Mokslo institucijų vaidmuo įgyvendinant ekologinio projektavimo

Report
MOKSLO INSTITUCIJŲ VAIDMUO
ĮGYVENDINANT EKOLOGINIO GAMINIŲ
PROJEKTAVIMO REIKALAVIMUS
DOC. DR. VISVALDAS VARŽINSKAS,
APLINKOS INŽINERIJOS INSTITUTAS
VYKDYTI TYRIMAI IR STUDIJOS
„EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVOS 2005/32/EB,
NUSTATANČIOS EKOLOGINIO PROJEKTAVIMO REIKALAVIMŲ
ENERGIJĄ VARTOJANTIEMS GAMINIAMS NUSTATYMO SISTEMĄ,
ĮGYVENDINIMO PROGRAMOS LIETUVOJE STUDIJA“ – 2007 m.
„EKOLOGINIO GAMINIŲ PROJEKTAVIMO DIREKTYVOS
(2005/32/EB), ĮGYVENDINIMO ATSKIROMS GAMINIŲ GRUPĖMS
STUDIJA“ – 2008 m.
„NAUJŲ ENERGIJĄ VARTOJANČIŲ GAMINIŲ (EUP) DIREKTYVOS
2005/32/EB ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ TAIKYMAS SIEKIANT
ĮMONIŲ APLINKOSAUGINIO VEIKSMNGUMO“ – 2013 m. (kuomet
2005/32/EB arba EUP iš dalies keičiama į 2009/125/EB arba ERP)
PAGRINDINĖS NAGRINĖJAMUS GAMINIUS
GAMINANČIOS ĮMONĖS
Ar įmonei yra žinoma EUP/ERP
Direktyva (%)
Ar gaminami gaminiai atitinka
EUP/ERP nustatytys reikalavimus
14%
26%
Žino ir diegia
31%
Žino ir nori diegti
20%
Žino bet neketina diegti
Nežino
Atitinka
Neatitinka
69%
40%
Ar užsakovai domisi ekologiniu
gaminių projektavimu
Kokios kliūtys iškyla tobulinant
gaminį
Užsakovai nesidomi gaminių
ekologiniu projektavimu
7%
24%
Užsakovai šiek tiek domisi
gaminių ekologiniu
projektavimu
69%
Užsakovai domisi ekologiniu
gaminių projektavimu
27%
Projektavimo
sudėtingumas
Žinių stoka
59%
14%
Kaina
SKATINAMIEJI VEIKSNIAI
■ Teisiniai aplinkos apsaugos reikalavimai
■ Ekonominė nauda, gaunama kuriant ekologiškai
švaresnius gaminius.
■ Vartotojų dėmesys ekologiškai švaresniems
gaminiams.
EKOLOGINIO PROJEKTAVIMO SVARBA
■ Nuo 70% iki 80% visų, su
gaminiu susijusių poveikių
aplinkai yra nulemiama dar
projektavimo fazėje.
■ Ekologinio projektavimo
rezultatų taikymas yra puiki
priemonė:
– Pagerinti gaminių aplinkos
apsaugos veiksmingumą;
– Diegti inovacijas.
■ Taikomas būvio ciklo
požiūris.
KAS YRA EKOLOGINIS PROJEKTAVIMAS?
BŪVIO CIKLO POŽIŪRIS
Žaliavų gamyba
Perdirbimas
Ciklo pabaiga
Perdirbimas
Gaminio
gamyba
Šalinimas
Antrinis
panaudojimas
Eksploatacija
Pakavimas,
distribucija
Principinis ekologinio gaminių
projektavimo algoritmas
Gaminio būvio ciklo diagrama
Ekologinio gaminių projektavimo modelio ryšių ir
informacijos srautų schema
1. Projekto tikslo formuluotė
Apimties ir trikdžių
nustatymas
Gamybos patvirtinimas
2. Aplinkosauginė gaminio
analizė
Gaminio gamyba ir
teikimas į rinką
Vertingos
medžiagos
Gaminio perdirbimas arba
šalinimas
Atliekos
Gaminio teisiniai
reikalavimai
Gaminio pirminio vartojimo
pabaiga
Nepakankamas sprendimų
veiksmingumas
Antrinis
panaudojimas
Įvertinti sprendimai,
gaminio koncepcija
4. Pakartotina
gaminio analizė
Kokybinė ar kiekybinė
aplinkosauginė analizė.
Alternatyvūs sprendimai.
PRAMONĖ
Alternatyvų prioritizavimas.
