARUSIJA
 šalių nesutarimai yra giliai įsišakniję, susiję su asmeniniu
kontekstu ir pan.
 didelis šalių tarpusavio nepasitikėjimas
 riboti laiko ištekliai
 nepakankamas
mediatoriaus
profesionalumas
 nedidelis galimų ginčo
sprendimo variantų
skaičius
 kita
6
www.sorainen.com
Advokato vaidmuo
LIETUVA ESTIJA LATVIJA BALTARUSIJA
Advokatas – mediatorius
Advokatas taip pat turi teisę už atlyginimą teisės aktų
nustatyta tvarka <...> būti tarpininku (mediatoriumi),
taikintoju <...> kai sprendžiami ginčai.
(Advokatūros įstatymas (4 str. 4 d.))
7
www.sorainen.com
Advokato vaidmuo (2)
LIETUVA ESTIJA LATVIJA BALTARUSIJA
Advokatas – šalies atstovas
Taikinamojo tarpininkavimo metu gali dalyvauti tik ginčo šalys,
jų atstovai ir taikinimo tarpininkas. Ginčo šalių prašymu arba
sutikimu taikinamojo tarpininkavimo metu gali dalyvauti ir kiti
asmenys.
(Civilinių ginčų taikinamojo tarpininkavimo įstatymas (5 str.))
8
www.sorainen.com
Advokato vaidmuo (3)
• nešališkas tarpininkas
• padeda šalims
pasiekti sprendimą
mediatorius
9
LIETUVA ESTIJA LATVIJA BALTARUSIJA
• prieš mediaciją
• mediacijos metu
atstovas
www.sorainen.com
Advokatas – šalies atstovas
LIETUVA ESTIJA LATVIJA BALTARUSIJA
Įprastai advokato veikla, atstovaujant kliento interesus, apima:
 konsultavimą procedūrinės ir materialinės teisės klausimais,
atstovavimą teisminiame procese.
 siekiama apsaugoti kliento interesus.
Mediacijoje:
 nėra rungimosi proceso – šalys nesistengia įrodyti savo
pozicijos, bet ieško problemos sprendimo būdo.
 kiekviena šalis yra skatinama prisiimti atsakomybę ir stengtis
išspręsti ginčą.
10
www.sorainen.com
Advokatas – šalies atstovas
(2)
LIETUVA ESTIJA LATVIJA BALTARUSIJA
1) advokato dalyvavimas gali mažinti šalies
aktyvumą procese
2) advokatas gali pakenkti šalių galios pusiausvyrai
3) profesionalus advokatas gali daryti didesnę įtaką
nei mediatorius
1) advokatas gali padėti kontroliuoti per didelius
kliento lūkesčius ar reikalavimus
2) advokatas gali suteikti klientui pasitikėjimo
dalyvaujant procese, išlyginti šalių pozicijų galią
3) advokatas gali padėti parengti galutinio
susitarimo sąlygas
11
www.sorainen.com
Advokatas – mediatorius
LIETUVA ESTIJA LATVIJA BALTARUSIJA
Mediacijoje pačios šalys yra atsakingos už sėkmingą ginčo
išsprendimą ir šalis tenkinančio susitarimo priėmimą.
Mediatorius neturi teisės priimti galutinį sprendimą, kaip turėtų
būti išspręstas kilęs ginčas.
Mediatoriaus užduotis –
pasitelkiant psichologines,
organizacines ir teisines
žinias, padėti šalims rasti jas
tenkinantį sprendimą.
12
www.sorainen.com
Advokatas – mediatorius (2)
LIETUVA ESTIJA LATVIJA BALTARUSIJA
Mediatoriaus funkcijos:
 koordinuoti ir kontroliuoti procesą
 padėti ginčo šalims geriau suprasti savo konflikto priežastis
ir siekiamus tikslus
 kontroliuoti šalių emocijas
 padėti nukreipti konfliktą konstruktyvaus sprendimo link
 padėti šalims bendradarbiauti
 padėti šalims ieškoti bei siekti problemos sprendimo
13
www.sorainen.com
Advokatas – mediatorius (3)
LIETUVA ESTIJA LATVIJA BALTARUSIJA
 Mediatorius nepriima sprendimo!
