Par sociālajiem pakalpojumiem - Sociālo darbinieku biedrība

Report
Mārtiņš Moors
Sociālo darbinieku biedrības
Valdes priekšsēdētājs
KONFERENCE
Sociālā darba efektivitāte: problēmas un risinājumi
2012.gada 8. un 9.novembrī
• sociālais darbs nav likumdošanā definējams tikai
kā viens no pakalpojumiem, bet gan kā plašāka
profesionālā darbība
• sociālā palīdzība un sociālie pakalpojumi ir resursi
klienta problēmu risināšanā, to esamība vai
trūkums ietekmē sociālo darbu ar klientiem
• ir apšaubāms pastāvošais sociālā darba
speciālistu profesiju iedalījums četrās dažādās
profesijās
• trūkst sociālā darbinieka tiesiskā statusa
definējuma, īpaši sadarbībā ar citiem
speciālistiem
• 1 sociālā darba speciālisti uz 1000 iedzīvotājiem
• Augstākā izglītība praktizējošajiem sociālā darba
speciālistiem
• Likumā noteikto sociālo pakalpojumu
nodrošināšana visās pašvaldībās
• Valsts atbalsts profesionāla sociālā darba
ieviešanai un attīstībai pašvaldībās
• u.c.
• Zemu apmaksāta profesija
• Joprojām vāja izpratne sabiedrībā par
profesijas uzdevumiem, bet tomēr situācija
uzlabojas
• Nekonsekventas, pat neadekvātas prasības/
ekspektācijas profesijai „no ārpuses” –no citu
profesiju pārstāvjiem, no tiešās un netiešās
vadības, no žurnālistiem, arī no klientiem
• Vienotas metodoloģiskās vadības trūkums
• Indivīdu / klientu situācijas izmaiņas
• Sabiedriskais labums, ko dod sociālais darbs –
–
–
–
–
–
–
uzlabotas klienta sociālās prasmes,
atrasts darbs,
izprasta sava problemātika,
atrasti dažāda veida nespēju iemesli,
bērna atgriešanās ģimenē pēc krīzes situācijas novēršanas,
adekvāta aprūpes apjoma nodrošināšana veciem
cilvēkiem,
– galu galā – neizmaksātie līdzekļi sociālās palīdzības
pabalstiem
Atgriezts Nodots
ģimenē
aizbildniecībā
Ievietots
audžuģimenē
Ievietots bērnu ilgstošas
sociālās aprūpes un
sociālās rehabilitācijas
institūcijā
Cits iemesls
52
19
15
46
12 t.s.
5 – ievietoti citā
krīzes centrā
4 – sasniedza
pilngadību
3- ilgstoši
neuzturējās KC
KOPĀ
144
• No 2011.gada 20 sociālie darbinieki
– lietu skaits nedrīkst pārsniegt 25 lietas
– supervīzijas
– RD LD metodoloģiskais atbalsts
• Rezultāti:
– 829 klientu lietām, no kurām 313 lietas slēgtas, t.sk. 143
gadījumos (46%), jo klienti atrada algotu darbu, 117
gadījumos (37%), jo klienti nelīdzdarbojās (sadarbība vidēji
4,1 mēneši).
– Lietās- klients atradis algotu darbu (147 personas)
izmaksāto pabalstu summa samazinājusies par
Ls15283,65 jeb 37%
– Lietās – klients nelīdzdarbojas (105 personas) izmaksāto
pabalstu summa samazinājusies par Ls 14096,90 jeb 51%
• valsts tiešā pārvalde kā Latvijas sabiedrības
pārstāvis;
• pašvaldības kā lielākie darba devēji;
• praktiķi kā profesionālās darbības veicēji;
• augstkolas;
• klienti.
• Kad mēs varam teikt: mans paveiktais darbs ir
bijis efektīvs?
• Pie kādiem apstākļiem mans darbs noteikti
kļūst neefektīvs?
• Kā abus iepriekš minētos aspektus uzskatāmi
nodemonstrēt sabiedrībai?
• Kopīgi mācoties un daloties pieredzē,
• sagatavot priekšlikumus par risinājumiem
sociālā darba efektivitātes jomā dažādos
sociālā darba administrēšanas līmeņos

similar documents