Gaminio koncepcija. Naujo
gaminio inventoriniai duomenys
Mokslo ir tyrimų
institucija
Gaminio koncepcijos ir
sprendimų taikymas
PRAMONĖ
5. Gaminio specifikacijos
sudarymas, prototipo
testavimas
Detalus gaminio projektas.
Techninė specifikacija.
Galutinis gaminio
modelis ar prototipas
6. Projekto
įvertinimas ir
rekomendacijos
2.1. pav. Dinaminis EGP modelis
DyMPEco
GAMINYS
GAMINYS
Pakartotinė kokybinė ar
kiekybinė
aplinkosauginė analizė.
Prototipo įvertinimas ir
rekomendacijos
Gaminio prototipas ir projekto įvertinimas
Rekomendacijos ir pasiūlymai naujų tikslų formulavimui
Gaminio vartojimas
3. Sprendimų paieška ir
prioritizavimas.
Gaminio koncepcijos
vystymas.
Mokslo ir tyrimų
institucija
Koncepcija ir antrinė analizė
GAMINYS
Gaminio inventoriniai
duomenys. Apimties ir
trikdžių formuluotė.
Pakartotinė alternatyvių
sprendimų analizė jei pirminių
sprendimų veiksmingumas
yra nepakankamas
Medžiagų
perdirbimas
Specifiniai tikslai ir
uždaviniai
PRAMONĖ
Rekomendacijos ir pasiūlymai naujų tikslų formulavimui
Vartotojų poreikiai
Gaminio kūrimas ar perprojektavimas
Tikslai ir pirminė analizė
Tyrimo tikslas ir uždaviniai
Dinaminio EGP modelio taikymas.
Trifazis elektros skaitiklis (UAB “Elgama Elektronika”);
Elektros skaitiklio būvio ciklas
1158,99
1150
1000
850
Esamas gaminys
Naujas gaminys
mPt
700
550
423,59
400
250
100
-50
-200
16
Gamyba
16
Naudojimas
Šalinimas
-175,94
-104,05
•Sumažinus skaitiklio korpusą, sunaudojamo polikarbonato kiekis sumažėja 22 %.
•Atsisakius plieninių lakštų nenaudojamas plienas.
•Atsisakoma laidų ~ 3 m.
•Atsisakoma polivinilchlorido lipduko.
•Vietoj metalinių kontaktų su varžtais naujos konstrukcijos skaitiklyje naudojamos jungtys, kuriose laidas prispaudžiamas
spaustuku.
•Naudojant bešvinines technologijas ir bešvinius komponentus ir bešvinį lydmetalį, sumažintas poveikis aplinkai gamybos
metu.
•Pagrindinė plokštė (SMP) suprojektuota taip, kad nereiktų nulaužti ir išmesti jos dalies surenkant skaitiklį.
•Montuojant detales, kuriose nėra švino, skaitiklyje sumažinamas aplinkai pavojingų medžiagų kiekis.
•Sužymėti plastikai, instrukcijos apie pavojingų medžiagų atskyrimą skaitiklio šalinimo metu leidžia efektyviai tvarkyti
skaitiklio atliekas.
Įvykdžius aukščiau išvardintus pakeitimus, elektros skaitiklio gamybos metu daromas
poveikis aplinkai sumažėja 63% (Ekoindikatorių'99 reikšmė pakito nuo 1158,99 mPt
iki 423,59 mPt).
Dinaminio EGP modelio taikymas: Pramoninės garo
kompresijos šaldymo įrangos sistema (UAB “Avertė”.)
Šaldymo įrangos būvio ciklas
Naujas
Gamyba
-0.0057
0.22
-0.0038
9.3
15
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
-1
0.22
kPt
Esamas
Šalinimas
Vartojimas
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
Eamas Naujas
8
11
7
5.7
3.8
3.6
metai
kPt
Esama Nauja
6
6
6.7
5
4
3
2
1
0
Elektros energija
Šilumos nuostoliai
Šaldymo sistemos ilgaamžiškumas
Šalčio gamybos metu išskirtą šilumą panaudosime pastato
patalpoms apšildyti šaltuoju metų periodu, tokiu būdu
sutaupysime apie 49,66 % šiluminės energijos.
DĖKOJU UŽ DĖMESĮ!
Doc. dr. Visvaldas Varžinskas
Kauno technologijos universitetas I Aplinkos inžinerijos institutas
Donelaičio g. 20, LT-44029 Kaunas
[email protected]
ktu.edu

similar documents