14
www.sorainen.com
Mediatoriaus elgesys
LIETUVA ESTIJA LATVIJA BALTARUSIJA
 Mediatoriaus elgesys turi atitikti bendruosius etiško elgesio
principus ir padėti pasiekti mediacijos tikslus:
– mediatorius turi nuolat rūpintis savo kompetencija, tobulinti profesinius
įgūdžius
– mediatorius turi būti taktiškas, nešališkas, sąžiningas, gerbti šalis, skatinti
derybų procesą
– mediatoriaus elgesio standartai priklauso ir nuo mediacijos rūšies bei
mediatoriaus kultūrinės aplinkos
– sugebėti išklausyti šalis
– turėti autoritetą tarp šalių ir būti kompetentingas
– kita
 Advokatams bendrieji etiško elgesio principai nustatyti ir
taikomi remiantis Advokatų etikos kodeksu.
15
www.sorainen.com
Advokatų etikos kodeksas
LIETUVA ESTIJA LATVIJA BALTARUSIJA
 Advokatas visada privalo saugoti profesinę garbę ir orumą ir
nediskredituoti advokato vardo, duotos priesaikos ir
teisingumo idėjos.
 Advokatas turi būti visiškai nepriklausomas nuo bet kokios
įtakos.
 Konfidencialumas yra pagrindinė ir svarbiausia advokato
teisė ir pareiga.
 Advokatas privalo konsultuoti, ginti klientą ar jam atstovauti
sąžiningai, rūpestingai ir protingai.
 Advokatas turi stengtis nepažeisti žmogaus teisių ir
pagrindinių laisvių, pripažintų tarptautinės ir nacionalinės
teisės.
16
www.sorainen.com
Europos mediatorių etikos
kodeksas
LIETUVA ESTIJA LATVIJA BALTARUSIJA
Šis elgesio kodeksas* išdėsto tam tikrus principus, kurių
mediatoriai gali savanoriškai nuspręsti įsipareigoti laikytis savo
pačių atsakomybe
Kodekso nuostatos reguliuoja:
 mediatorių kompetenciją, skyrimą ir atlyginimą bei jų
paslaugų propagavimą
 nepriklausomumą ir nešališkumą
 mediacijos sutartį, procesą ir susitarimą
 konfidencialumą
*http://ec.europa.eu/civiljustice/adr/adr_ec_code_conduct_lt.pdf
17
www.sorainen.com
Europos mediatorių
etikos kodeksas (2)
LIETUVA ESTIJA LATVIJA BALTARUSIJA
 Mediatoriai turi būti kompetentingi ir gerai nusimanyti
mediacijos procese.
 Mediatoriai gali propaguoti savo veiklą, jei tai daroma
profesionaliu, sąžiningu ir garbingu būdu.
 Mediatorius turi vesti procedūras tinkamu būdu,
atsižvelgdamas į bylos aplinkybes, įskaitant galimą šalių jėgos
disbalansą ir šalių pageidavimus.
 Mediatorius turi laikyti paslaptyje visą informaciją, kylančią
iš arba susijusią su mediacija, įskaitant aplinkybę, kad
mediacija turi įvykti arba įvyko.
 ir t.t.
18
www.sorainen.com
Veiklos ribojimai
LIETUVA ESTIJA LATVIJA BALTARUSIJA
 Advokatūros įstatymas (25 str. 3 d.):
Advokatas taip pat negali būti atstovu byloje, kurioje jis dalyvavo
kaip taikinimo tarpininkas (mediatorius).
 VKAT tarpininkavimo ir taikinimo procedūros reglamentas* (19
str.):
Jeigu teisme arba arbitraže nagrinėjamas tas pats ginčas, kuris
anksčiau buvo tarpininkavimo ir taikinimo procedūros dalykas,
tarpininkas negali dalyvauti, o šalys negali jo kviestis arbitru,
liudytoju, kurios nors šalies atstovu ar advokatu.
*http://www.arbitrazas.lt/failai/VKAT%20Dokumentai%20LT/VKAT_taikinimo%20REGLAMENTAS_
nuo%202004-03-08_1.pdf):
19
www.sorainen.com
Konfidencialumas
LIETUVA ESTIJA LATVIJA BALTARUSIJA
UIA Working Group on Good Practices in Mediation. Good
Practices on Confidentiality (2006)*:
 Mediatoriaus pareiga saugoti mediacijos proceso konfidencialumą prasideda
nuo pat pirmo kontakto su mediatoriumi ir nenutrūksta mediacijai
pasibaigus.
 Konfidencialumo įsipareigojimas taikomas ne tik žodžiu ar raštu išreikštai
informacijai, tačiau ir šalių elgesiui, kūno kalbai ar kitiems veiksmams, kurie
gali atskleisti šalių pozicijas, jausmus, įsitikinimus ar suvokimą.
