Kūrybiškumas transporto organizacijų žmoniškųjų išteklių valdyme

Report
KŪRYBIŠKUMAS TRANSPORTO
ORGANIZACIJŲ ŽMONIŠKŲJŲ
IŠTEKLIŲ VALDYME:
LIETUVOS ATVEJIS
Soc. m. dr. Valentinas Dubinas
Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija
1
Darbo aktualumas
Žmogiškųjų išteklių vadybos kūrybiškumo
analizė transporto sektoriuje sudaro
sąlygas konkurencinių pranašumų
atskleidimui, o tai ,savo ruožtu, skatina
intensyvesnį pridėtinės vertės kūrimą ir
ekonominio našumo didinimą pasirinktame
sektoriuje.
2
Žmogiškųjų išteklių vadyba kaip alternatyva
personalo valdymui
• Daugelyje organizacijų žmogiškieji ištekliai tvarkomi
pagal personalo vadybos principus, kuriems būdingas
autokratinis vadybos stilius.
• Pastaruoju metu organizacijose jau atsiranda žmogiškųjų
išteklių vadybos skyriai. Jose rengiami metiniai
žmogiškųjų išteklių valdymo planai, tačiau to nepakanka
norint sukurti tokį žmogiškųjų išteklių vadybos modelį,
kuris yra būtinas organizacijos verslo strategijų
įgyvendinimui. Toks modelis siejamas su organizacijos
konkurencinių pranašumų kūrimu ir įgyvendinimu.
3
Tyrimo problema
Pagrindinė tyrimo problema – kaip
suformuoti veiksmingą žmogiškųjų išteklių
vadybos politiką ir ją įgyvendinti
organizacijoje, kad būtų akcentuojamas
dėmesys į darbuotojų kūrybiškumo
skatinimą kaip svarbiausią pridėtinės
vertės kūrimo intensyvinimo veiksnį.
4
Tyrimo tikslas
Tyrimo tikslas – ištirti žmogiškųjų išteklių
politikos formavimo principus ir
įgyvendinimą Lietuvos transporto
sektoriuje užtikrinant sąlygas kuo
didesniam darbuotojų veiklos
kūrybiškumui.
5
Tyrimo uždaviniai
1. Apibrėžti žmoniškųjų išteklių politikos sampratą
ir nustatyti organizacijos filosofijos, kultūros ir
žmogiškųjų išteklių politikos sąveiką užtikrinant
kūrybiškumą darbe.
2. Ištirti žmogiškųjų išteklių vadybos politikos
įgyvendinimo specifiką transporto sektoriuje.
3. Įvertinti Lietuvos transporto sektoriaus
kūrybiškumą, jo ugdymą ir trukdžius
šiuolaikinėmis sąlygomis
6
Žmogiškųjų išteklių vadybos
koncepcijos
Transporto sektoriuje, teikiančiame
logistikos paslaugas, kūrybiškumas siejasi
su, taip vadinamosiomis, racionaliąja ir
avantiūristine žmogiškųjų išteklių vadybos
koncepcijomis.
7
Racionalioji žmogiškųjų išteklių vadybos
koncepcija
1.
2.
3.
Racionalioji žmogiškųjų išteklių vadybos politika leidžia
organizacijos vadovams turėti tiek kokybinę, tiek
skaičiavimais pagrįstą žmogiškųjų išteklių raidos prognozę.
Personalo tarnybos šiuo atveju turi visas priemones paveikti
situaciją tiek tolimoje, tiek ir artimoje ateityje, turint
programas, leidžiančias koreguoti darbą su žmogiškaisiais
ištekliais, atsižvelgiant į situacijos pokyčius.
Racionaliojoje žmogiškųjų išteklių vadybos politikoje aiškus
moralinio veiksnio, o ne materialinių veiksnių prioritetas.
Racionalioji koncepcija yra labiau priimtina, nes pagal jos
nuostatas sudaromos palankesnės sąlygos atsiskleisti visų
darbuotojų kūrybiškumui ir iniciatyvumui.
8
Avantiūristinė žmogiškųjų santykių
vadybos politika
Avantiūristinė žmogiškųjų santykių vadybos politika
nesiremia kokybinėmis prognozėmis, pagrįstomis
situacijos analize, bet siekia ir stengiasi ją paveikti.
Personalo tarnyba paprastai neturi priemonių
prognozuoti ar veikti situaciją, susijusią su
žmogiškųjų išteklių vertinimu, nors personalo
tarnybos darbo planai įtraukiami į organizacijos
strateginius planus. Darbo su žmogiškaisiais
ištekliais planas tokiu atveju grindžiamas
emocijomis, bet nepakankamai argumentuojamas,
nors gali būti ir pakankamai adekvatus situacijai.
9
Praktinėje racionalios žmogiškųjų išteklių
vadybos politikoje akcentuojama:
1. Saugus darbo bei socialinių garantijų užtikrinimas;
2. Gerų tarpusavio santykių tarp skirtingų darbuotojų
grupių formavimas;
3. Savininkų pasiryžimas tobulinti žmogiškąjį
organizacijos potencialą;
4. Teisingas darbo apmokėjimas;
5. Darbuotojų veiklos rezultatyvumo motyvavimas.
10
Empirinio tyrimo, skirto transporto organizacijų žmogiškųjų išteklių
valdymo kūrybiškumo įvertinimui, sudedamosios dalys
1. Darbuotojų kūrybiškumo potencialo
įvertinimas.
2. Kūrybiškumo skatinimas Lietuvos
transporto organizacijose.
3. Kūrybiškumo organizacinė parama.
4. Vadovybės požiūris į kūrybiškumo plėtrą.
5. Kūrybiškumo plėtros trukdžiai Lietuvos
transporto organizacijose.
11
Darbuotojų kūrybiškumo potencialas Lietuvos
transporto paslaugų sektoriaus organizacijose
1. Darbuotojai sugeba generuoti naujas idėjas
Abejoju
10%
Nesutinku Visiškai
nesutinku
0%
0%
Visiškai sutinku
40%
Sutinku
50%
12
2. Organizacijų darbuotojai turi gebėjimų kūrybiškai spręsti
kylančias problemas organizacijose
Nesutinku Visiškai
Abejoju
0% nesutinku
0%
10%
Visiškai
sutinku
30%
Sutinku
60%
13
3. Vadovai turi įgūdžius, reikalingus tolimesniam kitų asmenų
idėjų išvystymui
Visi respondentai sutinka – 100 proc.
Sutinku
100%
14
4. Vadovai sugeba rasti kūrybiškus problemų sprendimo
būdus
Abejoju
10%
Nesutinku Visiškai Visiškai
0% nesutinku sutinku
0%
10%
Sutinku
80%
15
5. Darbuotojai noriai priima naujas idėjas, net jei jos atrodo
sunkiai įgyvendinamos
Nesutinku
0%
Visiškai Visiškai
nesutinku sutinku
0%
10%
Sutinku
50%
Abejoju
40%
16
Kūrybiškumo taikymas Lietuvos transporto
paslaugų sektoriaus organizacijose
1. Sudarytos galimybės atsiskleisti kūrybiškiems įgūdžiams
ir sugebėjimams
Nesutinku
10%
Abejoju
40%
Visiškai
nesutinku
0%
Visiškai
sutinku
10%
Sutinku
40%
17
2. Galima gauti pakankamai išteklių kūrybiškų idėjų vystymui
ir įgyvendinimui
Visiškai
nesutinku
10%
Visiškai sutinku
10%
Nesutinku
20%
Sutinku
30%
Abejoju
30%
18
0%
20%
3. Teikiamos idėjos ir siūlymai dėl
darbo sąlygų gerinimo
40%
60%
80% 100%
70
30
4. Suteikiama pakankamai laisvės
spręsti, kaip geriau atlikti užduotis
40
60
5. Pilnai atskleidžiamas darbuotojų
kūrybinis potencialas
40
60
Visiškai sutinku
Sutinku
Abejoju
Nesutinku
Visiškai nesutinku
19
Lietuvos transporto paslaugų sektoriaus
organizacinės paramos kūrybiškumui vertinimas
0%
20%
1. Darbuotojai vertinami už
kūrybiškai atliktą darbą,
pastangas
2. Idėjos yra tinkamai bei
sąžiningai įvertinamos
Visiškai sutinku
Sutinku
40%
60%
80%
40
60
60
40
Abejoju
100%
Nesutinku
Visiškai nesutinku
20
3. Darbuotojai yra skatinami kūrybiškai spręsti iškylančias
problemas
Abejoju
20%
Visiškai
Nesutinku
Visiškai
nesutinku
0%
sutinku
0%
10%
Sutinku
70%
21
4. Darbuotojams skiriami atlygiai ar/ir apdovanojimai
už kūrybiškas ir inovatyvias idėjas
Visiškai
nesutinku
0%
Nesutinku
20%
Visiškai
sutinku
10%
Sutinku
20%
Abejoju
50%
22
Lyderių ir vadovybės vaidmuo darbuotojų kūrybingos veiklos skatinimui
Lietuvos transporto paslaugų sektoriaus organizacijose
0%
20% 40% 60% 80% 100%
1. Lietuvoje yra organizacijų,
kurių lyderiai ir vadovybė yra
kūrybiškumo pavyzdys (ieško 10
naujų idėjų ir būdų problemų
sprendimui)
2. Lietuvoje skatinamas
darbuotojų mokymasis
10
kūrybiškumo ir inovatyvumo
ugdymo srityse
Visiškai sutinku
Sutinku
Abejoju
90
60
Nesutinku
30
Visiškai nesutinku
23
Ar galėtumėte įvardyti Lietuvos transporto
paslaugų sektoriaus organizacijas kaip
kūrybiškas?