 Mediatorius turi dėti visas pastangas išvengti liudijimo teisme ar kituose
procesuose, nebent: 1) to reikalauja įstatymai; 2) gali kilti grėsmė asmens
gyvybei ar saugumui; 3) atsisakymas liudyti gali užtraukti baudžiamąją
atsakomybę; 4) būtina atsakyti į skundą ar ieškinį prieš mediatorių dėl
netinkamų veiksmų mediacijos procese.
*http://www.cpradr.org/Portals/0/Across%20Borders/Good%20Practices%20on%20Confidentiality%
20-%20Dublin.pdf
20
www.sorainen.com
Konfidencialumas (2)
LIETUVA ESTIJA LATVIJA BALTARUSIJA
WIPO Mediation Rules* (14-17 straipsniai):
 Mediatoriaus ir šalių susitikimų metu negali būti daromi jokie įrašai.
 Kiekvienas asmuo, dalyvaujantis mediacijos procese, privalo pasirašyti
išankstinį konfidencialumo įsipareigojimą.
 Jei šalys nesusitarė kitaip, visi mediacijoje dalyvavę asmenys, pasibaigus
mediacijai, privalo grąžinti šalims bet kokius iš jų gautus dokumentus ar
medžiagą, nepasilikdami sau kopijų. Bet kokie asmenų užrašai, susiję su
susitikimu su mediatoriumi, turi būti sunaikinami.
 Jei šalys nesusitarė kitaip, mediatorius ar šalys kituose teismo ar
arbitražo procesuose negali naudoti kaip įrodymų jokių šalių išreikštų
pozicijų ar pasiūlymų dėl galimo ginčo išsprendimo, pripažinimų,
mediatoriaus pastebėjimų ar pasiūlymų, noro/nenoro sudaryti taikos
sutartį.
*http://www.wipo.int/amc/en/mediation/rules/#8
21
www.sorainen.com
Atsakomybė
LIETUVA ESTIJA LATVIJA BALTARUSIJA
 VKAT tarpininkavimo ir taikinimo procedūros reglamentas
(8 str.):
Tarpininkas yra asmeniškai atsakingas už teisingą, teisės ir
moralės normomis pagrįstą ginčo sureguliavimą.
Tarpininkavimo ir taikinimo procedūrą tarpininkas gali atlikti,
jo nuomone, tinkamiausia tvarka, atsižvelgęs į šalių
pageidavimus ir kitas aplinkybes.
 Civilinės atsakomybės draudimas?
22
www.sorainen.com
Kvalifikacijos tobulinimas
LIETUVA ESTIJA LATVIJA BALTARUSIJA
Pavyzdžiui:
Taikinamojo tarpininkavimo (mediacijos) mokymų programa
organizuojama Lietuvos pramonininkų konfederacijos – šešių
dienų interaktyvus mediacijos mokymų kursas, kurį sudaro:
 efektyvios komunikacijos,
 derybų,
 mediacijos mokymai.
ICC kursai/naujos taisyklės nuo 2014 m. sausio 1 d.
23
www.sorainen.com
Išvados
LIETUVA ESTIJA LATVIJA BALTARUSIJA
 Advokatai Lietuvoje kol kas nėra aktyvūs mediacijos dalyviai.
 Advokato veikimas tiek kaip mediatoriaus, tiek kaip šalies
atstovo mediacijoje, reikalauja specifinių žinių ir patirties –
tai nėra derybos.
 Advokatai turėtų dažniau inicijuoti/pasiūlyti klientams
mediacijos procesą, tokiu būdu populiarindami šį alternatyvų
ginčų sprendimo būdą.
 Keliant advokatų kvalifikaciją, kartu turėtų būti skatinama
keisti visuomenės požiūrį į galimą taikų susitarimą iškilus
konfliktinei situacijai.
24
www.sorainen.com
LIETUVA ESTIJA LATVIJA BALTARUSIJA
25
www.sorainen.com
Kontaktai
LIETUVA ESTIJA LATVIJA BALTARUSIJA
Ačiū!
Renata Beržanskienė
Partnerė
tel. +370 52 685 040
[email protected]
Lietuva
Jogailos 4
LT-01116 Vilnius
tel.
+370 52 685 040
faks. +370 52 685 041
[email protected]
Estija
Pärnu mnt 15
10141 Talinas
tel.
+372 6 400 900
faks. +372 6 400 901
[email protected]
Latvija
Kr. Valdemāra iela 21
LV-1010 Ryga
tel.
+371 67 365 000
faks. +371 67 365 001
[email protected]
Baltarusija
ul Nemiga 40
220004 Minskas
tel.
+375 17 306 2102
faks.
+375 17 306 2079
[email protected]
www.sorainen.com

similar documents