Negaliu
atsakyti
40%
Taip
30%
Ne
30%
24
Lietuvos transporto paslaugų sektoriaus organizacijų
kūrybiškumo ir inovatyvumo lygis
(respondentų nuomonė)
50%
50
40
30
30%
20%
20
10
0
AB "Lietuvos
geležinkeliai"
Oro transporto
įmonės
Negaliu atsakyti
25
Pagrindiniai trukdžiai kūrybiškumo raiškai Lietuvos transporto
sektoriaus organizacijose
(respondentų nuomonė)
0
10
20
30
40
Nepakankamas inovacijų diegimo
finansavimas
40%
Inovacijų diegimo motyvacinės
sistemos nebuvimas
40%
Inovacijų diegimui trukdo
autokratinis vadybos stilius
10%
Negali įvardyti
10%
50
26
Išvados
•
•
•
1.Mokslinėje literatūroje ir praktinėje organizacijų veikloje žmogiškųjų išteklių vadybos
politika apibrėžiama kaip veikla, apimanti pagrindinius darbuotojų vadybos tikslus ir jų
elgsenos normas, atitinkančias pozityvaus vadovų ir darbuotojų bendradarbiavimo
reikalavimus. Žmogiškųjų išteklių vadyba, palyginti su personalo vadyba, daugiau siejasi
su padidinta asmenybės intelektine ir emocine raiška kuriant pridedamąją vertę. Tai, savo
ruožtu, didina organizacijų veiklos ekonominį našumą kuris yra vienas svarbesnių
darbuotojų veiklos įvertinimo rodiklių.
2. Darbuotojų kūrybiškumo plėtotė transporto sektoriuje siejasi su, taip vadinamosiomis,
racionaliąja ir avantiūristine žmogiškųjų išteklių vadybos koncepcijomis. Racionalioji
koncepcija įvertina kokybinę ir kiekybinę žmogiškųjų išteklių raidos prognozę .
Avantiūristinė koncepcija nesiremia nei kokybiniais, nei kiekybiniais žmogiškųjų išteklių
vadybos vertinimais, o susijusi vien tik su personalo tarnybos darbo planų dėl darbuotojų
darbo ir poilsio rėžimo rengimu.
3 Atlikto empirinio tyrimo rezultatų analizė parodė, kad Lietuvos transporto sektoriuje
suformuotas pakankamai išplėtotas darbuotojų kūrybiškumo potencialas, nes net 90 proc.
apklaustųjų nurodė, kad transporto organizacijų darbuotojai turi gebėjimų kūrybiškai
spręsti kylančias organizacines ir technologines problemas. Beje visi, t. y. 100 proc.,
respondentų nurodė, kad vadovai turi įgūdžius, reikalingus tolimesniam kitų asmenų idėjų
išvystymui. Įvertinant kūrybiškumo taikymą Lietuvos transporto sektoriuje, tenka pažymėti,
kad net pusę apklaustųjų pažymėjo jog šiame sektoriuje sudarytos palankios galimybės
atsiskleisti kūrybiškiems įgūdžiams ir sugebėjimams.
27
Rekomendacijos
Atsižvelgiant į empirinio tyrimo rezultatus dėl
kūrybingumo įgyvendinimo trukdžių Lietuvos
transporto sektoriuje, rekomenduojama transporto
organizacijų darbo apmokėjimo sistemas susieti su
skatinimu už kūrybiškumą. Beje, rekomenduojama ir
didinti finansavimą, skiriamą inovacijų diegimui, o
taip pat keisti autokratinį organizacijų vadovavimo
stilių į demokratinį, kuris, kaip rodo geroji vadybos
praktika, nevaržo darbuotojų iniciatyvos, ir dar
daugiau, užtikrina žmogiškųjų išteklių kūrybiškumo
proveržius pagal konkrečias veiklas darbe ir kituose
kūrybiniuose ieškojimuose.
28
Ačiū už dėmesį
29

similar documents